Učebné texty a skriptá

V roku 2009 začala Katedra všeobecných dejín vydávať radu učebných textov na pomoc študentov, prípadne aj pre záujemcov mimo nášho vysokoškolského prostredia.

Doteraz vydané zväzky:

Dejiny európskeho stredoveku II.

MÚCSKA, Vincent a kol. Dejiny európskeho stredoveku II. Vrcholný stredovek. Od polovice 11. storočia do polovice 13. storočia. Bratislava : 2019. 

Stručné dejiny starovekého Ríma

VALACHOVIČ, Pavol: Stručné dejiny starovekého Ríma. Prešov 2009.

Uvedená publikácia obsahuje prehľad základného politického a hospodárskeho vývoja od založenia mesta Ríma až po zánik Západorímskej ríše. Okrem historického výkladu obsahuje prehľad základnej literatúry, chronologický prehľad hlavných udalostí, zoznam rímskych cisárov a slovník stručných historických pojmov.

Stručné dejiny starovekého Grécka

VALACHOVIČ, Pavol: Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov 2012.

Uvedená publikácia obsahuje prehľad základného politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja od najstarších civilizácii starovekého Grécka až po zánik helenistických štátov. Okrem historického výkladu obsahuje prehľad základnej literatúry, slovník základných historických pojmov, chronologický prehľad gréckych dejín a zoznam panovníkov.

Dejiny Antiky

VALACHOVIČ, Pavol: Dejiny Antiky. Bratislava : Hlbiny 2014. 

Uvedená publikácia obsahuje komplexný prehľad základného politického,  hospodárskeho a kultúrneho vývoja starovekého Grécka a Ríma. Táto publikácia slúži najmä ako vysokoškolská učebnica pre študentov histórie a príbuzných odborov. 

Dejiny európskeho stredoveku I.

MÚCSKA, Vincent - DANIŠ, Miroslav - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Dejiny európskeho stredoveku I. Raný stredovek. Od 5. storočia do polovice 11. storočia. Prešov, 2006.

Uvedená publikácia sleduje základný vývoj európskych dejín od zániku Západorímskej ríše a vzniku prvých stredovekých štátov v západnej, strednej a východnej Európe až po začiatok rozkvetu stredovekej spoločnosti v Európe v 11. storočí.

Z obsahu:

1. Európsky stredovek - pojem a periodizácia

2. Migračné vlny raného stredoveku a vznik ranostredovekých germánskych kráľovstiev

3. Migrácia Slovanov a vznik slovanských štátov v ranom stredoveku

4. Východné nomárske etniká

5. Vikingská expanzia a vznik škandinávskych kráľovstiev

6. Vznik a expanzia islamu (do polovice 11. storočia)

7. Ranostredoveké štáty na juhu a východe Európy

8. Franská ríša počas vlády Karolovskej dynastie

9. Počiatky stredovekého Nemecka - vláda otovskej dynastie

10. Cirkev a pápežstvo v ranom stredoveku (313 - polovica 11. storočia)

Základné tendencie hospodárskeho vývoja Západu v ranom stredoveku

Zoznamy panovníkov a pápežov raného stredoveku

Východná Európa v stredoveku

DANIŠ, Miroslav: Východná Európa v stredoveku. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja oblasti Východnej Európy od sťahovania národov po vládu Ivana IV. Hrozného. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.  

Z obsahu:

Rozdelená Európa

1. Východná Európa na prahu raného stredoveku (Góti, Huni, Avari, Protobulhari, Východní Slovania, Maďari, Baltské a ugrofínske kmene, Normani)

2. Byzantská ríša

3. Ranostredoveké štáty na východe Európy (Chazarský kaganát, Pečenežský archontát, Povolžsko-kamské Bulharsko, Prvé bulharské cárstvo, Kyjevská Rus)

4. Mongolská ríša a Zlatá Horda

5. Od Litvy k poľsko-litovskej únii

6. Moskovský štát v 14. - 16. storočí

7. Osmanský štát v stredoveku

Literatúra

Stredoveký Balkán

HURBANIČ, Martin:  Stredoveký Balkán. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6.-15. storočí. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.  

Z obsahu:

1. Balkán v období neskorej antiky

2. Balkán v epoche sťahovania národov

3. Transformácia Balkánu v 7. storočí

4. Vznik stredovekých štátov na Balkáne

5. Byzantský Balkán

6. Rozklad byzantského Balkánu

7. Politická fragmentácia Balkánu v 13. storočí

8. Balkán v tieni polmesiaca

9. Balkán v období neskorého stredoveku

10. Osmanský Balkán

Zoznam panovníkov stredovekého Balkánu

Prehľad základnej literatúry

Dejiny hudby

LAUDONIU, Lucia: Dejiny hudby do konca 19. storočia. Bratislava 2015.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad vývoja hudby od obdobia antiky až do konca 19. storočia. Publikácia ponúka aj stručný prehľad vývoja hudby na Slovensku. Slúži najmä ako učebné skriptum pre študentov histórie, dejín umenia a iných príbuzných odborov.

<output>Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.   </output>

<output>Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.   </output>

<output>

DANIŠ, Miroslav: Východná Európa v stredoveku. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja oblasti Východnej Európy od sťahovania národov po vládu Ivana IV. Hrozného. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.

</output>

<output>

DANIŠ, Miroslav: Východná Európa v stredoveku. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja oblasti Východnej Európy od sťahovania národov po vládu Ivana IV. Hrozného. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.  

Z obsahu:

</output>

<output>

DANIŠ, Miroslav: Východná Európa v stredoveku. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja oblasti Východnej Európy od sťahovania národov po vládu Ivana IV. Hrozného. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.  

Z obsahu:

</output>

<output>

DANIŠ, Miroslav: Východná Európa v stredoveku. Prešov 2010.

Uvedená publikácia obsahuje základný prehľad politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja oblasti Východnej Európy od sťahovania národov po vládu Ivana IV. Hrozného. Publikácia slúži najmä ako štúdijne skriptum pre študentov histórie a príbuzných odborov.  

Z obsahu:

</output>