Pokyny pre autorov

1. Príspevky treba zasielať na adresu hurbanicfphil.uniba.sk

2. Do redakcie je potrebné zasielať príspevky (štúdie, recenzie, správy) v textovom editore MS Word alebo vo formáte rtf prostredníctvom e-mailu. 

3. Príspevky musia byť napísané na stránke A4 vo fonte Times New Roman.

a. Hlavný text:  veľkosť  písma 12 bodov, riadkovanie 1

b. Poznámky pod čiarou:  veľkosť písma 10 bodov riadkovanie 1.

4. Každá štúdia musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. názov (v prípade potreby podnázov)
  2. záverečné cudzojazyčné resumé
  3. kontaktné informácie autora príspevku (meno a priezvisko s titulmi, adresu inštitúcie kde pôsobí a e-mailovú adresu)

  5. Ak príspevok obsahuje prílohy (ilustrácie, obrázky, tabuľky, grafy a i.) treba postupovať podľa nasledujúcich pokynov

  a. prílohy je potrebné dodať v samostatných súboroch v požadovanej kvalite (optimálna veľkosť 300 dpi)

  b. prílohám je potrebné priradiť textový popis

  6. Pri odkazoch na použité zdroje je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá stanovené redakčnou radou zborníka Byzantinoslovaca

  Ako citovať použité zdroje:

  PRAMENE

  Bibliografický odkaz na naračný prameň

  IOANNES MALALAS: Chronographia, ed. J. Thurn  [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 35]  Berlin, New York, s. 478,8-10.

  Skrátený odkaz

  IOANNES MALALAS: Chronographia, s. 478,6.

   

  Bibliografický odkaz na naračný prameň, ktorý má radenie na knihy, kapitoly a časti

  THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES: Historiae, I.3.13, ed. C. de Boor, Leipzig 1887, s. 105.

  Skrátený odkaz

  THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES: Historiae, I.3.13, s. 105.

   

  Bibliografický odkaz na naračný prameň, ktorý nemá známeho autora

   Chronicon Paschale, ed. L. Dindorf, vol. 1 [Corpus scriptorum historiae Byzantinae 11] Bonn 1832, s. 58,66-14.

   Skrátený odkaz

   Chronicon Paschale, s. 58,55.

   

  Bibliografický odkaz na naračný prameň, ktorý je súčasťou zbierky prameňov

  Žitije Mefodija IV, in: Magna Moraviae Fontes Historici. Vol. II., ed. D. Bartoňková et al. Brno 1967, s. 143.

  Bibliografický odkaz na prameň (korešpondencia)

  NIKOLAOS GRAMMATIKOS. Epistula ad Urbanum II. papam, in: Holtzman W.: Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089. Byzantinische Zeitschrift, 28, 1928, s. 24.

  Skrátený odkaz

  NIKOLAOS GRAMMATIKOS. Epistula ad Urbanum II., s. 24.

   

  Bibliografický odkaz na archívny dokument

  Odkaz musí obsahovať úradný názov archívu,  zaužívanú skratku pre daný archív, jeho sídlo alebo pobočku), názov a označenie fondu, druh agendy, inventárne číslo, škatuľa alebo fascikel, signatúra, strana/folio, stĺpec/dátum.

   Príklady

  Slovenský národný archív Bratislava (ďalej len SNA), fond Rod Pálfi – červenokamenská línia, 1745 – 1945 (ďalej len Pálfi – ČK), inv. č. 2188, šk. č. 216, Sammlung für Weihnachts-Geschenke für nachstehend verzeichnete Kinder des Jagdpersonales in Wildalpen.

  Štátny archív Bytča (ďalej ŠA Bytča), fond Ilešházi Trenčín – Patrimonium, inv. č. 195, šk. 76, desiatkový register 1507, s. 1-16.

   

   

  LITERATÚRA

  Bibliografický odkaz na monografiu (jeden autor)

  WALDMÜLLER, L.: Die ersten Begegnungen der Slawen mit dem Christentum und den christlichen Völkern vom VI. bis VIII. Jahrhundert. Amsterdam 1976, s. 96.

  Skrátený odkaz:

  WALDMÜLLER, L.: Die ersten Begegnungen, s. 96.

   

  Bibliografický odkaz na monografiu s viacerými autormi:

  DELEUZE, G. – GUATTARI, F.: Capitalisme et schizophrenie: Mille plateaux. Paris 1980, s. 490.

  Skrátený odkaz

  DELEUZE, G. – GUATTARI, F.: Capitalisme et schizophrenie, s. 490.

   

  Bibliografický odkaz na štúdiu v neperiodickom zborníku:

  CHEVEDDEN, P. E.: The Artillery of King James I the Conqueror, in: CHEVEDDEN, P. E. – KAGAY, D. J. – PADILLA, P. G. (eds.): Iberia and Mediterranean World of the Middle Ages: Studies in Honor of Robert I. Burns, S.J. Leiden 1995, s. 64-65.

  Skrátený odkaz

  CHEVEDDEN, P. E.: The Artillery of King James I, s. 45.

   

  Bibliografický odkaz na štúdiu v časopise a periodicky vychádzajúcom zborníku

  HOWARD-JOHNSTON, J.: Heraclius´ Persian Campaigns and the Revival of the Eastern Roman Empire, ca. 622-630. War in History, 6, 1999, 1, s. 1.

  Skrátený odkaz

  HOWARD-JOHNSTON, J.: Heraclius´ Persian Campaigns, s. 10.