Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O projekte / About the project

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a Filozofickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici (spoluriešiteľ).
Projekt je zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu zameranej na právny preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk, ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch a fungovanie jazyka vo viacerých právnych systémoch a etablovanie vedeckého tímu odborníkov na právny preklad z renomovaných translatologických pracovísk v oblasti právneho prekladu v európskom a globálnom kontexte. Kolektív spracuje bibliografiu knižných a elektronických zdrojov právneho prekladu a relevantných jazykových technológií využiteľných v procese právneho prekladu, akými sú uplatnenie jazykových technológií v právnom preklade, ustaľovanie noriem a konvencií, profesionalizácia právneho prekladu, interpretácia a preklad bezekvivalentnej právnej terminológie a právna terminológia v špecifických kontextoch. Z uvedeného vyplýva interdisciplinárny charakter výskumu, ktorý prepojením poznatkov z oblasti právnej lingvistiky, teórie právneho prekladu a eticko-praxeologických aspektov procesu právneho prekladu ponúkne didaktikom prekladu a prekladateľom konkrétne podnety na profesionalizáciu a zefektívnenie ich práce.

Hlavný cieľ projektu:

sformulovanie ucelenej teórie prekladu právnych textov so zameraním na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk

Čiastkové ciele:
  • zostavenie bibliografie informačných zdrojov,
  • vytvorenie teoretickej bázy,
  • sformulovanie špecifík pre preklad právnych textov z málo rozšírených jazykov, prekladu vo viacjazyčnom právnom systéme a fungovania jazyka vo viacerých právnych systémoch,
  • zostavenie pojmového aparátu,
  • etablovanie tímu v medzinárodnom kontexte,
  • zvyšovanie kvality a úrovne prekladu právnych textov.

 

Začiatok riešenia projektu:1.10.2013
Koniec riešenia projektu:
30.9.2017
Číslo projektu:
APVV-0226-12

Táto práca bola podporovaná  Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226.

Sme členom medzinárodnej organizácie Eulita.

www.eulita.eu