Byzantinoslovaca

Recenzovaný vedecký zborník periodického charakter

Vychádza od roku 2006

Byzantinoslovaca je periodický zborník - dvojročenka, ktorá vychádza od roku 2006. Zameriava sa na publikovanie príspevkov súvisiacich s dejinami a kultúrou Byzantskej ríše, jej kontaktov s inými štátmi a šírením byzantského civilizačného odkazu najmä v slovanských krajinách. Zborník vychádza v rámci Byzantologického seminára pri Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Jeho vydávanie je spojené s vedeckým dielom a osobnosťou zakladateľa slovenskej byzantológie prof. Alexandra Avenaria, dlhoročného pracovníka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (1942-2004), ktorý vychoval a vedecky viedol celú generáciu súčasných historikov. 

 

Redakcia zborníka Byzantinoslovaca 

Hlavný redaktor:             prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

Výkonní redaktori:          doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

                                      Mgr. et Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

 

Vydáva:                            Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK v Bratislave

 

Pokyny pre autorov príspevkov

 

V rámci činnosti Byzantologického seminára Alexandra Avenaria katedra v spolupráci s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami a vedeckými pracoviskami rovnakého alebo podobného zamerania doteraz vydala tieto čísla zborníka:

Byzantinoslovaca I.

ročník: I/MMVI

Štúdie

DANIŠ, Miroslav: Univerzitný profesor Alexander Avenarius v kontexte slovenskej byzantológie a všeobecných dejín.

SCHWINGEROVÁ, Mária: Obraz svetla v diele Klementa Alexandrijského.

NEUPAUER, Eduard: Typológia a právne postavenie kláštora v Byzancii.

BALCÁREK, Petr: IC XC – NI KA Křížek ze Sadů – příspěvek k interpretaci.

HURBANIČ, Martin: Obliehanie Konštantínopola roku 626 v byzantskej historiografii. I. (História a legenda avarského útoku na Konštantínopol roku 626 v Chronografii Theofana Homologéta).

TURČAN, Vladimír: Predmety byzantského pôvodu z 5. – 8. storočia v archeologických nálelzoch na Slovensku.

JEŽEK, Václav: Křesťanský humanismus v dopisech patriarcha Fótia.

HAVIERNIK, Pavol: K možným vzťahom bogomilstva a paulikiánstva.

MEŠKO, Marek: Vývin obranného systému Byzantskej ríše v 11. storočí – príklad témy Paradounavon.

STEINHüBEL, Ján: Veľká Morava a bavorské pohraničie v rokoch 871 – 901.

ZERVAN, Vratislav: Úloha Pečenehov v kríze euroázijskej stepi v 9. storočí na základe informácií Konštantína Porfyrogeneta.

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra: Středověké slovanské právo a žena.

KLATÝ, Marek: Liturgická pamäť a memoria.

HOMZA, Martin: Svätá Oľga. Matka všetkých ruských kniežat a cárov.

BOČEK, Pavel: Stát a církev v Rusku v polovině 16. století.

LUKOVINY, Ľuboš: K neukončenému dialógu.

ŠEDIVÝ, Juraj: Ukryté v písme. K datrovaniu stredovekých pamiatok na základe nápisov.

ŠOLTÉS, Peter: Náboženská pluralita na Zemplíne v 18. storočí.

Byzantinoslovaca II.

ročník II/MMVIII

Štúdie

DIMITROV, Dimitar: Byzantium in the Dage Ages: Collapse or Continuity?

MEŠKO, Marek: Byzantská ríša v rokoch 1025 - 1081.

PIRIVATRIČ, Srdan: Some Notes on the Byzantine-Bulgarian Peace Treaty od 927.

SALAMON, Maciej: The Inscription of Dulcissimus, the Bishop of Doroston, in Odessos.

SOUSTAL, Peter: Askketisches Leben am mittleren Haliakmon in byzantinischer Zeit (Westmakedonien).

JEŽEK, Václav: The relationship between the state and the church in Byzantium as evidenced in the homilies of John Chrysostom.

DANIŠ, Miroslav: Pravoslávie a herézy v Kyjevskej Rusi.

HAVIERNIK, Pavol: K členeniu náboženského dualizmu v byzantskom prostredí (K typológii bogomilského dualizmu).

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra: Konstantin Jireček, Karl Krumbacher a "Korpus byzantských listin".

POLÁČEK, Juraj: Testovanie možností: Výprava cisára Herakleia proti Peržanom v roku 622.

KOZELNICKÁ, Mária: Niekoľko poznámok k homílii, prameňu k avarskému obliehaniu Konštantínopola v roku 626.

LUKOVINY, Luboš: Byzantské symbolické myslenie a písmo. K pôvodu hlaholských znakov.

Byzantinoslovaca III.

ročník III/MMX

Štúdie

DIMITKROV, Dimitar: Reflection on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I.

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra: Between West and East, Avars, Slavs and Franks in the Central Danube Basin in the first half of the seventh century and their mutual relations.

ŠIŠKOVÁ, Dagmar: Historia syntomos perí tés eleuseós tón Persón kai Abarˇon. Stručné rozprávanie o príchode Peržanov a Avarov (BHG 1062).

CECOTA, Błazej: Edykt ikonoklastyczny Jazyda II w świetle Chronografii (AM 6215) Teofanesa Wyznawcy.

DUDEK, Jarosław: Bruno of Querfurt’s Mission Patzinacia (1008 AD): new information about the Bulgarian-Byzantine War?

BöHM, Marcin: Am Rand der byzantinischen Welt – Malta im elften Jahrhundert. Handlungen der byzantinischen Flotte von 1053 bis 1054 als die letzte Probe der Wiedergewinnung Malta für Byzanz.

MEŠKO, Marek: Otázka pravosti a datovania listu Alexia I. Komnéna grófovi Róbertovi z Flámska / Question of Authenticity and Dating of the Letter of Alexios I Komnenos to Count Robert of Flanders.

VOLOŠČUK, Miroslav: K voprosu o samoidentifikacii Galičiny XII – XIII vv.: zemeľnyj dinastičeskich i etničeskij kontekst.

ZERVAN, Vratislav: Konštantínopol ako Nový Jeruzalem (Náčrt polobiblickej typológie?).

DANIŠ, Miroslav: Byzantológia a byzantologické štúdie Ivana Franka.

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Obraz Turkov v juhoslovanských učebniciach v medzivojnovom období.

LUPČO, Martin: Pravoslávna cirkev v obnovenej Československej republike.

 

+ recenzie

Byzantinoslovaca IV.

ročník IV/MMXII

štúdie:

DIMITROV, Dimitar Y.: Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins.

MEŠKO, Marek: K veľkosti pečenežských zoskupení (hôrd) na Balkáne v druhej polovici 11. storočia.

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra: Soumrak Konstantinopole z pohledu španělského vyslance a cestovatele (Itinerarium, descriptio nebo ekfrasis?).

POLÁČEK, Juraj: Restitutio Crucis v historických súvislostiach (628-630 A. D.).

GOGOLA, Matej: Mandylion z Edessy v kontexte tzv. cyklu legiend o kráľovi Abgarovi do konca 7. storočia.

TAKÁČOVÁ, Lucia: Význam misie Konštantína-Cyrila a Metoda pre hudobnú kultúru Slovanov. Príspevok k otázkam progresu a kontinuity v byzantskej hudbe.

ČERNÁKOVÁ, Zuzana: Byzantsko-francúzske vzťahy v predvečer druhej križiackej výpravy.

MARTIN, Marcel: Démétrios Chalkondyles: život a dílo. Post scriptum: Dva inaugurační proslovy k založení katedry řeckých studií při univerzitě v Padově roku 1463.

SITÁR, Adam: Stretnutie pri Filomelione roku 1098.

ZERVAN, Vratislav: “NOVUS LUCIFER IN AETHERIO AXE” – odraz diela svätého Nila z Rossana v životoch svätého Vojtecha.

+ recenzie a kronika

 

 

Byzantinoslovaca V.

ročník V/MMXIV

K životnímu jubileu profesorky Tatiany Štefanovičovej (Pozdrav z Prahy)/ Vladimír VAVŘÍNEK

Štúdie:

ŠKUTOVÁ, Martina: Neskoroantické cesty v Karpatskej kotline na príklade úseku z Itineraria Burdigalense.

JEŽEK, Váslav: Řehor Naziánský a jeho obhajoba všestranného vzdělání v Pohřební řeči na Basila Velikého

BYSTRICKÝ, Peter: Zahraničná politika, diplomacia a vojny cisára Justiniána v rokoch 527–547.

HURBANIČ, Martin: Katapulty v rukách nomádov – K otázke využitia artilérie zo strany Avarov: od prvého útoku na Sirmium po obliehanie Konštantínopolu.

FARKAŠ, Zdeněk – TURČAN, Vladimír: Neskoroavarské antropomorfné kovanie z Dračieho hrádku.

PROFANTOVÁ, Naďa: Nové nálezy byzantských přezek v České republice.

HUSÁR, Martin: Kombinácie kopijí a oštepov s inými druhmi zbraní a ochranného výstroja vo včasnostredovekých hroboch Karpatskej kotliny.

ŠALKOVSKÝ, Peter: Počiatky, rozmach, premeny a zánik hradov západných Slovanov.

HOMZA, Martin: Spor o Filioque ako priama príčina vyhnania žiakov svätého Konštantína (Cyrila) a Metoda z Veľkej Moravy.

LYSÝ, Miroslav: Druhostupňové kniežatá na Morave v 9. storočí.

GALUŠKA, Luděk:  „Sokolník” ze Starého Města – Moravany 9. století nepochopená cizí tematika a nebo domácí „fotografie” své doby.

STEINHÜBEL, Ján: Slovanský „gens” a jeho stred. Kniežaci hrad, pohanská svätyňa, snem a trh.

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra: „Illa imperatrix greca” – Theofano a Adalbertus: K česko–byzantským vztahům na přelomu 1. a 2. tisícletí.

GOGOLA, Matej: Narratio de imagine Edessena ako jeden zo základných prameňov v genéze legiend k dejinám edesského obrazu.

MEŠKO, Marek: Nová pravdepodobná príčina kumánskeho vpádu na byzantský Balkán roku 1095.

ČERNÁKOVÁ, Zuzana: „Grék Tatikios” a prvá križiacka výprava.

SITÁR, Adam: Križiacka výprava z roku 1101 – Návrat dezertérov do Svätej zeme.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: „Madona z 13. storočia – (dlhá) cesta k poznaniu.

SOLDO ČILIĆ, Maja: Prilog proučavanju trojagodnih naušnica s osvrtom na novi arheološki nalaz s lokaliteta Varda, Knešpolje pored Širokog Brijega.

MARCEL, Martin: Italští adepti řeckých studií, sběratelé a nákupčí řeckých rukopisů v Byzanci, 1390–1453.

ŽEŇUCH, Peter: Prejavy kultúrnej a národnej identity v cyrilských rukopisoch byzantsko-slovanskej tradície pod Karpatmi.

ZOZUĽAK, Ján: Vplyv gréckej Filokalie na duchovnú obnovu v 18. storočí.

LAUDONIU, Lucia: Skíty Prodromu a Lacu – centrá rumunského monasticizmu na hore Athos v 19. storočí.

ZERVAN, Vratislav: Povesť o maliarovi Methodiovi a jej odraz v ikonografii sv. Metoda.

PODOLAN, Peter: Dejiny Slovanov v práci Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí.


+ recenze, kronika a nekrológ (Rozlúčka s profesorkou Růženou Dostalovou)

Od roku 2009 vznikla v rámci Byzantinoslovaca samostatná edícia Monographiae, v rámci ktorej vyšli:

Monographiae I.

HURBANIČ, Martin: Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Prešov 2009. 378 strán.

Autor sa vo svojej práci zameral na podorbný opis udalostí, ktoré viedli k obliehaniu hlavného mesta Byzantskej ríše Konštantínopola v roku 626. Hlavnými útočníkmi boli síce Avari, ale spolu s nimi sa na obliehaní zúčastnili aj ďalšie kmene, predovšetkým Slovania a Gepidi. Obliehanie Konštantínopola je spojené s prehľadom vnútropolitického i zahraničnopolitického vývoja Byzantskej ríše od polovice 6. storočia.Tento vývoj je spojený s podrobným výkladom o zahraničných vzťahoch s Perzskou ríšou i s vývojom v západnej Európe (predovšetkým vo vzťahu k pápežskému štátu). 

Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici Historického seminára, v budove UK, Šafarikovo nám. 6, IV. posch., č. dv. 425 za 7.- euro.

Monographiae II.

Druhý zväzok rady Monographiae II. (v rámci edície Byzantinoslovaca) je dielo:

HURBANIČ, Martin: História a mýtus. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Prešov MMX. 176 strán.