Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie / Publications

Monografie / Monographs

RAKŠÁNYIOVÁ, JANA et al: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore. Vydavateľstvo univerzity Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-23-4035-9

ĎURICOVÁ, ALENA: Preklad právnych textov. Teória, prax, konvencie, normy. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2016. ISBN 978-80-557-1170-6

RAKŠÁNYIOVÁ, JANA et al: Quo vadis, Rechtsübersetzung. Vydavateľstvo univerzity Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4401-2

GERGEL, PETER: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Kirsch-Verlag, 2017. ISBN 978-3-943906-38-7

Publikácie registrované v databázach Scopus, CC

TUHÁRSKA, Zuzana: Text als Medium der Informationsvermittlung. Eine Studie zur Textsorte "didaktisch angelegter fachsprachlicher Text" unter Berücksichtigung pragmasyntaktischer Ansätze. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre Text und Stil im Wandel - neue Perspektiven der Textlinguistik und Stilistik. Hrsg. v. Hana Bergerová, Georg Schuppener und Petra Szatmári, Jahrgang 9 (2015), s. 229-252. ISSN 1802-6419, ISBN 978-80-7414-977-1 (UJEP), ISBN 978-3-7069-0869-6 (Praesens Verlag)

Publikácie v recenzovaných periodikách a zborníkoch / Reviewed periodicals and miscellanies

ĎURICOVÁ, Alena: Od konvencií k normám prekladu vlastných mien v právnych textoch. In: Od textu k prekladu IX. ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8. S. 38-53.

ĎURICOVÁ, Alena (editorka):  Od textu k prekladu VIII., IX., X. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, 2014, 2015.

ĎURICOVÁ, Alena: Typológia právnych textov justičných orgánov. In: Od textu k prekladu VIII.,    Praha: JTP, 2013, s. 169 - 180, ISBN   978-80-7374-095-5.

ĎURICOVÁ, Alena: Preklad právnych textov. Dáva translatológia dostatok odpovedí? In: Biloveský, Vladimír (ed.):  Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II.,  Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 9 – 15, ISBN 978-80-557-0796-9

GÁBOROVÁ, Margita: Interkultúrny dialóg súdneho prekladateľa. Prípadová štúdia na príklade prekladu jedného diplomu.. In: Guldanová, Z.: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Univerzita Komenského. Bratislava 2013, s. 32-50.

GÁBOROVÁ, Margita: Historické a niektoré translatolgické kontexty termínu „ombudsman“. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Univerzita Komenského. Bratislava 2014, s.35-49. ISBN 978-80-223.3750-2.

GÁBOROVÁ, Margita / MOTYKOVÁ Katarína: Imagologické hľadisko niektorých právnych termínov a pojmov vo švédčine a ich preklad. In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8. S. 53-62.

GAJDOŠOVÁ, Elena: Korpusová analýza právneho prekladu v slovenskom a nemeckom jazyku s dôrazom na kolokácie slovies – prezentácia projektu dizertačnej práce. In: Od textu k prekladu X / A. Ďuricová (ed.). Praha: JTP, 2015. ISBN  978-80-7374-121-1

GULDANOVÁ, Zuzana: Der Gerichtsdolmetscher/Gerichtsübersetzer und die Skopostheorie (am Beispiel des slowakischen Gesetzes über Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer). In: LACHOUT, Martin, (Hrsg.): Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28.Mai 2011. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 127-132.

GULDANOVÁ, Zuzana; SOVINEC, Tomáš: Inštitút tlmočníckeho ústavu – prínos alebo premárnená šanca? In: Od textu k prekladu X / A. Ďuricová (ed.). Praha: JTP, 2015. ISBN  978-80-7374-121-1

GULDANOVÁ, Zuzana: Niekoľko pohľadov na činnosť súdneho prekladateľa/tlmočníka zo súdnej praxe. In: Guldanová, Zuzana (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 50-67, ISBN: 978-80-223-3750-2.

GULDANOVÁ, Zuzana (2013): Problém preložiteľnosti/nepreložiteľnosti v kontexte súdneho tlmočenia/prekladu. In: GULDANOVÁ, Zuzana (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 51-61.

MATEJKOVÁ, Lucia:Enkele specifiek marktgebonden aspecten van rechtsvertalingen in Slowakije en Tsjechië. In: Brűnner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ročník 29, 2015, číslo 2, Vydala Masarykova univerzita, ISSN 1803-7380.

MATEJKOVÁ, Lucia: Kvantitatívna analýza slovenského trhu s prekladmi a tlmočením vykonanými prekladateľmi a tlmočníkmi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 68-77, ISBN: 978-80-223-3750-2.

MATEJKOVÁ, Lucia, ŠTEFKOVÁ, Marketa: Ktorý je veľký, stredný, či málo rozšírený jazyk právnej komunikácie? Analýza objemu prekladov vyhotovených prekladateľmi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v rokoch 2009-2012. In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8. S. 178-189.

MOTYKOVÁ, Katarína: Úloha diskurzu pri preklade. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III., rok vydania 2014, ISBN: 978-80-223-3750-2, s. 92-100.

MOTYKOVÁ, Katarína: Úloha súdneho prekladateľa v procese medzinárodných osvojení pri preklade adopčného spisu zo švédskeho jazyka In: ĎURICOVÁ, Alena (ed.): Od textu k prekladu VIII. Praha: jednota tlumočníku a překladatelu, 2013, s. 132-147. ISBN: 978-80-7374-095-5.

POTOČÁR, Milan: Kritériá kvality právneho prekladu – prezentácia výskumného projektu dizertačnej práce. In: Od textu k prekladu X / A. Ďuricová (ed.). Praha: JTP, 2015. ISBN  978-80-7374-121-1

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Aus dem translatologischen Elfenbeinturm in die grűnne Übersetzungslandschaft. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 2015, ročník 29, číslo 1, s. 91 – 105. Brno 2015 ISSN: 1803-7380 (print) ISSN: 2336-4408 (online)

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Biele miesta v translatológii? In: Biloveský, Vladimír (ed.):  Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II.,  Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 40 - 47, ISBN 978-80-557-0796-9

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana, ŠTEFKOVÁ, Marketa.: De Slowaakse translatologie en haar dwarsverbanden met vertaalwetenschap uit de Lage Landen. In: Onbe/gekende verleiding : vertaling en receptie van de nederlandstalige en andere kleinere germaanse literaturen in Centraal-Europese context Lublin : KUL, 2015. S. 13-39 [1,74 AH]. ISBN 978-83-7702-993-0

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana, ŠTEFKOVÁ, Marketa.: Globalizačné tendencie v odbornom preklade – internacionalizácia terminológie. In: Zrkadlá translatológie. 1: preklad ako nástroj komunikácie, Prešov: PU 2013 s. 40-50

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Inšpiratívne križovatky textovej lingvistiky a translatológie. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Č. 1 (2014), s. 33-4.

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Language industry a iné terminologické otázniky. In: Terminologické fórum 4: Bez terminológie niet odbornej komunikácie. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2013. ISBN: 978-80-8075-588-1.S. 7-19

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Lingvistický paternalizmus a translatologické krídla, alebo Koľko lingvistiky potrebuje (právny) preklad? In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II., Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-3514-0, s 101-123

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: O chýbajúcom termíne: Dostane sa do zákona „úradný prekladateľ“? In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Univerzita Komenského. Bratislava 2014, s.101-111. ISBN 978-80-223.3750-2.

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Preferencie a indiferencie v právnom preklade alebo 179 zainteresovaných pohľadov na ekvivalenciu termínov In: Terminologické fórum V. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác / ed. PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, ISBN 978-80-8105-755-7

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Profesionálny profil úradného prekladateľa. In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8. S. 128-140.

RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Übersetzerkompetenz in der Ära der sog. Sprachindustrie. In: Badstübner-Kizik, Camilla, Fišer, Zbyněk, Hauck, Raija (Hrsg.): Übersetzung als Kulturvermittlung. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 6. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2015. S. 33-56. ISBN 978-3-631-65747-8

STAHL, Jaroslav: Didaktické možnosti učiteľa tlmočenia a ich efektívnosť v praxi. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II., Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-3514-0, s.124-134.

STAHL, Jaroslav: Dopyt po právnom preklade v kontexte integrácie cudzincov. In: Od textu k prekladu X / A. Ďuricová (ed.). Praha: JTP, 2015. ISBN  978-80-7374-121-1

STAHL, Jaroslav: Kognitiv-linguistischer theoretischer Ansatz beim Simultandolmetschen vs. andere SD-Modelle. Studia germanistica, Č. 14 (2014), s. 35-41.

STAHL, Jaroslav: Nejednotnosť terminologického systému v translatológii a možné riešenia. In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8. S. 157-160

STAHL, Jaroslav: Niekoľko poznámok k funkcii Skoposu v právnom preklade. In: Biloveský, Vladimír (ed.):  Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II.,  Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 52 - 56, ISBN 978-80-557-0796-9

STAHL, Jaroslav: Recenzia monografie Daniely Müglovej: Komunikácia, tlmočenie preklad alebo Prečo spadla babylonská veža? In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II., Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-3514-0, s. 149-150.

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana: Právne systémy nemecky hovoriacich krajín a ich terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva v komparácii.  In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 160-178.

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana: K niektorým znakom nemeckého právneho jazyka a aspektom práce s terminológiou so zreteľom na rôzne právne systémy nemecky hovoriaceho priestoru. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. 2014, s. 144-155.

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana: K terminologickým špecifikám rakúskej nemčiny v oblasti obchodného jazyka. In: Od textu k prekladu VIII., Praha: JTP, 2013, s. 113 – 130, ISBN   978-80-7374-095-5.

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Aktuálne výskumné iniciatívy v oblasti právneho prekladu na báze medzinárodných projektov. In: ĎURICOVÁ, Alena (ed.): Od textu k prekladu VIII. Praha: jednota tlumočníku a překladatelu, 2013, s. 132-147. ISBN: 978-80-7374-095-5.

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Aktuálne výzvy výskumu súdneho prekladu v slovenskom kontexte. In: GULDANOVÁ, Zuzana (ed.):Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2013, s. 124-134. ISBN: 978-80-223-3514-0.

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Internationalisierung der Rechtsterminologie infolge der Rechtsübersetzung – Eine Fallstudie am Beispiel ausgewählter Begriffssysteme. In: Právní jazyk – od teorie k praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 217-223. ISBN: 978-80-7409-068-4.

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Juridisch vertalen in LLD´s. Stand en perspectieven van onderzoek. In: Brűnner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ročník 29, 2015, číslo 2, Vydala Masarykova univerzita, ISSN 1803-7380.

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Labyrintom pojmových vzťahov k funkčnému ekvivalentu. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Univerzita Komenského. Bratislava 2014, s.118-126. ISBN 978-80-223.3750-2

ŠTEFKOVÁ, Marketa, MATEJKOVÁ, Lucia: Modely vzdelávania úradných prekladateľov v kombináciách málo rozšírených jazykov. In: Od textu k prekladu X / A. Ďuricová (ed.). Praha: JTP, 2015. ISBN  978-80-7374-121-1

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Normy a konvencie v právnom preklade. In: Biloveský, Vladimír (ed.):  Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II.,  Banská Bystrica : Belianum, 2014, s.57 - 64, ISBN 978-80-557-0796-9

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Od konvencií k normám ustaľovania ad hoc ekvivalentov k právnym termínom. In: Terminologické fórum V. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác / ed. PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, ISBN 978-80-8105-755-7

ŠTEFKOVÁ, Marketa: Právna komunikácia v kombináciách málo rozšírených jazykov. In: Odborný preklad 6. Preklad z/do málo rozšírených jazykov. S. 34 – 44. Bratislava: SSPOL 2015.

TUHÁRSKA, Zuzana: Od konvencii k normám – od empírie k praxi. Alebo: ako môže metóda korpusovej analýzy prispieť k zefektívneniu prekladateľskej praxe? In: Od textu k prekladu IX. / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Zuzana Tuhárska, Jana Štefaňáková; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík . - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 198-212.

TUHÁRSKA, Zuzana: Špecifiká odborného právneho textu na príklade korpusovej analýzy. In: Od textu k prekladu VIII., Praha: JTP, 2013, s. 32 – 39, ISBN   978-80-7374-095-5.