Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Na stiahnutie / Download

MONOGRAFIE, ZBORNÍKY:

Jana Rakšányiová et al: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore

Alena Ďuricová: Preklad pravnych textov. Teoria, prax, konvencie, normy.

Jana Rakšányiová et al.: Quo vadis, Rechtsübersetzung

Jana Rakšányiová, Lucia Matejková et al: Bibliografia odbornej literatúry k prekladu právnych textov

Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. - Zborník

Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. - Zborník

Kontexty sudneho prekladu a tlmocenia IV_2015

Kontexty sudneho prekladu a tlmocenia V_2016

Kontexty sudneho prekladu a tlmocenia VI 2017

Kontexty sudneho prekladu a tlmocenia VII 2018

Od textu k prekladu VIII

Od textu k prekladu IX

Od textu k prekladu X

Štefková, M.: Právny text v preklade - Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov

PREZENTÁCIE, PRÍSPEVKY:

Ďuricová, A.: Preklad právnych textov. Dáva translatológia dostatok odpovedí?

Matejková, L.: Enkele specifiek marktgebonden aspecten van rechtsvertalingen en Slowakije en Tsjechie

Matejková, L._Von Konventionen zu Normen der Übersetzung im juristischen Diskurs Präsentation des wissenschaftlichen Projektes Transius

Matejková, L; Štefková, M.: Modely vzdelávania a kompetencie úradných prekladateľov v kombinácii málo rozšírených jazykov

Matejková, L., Štefková, M._Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Stahl, J., Štefková, M.: Research into legal translation for the Ministry of Justice and state authorities presentation of the project TRANSIUS in Slovakia

Štefaňáková, J.Právne systémy nemecky hovoriacich krajín a ich terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva v komparácii

Štefková, M.: Hyperdiversiteit aan bronkteksten, terminologieen en opdrachtgevers versus kwaliteit en professionaliteit

Štefková, M.:Juridisch vertalen op nationaal en supranationaal niveau

Štefková, M.: Od konvencií k normám ustaľovania ad hoc ekvivalentov k právnym termínom

Štefková, M.:Opbouw van vertaalcompetentie

Štefková, M.: Postavenie a úlohy tlmočníckeho ústavu v oblasti overovania odbornej spôsobilosti a celoživotného vzdelávania

Štefková, M.: Právna komunikácia v kombinácii málo rozšírených jazykov

Štefková, M.: Právo - jazyk - terminológia

Štefková, M.: Seminár o súdnom tlmočení a preklade v SR a v niektorých štátoch EÚ

Štefková, M.: Studie Nederlands. De beste keuze van mijn leven!
Tuhárska, Z._Od konvencií k normám - od empírie k praxi

Vedral, J._Využití programu Excel jako CAT nástroje. Vytváření pamětí pro překlady ze stávajících textů

Jazykári sa vo svete nestratia - Štefková M.: Skok do neznána alebo čo s malým jazykom v praxi

Štefková M.: Community interpreting binnen de opleidingen neerlandistiek extra muros

Štefková M.: Die Tendenzen und Grenzen der Normierung und Standardisierung der Rechtsübersetzung

Rakšányiová J., Štefková M. Übersetzung (auch) als interkulturelle Mediation