Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre autorov

Inštrukcie pre formálnu úpravu príspevkov pre zborník Acta Historica Posoniensia

 

1) Neprevádzajte žiadne formátovanie textu. Nevkladajte do textu záhlavie, pätky, čísla stránok. Text: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie jednoduché. 

2) Štúdia musí obsahovať stručnú anotáciu a kľúčové slová v cudzom jazyku (anglicky, nemecky, rusky, francúzsky). Anotáciu a kľúčové slova uvádzajte na začiatku textu. 

3) K štúdii vypracujte krátku správu o autorovi. Mala by obsahovať miesto pôsobenia a špecializáciu autora. Uvádzajte ju za textom alebo v poznámke pod čiarou (pod menom autora štúdie).

4) Príspevky posielajte v elektronické podobe v textovom editore MS Word  (formát doc, docx), alebo vo formáte rtf e-mailom na adresu miroslav.danis@uniba.sk.

5) Poznámkový aparát uvádzajte pod čiarou. Typ písma Times New Roman, veľkosť 10, riadkovanie jednoduché. Jednotlivá tituly citujte podľa priezviska autora a názov diela, strana teda napr. SCHACHT, J.: An Introduction, s. 47–55. Uvádzajte spojovník, nie pomlčku. Viac pozri nižšie. 

6) Literatúru a pramene respektíve plné bibliografické údaje uvádzajte na konci textu pod označením Pramene a odborná literatúra v uvedenej podobe:

Literatúra

Bibliografický odkaz na monografiu (jeden autor):

SCHACHT, J.: An Introduction to Islamic Law. Oxford : Clarendon Press, 1982, s. 304.

Skrátený odkaz:

SCHACHT, J.: An Introduction, s. 47–55.

 

Bibliografický odkaz na monografiu s viacerými autormi:

HRBEK, I. – PETRÁČEK, K.: Muhammad. Praha : Orbis, 1967, s. 225.

Skrátený odkaz

HRBEK, I. – PETRÁČEK, K.: Muhammad, s. 225.

 

Bibliografický odkaz na štúdiu v neperiodickom zborníku:

FLOOR, W.: The Dutch and the Persian Silk Trade, in: MELVILLE, C. (ed.): Safavid Persia. The History and Politics of an Islamic Society. London; New York : Pembroke Persian Papers, 1996, s. 323–368.

Skrátený odkaz

FLOOR, W.: The Dutch, s. 344.

 

Bibliografický odkaz na štúdiu v časopise a periodicky vychádzajúcom zborníku:

FERRIER, R.W.: The Armenians and the East India Company in Persia in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries, in: The Economic History Review. New Series, 1973, roč. 26, č. 1, s. 38–62.

Skrátený odkaz

FERRIER, R.W.: The Armenians, s. 40. 

 

Internetové zdroje:

U internetových zdrojov uvádzajte dátum náhľadu. napr. TABULA PEUTINGERIANA, [cit. 04-05-2015]. Dostupná na internete:<http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html˃.

Pramene

Charakter edovaných prameňov je často rôzny, preto uvádzame iba vybraný konkrétny príklad (cestopis). V inom prípade citovaný edovaný prameň musí obsahovať meno a priezvisko, názov prameňa, prípadne prekladateľ al. editor, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania a počet strán. Viac konkrétnych prípadov citovania ed. prameňov pozri: Byzantinoslovaca.

CHARDIN, J.: Voyages du Chevalier Chardin at Perse et antres lieux de Orient. : Voyage du Chevalier Chardin, de Paris à Ispahan. Tome Deuxieme. Paris : Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1811, s. 463. 

Skrátený odkaz

CHARDIN, J.: Voyages du Chevalier Chardin, s. 463.

 

Bibliografický odkaz na archívny dokument

Odkaz musí obsahovať úradný názov archívu,  zaužívanú skratku pre daný archív, jeho sídlo alebo pobočku), názov a označenie fondu. V závislosti od typu archívneho dokumentu by ďalej mal obsahovať druh agendy, inventárne číslo, škatuľa alebo fascikel, signatúra, strana/folio, stĺpec/dátum.

Príklady 

Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.

Štátny archív Bytča (ďalej ŠA Bytča), fond (ďalej f.) Ilešházi Trenčín – Patrimonium, inv. č. 195, šk. 76, desiatkový register 1507, s. 1-16.