Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Judaica et Holocaustica

Oznam o novom čísle Acta Historica Posoniensia - Judaica et Holocaustica

Téma: Ženy a druhá svetová vojna

 

Od roku 2001 Katedra všeobecných dejín, Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydáva edičnú radu Acta Historica Posoniensia, v ktorej sú publikované originálne štúdie, recenzie, eseje, dokumenty, príspevky z vedeckých konferencií poriadaných katedrou a monografie členov katedry. V rámci tohto edičného radu vychádza aj ročenka Judaica et Holocaustica, ktoré sa venuje predovšetkým dejinám Židov a holokaustu. Doteraz vyšlo už sedem čísiel.

Cieľom Zborníka je predstaviť originálne štúdie a príspevky, ktoré prezentujú nový výskum k poznaniu témy „Ženy a druhá svetová vojna.“ Editormi zborníka sú E. Nižňanský – D. Neštáková

 


Príspevky sú zamerané na uvedené okruhy:

·         Sexuálne násilie na ženách počas druhej svetovej vojny

·         Prostitúcia počas druhej svetovej vojny

·         Ženy ako páchateľky – páchateľky vojnových zločinov, dozorkyne v táboroch, kolaborantky, prípadové štúdie

·         Ženy v odboji

·         Život Židoviek v úkrytoch

·         Materstvo počas druhej svetovej vojny – rodinný život, glorifikácia materstva, nútená sterilizácia

·         Rodové štúdie a Holokaust

·         Vzťah židovských a nežidovských žien

 


Renomovaných odborníci z uvedených inštitúcií prispeli svojim výskumom do zborníku Judaica et Holocaustica:

 

·         Filozofická fakulta, Univerzita v Miškolci, Maďarsko

·         Historický ústav Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

·         Inštitút pamäti národa, Krakov, Poľsko

·         Katedra histórie a klasických štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Alberta v Edmontone, Kanada

·         Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

·         Katedra právnych dejín, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Slovensko

·         Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

·         Katedra východo a juhoeurópskych dejín, Fakulta Histórie a umenia, Ludwig-Maximilian Univerzita, Mníchov, Nemecko

·         Spomienkové centrum holokaustu, Budapešť, Maďarsko

 


Editori získali na vydanie siedmeho čísla granty od nasledujúcich inštitúcií:

Višegrádsky fond

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Poľský inštitút v Bratislave

Občianske združenie ATID 

 


Zborník je dostupný v tlačenej podobe. Štúdie v zborníku sú publikované v angličtine a jeden v nemčine.

 

Bližšie informácie na oficiálnej stránke Zborníka Judaica et Holocaustica https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/veda/edicna-a-publikacna-cinnost/acta-historica-posoniensia/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Denisu Nešťákovú, MA.

kontakt: nestakova1@uniba.sk

 

 

Obsah zborníka

 

Úvod.......................................................................................................................... 7

ŠTÚDIE

BUREŠOVÁ, Jana: Czech Women’s Progressive Associations

in Moravia during the Second World War .......................................................... 10

GRĄDZKA – REJAK, Martyna: Woman as victim or aggressor?

The impact of violence on the Jewish women in KL Plaszow (1942-1944) ...... 33

HAUSLEITNER, Mariana: Rolle einiger Frauen

bei der Rettung von Juden in Rumänien 1941-1945 ........................................... 50

KUNT, Gergely: The Psychological Coping Mechanisms

of a Jewish Hungarian Teenager, Lilla Ecséry,

as Reflected in Her Diary Written during the Holocaust .................................... 69

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Regulating of Sexual

Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941

Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State. ............................................. 89

PAULOVIČOVÁ, Nina: “Invisible” rescuers of Jews.

The case study of housekeepers and maids in World War II Slovakia ............ 117

SZABO, Miloslav: From “National Endogamy” To “Defiling a Race.”

Gender Stereotypes in Slovak Nationalism and anti-Semitism

in the Late 19th and Early 20th Century ............................................................ 133

SZITA, Szabolcs: The Remembrance of Anna Szenes

and her Parachuting Comrades ......................................................................... 158

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Slovak women in the ideology

and politics of the wartime Slovak Republic ....................................................... 171

ŠVIHRANOVÁ, Jarmila: Concepts of Womanhoodin the Writings

of Theoreticians of Race and Racism .................................................................. 195

TULKISOVÁ, Jana: Auschwitz in the Memoirs

of Jewish Women from Slovakia .......................................................................... 212

DOKUMENTY

MIČEV, Stanislav: From Šurany to a Concentration Camp – the Memoirs

of Magda Horetzká from April 1984 .................................................................... 229

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa: Testimony of Lucja Kornhauser ........................................246