Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bibliografia právneho prekladu / Bibliography on legal translation

Lingvistické a interpretačné aspekty právneho textu

 

Abrahámová, Eva: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov. Učebné texty právnickej fakulty. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. – 121 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 8071602191

Učebné texty predstavujú zvláštnosti právneho jazyka v rétorickej a štylistickej rovine.

 

Александров, Александр Сергеевич: Язык уголовного судопроизводства. Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской правовой акад, 2001. – Text v ruskom jazyku. –  ISBN 5-8263-0016-7

/Alexandrov, Alexandr Sergejevič: Jazyk ugolovnogo sudoproizvodstva/

Monografia je venovaná teórii trestného procesu. Autor sa usiluje charakterizovať jednotlivé fázy trestného procesu s použitím poznatkov z lingvistiky, rétoriky,  semiológie a filozofie jazyka. Dôraz na dôkaznom materiáli a dokazovaní.

 

Alchini, Silvia: An insight into the translation of international legal language: A case study on the language of Andrew Clapham's “Human rights. LAP Lambert academic publishing, 2013. – 248 s. – ISBN 978-3659340239

Pokus o charakteristiku zásadných vlastností právneho textu a analýzu kľúčových pojmov v právnom preklade.

 

Anissimova, Larissa: Verständlichkeit der Gesetzessprache : linguistische Untersuchung anhand des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches und des russischen Zivilgesetzbuches. Berlin : Logos-Verlag, 2007. – 288 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-8325-1828-8

Analýza nemeckého a ruského Občianskeho zákonníka z hľadiska jeho zrozumiteľnosti.

 

Arntz, Reiner: Fachbezogene Mehrsprachigkeit in Recht und Technik. Hildesheim : Olms, 2001. – 420 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 10 3487115530

Monografia je zameraná na uplatnenie jazyka v odbornej komunikácii. Na príklade právnych a technických textov analyzuje odbornú komunikáciu a štýl.

 

Arntz, Reiner: Der Forschungsbereich „Sprache und Recht“ an der Europäischen Akademie Bozen. – Text v nemeckom jazyku.

In: Lebende Sprachen. – ISSN 1868-0267. – č. 41 (1996),  s. 5 – 8.

Článok o práci tímu Jazyk a právo v Európskej akadémii v Bozen, Južné Tirolsko.

 

Arntz, Reiner; Sandrini, Peter: Präzision versus Vagheit: Das Dilemma der Rechtssprache im Lichte von Rechtsvergleich und Sprachvergleich. – Text v nemeckom jazyku.

In: Indeterminacy in Terminology and LSP / Edited by Bassey Edem Antia. – University of Maiduguri : John Benjamins Publishing Company, 2007. – ISBN 9789027223326 – s. 135 – 153.

Štúdia o rozhraní medzi presnosťou a vágnosťou v právnom texte.

 

Bázlik, Miroslav; Ambrus, Patrik: A grammar of legal english. Bratislava : IURA EDITION, 2008. – 204 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-8078-203-0

Monografia je prvou zásadnou publikáciou o gramatickej štruktúre anglického právneho textu z komparatívneho hľadiska.

 

Bázlik, Miroslav; Ambrus Patrik; Bęcławski, Mariusz: The Grammatical Structure of Legal English. Warszawa : Translegis, 2010. – 248 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-83-85430-96-4

Rozbor lingvistickej štruktúry anglického právneho jazyka.

 

Benson, Sven: En studie i brottsbalkens språk. – Text vo švédskom jazyku.

In: Arkiv för nordisk filologi. – ISSN 0066-7668. – č. 83 (1968), s. 184–202.

Uvedená štúdia sa venuje jazykovým špecifikám vo švédskom trestnom zákone. 

 

Benson, Sven: En studie i grundlagspropositionens språk. – Text vo švédskom jazyku.

In: Arkiv för nordisk filologi. – ISSN 0066-7668. – č. 89 (1974), s. 214–232.

Uvedená štúdia sa venuje jazykovým špecifikám v návrhoch na zmeny vo švédskej ústave.

 

Benson, Sven: Språket i förslaget till regeringsform. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svensk juristtidning. – ISSN 0039-6591. – č. 48 (1963), s. 498–506.

Uvedená štúdia sa venuje jazykovým špecifikám v návrhu na úpravu a zmenu ústavy a organizácie štátnej moci vo Švédsku. 

 

Berg, Govaert C. J. J. van den; Broekman, Jan M.: Recht en taal. Preadvies voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap. Deventer : Kluwer, 1979. – 111 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 9026811020

Odporúčanie zamerané na kvalitu právneho textu pre notárov.

 

Berteloot, Pascale; Müller, Friedrich: Rechtssprache Europa. Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht. Berlin : Duncker & Humblot, 2004. – 419 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-428-11580-5

Publikácia akcentuje oblasti viacjazyčnosti a nadnárodného práva.

 

Beveridge, Barbara J.: Legal English - How it developed and why it is not appropriate for International Commercial Contracts.  – Text v anglickom jazyku.

In: The Development of Legal Language : Papers from an International Symposium held at the University of Lapland, September 13-15 (2000) / Heikki E.S. Mattila (ed.). – Helsinki : Kauppakaari, 2002. – ISBN 952140633X. – s. 55-79.

Systematický výklad princípov právnej angličtiny a argumentácia proti jej uplatneniu v medzinárodných obchodných zmluvách.

 

Bhatia, Vijay Kumar: Legal discourse across cultures and systems.  Hong Kong : Hong Kong University Press, 2008. – 392 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-988-220-465-2

Výskum lingvistických a textových vlastností právnych dokumentov používaných v prostredí medzinárodného obchodného styku s ohľadom na interkultúrne faktory.

 

Bowers, Frederick: The Linguistic Aspects of Legislative Expression.  Vancouver : University of British Columbia, 1989. – 393 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 10: 077480324X

Jedna z prvých knižných štúdií, prezentujúca právny jazyk explicitne a všestranne.

 

Brambilla, Marina; Gerdes, Joachim; Messina, Chiara: Diatopische Variation in der deutschen Rechtssprache. Berlin : Frank & Timme, 2013. – 377 s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN  978-3-86596-447-2

Publikácia má monografický charakter, pozostáva zo súboru článkov, ktoré prezentujú špecifiká nemeckých právnych textov z diatopického hľadiska.

 

Brenneisen, Ute: Familien- und Erbrecht. Heidelberg / München : Müller, 2011. – 173 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8114-7029-3

Publikácia je určená pre študentov a sú v nej predstavené základné oblasti rodinného práva (Familienrecht). Metodicky je spracovaná tak, aby študentom čo najviac uľahčila prípravu na skúšku z príslušnej oblasti.

 

Brinkmann, Annemarie: Private in gerichtlichem Auftrag. Verfahren, Kriterien und Rechtsschutz bei der Vergabe an Insolvenzverwalter, Sachverständige und Dolmetscher. Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2006. – 264 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-8329-2098-693

Publikácia oboznamuje čitateľa s rolami správcu konkurznej podstaty, súdneho znalca a súdneho tlmočníka v súdnom konaní. V jednotlivých kapitolách je pozornosť venovaná zásadám konkurzného konania; zásadám výberu konkrétnych zástupcov jednotlivých rolí (správca konkurznej podstaty, súdny znalec, súdny tlmočník); ich kvalifikácií a postaveniu v rámci súdneho konania.

 

Busse, Dietrich: Bedeutungsfeststellung, Interpretation, Arbeit mit texten; Juristische Auslegungstätigkeit in linguistischer Sicht. – Text v nemeckom jazyku.

In: Sprache und Recht / Ulrike HASS-ZUMKEHR, ed. – Berlin / New York : Walter de Gruyter, 2002. – ISBN 3-11-017457-X. – s.136-162.

Štúdia ponúka porovnanie obsahovej analýzy a interpretácie právneho textu z pohľadu právnika a lingvistu.

 

Busse, Dietrich: Juristische Semantik.  Grundfragen der juristischen Interpretationstheorie in sprachwissenschaftlicher Sicht.  Berlin : Duncker & Humblot, 2010.  – 318 s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN 978-3-428-13427-4

Publikácia je venovaná prienikom právnej a jazykovednej oblasti s akcentáciou sémantickej orientácie. Autor v jednotlivých kapitolách ozrejmuje napr. úlohu jazyka v právnej oblasti, venuje sa analýze právneho jazyka pomocou jazykových prostriedkov, osvetľuje teóriu právnej argumentácie v kontexte komunikácie a sémiotiky a prepája skúmanú oblasť s lingvistickou pragmatikou.

 

Busse, Dietrich:  Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution.  Tübingen : Niemeyer, 1992. – 359 s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN 3-484-31131-2

Knižné dielo je venované prieniku dvoch ťažiskových oblastí – právu a jazyku. Autor sa sústreďuje napr. na otázky ako výklad právnych textov, koherencia právnych textov, funkcie právnych textov a textové typy v práve, narábanie s právnymi textami, pričom v popredí stojí lingvistická štruktúra textu ako aj faktory viažuce sa na kontext. Teoretické predpoklady sú doložené konkrétnymi príkladmi textov z praxe.

 

Byrd, B Sharon; Lehmann, Matthias: Zitierfibel für Juristen. München : Beck, 2013. – 140  s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN 978-3-406-60366-2,3-406-60366-1

Publikácia oboznamuje čitateľa so základnými citačnými technikami z oblasti právnych textov, ktoré sú bežné v Nemecku.

 

Carvalho, Evandro Menezes de: Semiotics of international law. Trade and translation. London / New York / Heidelberg : Springer, 2011, 252 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-90-481-9010-2

Perspektíva jazyka nielen ako nositeľa významov, ale aj chápania sveta. Rôznorodosť jazykov a právnych systémov, ich možnosti a riziká.

 

Черданцев, Александр Федорович:  Логико-языковые феномены в праве, юридической науке. Екатеринбург : Наука, 1993. – 192 s. – Text v ruskom jazyku.–  ISBN 5-02-007351-2

/Čerdancev, Alexandr Fedorovič: Logiko-jazykovyje fenomeny v prave, juridičeskoj nauke/

Monografia skúma logicko-jazykové objekty, ktoré slúžia právnikovi na orientáciu pri vedeckej alebo praktickej činnosti: normy a predpisy, subjektívne práva a povinnosti, zásady, problémy aplikačnej praxe a ďalšie typy textov. Autor sa zaoberá ich logickými, jazykovými  a právnymi špecifikami a ich používaním v právnej vede. Uvádza príklady právnych textov a ich logicko-jazykové charakteristiky.

 

Čulenová, Eva: Jazyk a štýl v slovenských zákonoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. – 140 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978805570

Publikácia je venovaná špecifikám právneho jazyka s ťažiskom na štylistickej rovine.

 

Daum, Ulrich: Rechtssprache – eine genormte Fachsprache? – Text v nemeckom jazyku.

In: Die Sprache des Rechts und der Verwaltung. Öffentlicher Sprachgebrauch / Hrsg. I.Radtke. – Stuttgart : Klett-Cotta, 1981.  – ISBN 3129153209 9783129153208. – s. 83 – 99.

Jazyk práva, administratívny a právny štýl.

 

Dax, Peter; Friedl, Gerhard; Loebenstein, Herbert:  Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen. (AZR); samt Abkürzungsverzeichnis. Wien : Manz, 2012. – 254 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-214-06199-9

Publikácia oboznamuje so spôsobmi citovania ako aj so spôsobmi vytvárania a používania skratiek v oblasti právnych textov. V tejto súvislosti sú akcentované rakúske právne predpisy a európske právo.

 

Derlén, Mattias: Multilingual interpretation of European union law. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. – 418 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9041128530

Právo EÚ nie je možné chápať bez zohľadnenia jeho multilingválnej povahy. Lingvistické aspekty je nevyhnutné vziať do úvahy pri interpretácii a uplatňovaní práva.

 

Dessemontet, Francois (zost.): Introduction to Swiss Law. The Hague : Kluwer Law International, 2004 – 351 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9041122605

18 kapitol z pier švajčiarskych odborníkov v jednotlivých oblastiach práva, zahŕňajúc francúzsku a nemeckú terminológiu, ideálny zdroj informácií o švajčiarskom práve.

 

Deutsch, Andreas: Historische Rechtssprache des Deutschen. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2013. – 497 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-8253-6136-5

Publikácia predstavuje nemecký právny jazyk z historického pohľadu, objasňuje rozličné aspekty právneho jazyka od jeho vzniku až po súčasnosť, čitateľ tu nájde spracovanú napr. otázku možností formovania jazyka prostredníctvom zákonodarcu, otázky týkajúce sa premien právneho jazyka v čase, témy zachytávajúce vzťah obrazu a reči, metafory v práve, problematiku zrozumiteľnosti zákonov, vplyvy iných odborných jazykov na jazyk práva a pod.

 

Dickerson, Reed: The Fundamentals of Legal Drafting. – Text v anglickom jazyku.

In: Indiana Law Journal. – ISBN 978-0-316-18397- 0. – Vol. 41, iss. 1, art. 8, 1965, s. 11-12.

Štúdia sumarizuje zásady tvorby legislatívnych textov.

 

Ďuricová, Alena: Benennungen in den deutchen und slowakischen Fachtexten. – Text v nemeckom jazyku.
In: Sprache. System und Tätigkeit. Band 28 : Über Sprachhandeln im Spannungsfald von Reflektieren und Benennen / Brigite Döring (Hrsg.). – Frankfurt am Main : Peter Lang, 1999. – ISBN 3-631-33887-2 – s. 53-60

Príspevok je venovaný problematike termínov a odborných výrazov v nemeckých a slovenských odborných textov, pričom sa vychádza predovšetkým z právnych textov.

 

Ďuricová, Alena: Grammatische Aspekte der Fachsprachen und Funktionen des Passivs in der Rechtssprache. – Text v nemeckom jazyku.
In: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage : Konferenz – "Linguistic - Tage 2003" der GESUS / Jana Korčáková , Jürgen Beyer (Hrsg.). – Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. – ISBN 80-7041-162-7 – s. 90-94.

Príspevok popisuje morfologické a syntaktické vlastnosti a zvláštnosti odborných jazykov a predovšetkým právneho jazyka, pričom sa poukazuje na rozdiely v používaní a funkcii vybraných jazykových prostriedkov. Osobitná pozornosť je venovaná funkcii pasívu v právnom jazyku. Použité príklady dokumentujú rozdiely v používaní pasívu v právnom jazyku, kde pasív stráca anonymizačnú funkciu.

 

Ďuricová, Alena: Jazyk a slovná zásoba odborných textov. – Text v slovenskom jazyku.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : sekcia filologická. Roč. 1 /Zuzana Hurtajová a kol.(ed.). – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997. – ISBN 80-80-8055-080-8. – s. 116-124.

Príspevok je venovaný problematike slovnej zásoby odborných a právnych textov a vlastnostiam odborných textov predovšetkým na gramatickej a lexikálnej rovine.

Ďuricová, Alena: Lexik der Rechtssprache. – Text v nemeckom jazyku.
In: LSP FORUM '99. Proceedings : International Conference on Teaching Languages for Specific / Academic Purposes in Universities. Prague, 17-19 september 1999 / Jana Dvořáková, Dana Slabochová, Libuše Drnková (ed.). – Praha : Karlova univerzita. – ISBN 80-238-5677-4. – s. 214-218.

Príspevok je venovaný problematike právnej terminológie, a to z lingvistického a translatologického aspektu.

 

Ďuricová, Alena: Lexikalisch – semantische Beziehungen in den Fachsprachen. – Text v nemeckom jazyku.
In: Beiträge zu Sprache & Sprachen 5 : vorträge der 11. Jahrestagung der GESUS in Bratislava / Hrgs. Lívia Adamcová. – München : LINCOM, 2004. – ISBN 3-89586-746-2. – s. 83-87.

Príspevok je venovaný termínom a právnej terminológii a vzťahom, ktoré narúšajú vlastnosti termínov a spôsobujú problémy pri preklade právnej terminológie.

 

Ďuricová, Alena: Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. – 64 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 8080557993

Publikácia je venovaná vlastnostiam a zvláštnostiam právnych textov. Dôraz sa kladie na gramatickú rovinu a textové aspekty.

 

Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. – 257 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-7374-119-8

Zborník obsahuje vedecké práce zamerané na preklad právnych textov, jazyk odbornej komunikácie, problematiku terminológie a terminografie, translatologické aspekty odbornej komunikácie, odborných a právnych textov. Zborník vychádza pravidelne od r. 2006.

 

Ďuricová, Alena: Odborný a právny jazyk v špecializačnom štúdiu prekladateľstva. – Text v slovenskom jazyku.

In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová, ed. – Banská Bystrica : UMB, 2002. – ISBN 80-8055-693-8. – s. 31.

Štúdia sa zameriava na didaktizáciu právnej lingvistiky v seminároch študentov translatológie.

 

Ďuricová, Alena: Rechtstext als Objekt der Tätigkeit des Übersetzers. – Text v nemeckom jazyku.

In: TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschen. Translation zwischen Text und Welt / Kalverkämper, Hartwig  a Larisa Schippel (ed.) – Berlin : Franck & Timme, 2009. – ISBN ISBN 978-3-86596-202-7. – s. 423 – 436.

Všeobecne zameraná štúdia sumarizujúca činnosť prekladateľa právnych textov v oblasti analýzy právneho textu a jeho transformácie do iného jazyka.

 

Ďuricová, Alena: Typológia právnych textov justičných orgánov. – Text v slovenskom jazyku.
In: Od textu k prekladu VIII / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. – ISBN 978-80-7374-095-5. – s. 33-41.

Práca približuje všeobecnú typológiu právnych textov v interlingválnej a interkultúrnej komunikácii medzi justičnými orgánmi. Vychádza sa v nej z komunikácie medi slovenskými justičnými orgánmi a justičnými orgánmi nemecky hovoriacich krajín. Predmetná analýza vychádza predovšetkým z Kollerovej teórie prekladu.

 

Ďuricová, Alena: Variation und Wiederholung in Rechtstexten. – Text v nemeckom jazyku.
In: Sprachvergleich und Sprachdidaktik : Beiträge zu den 19. GeSuS-Linguistiktagen Freiburg im Breisgau, 2. - 4. März 2010.  Band 161, Philologia. Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse / Hrsg. Martin Joachim Kümmel. – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. – ISBN 978-3-8300-5205-0. - ISSN 1435-6570. – s. 179-188.

Príspevok je zameraný na variácie a opakovanie v právnych textoch ako na štýlotvorný princíp tvorby právnych textov a poukazuje na ich funkciu v právnych textoch. Vychádza sa pritom z makro- a mikroštruktúry právnych textov. Autorka zdôrazňuje v tomto kontexte význam intertextuality. Popisované princípy ilustruje príkladmi z vlastnej prekladateľskej praxe.

 

Ďuricová, Alena: Vznik a vývoj nemeckých odborných jazykov s poukázaním na právny jazyk. – Text v slovenskom jazyku.
In: Germanistické štúdie / Alena Ďuricová (ed.). – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2003. – ISBN 80-8055-847-7. – s. 11-16.

Príspevok približuje históriu vzniku odborných jazykov a právneho jazyka.

 

Ďuricová, Alena: Zur Syntax der Fachsprachen. – Text v nemeckom jazyku.
In: Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei : Zeitschrift des Verbandes von Deutschlehrern und Germanisten der Slowakei. – Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov – SUNG. – ISBN 80-88796-56-3. – s. 42-48.

Práca je zameraná na osobitosti odborných jazykov a právneho jazyka, pričom je osobitná pozornosť venovaná syntaxi.

 

Ebke, Werner F.; Kirchhoff, Paul; Mincke, Wolfgang: Sprache und Recht – Recht und Sprache. Beiträge zu dem Festakt anlässlich des 75. Geburtstags von Bernhard Großfeld. Tübingen : Mohr Siebeck, 2009. – 69 s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN 978-3-16-150013-8

Zborník príspevkov s monografickým charakterom zachytáva rôzne aspekty vzťahu dvoch entít – jazyk a právo. K centrálnym otázkam, ktorým je v publikácii venovaná pozornosť, patria nasledovné: Ako je právo zachytené prostredníctvom jazyka? Zachytávajú rozličné jazyky právo rôznym spôsobom? Čo sa stane s právom, keď je preložené z jedného jazyka do iného? Akú úlohu majú v práve písmo, znaky a čísla?

 

Eckardt, Birgit: Fachsprache als Kommunikationsbarriere?: Verständigungsprobleme zwischen Juristen und Laien (Sprachwissenschaft). Wiesbaden : DUV, 2000. – 172 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3824443994

Knižná publikácia je venovaná otázkam zrozumiteľnosti právneho jazyka. Čitateľ sa prostredníctvom publikácie môže oboznámiť so všeobecnými charakteristikami odborných jazykov, pričom pozornosť je zameraná predovšetkým na aspekt zrozumiteľnosti; v popredí stojí ďalej lingvistická charakteristika právneho odborného jazyka, pričom sa autorka systematicky venuje lexikálnej, syntaktickej a morfologickej rovine ako aj pragmatickej a sociolingvistickej oblasti. Teoretické východiská sú doložené empirickými dátami.

 

Edgington, Dorothy: The Philosophical Problem of Vagueness. – Text v anglickom jazyku. In: Legal Theory. – ISSN 1352-3252. – Vol. 7, č. 04 (2001), s. 371–378.

Pojem vágnosti v právnej teórii a právnom vedomí z filozofického pohľadu.

 

Eichhoff-Cyrus, Karin M.; Antos, Gerd: Duden Thema Deutsch 09. Verständlichkeit als Bürgerrecht?: Die Rechts- und Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion: Band 9. Mannheim u.a. : Dudenverlag, 2008. – 384 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3411043149

Kniha predstavuje 9. zväzok z rady publikácii vydavateľstva Duden, má charakter kolektívnej monografie a je venovaná téme zrozumiteľnosti právneho jazyka v procese komunikácie. Čitateľ tu nájde viacero článkov a štúdií venovaných rozličným aspektom vyššie uvedenej témy.

 

Endicott, Timothy: Law is Necessarily Vague. – Text v anglickom jazyku.

In: Legal Theory. – ISSN 1352-3252. – Vol. 7, č.4 (2001), s. 379–385.

Zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Témou je vágnosť a neurčitosť práva, ktorú rozoberajú odborníci aj z filozofického hľadiska.

 

Engberg, Jan: Legal Meaning Assumptions – What are the Consequences for Legal Interpretation and Legal Translation? – Text v anglickom jazyku.

In: International Journal for the Semiotics of Law. – ISSN 1572-8722. – Vol. 15(4), (2002), s. 375–388.

Predmetom článku je diskusia podobností a rozdielov medzi súdnym prekladom a súdnym tlmočením.

 

Eriksen, Lars; Luttermann, Karin: Juristische Fachsprache. Kongressberichte des 12th European Symposium on Language for Special Purposes. Münster u.a. : Lit, 2002. – 163 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-8258-5979-7

Zborník príspevkov zo sympózia zachytáva právny odborný jazyk z rôznych uhlov pohľadu, ako napr. otázky zrozumiteľnosti, plurality právnych textov v kontexte viacjazyčnosti, inkongruencie právnych systémov a následných ťažkostí prekladu príslušných právnych termínov.

 

Febrero, José Luis Sánchez: Legal English and Translation: Theory & practice. Annotated texts and documents. San Vicente : Editorial Club Universitario, 2003. – 160 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 84 8454 310 2

Štúdia zameraná na špecifické vlastnosti odborného jazyka, konkrétne právnej angličtiny, jazyk z pohľadu pragmatiky.

 

Felder, Ekkehard: Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit.  Berlin :  de Gruyter, 2003. – 452 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-11-017731-5

Publikácia je venovaná vzájomnej interakcii právnej a lingvistickej oblasti. Sú v nej predstavené napr. nasledujúce aspekty: tendencie v lingvistickom výskume odborných jazykov, metódy výkladu zákonov, paralely jazykovedy a práva, charakteristiky právneho textu, pragmatické aspekty zachytenia významu, narábanie s právom a s textom atď. Súčasť publikácie tvoria aj kapitoly venované textovým analýzam.

 

Fischer, Roswitha (ed.): Sprache und Recht in großen europäischen Sprachen: juristische Begriffsbildung im Spannungsfeld zwischen Fachsprachlichkeit und allgemeiner Verständlichkeit; Beiträge vom interdisziplinären Symposium am 23./24.4.2009 an der Universität Regensburg. Regensburg : Univ.-Verl. Regensburg, 2010. – 276 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-86845-038-5

Publikácia pozostáva z príspevkov z medzinárodného sympózia a pracoval na nej kolektív autorov. Kniha zachytáva z rôznych aspektov vzťah medzi právnym jazykom a bežným jazykom a zároveň je venovaná otázkam tvorby terminológie ako aj narábaniu s právnou terminológiou.

 

Fobbe, Eilika: Forensische Linguistik. Eine Einführung. Tübingen : Narr, 2011. – 282 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-8233-6654-6

Publikácia je venovaná  oblasti označovanej ako forenzná lingvistika, ktorá spája poznatky jazykovedy na strane jednej a kriminalistiky a práva na strane druhej. Centrálnou oblasťou tejto vednej oblasti je problematika stanovenia autorstva inkriminovaných textov, ďalej interpretácia textov, resp. výrokov v súdnych konaniach a pod. Publikácia je koncipovaná ako študijný materiál, všetky kapitoly sú doplnené konkrétnymi prípadmi a úlohami.

 

Fuchs-Khakhar, Christine: Die Verwaltungssprache zwischen dem Anspruch auf Fachsprachlichkeit und Verständlichkeit. e. Vergl. d. Darst. dieses Konfliktes in d. dt. Verwaltungssprache u. d. Vorschläge zu seiner Bewältigung seit 1958 ; ergänzt durch e. Blick auf d. neueren Ansätze zur Verbesserung d. Verwaltungssprache in Großbritannien. Tübingen : Stauffenburg-Verl., 1987. – 199 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-923721-15-3

Knižná publikácia rozoberá problematiku právneho jazyka z viacerých aspektov. Je venovaná napr. otázkam kritiky právneho jazyka v období 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia v kontexte jazykového purizmu, otázkam jazykovej kritiky a jazykovej kultúry; znakom právneho jazyka a efektom, ktoré sú s týmito spojené; dôvodom používania právneho jazyka; alternatívam vyjadrovania sa v oblasti práva ako aj rôznym typom právnych textov a pod.

 

Garre, Marianne: Human Rights in Translation: Legal Concepts in Different Languages. Copenhagen : Copenhagen Business School Press, 1999. – 233 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978 87 630 0024 6

Nevyhnutnosť hermeneutickej perspektívy pri uplatňovaní koncepčného prístupu k prekladu – vidieť celok v detaile a naopak.

 

Gast, Wolfgang: Juristische Rhetorik.  Heidelberg : C.F. Müller, 2006. – 473 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-8114-1909-9, 978-3-8114-1909-4

Kniha predstavuje – vychádzajúc z historického exkurzu – rétorické techniky, ktoré sa viažu na oblasť práva. Pozornosť je venovaná napr. spôsobom formulovania definícií, využitiu logických postupov v procese argumentácie alebo kreatívnemu prístupu pri narábaní so základným pojmovým aparátom.

 

Geeroms, Sofie M.F.: Comparative Law and Legal Translation: Why the Terms Cassation, Revision and Appeal Should not be Translated. – Text v anglickom jazyku.

In: American Journal of Comparative Law. –  ISSN 0002-919X. – Vol. 50 č. 1, 2002, s. 210–228.

Autorka poukazuje na niektoré aspekty americkej právnej terminológie a problémy pri preklade hore uvedených právnych termínov z dôvodu odlišností a špecifík anglosaského práva a možnosť hľadania vhodných ekvivalentov substitúciou pri prekladoch do jazykov krajín, riadiacich sa o.i. právom európskeho kontinentálneho typu.

 

Geis, Michael L.: The Meaning of Meaning in the Law. – Text v anglickom jazyku.

In: Washington University Law Quarterly. – ISSN 0043-0862. – Vol. 73, č.3 (1995), s. 1125–1144.

Autor sa v článku zaoberá sémantickou podstatou významu v právnych textoch, analyzujúc ich na príklade bežného jazyka s ohľadom na dopad pri jednoznačnosti interpretácie právnych, resp. legislatívnych textových korpusov, najmä pri výrokoch vyšších súdov ako i Najvyššieho súdu USA.

 

Giannoni, Davide Simone: Researching language and the law. Textual features and translation issues. Bern : Peter Lang, 2010. 278 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 10: 3034304439

Uvedená publikácia sa zaoberá najnovšími prácami na tému lingvistických a právnych aspektov normatívnych textov v rozličných jazykoch (angličtina, dánčina, francúzština, taliančina, španielčina atď.) a právnych systémoch.

 

Gibbons, John; Turell, M.Teresa: Dimensions of forensic linguistics. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2008. – 316 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9789027205216

Úvod do multidisciplinárnej povahy jazyka používaného v justícii.

 

Ginsburgh, Victor: How many languages do we need? The economics of linguistic diversity.

Princeton : Princeton university press, 2011. – 256 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9781400838905

Reflexia otázky o potrebnosti jazykov, resp. ich počtu a rozpor medzi nárokmi na komunikačnú efektívnosť a požiadavkami na otvorenie sa okrajovým skupinám, teda za väčší počet jazykov.

 

Girmanová, Jana: Deutsche Rechtsprache. Praha : Leges, 2012. – 269 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-80-87576-20-5

Učebnica právnej nemčiny oboznamuje študentov so základmi právnej nemčiny. Je určená najmä pre študentov lingvistiky, práva ako aj pre tlmočníkov a prekladateľov. Učebnica obsahuje učebnicové texty, autentické texty zákona a judikatúru nemeckých súdov. Texty sú doplnené cvičeniami, sú v nej v krátkosti predstavené aj vybrané gramatické javy typické pre právny jazyk.

 

Gizbert–Studnicki, Tomasz: Das Problem des Übersetzens und das juristische Weltbild. – Text v nemeckom jazyku.

In:  Übersetzen, verstehen, Brücken bauen / Frank, A.P.; Maaß, K-J.; Paul, F.; Turk, H. (Hrsg.). – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1993. – ISBN-10 3503030719. – s. 305 – 314.

Štúdia o jazykovom vyjadrení a preklade textov z oblasti právneho obrazu sveta.

 

Gleußner, Irmgard: Zivilprozessrecht. Heidelberg : Müller, 2010. – 195 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8114-7035-4

Skriptum oboznamuje s občianskym procesným právom. Mieru osvojenia si predstavených informácií si môže čitateľ / študent overiť prostredníctvom úloh, ktoré sú súčasťou skripta.

 

Gordon-Smith, Daniel: The Drafting Process in the European Community. – Text v anglickom jazyku.

In: Statute Law Review. – ISSN 1464-386310. – č. 1 (1989), s. 56–68.

Rozbor procesu vzniku textov najdôležitejších dokumentov Európskych spoločenstiev legislatívneho charakteru.

 

Grabenwarter, Christoph: Einführung in die Rechtswissenschaften. Wien : Facultas wuv Universitäts, 2013. – 178 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 9783708909660

Vysokoškolská učebnica je určená najmä pre študentov hospodárskeho práva (bakalársky stupeň). Ponúka prehľad základných pojmov súkromného ako aj verejného práva. V publikácií sú okrem toho predstavené aj základy dejín práva a filozofie práva.

 

Grewendorf,  Günther:  Rechtskultur als Sprachkultur:  zur forensischen Funktion der Sprachanalyse. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. – 376 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-518-28630-7

Publikácia pozostáva z radu príspevkov  orientovaných na analýzu textov z právnej oblasti. V popredí stoja napr. otázky zrozumiteľnosti, vzťahu právneho odborného jazyka a hovorového jazyka, narábanie s jazykom pri súdnych procesoch a pod.

 

Grönqvist, Henrik: Om juridisk svenska. – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkbruk. – ISSN 0358-9293. – č. 2 (1991), s. 3–6.

Publikácia sa venuje opisu právneho štýlu vo švédskom jazyku.

 

Губаева, Тамара Владимировна: Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. Москва : Норма, 2004. – 160 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-89123-724-5

/Gubajeva, Tamara Vladimirovna: Jazyk i pravo. Iskusstvo vladenija slovom v professionaľnoj juridičeskoj dejateľnosti/

Autorka v knihe Jazyk a právo – umenie slova v profesionálnej právnickej činnosti opisuje techniku používania slova v procese prípravy, aplikácie a realizácie právnych noriem. Analyzuje lingvistické metódy, pravidlá tvorby a príklady výkladu aplikačných právnych noriem, spôsoby tvorby a formulácie súdnych rozhodnutí a iných procesných textov.

 

Guldanová, Zuzana: Tlmočník verzus prekladateľ podľa Zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. – Text v slovenskom jazyku.

In: Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia / Ed. Zuzana Guldanová. – Bratislava : Tlmočnícky ústav FiFUK, 2010. – ISBN 978-80-89238-34-7. – s. 12-22.

Odčlenenie činnosti úradného tlmočníka a prekladateľa. Dôsledky odčlenenia pre právnu prax na Slovensku.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Begriplighet av rättsliga texter ur en språkvetares synvinkel. – Text vo švédskom jazyku.

In: Juridiskt språk. Symposium den 24 april 1986. Institutet för rättsinformatik / E. Mosesson, zost. – Stockholm : Stockholms universitet.  – IRI-rapport 1968:8.

Uvedená štúdia sa zaoberá zrozumiteľnosťou právnych textov z perspektívy jazykovedy.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Fachsprachen und soziolinguistische Theorien: Eine Untersuchung über ihre Relevanz für die Fachsprachenforschung. – Text v nemeckom jazyku.

In: Fachsprachentheorie. Band 2 Konzeptionen und theoretische Richtungen / Bungarten T. (red.). – Attikon : Tostedt, 1993. – s. 618-676.

Štúdia sa zameriava na problematiku odborného jazyka a sociolingvistických teórií.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Lagen, medborgaren och textsamhället. –  Text vo švédskom jazyku.

In: Medborgare och myndigheter / Catharina Nyström Höög (zost.) – Uppsala : TeFa FUMS, 2009. – ISSN 1102-9633. – 15-24 s.

Štúdia sa zameriava na zrozumiteľnosť právnych textov vo švédčine, pričom nevychádza len z výskumov zo 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia, ale orientuje sa aj na budúcnosť a otázky spojené s modernými typmi textov, aké ponúka napr. internet.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Lund : LiberFörlag, 1982. – 326 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789138600368

Predmetná publikácia, ktorá je dizertačnou prácou autorky, sa zaoberá zrozumiteľnosťou právnych textov vo švédčine z pohľadu funkčnej jazykovedy, pričom sa koncentruje na švédsky zákon „medbestämmandelagen“, ktorý upravuje vzťah zamestnanec / zamestnávateľ.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Textstrategier och begriplighet i lagtext. – Text vo švédskom jazyku.

In: Textstrategier i tal och skrift / Wolfgang Koch, Christer Platzack and Gunnel Tottie, zost. – Stockholm : Acta Universitatis Lundensis. Section Theologica Juridica Humaniora 38, 1982. – ISBN 978-9122005599. – s. 84-103.

Uvedená štúdia sa zaoberá textotvorbou a jej stratégiami, ako aj  zrozumiteľnosťou švédskych právnych textov.

 

Harris, David, J.: Cases and Materials on International Law. London : Sweet and Maxwell, 2010. – 990 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 1847032788

Zbierka dokumentov o právnych prípadoch, zmluvách a dohodách, podliehajúcich medzinárodnému právu.

 

Hart, Herbert Lionel Adolphus: Essays in Jurisprudence and Philosophy. Gloucestershire : Clarendon Press, 1983. – 396 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9780 198253884

Pokus o preukázanie významu lingvistiky a lingvistickej filozofie pre právnu vedu, obhajoba právneho pozitivizmu.

 

Hart, Herbert Lionel Adolphus: The Concept of Law. Oxford : Oxford University Press, 1994. – 333 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978 0 19 964469 8

Diskusia o podstate a pojme zákona a jeho spoločenskej prospešnosti.

 

Hass-Zumkehr, Ulrike: Sprache und Recht.  Berlin : de Gruyter, 2002. – 475 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-11-017457-X

Publikácia je tvorená súborom príspevkov osvetľujúcich rôzne aspekty právneho jazyka resp. prepojenia entít jazyk a právo. Predstavené sú napr. nasledujúce oblasti: mediálny aspekt (jazyk práva v masmédiách, v textoch, vo verejnom prejave), normatívny aspekt, otázky prekladu právnej terminológie, interpretácia právneho jazyka atď.

 

Hedlund, Anneli; Frödin Ulf: Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet Libris,  2006. – 72 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-38-22576-X

Používanie jasného a zrozumiteľného jazyka v organizáciách štátnej správy na úrovni kraja, okresu a rôznych štátnych inštitúcií.

 

Heller, Dorothee; Ehlich, Konrad: Studien zur Rechtskommunikation. Bern : Peter Lang Verlag, 2007. – 320 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-03911-436-8

Štúdie o právnej komunikácii a jej rôznych formách, jazykových kompetenciách, odbornej komunikácii.

 

Hellspong, Lennart: Metoder för brukstextanalys. Lund : Studentlitteratur, 2001. – 310 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN  9789144016399

Publikácia ukazuje metódy narábania s textami.

 

Hendrickx, Karl: Normen voor de taalkwaliteit van regelgevende teksten. – Text v holandskom jazyku.

In: Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal / Els Hendrickx, ed. – Gent : Academia Press, 2010. – ISBN 978-90-382-1646-1. – s.197-214.

Štúdia sumarizuje zásady tvorby a jazykovo-štylistickej redakcie legislatívnych textov v Belgicku.

 

Hjort-Pedersen, Mette; Faber, Dorrit: Lexical Ambiguity and Legal Translation: A Discussion. – Text v anglickom jazyku.

In: Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. – ISSN   0167-8507. – Roč. 20, č.4 (2001), s. 379–392.

Voľnosť prekladateľa pri práci s právnymi textami, viacznačnosť.

 

Hoffmannová, Jana; Šimandl, Josef: Euročeština v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu. – Text v českom jazyku.

In: Naše řeč. – ISSN 0027-8203.roč. 91, č. 3, 2008. s. 6.

Štúdia mapuje vplyv európskej legislatívy na vývoj češtiny v európskych legislatívnych textoch.

 

Höök, Rolf: Studiematerial för juridisk introkutionskurs. Stockholm : Norstedts Juridik AB,  2012.509 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789139206415

Metodické štúdie základov práva vo švédskom jazyku s konkrétnymi príkladmi z jednotlivých oblastí právnej praxe.

 

Hrehovčík, Teodor: A comparison of British and American legal systems. – Text v anglickom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 214-215.

Publikácia venovaná porovnaniu britského a amerického právneho systému.

 

Hrehovčík, Teodor: Basic facts on divorce in Britain and in Slovakia. – Text v anglickom jazyku.        

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. –  ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 206-213.

Základné fakty o rozvodovej problematike vo Veľkej Británii a na Slovensku.

 

Hrehovčík, Teodor; Bázlik, Miroslav: Jazykové prostriedky vzťahujúce sa na dohody a zmluvy. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.  – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 238-263.

Publikácia venovaná lingvistickým aspektom vybraného okruhu právnych textov.

 

Hutton, Christopher: Language, meaning and the law. Edinburgh : Edinburgh university press, 2009. – 256 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978 0 7486 3350 0

Teoretický fundament právnej vedy a právneho jazyka s vybranými témami vzťahu významov a slovníkových definícií, sémantických reprezentácií a pragmatických aspektov právneho jazyka.

 

Christensen R.; Müller, Friedrich: Mehrsprachigkeit oder das eine Recht in vielen Sprachen. – Text v nemeckom jazyku.

In: Rechtssprache Europas: Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht. Schriften zur Rechtstheorie / Friedrich Möller, Isolde Burr (Herausgeber) – Berlin : Duncker & Humblot Verlag, 2004. – ISBN  978-3-428-11580-8 . – s. 9 – 21.

Štúdia o paralelách právnych textov z hľadiska multilingválneho európskeho prostredia.

 

Janis, Mark W.: An Introduction to International Law. New York : Aspen Publishers, 2003. – 384 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 0-7355-2649-4

Výstižný úvod do problematiky medzinárodného práva bez zbytočného zjednodušujúceho štýlu.

 

Jensen, Ulf; Rylander, Staffan; Lindblom, Per-Erik: Att skriva juridik. Regler och råd. Stockholm : Iustus, 2012. – 124 s. – Text vo švédskom jazyku. –  ISBN 9789176788127

Publikácia sa zaoberá spôsobom písania právnych textov tak po obsahovej ako aj formálnej stránke, štýlom právneho textu a prináša konkrétne príklady právnych textov s rôznym zameraním.

 

Kjaer, Anne Lise: A Common Legal Language in Europe? – Text v anglickom jazyku.

In: Epistemology and Methodology of Comparative Law / Mark van Hoecke, zost. – Oxford and Portland : Hart Publishing, 2004. – ISBN 978-1841134437. – s. 377 – 398.

Autorka sa venuje aspektom právneho štýlu v európskom kontexte.

 

Kleinhietpaß, Cordula Margarete: Metaphern der Rechtssprache und ihre Verwendung für Visualisierungen. Bristol : Tenea, 2005. – 192 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN  3865041272

Metafora zohráva v právnom štýle významnú rolu, pretože dodáva termínom a frázam motivovanosť a sémantickú priezračnosť.

 

Knap – Dlouhá, Pavlína: Juridische communicatie als een taalhandeling. – Text v holandskom jazyku.

In: AUPO Philologica 101. Neerlandica V. Neerlandistische ontmoetingen - trefpunt Olomouc / Engelbrecht, Wilken (ed.) –  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. – ISBN 978-80-244-2712-6. – s. 273-280.

Štúdia analyzuje právnu komunikáciu cez prizmu teórie rečových aktov.

 

Knauer, Babette: Gesellschaftsvertrag deutsch-englisch: die Besonderheiten der englischen und deutschen Rechtssprache und Probleme der juristischen Übersetzung am Beispiel einer Übersetzung eines Gesellschaftsvertrages. Bonn : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), 2007. – 130 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3938430170

Problémy právneho prekladu, najmä spoločenských zmlúv, z nemčiny do angličtiny.

 

Kocbek, Alenka: The Challenges of Intercultural Legal Communication. – Text v anglickom jazyku.

In: International Journal of Euro-Mediterranean Studies. – ISSN 1855 3362. – Roč. 1, č. 1 (2008), s. 53-71.

Rozbor špecifických problémov v oblasti interkultúrnej právnej komunikácie a potreba dohody na spoločnom komunikačnom jazyku – lingua franca.

 

Kredátusová, Jarmila: Syntaktická a lexikálna svojbytnosť slovenského textu administratívno-právneho charakteru v procese prekladu do ukrajinčiny. – Text v slovenskom jazyku.

In: Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. – ISBN 978-80-555-0267-0. – s. 67-75.

Lingvistické aspekty slovenského východiskového textu administratívno-právneho charakteru. Publikácia je určená najmä pre ukrajinistov.

 

Kredens, Krzysztof: Language and the law: International outlooks.  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. – 436 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-3-631-57447-8

Zborník poskytuje pohľad na práce autorov zaoberajúcich sa prienikom práva a jazyka a spôsobom fungovania tejto interakcie v celosvetovom meradle.ň

 

Kronauer, Ulrich; Garber, Jörn:  Recht und Sprache in der deutschen Aufklärung. Tübingen : Niemeyer, 2001. – 233 s. – Text v nemeckom jazyku. –  ISBN/ISSN/ISMN 3-484-81014-9

Publikácia má charakter monografie. V jednotlivých článkoch je predstavený jazyk historickej oblasti osvietenstva s ťažiskom na odbornom jazyku práva.

 

Landqvist, Hans: Abolition, militärmål, rusdryck och kåkfarare: studier i ett

svenskt juridiskt ordförråd 1800-2000. Göteborg : Institutionen för nordiska språk,

Göteborgs universitet, 2003. – 200 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISSN 1650 -2582

Publikácia je príspevkom ku švédskej právnej slovnej zásobe v rokoch 1800-2000.

 

Laurén, Christer: Fackspråk: Form, innehåll, funktion. Lund : Studentlitteratur, 1993. – 186 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-44-34371-X

Uvedená monografia sa venuje vývoju výskumu odborného štýlu, pričom konkrétne sa zaoberá šiestimi oblasťami, medzi ktorými figuruje aj právna oblasť a jej terminológia.

 

Laurén, Christer; Nordman, Marianne: Från kunskapens frukt till Babels torn: en bok om fackspråk. Malmö : Liber, 1987. – 216 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-40-60684-8

Publikácia venovaná rôznym translatologickým aspektom.

 

Lerch, Kent D.: Die Sprache des Rechts. Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Band: 1. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht. Berlin / New York : De Gruyter, 2004. – 466 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-11-018142-8

Prvý diel série Die Sprache des Rechts je venovaný otázkam pochopenia, (ne-) zrozumiteľnosti právnych textov. Poukazuje na dôležitosť právnej aj jazykovej kompetencie, publikácia (rovnako ako obe zostávajúce časti rovnakej série) je orientovaná interdisciplinárne (čomu zodpovedá aj zloženie autorského kolektívu).

 

Lerch, Kent D.: Die Sprache des Rechts. Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.  Band: 2. Recht verhandeln Argumentieren, Begründen und Entscheiden im Diskurs des Rechts. Berlin / New York : De Gruyter, 2005. – 598 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-11-018398-6

Druhý diel série Die Sprache des Rechts je venovaný otázkam narábania s jazykom v právnej oblasti. Publikácia poukazuje na dôležitosť právnej aj jazykovej kompetencie, publikácia (rovnako ako obe ďalšie časti rovnakej série) je orientovaná interdisciplinárne (čomu zodpovedá aj zloženie autorského kolektívu). V popredí tejto časti stoja otázky týkajúce sa argumentácie, odôvodňovania a rozhodovania v právnom diskurze ako aj otázky týkajúce sa pragmatického aspektu právneho jazyka. Jednotlivé štúdie a príspevky akcentujú napr. formálne, obsahové, štylistické a rétorické pohľady pri realizácii textovej produkcie v právnej oblasti.

 

Lerch, Kent D.: Die Sprache des Rechts. Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Strukturen, Formen und Medien der Kommunikation im Recht. Band: 3. Recht vermitteln. Berlin / New York : De Gruyter, 2005. – 539 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN  3-11-018400-1

Tretí diel série Die Sprache des Rechts je venovaný otázkam sprostredkovania práva cez jediné reálne mysliteľné médium – jazyk. Poukazuje na dôležitosť právnej aj jazykovej kompetencie. Publikácia (rovnako ako obe zostávajúce časti rovnakej série) je orientovaná interdisciplinárne (čomu zodpovedá aj zloženie autorského kolektívu). V popredí tejto časti stoja otázky týkajúce sa štruktúr, foriem a médií v procese právnej komunikácie ako aj otázky sprostredkovania odbornej informácie a s ňou spojenej analýzy textových štruktúr z právnej oblasti.

 

Letto-Vanamo, Pia: Det nordiska rättsområdet i Unionens Europa. – Text vo švédskom jazyku.

In: Nordisk Administrativt Tidskrift. – ISSN 2246-1310. – č. 3 (1999),  s. 233-241.

Uvedená štúdia sa venuje problematike legislatívy severských krajín v EÚ.

 

Linhart, Karin: Englische Rechtssprache: ein Studien- und Arbeitsbuch. München : Beck, 2012. – 258 s. – Text v nemeckom a anglickom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-62635-7, 978-3-7190-3134-3

Učebnica a cvičebnica (napísaná v nemeckom jazyku) približuje študentom anglický právny jazyk.

 

Linhart, Karin: Rechtsenglisch: ein Studien- und Arbeitsbuch. München : Beck, 2008. – 218 s. – Text v nemeckom a anglickom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-56878-7, 978-3-214-00512-2, 978-3-7190-2743-8

Učebnica a cvičebnica (napísaná v nemeckom jazyku) je venovaná zvláštnostiam anglického právneho jazyka, ozrejmuje právnu terminológiu najdôležitejších právnych oblastí, náročnosť textov stúpa priamo úmerne s objemom sprostredkovaných vedomostí. Dôraz je okrem iného kladený aj na komparáciu špecifík oboch právnych oblastí.

 

Lippmann, Susan; Scholz, Lydia: Das BGB für ausländische Studierende. Übungen zu Rechtssprache und Methodik ; Einführung in BGB AT und Allgemeines Schuldrecht. Heidelberg / München : Müller, 2014. – 395 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8114-3705-0

Publikácia je primárne určená pre študentov, ktorých materinským jazykom nie je nemčina, v stručnosti oboznamuje čitateľov s nemeckým právnym jazykom vo všeobecnosti a detailnejšie sa venuje nemeckému občianskemu zákonníku (Bürgerliches Gesetzbuch) a dáva možnosť precvičiť si orientáciu v občianskom zákonníku ako aj narábanie s daným typom textov.

 

Maley, Yon: The Language of the Law. – Text v anglickom jazyku.

In: Language and the Law / John Gibbons, zost. – New York : Longman, 1994. – ISBN 0582229766. – s. 11-50.

Diskusia o právnom jazyku, podstate textotvorby, jazyku ako takom a filozofii jazyka.

 

Mallor, Jane A.: Business Law. The Ethical, Global, and E-Commerce Environment. Boston : McGrawHill Irwin, 2004. – 1744 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-0073377643

Úvod do obchodného práva s citáciami prípadov a zachovaním autentických textov súdov.

 

Matejková, Lucia: Kvantitatívna analýza slovenského trhu s prekladmi a tlmočením vykonanými prekladateľmi a tlmočníkmi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3 / Zuzana Guldanová (ed.) – Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. – ISBN 978-80-223-3750-2. – s. 68-77.

V príspevku je spracovaná časť výskumu, ktorý bol v rámci projektu Transius – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze vykonaný v archíve Ministerstva spravodlivosti SR. Výskum spracúva objem prekladateľskej a tlmočníckej činnosti úradných prekladateľov a tlmočníkov v rokoch 2009-2012.

 

Matejková, Lucia, Štefková, Marketa: Ktorý je veľký, stredný, či málo rozšírený jazyk právnej komunikácie. Analýza objemu prekladov vyhotovených prekladateľmi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v rokoch 2009-2012. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu 9 / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. – ISBN 978-80-7374-119-8. – s. 178-188.

Autorky v príspevku spracovali časť výskumu, ktorý bol v rámci projektu Transius – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze vykonaný v archíve Ministerstva spravodlivosti SR. Výskum spracúva objem prekladateľskej činnosti v rokoch 2009-2012 podľa jednotlivých jazykov a podľa zadávateľa (fyzické a právnické osoby a orgány verejnej moci).

 

Mattila, Heikki E.S.: Comparative Legal Linguistics: Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas. Surrey : Ashgate publishing, 2013. – 504 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 0754648745

Výskum právneho jazyka, evaluácia funkcií a charakteristika právneho jazyka a právnej terminológie.

 

Mattila, Heikki E. S.: The Development of Legal Language. Papers from an  international symposium held at the University of Lapland, September 13-15, 2000. Helsinki : Kauppakaari. Finnish Lawyers’ Publishing, 2002.  – 193 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 952140633X

 

Deväť príspevkov zo sympózia na tému interakcia a transformácia právneho jazyka, dôsledky právneho bilingvizmu, spolu s resumé o možnostiach vedy o lingvistike právnych textov.

Melander, Björn (red.): Svenskan som EU-språk. Uppsala : Hallgren / Fallgren, 2000. – 205 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-7382-760-6

Švédčina ako jazyk EÚ. Článok vo švédskom časopise Juristtidning o švédskom právnom jazyku.

 

Mellinkoff, David:  The Language of the Law. Boston-Toronto : Little, Brown and Company, 1987. – 540 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 10: 1592446906

Monografia zásadným spôsobom analyzuje jazyk a právo, je zameraná nielen na lingvistické aspekty právneho textu, ale aj na úlohu a funkciu jazyka v právnej komunikácii.

 

Milošovičová, Petra: Lexikálno – sémantické prieniky do právneho textu.  – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. – ISBN 978-80-223-35114-0. – s. 70-85.

Lexikálno-sémantické príznaky právneho textu ho vyčleňujú ako osobitný žáner, ktorý si pri preklade a iných druhoch sprostredkovania vyžaduje osobitné metódy.

 

Mushchinina, Maria: Rechtsterminologie – ein Beschreibungsmodell. Das russische Recht des geistigen Eigentums. Berlin : Frank & Timme, 2009. – 395 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-86596-218-8

Publikácia predstavuje model opisu právneho jazyka na príklade ruského práva z oblasti duševného vlastníctva. Model v sebe spája translatologickú, sémantickú a textovo-lingvistickú perspektívu. Autorka najskôr venuje pozornosť všeobecne platným zákonitostiam komunikácie prostredníctvom právneho jazyka a následne prechádza k otázkam synonymie, polysémie, homonymie v právnej terminológii z onomaziologickej perspektívy. Teoretické východiská sú doložené empirickými dátami získanými z korpusovej analýzy.

 

Müller, Elke: Sprache – Recht – Übersetzen: Betrachtungen zur juristischen Fachkommunikation. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010. – 215 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-8300-4833-6

Vzťahy medzi jazykom, právom a odbornou komunikáciou.

 

Müller, Friedrich:  Neue Studien zur Rechtslinguistik: dem Gedenken an Bernd Jeand'Heur. Berlin : Duncker & Humblot, 2001. – 256 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-428-10311-4

Publikácia predstavuje súbor príspevkov k problematike právnych textov a prepája teoretické a praktické pohľady na skúmanú oblasť. Predstavené sú napr. sémantické, translatologické, textovo-lingivstické a i. aspekty.

 

Müller, Friedrich: Politik, (Neue) Medien und die Sprache des Rechts. Schriften zur Rechtstheorie. Berlin : Duncker & Humblot, 2007. – 313 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-428-12595-1, ISBN/ISSN/ISMN 3-428-12595-9

Publikácia pozostáva z príspevkov viacerých autorov, ktoré prepájajú reč médií a právnu oblasť. Pozornosť je venovaná napr. politickej korektnosti (political correctness), jazykovým problémom, ktoré súvisia s kontrastom medzi globalizáciou a zachovaním tradícií, prelínaniu sa médií text a obraz, lexikografickým otázkam v kontexte premeny médií a pod.

 

Müller, Friedrich:  Untersuchungen zur Rechtslinguistik. Interdisziplinäre Studien zu praktischer Semantik und strukturierender Rechtslehre in Grundfragen der juristischen Methodik. Schriften zur Rechtstheorie. Berlin : Duncker & Humblot, 1989. – 239 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-428-06608-1

Interdisciplinárne štúdie sú venované sémantickým a štruktúrne zameraným aspektom právnych vied s akcentáciou metodickej sféry.

 

Müller, Friedrich; Christensen Ralph; Sokolowski; Michael: Rechtstext und Textarbeit. Berlin : Duncker & Humblot, 1997. – 197 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-428-09132-9

Publikácia je venovaná oblasti právnych textov. Pozornosť je zacielená na otázky interpretačných možností právnych textov, jazykovej normy pri sprostredkovaní práva, vplyvu jazyka a textovej štruktúry na realizáciu právnych noriem a pod.

 

Neu, Julia: Mündliche Fachtexte der französischen Rechtssprache. Berlin : Frank and Timme. 2011. – 294 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-86596-351-2

Publikácia sa venuje rôznym aspektom odbornej komunikácie.

 

Noortwijk, Cornelis van: Woordgebruik meester: een vergelijking van enkele kwantitatieve aspecten van het woordgebruik in juridische en algemeen Nederlandse teksten. Lelystad : Koninklijke Vermande BV, 1995. – 320 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 9054582618

Monografia ponúka lingvisticko-štatistickú analýzu právneho textu so zameraním na lexikálnu rovinu.

 

Nordmann, Marianne: Minilekter: om de små textgenrernas språk. Vaasa : Yliopisto, 1994. – 187 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9516835031

Publikácia sa venuje špecifikám tzv. minilektu.

 

Nordmann, Marianne: Svenskt fackspråk. Lund : Studentlitteratur, 1992. – 279 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789144367514

Publikácia sa venuje švédskemu odbornému jazyku. Uvedená monografia predstavuje projekt Svenskt fackspråk (projekt začal v roku 1981), ktorý sa zaoberal odborným štýlom a terminológiou vo švédčine a zaoberá sa odbornými textami zo štylistického, lexikálneho, morfologického i textovolingvistického hľadiska. 

 

Norstedts: Norstedts juridiska handbok. Stockholm : PA Norstedt & Sönerförlag, 1979. – 1065 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-1-757002-6

Rozsiahla príručka, ktorá ponúka čitateľovi základnú orientáciu v právnej oblasti zo všeobecného hľadiska, nedotýka sa teda špecifických oblastí, ale jej ambíciou je byť zrozumiteľnou aj čitateľovi laikovi. Dotýka sa majetkového práva, zmlúv, poisťovníctva, obchodného a pracovného práva, ale nevynechá ani procesné právo a pod.

 

Olsen, Frances E.: Translation issues in language and law. Hampshire / New York : Palgrave Macmillan, 2009. – 256 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-0230203501

Príspevky odborníkov z Európy a USA o kľúčových aspektoch jazyka a práva pri úradnom preklade.

 

Opalková, Jarmila: Filologické východiská prekladu administratívno-právnych dokumentov v rusko-slovenskom pláne. – Text v slovenskom jazyku.

In: Slavjanskije čtenija : sbornik statej meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 17 maja 2007. – Omsk : Izdateľstvo OmGTU, 2007. – ISBN 5-8149-0446-1. – s. 19-26.

Lingvistické aspekty prekladu textov administratívno-právneho charakteru, publikácia je určená najmä pre rusistov.

 

Opalková, Jarmila: Odborná komunikácia cez prizmu translatológie. – Text v slovenskom jazyku.

In: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie / Ivana Hostová, Miroslava Gavurová, Mária Smetanová, eds. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. – ISBN 978-80-555-0783-5. – s. 21-30.

Štúdia predstavuje fungovanie tlmočníckeho ústavu prešovskej univerzity a výskum právneho prekladu tejto inštitúcie.

 

Pavlíčková, Eva: A speeach act in the legal setting. – Text v anglickom jazyku.

In: Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 5 : zbirnyk naukovych prac. – Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2007, s. 265-270.

Rečové akty v kontexte právneho prekladu.

 

Pavlíčková, Eva: Connection between law, language and society. – Text v anglickom jazyku.

In: Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike. – Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. – ISBN 80-968557-0-0. – s. 56-62.

Publikácia sa venuje prepojeniu práva, jazyka a spoločnosti.

 

Pavlíčková, Eva: Jazyk práva a jeho zložitosť a vplyv na jazykovú komunikáciu. – Text v slovenskom jazyku.

In: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky 2003 : VI. medzinárodná vedecká konferencia. – Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, 2003. – ISBN 80-8073-059-8. – s. 729-731.

Lingvistické aspekty právneho textu a prekladu právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: Legal text as text in action. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005. – 142 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 80-8068-379-4.

Monografia sa venuje lingvistickým aspektom právnych textov a ich dynamike.

 

Pavlíčková, Eva: On intention in legal writing. – Text v anglickom jazyku.

In: Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 4 : zbirnyk naukovych prac. – Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2006. – s. 436-440.

Publikácie pojednáva o vyjadrení zámeru v právnych textoch.

 

Pavlíčková, Eva: On the existence of paradox in leg(al)islative context. – Text v anglickom jazyku.

In: Studia philologica. Annus 11. – Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2003. –  ISBN 80-8068-238-0. – s. 87-98.

Publikácia venovaná paradoxom v právnych a legislatívnych textoch z jazykovedného hľadiska.

 

Pavlíčková, Eva: On pragmatic approach to leg(al)islative language and communication. – Text v anglickom jazyku.

In: Porovnávacia analýza vybraných diskurzov v slovenskom a anglickom jazyku. – Prešov : [s.n.], 2003. – ISBN 80-968557-8-6. – s. 53-73.

Pragmatický prístup k právnym a legislatívnym textom v procese komunikácie.

 

Pavlíčková, Eva: On some deictic expressions in legal texts. – Text v anglickom jazyku.

In: Studia Philologica. Annus 12. – Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004. – ISBN 80-8068-326-3. – s. 142-149.

Vybrané lingvistické aspekty právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: On some pragmatic aspects of last wills and testaments. – Text v anglickom jazyku.

In: Topics in linguistics : discourse analysis in a digital world. – ISSN 1337-7590. – Vol. 5 (2010), s. 25-28.

Vybrané lingvistické aspekty textov poslednej vôle a závetov.

 

Pavlíčková, Eva: Paradox between precision and all-inclusivity and paradox between clarity and complexity in law language. – Text v anglickom jazyku.

In: Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji : vypusk 2. – Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2004. – s. 61-67.

Vybrané lingvistické aspekty: presnosť, úplnosť, jasnosť, komplexnosť jazyka práva.

 

Pavlíčková, Eva: Povaha komunikácie v legislatívnych textoch. – Text v slovenskom jazyku.

In: Studia Philologica. Annus IX. – Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002. – ISBN 80-8068-094-9. – s. 46-50.

Vybrané lingvistické aspekty právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: Protirečenia v právnom diskurze. – Text v slovenskom jazyku.

In: Aktuálne otázky teórie diskurzu. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – ISBN 978-80-555-0767-5. – s. 299-305.

Vybrané lingvistické aspekty právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: Speech acts and modality in legal texts. – Text v anglickom jazyku.

In: The 6th conference of British, American, and Canadian studies : (proceedings). – Opava : Slezská univerzita, 2001. – ISBN 80-7248-103-7. – s. 49-55.

Rečové akty a modalita v právnych textoch.

 

Pavlíčková, Eva: The nature of communication in legal texts. – Text v anglickom jazyku.

In: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky : IV. medzinárodná konferencia, 21.-22.11.2001, Prešov. – Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2001, s. 456-459, ISBN 80-7099-723-0

Publikácia venovaná povahe komunikácie v oblasti právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: The patina of archaism and formalism in last will and testamets. – Text v anglickom jazyku.

In: Informacionnyje sistemy i technologiji v upravleniju : regionaľnaja naučno-techničeskaja konferencija : sbornik tezisov dokladov, 23.-24. nojabrja 2005. – Machačkala : Dagestanskij gosudarstvennyj techničeskij univerzitet, 2005. – s. 94-99.

Vybrané lingvistické aspekty právnych textov – texty poslednej vôle a závetu.

 

Pavlíčková, Eva: The paradox between certaninty and flexibility of legislation. – Text v anglickom jazyku.

In: Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji : zbirnyk naukovych statej. – Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2003. – ISBN 966-7400-30-7. – s. 189-194.

Vybrané lingvistické aspekty právnych textov.

 

Pavlíčková, Eva: The presence of French and Latin borrowings in the English law language. – Text v anglickom jazyku.

In: Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 3 : zbirnyk naukovych prac. – Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2005. – s. 314-320.

Výpožičky z francúzštiny a latinčiny v anglických právnych textoch.

 

Phillips, Alfred: Lawyers’ Language: How and Why Legal Language is Different. London : Routledge, 2003. – 200 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 0700716882

Nevyhnutnosť špecifík právneho jazyka, menej čitateľného pre verejnosť a jeho vývin.

 

Pozzo, Barbara (ed.): Multilingualism and the harmonisation of European law. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2006. – 219 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 90-411-2532-9

Publikácia o význame výskumu vzťahov medzi jazykom a právom v kontexte silného vplyvu EÚ a tlaku smerom k harmonizácii spoločnej legislatívy a perspektívy vzniku spoločného právneho jazyka.

 

Rakšányiová, Jana : Quo vadis, translatológia? – Text v slovenskom jazyku

In: Translatologické reflexie / Edita Gromová, Jana Rakšányiová. – Bratislava : Book & book, 2005. – ISBN 80-969099-2-4. – s. 26-38.

V translatologickom výskume sa vykryštalizovalo viacero smerov, z ktorých niektoré sa javia ako inšpiratívne metódy výskumu moderných žánrov textov.

 

Rathert, Monika: Sprache und Recht.  Heidelberg : Winter, 2006. – 99 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-8253-5233-2,3-8253-5233-1

Publikácia zachytáva zrozumiteľným spôsobom prieniky právnej a lingvistickej oblasti. Teoretické východiská sú názorne predstavené prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií. Autorka predstavuje rôzne aspekty skúmanej problematiky, napr. narábanie s jazykom pri súdnom procese (diskurzívna analýza), prienik kriminalistiky a fonetiky (napr. hlasová identifikácia hovoriaceho) alebo prienik kriminalistiky a textovej lingvistiky (napr. výhražné listy) atď. Kniha je zameraná na interdisciplinárnu prípravu v procese univerzitného vzdelávania a je vhodná (aj na samoštúdium) rovnako pre lingvistov ako aj pre právnikov. Každá kapitola je doplnená súborom úloh.

 

Renis, Chiara: Periphrasis: The Most Suitable Translation Approach in Multilingual Legal Communication, Proceedings of the Conference on Law and Language: Prospect and Retrospec. Rovaniemi : The University of Lapland, 2001. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 184769537X

Zborník z konferencie o prístupoch k multilingválnej právnej komunikácii.

 

Robbers, Gerhard: Einführung in das deutsche Recht. Baden-Baden : Nomos, 2012. – 231 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8329-7486-2

Publikácia vo svojej úvodnej časti poskytuje čitateľovi všeobecné informácie z právnej oblasti a v ďalších kapitolách sa zameriava na konkrétne právne okruhy (öffentliches Recht, Strafrecht, Privatrecht).

 

Rosenne, Shabtai: The Meaning of “Authentic Text” in Modern Treaty Law. – Text v anglickom jazyku.

In: Festschrift für Herrmann Mosler / Rudolf Bernhardt, zost. – Berlin / New York : Springer, 1983. – ISBN 0-7923-1742-4. – s. 759-784.

Analýza autentického textu v právnom štýle súčasných zmlúv.

 

Sandrini, Peter: Globalisierung und mehrsprachige Rechtskommunikation. – Text v nemeckom jazyku.

In: 4. Deutscher Gerichtsdolmetschertag 28.-29. Oktober 2004 / BDÜ (ed.) – München : BDÜ Landesverband Bayern, 2004. – ISBN 978-3-9808242-7-9. – s. 25-37.

Zborník štúdií renomovaných translatológov, ktorí sa venujú právnemu prekladu z viacerých uhlov pohľadu.

 

Seerden, René (zost.): Administrative law of the European union, its member states and the United States. A comparative analysis. Groningen : Intersentia Uitgevers Antwerpen, 2002. – 360 s. – ISBN 90-5095-251-8

Porovnávajúca analýza správneho práva EÚ, jednotlivých členských štátov na jednej strane a USA na strane druhej. O podstate správneho práva, jeho princípoch a uplatňovaní v uvedených krajinách.

 

Schlüter-Ellner, Corinna: Juristendeutsch verständlich gemacht und Treffende Verben in der deutschen Rechtssprache. Sammelband. Berlin : BDÜ-Fachverl, 2011. – 135  s. – Text v nemeckom jazyku. –  ISBN 978-3-938430-37-8

V publikácii je sústredená pozornosť na špecifiká právneho jazyka v kontraste s hovorovým jazykom (Alltagssprache), vyzdvihnuté sú najmä slovesá a niektoré predpony so špecifickým významom v kontexte právneho textu.

 

Schmuck, Michael: Deutsch für Juristen: vom Schwulst zur klaren Formulierung. Köln : Schmidt, 2011. – 86 s. – Text v nemeckom jazyku. –  ISBN/ISSN/ISMN 978-3-504-64410-9

Knižná publikácia má charakter štylistickej príručky, ktorá sprevádza čitateľa svetom právnych textov. V prehľadnej forme ponúka viacero konkrétnych tipov na zrozumiteľné vyjadrovanie sa, ktoré si čitateľ môže precvičiť prostredníctvom časti učebnice venovanej praktickým cvičeniam.

 

Schönherr, Franz: Sprache und Recht. Wien : Manz Verlag, 1985. – 218 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN  978-3-214-06108-1

Monografia o súvislostiach a vzťahoch medzi jazykom a právnym systémom.

 

Schubarth, Martin: Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit der schweizerischen Gesetze für die höchstrichterliche Rechtsprechung. – Text v nemeckom jazyku.

In: LeGes/3. – ISSN 1420-2395. – č. 55 (2001), s. 49-57.

Štúdia o problémoch, ktoré prináša viacjazyčnosť vo Švajčiarsku pri rozhodovaní najvyššieho súdu.

 

Schübel-Pfister, Isabel: Sprache und Gemeinschaftsrecht. Die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof. Berlin : Duncker & Humblot, 2004. – 587 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-428-11333-0

Publikácia je venovaná problematike výkladu ekvivalentov právnych textov v rôznych jazykoch (so záväzným znením) prostredníctvom Súdneho dvora EÚ. Kľúčovou je téma viacjazyčnosti v oblasti právneho jazyka v procese prekladu, ktorá sa vynára ako sprievodný jav administratívneho fungovania EÚ.

 

Simon, Heike; Funk-Baker, Gisela: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : Beck, 2013. – 330 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-63658-5, 978-83-255-4617-5, 978-87-574-2565-9, 978-3-7190-3337-8

Publikácia je venovaná oblasti nemeckého práva a nemeckého právneho jazyka. V jednotlivých kapitolách sú čitateľovi postupne predstavené nasledujúce okruhy: právne vzdelanie a povolania v oblasti práva; prístup k právu – kapitola je venovaná zdrojom právnych textov; jazyk práva ako odborný jazyk; ústavné právo; zmluvy; právne vzťahy, ktoré nie sú zmluvne podložené; rodinné a dedičské právo; obchodné a pracovné právo; trestné právo; správne právo; procesné právo; medzinárodné súkromné právo a európske právo. Každá kapitola je doplnená cvičeniami. Záverečnú časť publikácie tvoria vzorové testy, kľúč s riešeniami ako aj krátky glosár.

 

Simonnaes, Ingrid: Zum „Zweck“ im Recht und in der Übersetzungswissenschaft. – Text v nemeckom jazyku.

In: Text and translation: theory and methodology of translation / Carmen Heine, Klaus Schubert, Heidrun Gerzymisch-Arbogast (Herausgeber). – Tübingen : Narr, 2006.  – ISBN 1437-4900. – s. 65 – 78.

Článok nórskej translatologičky o možnej aplikácii teórie skoposu v právnom preklade.

 

Staaf, Annica; Zenderin, Lars: Förvaltningsrätt. Stockholm :  Liber,  2011. – 546 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789147096688.

Publikácia prináša informácie o švédskom správnom práve, inštitúciách verejnej správy a ich konkrétnych službách pre občana.

 

Stolze, Radegundis: Rechts- und Sprachvergleich beim Übersetzen juristischer Texte. – Text v nemeckom jazyku.

In: Kontrastive Fachsprachenforschung (Forum für Fachsprachen–Forschung, 20) / Baumann, K.–D.; Kalverkämper, H. (Hrsg.). – Tübingen : Narr, 1992. – ISBN 3631565275. – s. 223–230.

Článok o komparácii právnych a jazykových systémov z prekladateľského hľadiska.

 

Štefaňáková, Jana: K niektorým znakom nemeckého právneho jazyka a aspektom práce s terminológiou so zreteľom na rôzne právne systémy nemecky hovoriaceho priestoru. – Text v slovenskom jazyku.
In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad / Marek Ľupták, Jaroslava Štefková (ed.). – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. – ISBN 978-80-228-2680-8. – s. 144-155.

Článok analyzuje znaky nemeckého právneho jazyka a poukazuje na aspekty práce s nemeckou právnou terminológiou vzhľadom na existenciu viacerých právnych systémov nemecky hovoriaceho priestoru (Rakúska, SRN a Švajčiarska). Dotýka sa aj fenoménu terminologickej ekvivalencie resp. odlišnosti nemeckých právnych pojmov.

 

Tuhárska, Zuzana: Možnosti skúmania odborného právneho textu prostredníctvom korpusovej analýzy. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu VIII / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : JTP, 2013. – ISBN 978-80-7374-095-5. – s. 174-185.

Článok je venovaný problematike odborného právneho textu a špecifikám jeho skúmania prostredníctvom metódy korpusovej analýzy. Teoretická báza je doložená empirickými výstupmi konkrétnej analýzy.

 

Tuhárska, Zuzana: Od konvencií k normám – od empírie k praxi. Alebo: Ako môže metóda korpusovej analýzy prispieť k zefektívneniu prekladateľskej praxe? – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu IX / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : JTP, 2014. – ISBN 978-80-7374-119-8. – s. 198-211.

Predmetom článku je skúmanie otázky, akým spôsobom môže metóda korpusovej analýzy zvýšiť kvalitu procesu translácie a samotného translátu. Odpovede na túto otázku sú predkladané prostredníctvom záverov vychádzajúcich z empirických dát, analýzy textov z oblasti daňovníctva.

 

Vajičková, Mária; Ďuricová, Alena; Kostelníková, Mária; Tuhárska, Zuzana: Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. – 108 s. – Text v nemeckom jazyku.  – ISBN 978-80-8083-834-

Publikácia je venovaná vybraným aspektom odborných textov. Osobitná pozornosť je venovaná štýlotvorným princípom tvorby odborných textov, nominálnemu štýlu a odbornej slovnej zásobe, s dôrazom na právne texty.

 

Vajičková, Mária; Ďuricová, Alena; Kostelníková, Mária; Tuhárska, Zuzana: Stilistische Prinzipien der Gestaltung adminstrativer und juristischer Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Tete der Europäischen Union. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2000. – 154 s. – Text v nemeckom jayzku. – ISBN 978-3-933586-88-9

Monografia je súborom vedeckých štúdií, ktoré sústreďujú pozornosť na spoločného menovateľa – štylistické princípy tvorby administratívnych a právnych textov. Jednotlivé súčasti publikácie sú venované: vývinu administratívneho štýlu, špecifikám administratívneho štýlu v anglickom jazyku, štylistickým princípom tvorby právnych textov a princípu opakovania ako štylistickému princípu tvorby textu.

 

Vetrák, Milan: Nový model právnej lingvistiky a lingvistiky na Slovensku. – Text v slovenskom jazyku.

In: Justičná revue. – ISSN 1335-6461. – 59, 2007, č. 10, s. 1216 – 1239.

Štúdia prezentuje návrh nového typu vzdelávania pre právnikov-lingvistov na právnických fakultách.

 

Власенко, Николай Александрович:  Язык права. Иркутск Вост. : Сиб. кн. изд-во, 1997. – 173 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5742407424, 9785742407423

/Vlasenko, Nikolaj Alexandrovič: Jazyk prava/

Monografia sa zaoberá lingvistickými základmi práva a formami jeho textového vyjadrenia. Autor charakterizuje normatívno-právny text ako základnú formu právnej reality, jeho jazyk  a štýl. Analyzuje lexikálne vlastnosti slov a špecifiká používania samostatnej lexiky v normatívnych právnych textoch. Skúma ustálenú právnu frazeológiu a špecifiká normatívno-právnej syntaxe.

 

Vogel, Friedmann: Linguistik rechtlicher Normgenese: Theorie der  Rechtsnormdiskursivität. Berlin / Boston : de Gruyter, 2012. – 467 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-11-027830-9

Autor sa zaoberá procesom legislatívy z právnej a diskurznej perspektívy.

 

Walter, Tonio: Kleine Stilkunde für Juristen. München : C.H. Beck, 2002. – 261 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-406-59190-7

Lingvisticky poňatá monografia: štýl právnych textov, ako by ho mali používať právnici a sudcovia.

 

Weber, Tobias; Köppert, Valentin: Kommunalrecht Bayern. Heidelberg / München /  Landsberg : Müller, 2010. – 152 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8114-7046-0

Skriptum je venované bavorskému komunálnemu právu. Predstavuje právne subjekty komunálneho práva ako aj ich úlohy a organizáciu. Mieru osvojenia si predstavených informácií si môže čitateľ / študent overiť prostredníctvom úloh, ktoré sú súčasťou skripta.

 

Weber, Tobias; Köppert, Valentin: Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern. Heidelberg / München / Landsberg : Müller, 2010. – 153 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8114-7047-7

Skriptum predstavuje policajné a bezpečnostné právo v Bavorsku v kontexte základných práv a ústavy. Mieru osvojenia si predstavených informácií si môže čitateľ / študent overiť prostredníctvom úloh, ktoré sú súčasťou skripta.

 

Wellander, Erik: Kommittésvenska. Stockholm : Esselte, 1974. – 131 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-24-25162-3

Publikácia sa zaoberá švédčinou v riadiacich orgánoch.

 

Wessén, Elias: Svenskt lagspråk. Lund : Gleerups, 1965. – 143 s.  – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 752868891

Publikácia sa venuje švédskemu právnemu jazyku. Základné klasické dielo o švédskom právnom jazyku.

 

Wessén, Elias:  Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. 1. Landskapslagar. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1968. – 163 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISSN 0083-677

Súbor článkov o stredovekých krajinských zákonoch ako predchodcoch moderných švédskych zákonodarných textov.

 

Weyers, Gerd R: Praktisch juridisch Duits. Einführung in das Recht und die Rechtsprache der Bundesrepublik Deutschland. Alphen aan den Rijn : Gerd R. Weyers, 1992. – 228 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 906092486X

Učebnica zameraná na nemčinu pre právnikov a používanie právnej nemčiny v Spolkovej republike Nemecko.

 

Zippelius, Reinhold: Juristische Methodenlehre. München : Beck, 2006. – 116 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-55210-6

Publikácia je o. i. venovaná otázkam interpretácie právnych textov ako aj otázkam elektronického spracovania dát z právnej oblasti na pozadí logických foriem.

 

 

Teórie prekladov právnych textov

Borja Albi, Anabel: Judicial Translation in Spain at the Turn of the Millennium. – Text v anglickom jazyku.

In: Perspectives: Studies in Translatology. – ISSN 0907-676X. – č. 7(2) (1999), s. 199–208.

Charakteristika výskumu v oblasti právneho prekladu v Španielsku.

 

Cao, Deborah: Translating Law. Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 2007. – 189 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 184769537X

Monografia prináša prehľad základných a zásadných otázok právneho prekladu z pohľadu teoretičky a aktívnej prekladateľky.

 

Daum, Ulrich: Übersetzen von Rechtstexten.  – Text v nemeckom jazyku.

In: Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden, Technologie / herausgegeben von Klaus Schubert. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1998. – ISBN 3-8233-6028-0. – s. 33-46.

Autor, profesor v odbore právo a súčasne prekladateľ, píše o preklade právnych textov z hľadiska právnej vedy a lingvistiky.

 

Driesen Christiane; Petersen, Haimo-Andreas: Gerichtsdolmetschen: Grundwissen und –fertigkeiten. Tübingen : Narr, 2011. – 228 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3823364774

Zručnosti  a kompetencie. Monografia je určená záujemcom o výkon úradného tlmočenia najmä v konaniach pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom analyzuje aj potrebné zručnosti a vedomosti úradného tlmočníka.

 

Engberg, Jan: Textsortenkonvention – Zum Status und zur Bedeutung für die übersetzungsbezogene Beschreibung von Rechtstexten. – Text v nemeckom jazyku.

In: Jahrbuch Übersetzen und Dolmetchen: Textologie und Translation / Hrsg. H.Gerzymisch-Arbogast. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2003. – ISBN 3823360299. – s. 61 – 84.

Štúdia o klasifikácii žánrov právnych textov z prekladateľského hľadiska.

 

Englud Dimitrova, Birgitta: Tjugo år av svensk översättningsvetenskap. – Text vo švédskom jazyku.

In: Gränslösa texter. Perspektiv på översättning / Lindqvist, Yvonne (ed). – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2007. – ISBN 9789173828307. – s. 13-31. 

Štúdia sa zameriava na švédsku vedu o preklade a skúma rôzne perspektívy prekladu.

 

Gambier, Yves (zost.):  The metalanguage of translation. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2009. – 192 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9789027222503

Analytické pohľady na stav výskumu teórie prekladu a uplatnenie prekladateľských koncepcií v teórii a praxi prekladu.

 

Garzone, Giuliana: Legal translation and functionalist approaches: a contradiction in terms? – Text v anglickom jazyku.

In: Legal Translation: History, Theory/ies and Practice. Proceedings of the International Colloquium, University of Geneva. – Berne : ASTI, 2000. – s. 395-414.

Autorka sa zamýšľa nad otázkou možnosti uplatnenia funkcionálnych teórií na právny preklad na konkrétnych autentických právnych textoch. Uvedené teórie podľa neho umožňujú pragmatický prístup pri riešení translačných problémov tak na sémantickej makroúrovni ako aj lingvistickej mikroúrovni, zohľadňujúci nemožnosť absolútnej ekvivalencie, resp. tzv. ekvivalenčnej normy.

 

Gile, Daniel: Why translation studies matters. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2010. – 269 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9789027288646

Analýza potreby translatologického výskumu. 20 štúdií.

 

Griebel, Cornelia: Rechtsübersetzung und Rechtswissen. Berlin : Frank und Timme, 2013. – 426 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-86596-534-9 

Monografia o kognícii pri odbornom prekladaní, okrem teoretických statí autorka prezentuje rozsiahly výskum v akademickom prostredí.

 

Groot, Gerard-René de; Schulze, Reiner: Recht und Übersetzen. Baden-Baden : Nomos, 1999. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3789058318

Monografia základného významu o právnom preklade.

 

Gullin,  Christina: Översättarens röst. Lund : Studentlitteratur, 2002. – 220 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-44-02072-4

Monografia ponúka švédske teoretické a metodologické východiská prekladu, ktoré aplikuje na dvoch ťažiskových štúdiách, okrem toho sa zameriava na kritiku prekladu v médiách.

 

Hebenstreit, Gernot: Terminus – Weltbild – Intertextualität: Translatologische Überlegungen zu juristischen Fachtexten. – Text v nemeckom jazyku.

In: Text – Kultur – Kommunikation. Translation als Forschungsaufgabe / Hrsg. von Grbic, Nadia; Wolf, Michaela (Hrsg.). – Tübingen : Stauffenburg, 1997. – ISBN 3-86057-243-1. –  s. 97 – 116.

Štúdia o problémoch terminológie, intertextuality a kompozície právnych textov z prekladateľského hľadiska.

 

Holzer, Peter: Funktionale Übersetzungstheorie und Rechtsübersetzen. – Text v nemeckom jazyku.

In: Und sie bewegt sich doch ... Translationswissenschaft in Ost und West ; Festschrift für Heidemarie Salevsky zum 60. Geburtstag / Hrsg. von Ina Müller. – Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Wien : Lang, 2004. – ISBN 978-3631524978. – s.149 – 162.

Možnosti aplikácie funkcionálnej teórie skoposu na prekladanie právnych textov.

 

Holz-Mänttäri, Justa: Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Helsinki : Annales Academiae Scientarum Fennicae, 1984. –  193 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 9789514104916

Translatologické dielo (fínskej autorky) základného významu o funkcionálnej teórii prekladu.

 

Hornby, Mary Snell: Translation studies. An interdiscipline: selected papers from the Translation studies congress. Amsterdam : John Benjamins B.V., 1994. – 438 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9789 027221414

Vybrané príspevky o translatológii, jej vývine a perspektívach.

 

Ingo, Rune: Från källspråk till målspråk. En introduktion i översättningsvetenskap. Lund : Studentlitteratur, 1991.  – 284 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789144334417

Publikácia sa zameriava na základné otázky vedy o preklade.

 

Jessnitzer, Kurt: Ein Handbuch für die Praxis der Dolmetscher, Übersetzer und ihrer Auftraggeber im Gerichts-, Beurkundungs- und Verwaltungsverfahren. Köln / Berlin / München : Carl Heymanns, 1982.  – 228 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10 3452191257

Príručka pre prekladateľov a tlmočníkov, ktorí pôsobia pri súdoch, pre úrady a prekladajú úradné listiny.

 

Jessnitzer, Kurt: Was erwartet die Justiz vom Gerichtsdolmetscher und –übersetzer? – Text v nemeckom jazyku.

In: Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer. Berichtssonderheft. – ISSN 0026-6973. – Vol. August 1986, s. 8–12.

Rady a odporúčania pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

 

Kocbek, Alenka: The Cultural Embeddedness of Legal Texts. – Text v anglickom jazyku.

In: Journal of Language & Translation. – ISSN 2008-8590. – Roč. 9, č. 2 ( sept. 2008), s. 49-70.

Funkcionalistický prístup v translatológii kladie dôraz na kultúrnu ukotvenosť východiskového a cieľového jazyka – preklad ako interkultúrny transfer.

 

Lavoie, Judith: Should One Be a Jurist or a Translator in Order to Translate the Law? – Text v anglickom jazyku.

In: Meta: Translators ’ Journal. – ISSN 0026-0452. – Roč. 48, č.3 (2003), s. 393–401.

Článok sa zaoberá právnym prekladom a nutnosťou špeciálneho jazykového vzdelania, bez ktorého nemôže právnik predmetné texty prekladať.

 

Lindqvist, Yvonne (ed.): Gränslösa texter. Perspektiv på översättning. Uppsala : Hallgren &Fallgren,  2007. – 197 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789173828307

Monografia ozrejmuje princípy prekladu textov z rôznych oblastí.

 

Morris, Marshall (ed.): Translation and the law. American translators' association. Amsterdam : John Benjamins publishing, B.V., 1995. – 334 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9789027231833

Komplexný pohľad na previazanosť práva a jazyka z teoretickej perspektívy aj praktického pohľadu a rady pri príprave na preklad a tlmočenie právnych textov.

 

Müller, Ina (Hrsg.):  Und sie bewegt sich doch...: Translationswissenschaft in Ost und West. Festschrift für Heidemarie Salevsky zum 60. Geburtstag. Frankfurt : Peter Lang, 2004. – 427 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3631524978

Zborník popredných nemeckých, rakúskych, britských a kanadských translatológov o dynamike modernej vedy o preklade.

 

Neubert, Albrecht: Translation Competence in Translation: A Complex Skill, How to Study and How to Teach it. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation Studies: An Interdiscipline / Mary Snell-Hornby, zost. – Amsterdam : John Benjamins, 1994. – ISBN 9789027216212. – s. 411-420.

30 článkov o preklade ako interkultúrnej komunikácii v najrozličnejších kontextoch, o metodológii výskumu ako aj príprave prekladateľov.

 

O'Brien, Sharon: Continuum studies in translation. Cognitive explorations of translation. – London / New York : Continuum International publishing group, 2011. – 256 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-1-4411-8949-3

Prípadové štúdie z rozličných krajín s množstvom jazykov. Osvetľujú súčasné oblasti výskumu a sú podnetným čítaním pre pokročilých študentov aj translatológov.

 

Pommer, Sieglinde: Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung: Translatorische Fragen zur Interdisziplinarität. Frankfurt am Main : Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2006. – 172 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-631-54849-3

Translatologické a interdisciplinárne otázky právneho prekladu.

 

Proia, Fabio: Rechtsübersetzung und CAT-Tools in der beruflichen und akademischen Praxis: Überlegungen zu einer noch uterschätzten Verbindung. – Text v nemeckom jazyku.

In: Translationswissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik / Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (Hrsg.). – Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2012. –  ISBN 978-3-653-01625-3. – s. 117 – 124.

Využitie počítačovej podpory pri preklade.

 

Rakšányiová, Jana : Ako objektívne evaluovať preklad alebo hľadanie kritérií hodnotenia prekladu. – Text v slovenskom jazyku.

In: Translatologické reflexie 2010 / Edita Gromová, Jana Rakšányiová. – Bratislava : Iris, 2010. – ISBN 978-80-89238-42-2. – s. 23-32.

Príspevok vstupuje do diskusie o rôznych škálach a metódach hodnotenia prekladu a preferovaní istých vlastností textu.

 

Rakšányiová, Jana: Hieronymova prísaha. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I. / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. – ISBN 978-80-223-3293-4. – s. 98-111.

Tak ako lekári skladajú Hippokratovu prísahu, mala by možno Hieronymova prísaha obsiahnuť etické princípy prekladania.

 

Rakšányiová, Jana: Lingvistický paternalizmus a translatologické krídla alebo Koľko lingvistiky potrebuje (právny) preklad? – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. –  ISBN 978-80-223-35114-0. – s. 101 -123.

Právny preklad je výsledok textotvornej činnosti a musí rešpektovať kritériá textuality, ako ich definovala textová lingvistika.

 

Shreve, Gregory M. (ed.): Translation and cognition. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2010. – 383 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978 90 272 3191 8

Zborník poskytuje prehľad o podstate prekladového procesu.

 

Šarčević, Susan: New Approach to Legal Translation. The Hague : Kluwer Law International, 1997. – 324 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN/ISSN 9041104011

Publikácia predstavuje komplexnú analýzu právneho prekladu. Ide o interdisciplinárne spracovaný elaborát so zameraním na interakciu právneho systému a teórie prekladu. Ťažiskom monografie je rozbor prekladov textov, ktoré sú prameňom práva. Excerpty sú zamerané na právne texty ako stanovy, zákonníky a ústavy (z Kanady, Švajčiarska a Belgicka) ako aj právne texty Európskej únie premietnuté do právnych nástrojov, medzinárodných zmlúv a konvencií. Autorka chápe právny preklad ako komunikačný akt v kontexte právnych mechanizmov a vychádza z nevyhnutnosti zmeny funkcie, zamerania právneho prekladu.

 

Šarčević, Susan: Legal language in action: Translation, terminology, drafting and procedural issues. Zagreb : Globus, 2009. – 421 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9531672261

Praktické perspektívy právneho prekladu vo všetkých fázach súdnych a právnych procesov, terminologické aspekty.

 

Šarčević, Susan: Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach. – Text v anglickom jazyku.

In: La Traduction juridique: Histoire, theorie(s) et pratique. – Ženeva : Universite de Geneve, 2000. – s. 329-347.

Publikácia voľne nadväzuje na autorkinu prvú monografiu New approach to legal translation, pričom sa tentoraz zameriava na uvedenú problematiku z pohľadu recipienta právneho prekladu.

 

Vermeer, Hans: Starting to Unask What Translatology is About. – Text v anglickom jazyku.

In: Target. – ISSN 0924-1884. – Roč. 10, č.1 (1998), s. 41–68.

Podrobný pohľad na teóriu skoposu, perspektívy funkčnosti prekladu s ohľadom na kvality recipientov.

 

Wiesmann, Eva: Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation: wissenschaftliche Grundlagen und computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Tübingen : Narr, 2004. – 485 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-8233-6107-4

Publikácia oboznamuje čitateľa so špecifikami právneho jazyka, právnych textov a ich prekladu. Ťažisková časť knižného diela je venovaná (1) metodike prekladu právnych textov s ťažiskom na počítačom podporovanom preklade (computergestützt) a (2) tvorbe databáz. Teoreticky načrtnuté postupy sú názorne demonštrované prostredníctvom konkrétneho korpusu.

 

Zaccaria, Giuseppe (Hg./Ed.): Übersetzung im Recht. Münster : Lit, 2000. – 240 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-8258-4862-0

Monografia o problémoch prekladu právnych textov.

Preklad právnych textov

Alcaraz, Enrique; Hughes, Brian: Legal Translation Explaned. Manchester / Northampton : St. Jerome Publishing, 2001. – 216 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 1-900650-46-0

Publikácia je zameraná na fenomén právneho a súdneho prekladu ako komplexného strategického procesu adaptácie textu do spoločensko-kultúrneho kontextu prijímajúceho jazyka a spoločnosti s ohľadom na centrálnu úlohu prekladateľa a jeho kompetencie.

 

Andrews, Edna; Maksimova, Elena: Russian translation. Theory and practice. New York : Routledge, 2010. – 187 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 0-203-88069-2

Všeobecné princípy prekladateľskej činnosti s poukázaním na jej špecifické problémy.

 

Arntz, Reiner: Methoden und Probleme der juristischen Übersetzung im Sprachenpaar Italienisch-Deutsch. – Text v nemeckom jazyku.

In: Der Gerichtsdolmetscher. – 2/1996, s. 17-31.

Štúdia o translačných problémoch právnej terminológie v jazykovom páre nemčina – taliančina.

 

Arntz, Reiner: Sprachvergleich, Rechtsvergleich und Übersetzen im Sprachenpaar Spanisch-Deutsch. – Text v nemeckom jazyku.

In: Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden, Technologie / Klaus Schubert, ed. – Tübingen : Narr, 2003. – ISBN 3823360280. – s. 1-15.

Štúdia ponúka praktický pohľad na uplatnenie porovnávacieho práva v preklade a komparatívnu analýzu právneho textu z lingvisticko-translatologického hľadiska.

 

Asensio, Roberto Mayoral: Translating Official Documents. Manchester-Northampton : John Beniamins, 2003. – 168 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN-10 1900650657

Monografia je podrobným úvodom do práce prekladateľa právnych textov, pričom ponúka prehľad širšieho spektra typov právnych textov s praktickými návodmi na riešenie prekladateľských problémov.

 

Атабекова, Анастасия Анатольевна: Юридический перевод в междисциплинарном контексте. Москва : ЮНИТИ, 2012. – 127 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 978-5-238-02296-3

/Atabekova, Anastasija Anatolievna: Juridičeskij perevod v meždisciplinarnom kontekste/

Monografia Právny preklad v interdisciplinárnom kontexte je venovaná fenoménu právneho jazyka v kontexte historického rozvoja spoločnosti z pozície profesionálne orientovanej kognitívnej praxe právnických subjektov. Autorka špecifikuje a opisuje heterogénnosť právneho diskurzu v súvislosti s aktuálnymi vzdelávacími úlohami v multikultúrnej európskej spoločnosti. Dielo je určené odborníkom v oblasti právneho  prekladu.

 

Baaij, Cornelis Jaap W.: The role of legal translation in legal harmonisation. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. – 256 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9041137963

Deväť uznávaných autorov, odborníkov na legislatívnu aktivitu mnohojazyčnej EÚ sa v publikácii zameriava na prax právneho prekladu v zákonodarných inštitúciách EÚ.

 

Bázlik, Miroslav; Hrehovčík, Teodor: Súdny preklad a tlmočenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – 367 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-8168-009-0

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia. Publikácia určite zaplní medzeru v dostupných materiáloch pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Týka sa najmä situácií, keď sa môžeme ocitnúť v slepej uličke. Analýza chýb v preklade a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov.

 

Borja Albi, Anabel: Corpora for Translators in Spain. The CDJ-GITRAD Corpus and the GENTT Project. – Text v anglickom jazyku.

In: Incorporating corpora - The Linguist and the Translator, Series Translating Europe / Gunilla Anderman a Margaret Rogers (zost.). – Clevendon : Multilingual Matters,  2007. – ISBN 978-1-85359-985-9. – s. 243-265.

Analýza textových korpusov právnych prekladov v Španielsku.

 

Colin, Joan; Morris, Ruth: Interpreters and the Legal Process. Winchester : Waterside Press, 1996. – 194 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 1 872 870 7

Monografia je určená pre úradných tlmočníkov, ktorým poskytuje zásadné informácie o priebehu konania pred orgánmi verejnej moci.

 

Cooke, Michael: Understood by All Concerned?: Anglo-Aboriginal Legal Translation. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation and the Law / Marshall Morris, zost. – Amsterdam : John Benjamins, 1995. – ISBN 9789027231833. – s. 37–66.

Problematika právneho prekladu z angličtiny do jazyka aborigénov.

 

Ďuricová, Alena: Európska únia a spôsob komunikácie medzi justičnými orgánmi. – Text v slovenskom jazyku.

In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. – ISBN 80-8083-146-7. – s. 23-31.

V príspevku sa sleduje línia „komunikácia – jazyk – právo“ a používanie jazyka v komunikácii medzi orgánmi a inštitúciami Európskej únie a medzi justičnými orgánmi členských štátov EÚ. V tomto kontexte sa príspevok zameriava na analýzu Európskeho zatýkacieho rozkazu a analýzu jeho prekladu do slovenského jazyka.

 

Ďuricová, Alena: Niekoľko poznámok k problémom pri preklade právnych textov. – Text v slovenskom jazyku.
In: Od textu k prekladu II. / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. – ISBN 978-80-7374-047-4. – s. 30-36.

V príspevku sa poukazuje na vybrané problémy pri preklade právnych textov, ktoré spočívajú na vlastnostiach a zvláštnostiach  právneho jazyka. V tejto súvislosti sa venuje pozornosť lingvistickým, právnym a prekladateľským aspektom.

 

Ďuricová, Alena: Od cieľového textu k prekladu. – Text v slovenskom jazyku.
In: Od textu k prekladu III / Alena Ďuricová.(ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. – ISBN 978-80-7374-089-4. – s. 32-37.

Práce mnohých translatológov pripisujú textu mimoriadne postavenie v procese prekladu. Text možno charakterizovať ako objekt práce prekladateľa. Príspevok približuje text v tomto kontexte v línii východiskový text – analýza textu – cieľový text – analýza textu. Príspevok zdôrazňuje úlohu východiskového a cieľového textu v procese prekladu a približuje prácu s cieľovým textom v štúdiu prekladateľstva.

 

Ďuricová, Alena: Rechtstext als Objekt der Tätigkeit des Übersetzers. – Text v nemeckom jazyku.
In: Translation zwischen Text und Welt [Translationswissenschaft als historische Disziplin zwischen Moderne und Zukunft] / Hartwig Kalverkämper, Larisa Schippel (ed.). – Berlin : Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2009. – ISBN 978-3-86596-202-7. – s. 423-436.

Príspevok poukazuje na rôzne problémy pri preklade právnych textov, ktoré spočívajú na odlišnom právnom systéme Slovenska a nemecky hovoriacich krajín. Použité príklady ilustrujú navrhované riešenia a spôsob prekladu. V príspevku sa poukazuje na možnosť využitia uvedených odporúčaní vo vzdelávaní prekladateľov.

Ďuricová, Alena: Teória a prax právneho prekladu. Nitra : UKF, 2010. – Text v slovenskom jazyku.  – Habilitačná práca.

Práca prezentuje širšie spektrum aspektov právneho prekladu od lingvistickej analýzy právneho textu, cez translatologické otázky jeho transformácie do iného jazyka až po praxeológiu.

 

Edgren, Håkan: Hot och verklighet. Om EU-svenskan som hotbild. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 77-99.

Štúdia sa venuje prekladom európskej legislatívy do švédčiny a ich rozšírenému vnímaniu vo Švédsku ako ohrozenia švédskej jazykovej kultúry.

 

Edwards, Alicia Betsy: The Practice of Court Interpreting. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 192 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 90 272 1603

Analýza spôsobu práce tlmočníka v súdnej sieni a v podobnom právnom prostredí, prípravy na prípad, etika a procesuálne stránky, preklad súdnych a právnych dokladov – knižka zodpovedá štruktúre práce súdneho prekladateľa a tlmočníka.

 

Ehrenberg-Sundin, Barbro: Internationellt klarspråksarbete – en grund för bättre EU-texter? – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 144-177.

Uvedená štúdia sa venuje zlepšeniu kvality právnych textov EÚ a návrhom v zmysle švédskej národnej kampane za zrozumiteľný jazyk verejných inštitúcií tzv. Klarspråk-reformen.

 

Eidenmüller, Horst: Fälle zum Erbrecht. München : Beck, 2011. – 142 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-60957-2

Publikácia predstavuje súbor prípadových štúdií z oblasti dedičského práva.

 

Ekerot, Lars-Johan: Klar komplexitet. Om språkform och begriplighet vid översättning av författningstexter. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 46-76.

Štúdia sa venuje otázke zrozumiteľnosti pri preklade právnych textov s dôrazom na preklad z nadnárodnej legislatívy EÚ.

 

El-Farahaty, Hanem: Arabic-English-Arabic Legal Translation. New York / Abingdon : Routledge, 2015. – 173 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-0-415-70753-4

Zásadný výskum úradného právneho prekladu a špecifických aspektov prekladu medzi arabčinou a angličtinou na kontrastívno-komparatívnom základe.

 

Englund Dimitrova, Brigitta: Metoder i empirisk forskning om översättning och tolkning. – Text vo švédskom jazyku.

In: Studier i modern språkvetenskap. – ISSN 1276409389. – Vol. 10 (1993).s. 33-44.

Štúdia sa zaoberá empirickým výskumom prekladu a tlmočenia.

 

Englund Dimitrova, Brigitta: När två samtalar genom en tredje. Interaktion och icke-verbl kommunikation i medicinska möte med tolk. – Text vo švédskom jazyku.

In: Raporter om tvåspråkighet. – Stockholm : Stockholms universitet, 1991. – ISSN 1101-7562. – 107 s.

Príspevok pojednáva o tlmočení súdneho tlmočníka v medicínskej praxi. Teoretické východiská autorka  konkretizuje na exemplárnych príkladoch z praxe, ktoré popisuje z rôznych aspektov.

 

Gáborová, Margita: Historické a niektoré translatologické kontexty termínu „ombudsman“. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3 / Guldanová, Zuzana (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. –  ISBN 978-80-223-3750-2. – s. 35-49.

Štúdia približuje historický kontext vzniku inštitúcie ombudsmana vo Švédsku, jej vývoj, kompetencie a špecifiká jej pôsobenia. Ďalej sa zameriava na rozšírenie tohto inštitútu v rámci severských krajín, ale aj v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku a zaznamenáva podobnosti a rozdielnosti jeho kompetencií. Uvažuje aj nad samotným termínom a jeho obsahom v jazykoch pojednávaných oblastí.

 

Gáborová, Margita: Interkultúrny dialóg súdneho prekladateľa. Prípadová štúdia na príklade prekladu jedného diplomu. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. – ISBN 978-80-223-35114-0. – s. 32-50.

Štúdia vychádza z interkultúrneho prístupu prekladateľa k textu úradného prekladu, ktorý ozrejmuje na príklade konkrétneho materiálu.

 

Gáborová, Margita; Motyková, Katarína: Imagologické hľadisko niektorých právnych termínov a pojmov vo švédčine a ich preklad do slovenčiny. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a prekladatelů, 2014. – ISBN 978-80-7374-119-8. – s. 53-61.

Štúdia skúma niektoré kultúrne javy súvisiace so švédskymi právnymi reáliami a ozrejmuje sebaobraz a heteroobraz Švédska ako sa tento prezentuje v rôznych mediálnych a literárnych textoch. Prináša aj návrhy možností riešenia ich prekladu  do slovenčiny. 

 

Gibová, Klaudia: O preklade anglických právnych textov EÚ. Lingvisticko-translatologická analýza. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. – 203 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-0229-8

Monografia na báze dizertačnej práce zameraná na analýzu nadnárodných právnych textov EÚ.

 

Gouadec, Daniel: Translation as a profession. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2007. – 396 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978 90 272 1681 6

Komplexný pohľad na povolanie prekladateľa, fázy prekladateľskej práce, postavenie prekladateľa, trh a perspektívy.

 

Groot, Gerard-René de: Het vertalen van juridische informatie. Deventer : Kluwer, 1996. – 133 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 10: 9026829949

Monografia je prvým zásadným vstupom do problematiky právneho prekladu v holandsky hovoriacich krajinách. Prináša prehľad najpodstatnejších otázok analýzy právneho textu a právneho prekladu z pohľadu právnika, pôsobiaceho v oblasti prekladu právnych textov v kombinácii holandčina-nemčina.

 

Groot, Gerard-René de (ed): Recht en vertalen II. Kluwer : Deventer, 1993. – 186 s. – Text v holandskom jazyku. ISBN 9026823746

Zborník štúdií k právnemu prekladu prináša zaujímavé teoretické i praxeologické štúdie zamerané na komparatívnu analýzu významu právnych termínov, sémantickú analýzu právnych textov a ďalšie konkrétne prekladateľské problémy.

 

Grozeva, Maria: Probleme bei der Übersetzung juristischer Texte. – Text v nemeckom jazyku.

In: Translationswissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik / Lew N. Zybatow; Alena Petrova; Michael Ustaszewski (Hrsg.). – Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2012. – ISBN 978-3-631-63507. – s. 55 – 62.

Štúdia o problémoch prekladu právnych textov.

 

Guldanová, Zuzana: Der Gerichtsdolmetscher/Gerichtsübersetzer und die Skopostheorie (am Beispiel des slowakischen Gesetzes über Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer).  – Text v nemeckom jazyku.

In: Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft / Ed. Martin Lachout. – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013. – ISBN 978-3-8300-7103-7. – s. 127-132.

Vzťah medzi činnosťou úradného tlmočníka/prekladateľa a teóriou skoposu. Napätie medzi profesionálnou kompetenciou translátora a právnym rámcom vymedzeným príslušným zákonom.

 

Guldanová, Zuzana (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. – 138 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-223-3750-2

Širokospektrálne zameraný zborník štúdií z oblasti právnej lingvistiky a právneho prekladu. Vychádza pravidelne od r. 2012.

 

Guldanová, Zuzana (ed.): Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia. Bratislava : IRIS, 2010.- 103 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-89238-34-7

Širokospektrálne zameraný zborník štúdií z oblasti právnej lingvistiky a právneho prekladu.

 

Guldanová, Zuzana: Tlmočenie a preklad v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci. Bratislava : FiF UK, 2013. – Text v slovenskom jazyku. – Dizertačná práca.

Práca skúsenej úradnej prekladateľky prezentuje praxeologicky orientovaný výskum právneho prekladu pre súdy vychádzajúc z precízne spracovanej teoretickej bázy.

 

Harris, David, J.: Cases and Materials on International Law. London : Sweet and Maxwell, 2010. – 990 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 1847032788

Zbierka dokumentov o právnych prípadoch, zmluvách a dohodách, podliehajúcich medzinárodnému právu.

 

Harvey, Malcolm: A Beginner’s Course in Legal Translation: The Case of Culture-Bound Terms. – Text v anglickom jazyku.

In: La traduction juridique: Historie, théorie en pratique. – ISSN 0026-0452. – 2000, s. 357–369.

Prehľad najvhodnejších metód pri riešení prekladateľských problémov pri právnom preklade.

 

Harvey, Malcolm: What’s so Special About Legal Translation? – Text v anglickom jazyku.

In: Meta: Translator’s Journal. – ISSN 0026-0452. – roč. 47, č.2 (2002), s. 177–185.

Prehľad najčastejších problémov súdneho prekladu, s jeho širokou definíciou.

 

Hertog, Erik (ed.): Aequitas – Acces to Justice across Language and Culture in the EU. Antverpy : Departement Vertaler-Tolk, Lessiushogeschool, 2001. – 222 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 9080443883

Publikácia sumarizuje výstupy európskeho projektu zameraného na právny preklad a tlmočenie v krajinách EÚ.

 

Hertog, Erik (ed.): Aequilitas – Equal Acces to Justice across Language and Culture in the EU. Antverpy : Departement Vertaler-Tolk, Lessiushogeschool, 2003. – 223 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 90-806979-2-3

Publikácia sumarizuje výstupy európskeho projektu zameraného na právny preklad a tlmočenie v krajinách EÚ.

 

Hertog, Erik; Gucht, Jan van (ed):  Status Quaestionis. Questionnaire on the provision of Legal Interpreting and Translation in the EU. Antwerp-Oxford-Portland : Intersentia, 2008. – 254 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-90-5095-804-2

Publikácia sumarizuje výstupy európskeho projektu zameraného na právny preklad a tlmočenie v krajinách EÚ.

 

Hertog, Erik; Veen, Bart van der (ed.): Taking stocks: Research and Methodology in Community Interpreting. – Text v anglickom jazyku.

In: Linguistica Antverpiensia. – ISBN 9789077554050. – vol 5 (2006), s. 11-17.

Štúdia je zameraná na metodológiu výskumu komunitárneho tlmočenia.

 

Hrehovčík, Teodor: Prekladateľské minimum. Bratislava : IRIS, 2006. – 113 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 8089256023

Publikácia ponúka teoretickú bázu pre záujemcov o výkon úradného prekladu a tlmočenia.

 

Hrehovčík, Teodor: Ukážka anglickej súdnej listiny a jej prekladu. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 226-233.

Publikácia sa venuje praktickým aspektom translácie na príklade prekladu anglickej súdnej listiny.

 

Hrehovčík, Teodor: Ukážka prekladu rozsudku v občianskoprávnom konaní. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 342-348.

Publikácia sa venuje praktickým aspektom translácie na príklade prekladu rozsudku v občianskoprávnom konaní.

 

Child, Barbara: Drafting Legal Documents: Principles and Practices.  Eagan / Minnesota : West Publishing Co, 1992. – 432 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN-10: 0314003258

Prehľad potrebných zručností pri vyhotovovaní právnych dokumentov s využitím skúseností klientov.

 

Chovanec, Jan; Bázlik, Miroslav; Hrehovčík, Teodor: Soudní překlad a tlumočení.  Praha : Wolters Kluwer, 2011. – 407 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-7357-684-4

České doplnené a rozšírené vydanie publikácie Súdny preklad a tlmočenie autorov Bázlik a Hrehovčík (2009), ktorá ponúka úvod do právneho prekladu a tlmočenia a niekoľko návodov na preklad základných typov právnych textov do angličtiny.

 

Jonasson, Kerstin: Vad händer i huvudet på en översättare? – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkets gränser och gränslöshet. Då tankar, tal och traditioner möts. Humanistdagarna i Uppsala / Saxena.A.: (red.). – Uppsala : Reklam och Katalogtryck, 2001. – ISBN 9163117525. – s. 21-37.

Príspevok  o tom, čo sa deje v hlave prekladateľa počas procesu prekladania.

 

Kadrič, Mira: Dolmetschen bei Gericht. Erwartungen - Anforderungen – Kompetenzen. Viedeň : Facultas - WUV Universitätsverlag, 2009. – 260 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3708902726

Monografia je určená najmä záujemcom o výkon úradného tlmočenia, pričom analyzuje aj potrebné zručnosti a vedomosti úradného tlmočníka a poskytuje praktické typy a analýzu konkrétnych problémov z praxe.

 

Keijzer-Lambooy, Heleen; Gasille, Willen Jan (ed.): Aequilibrium: Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Proceedings. Antverpy : ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, 2005. – 251 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 90-809509-1-2

Publikácia sumarizuje výstupy európskeho projektu zameraného na právny preklad a tlmočenie v krajinách EÚ.

 

Kierzkowska, Danuta (ed.): Court interpreting and legal translation in the enlarged Europe 2006: Papers from the Warsaw international forum, August 23-25 2006. Warsaw : Translegis publishing, 2007. – 164 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 3-8233-6029-9

Úloha úradného tlmočenia a prekladu v kontexte potrieb európskej legislatívy, zborník z Varšavského medzinárodného fóra z r. 2006.

 

Kjaer, Anne Lise: On the structure of legal knowledge: The importance of knowing legal rules for understanding legal texts. – Text v anglickom jazyku.

In: Language, Text, and Knowledge. Mental Models of Expert Communication / Linda Lundquist a Jarvella, R.J., ed. – Berlin / New York : Mouton de Gruyter, 2000. – ISBN 3-11-016724-7. – s. 127-161.

Štúdia analyzuje potrebu poznatkov z oblasti práva a právnej teórie na správnu interpretáciu obsahu právneho textu z pohľadu teórie sématiky.

 

Kjaer, Anne Lise: The every-day miracle of legal translation. – Text v anglickom jazyku.

In: International journal for the semiotics of law. – ISBN 1572-8722. – roč. 21, marec 2008, s. 67-72.

Opomínané aspekty právneho prekladu.

 

Knap-Dlouhá, Pavlína: Ontbrekende equivalentie en mogelijke vertaaloplossingen binnen het kader van de juridische vertaling. – Text v holandskom jazyku.   

In: Neerlandistische ontmoetingen – Trefpunt Wroclaw / Irena Barbara Kalla a Božena Czarnecka, ed. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. – ISBN 9788374324496 837432449X. – s. 70-79.

Štúdia ponúka niekoľko riešení nedostatočnej ekvivalencie významu právnych termínov z rôznych právnych systémov v procese právneho prekladu.

 

Knap-Dlouhá, Pavlína; Štefková, Marketa: Twee aspecten van translatie in de juridische praktijk gebaseerd op de theorie van Rakšányiová. – Text v holandskom jazyku.  

In: Vízie Translatológie. Album Amicorum pre Janu Rakšányiovú / Marketa Štefková, ed. – Bratislava : AnaPress, 2010. – ISBN 978-80-89137-63-3. – s.127-140.

Štúdia aplikuje teoretické východiská o korporátnej identite obchodných spoločností a manažmente vedomostí podľa Rakšányiovej na právny preklad do holandského jazyka.

 

Kredátusová, Jarmila: Odborný preklad textu obchodno-právneho charakteru do cieľového jazyka, ktorý nie je materinským jazykom prekladateľa : (chyby v slovenskom preklade ukrajinského originálu). – Text v slovenskom jazyku.

In: Vzťahy a súvislosti v odbornom preklade : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 15.-17. Januára 2007 v Prešove. – Prešov : Filozofická fakulta PU, 2007. – ISBN 978-80-8068-580-5. – s. 31-46.

Publikácia sa venuje praktickým aspektom translácie a chybám v preklade.

 

Kredátusová, Jarmila: Pragmatická ekvivalencia v ukrajinskom preklade... Pragmatická ekvivalencia v ukrajinskom preklade slovenského Zákona o štátnom občianstve.  – Text v slovenskom jazyku.

In: Jazyk a kultúra. –  ISSN - 1338-1148. – Vol. 4/2010, s. 3.

Štúdia sa venuje translatologickým a pragmatickým problémom prekladu uvedeného zákona. Uvádza  slovensko – ukrajinský terminologický glosár relevantných pojmov s dvoma variantmi: prijatým na území Slovenska a prijatým na území Ukrajiny.

 

Kruth, Veijo: Das Übersetzen von Arbeitszeugnissen – kultureller Transfer oder wörtliches Übersetzen. – Text v nemeckom jazyku.

In: TEXTconTEXT. – Vol. 4 (1986), s. 219–233.

Článok o interkultúrnych rozdieloch v textoch, ktoré fungujú ako potvrdenia a pracovné vysvedčenia. Prekladateľ má dilemu, či má preklady naturalizovať alebo exotizovať.

 

Madsen, Dorte: A Model for Translation of Legal Texts. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation as Intercultural Communication / Mary Snell-Hornby, Z. Jettmarová, K. Kaindl, zost. – Amsterdam : John Benjamins, 1997. – ISBN 9789027216212. – s. 291–299.

30 príspevkov sa v publikácii sústredí na interkultúrnu komunikáciu v najširšom zmysle v rozličných spoločenských a geografických kontextoch, konkrétny príspevok sa venuje prekladu právnych textov.

 

Madsen, Dorte: Towards a description of communication in the legal universe : Translation of legal texts and the skopos theory. – Text v anglickom jazyku.  

In: Fachsprache. – ISSN 1017-3285. – Vol. 19, no. 1-2, 1997, s. 17-27.

Štúdia popisuje právnu komunikáciu a analyzuje právny text vychádzajúc zo známej translatologickej koncepcie Skopostheorie.

 

Melander, Björn: EU:s språkpolitik – en mångfasetterad fråga. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 13-28.

Štúdia sa zaoberá jazykovou politikou EÚ, pričom konkrétnu časť venuje aj otázkam tlmočenia, prekladu a tvorby terminológie v európskych inštitúciách.

 

Merry, Sally Engle: Human rights & gender violence. Translating international law into local justice. Chicago : University of Chicago press, 2005. – 264 s. – ISBN 0-226-52073-0

Štúdia o právnych aspektoch ľudských práv a ochrane žien pred násilím, aspekty transformácie medzinárodného práva do lokálnych justičných systémov.

 

Moréteau, Olivier: The Louisiana Civil Code Translation Project: An Introduction by Olovier Moréteau. Text v anglickom jazyku.

In: 5 Journal of Civil Law Studies. – ISSN 1944-3749. – č. 5.1 (2012), s. 97-104.

O projekte prekladu Občianskeho zákonníka do francúzštiny.

 

Motyková, Katarína: Úloha diskurzu pri preklade. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. – ISBN  978-80-223-3750-2. – s. 92-100.

Uvedený text sa zamýšľa nad zohľadňovaním diskurzu pri prekladateľskom procese na príklade diskurzu o rodine v súvislosti s pripravovaným referendom v roku 2015 a s tým súvisiacimi pojmami vo Švédsku a na Slovensku, k čomu ho inšpirovali články v slovenskej tlači, aktualizujúce túto tému.

 

Nordman, Lieselott: Lagöversättning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Helsinki : Nordica vid Helsingfors universitet, 2009. – 342 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 978-952-10-5317-7

V tejto práci sa Lieselott Nordman venuje prekladu právnych textov z fínčiny do švédčiny a zameriava sa na translát ako na proces ako aj výsledok prekladateľského procesu. Autorka sleduje prekladateľský proces od zadávateľa až po výsledný produkt od prekladateľa, pričom sa sústreďuje na praktiky pri revízii prekladu, na normy a inštitucionálne pracovné procesy.  

 

Obenaus, Gerhard: The Legal Translator as Information Broker. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation and the Law / Morris, Marshall, zost. – Amsterdam : John Benjamins, 1995. – ISBN 90 272 3183 4. – s. 247-262.

Nevyhnutnosť širokého kultúrneho rozhľadu súdneho prekladateľa pri prenose informačného invariantu do prostredia cieľového textu, význam internetu v práci súdneho prekladateľa.

 

Opalková, Jarmila: Komunitné tlmočenie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – 113 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-0979-2

Publikácia je venovaná špecifikám komunikácie v záchytnom priestore cudzincov na Slovensku, komunitnom prostredí azylantov, migrantov a aj histórii prvého zákona o komunitných, úradných tlmočníkoch v Španielsku. Na Slovensku  sa práca tlmočníka sústreďuje  na polícii a neskôr v záchytných táboroch. Tlmočník sa dostáva do pozície sociálneho pracovníka, ktorý má dilemu, lebo pracuje s ľuďmi rôznych kultúr, vekových kategórií a záujmov, na čo nie je pripravený. Preto vznikajú snahy postupne včleniť do vysokoškolských programom v odbore prekladateľstvo aj prípravu zameranú na preklad a tlmočenie v takomto prostredí.

 

Opalková, Jarmila: Mediácia interkultúrnej komunikácie II. : súdny prekladateľ. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. – 200 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-0625-8

Praktické otázky prepisu antroponým, toponým, preklad skratiek, medzi nimi titulov do ruštiny, legislatívne východiská, resp. odkazy na vedecké práce. 

 

Opalková, Jarmila: Preklad ako mediácia interkultúrnej komunikácie I. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. – 93 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80-8068-412-X

Publikácia sa venuje prekladu z pohľadu interkultúrnej komunikácie.

 

Opalková, Jarmila: Rusko-slovenské paralely v oblasti lexiky administratívno-právnych textov a tvorivosť prekladateľa. – Text v slovenskom jazyku.

In: Hľadanie ekvivalentnosti 1 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov (16. a 17. septembra 2002 v Prešove). – Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2003. – ISBN 80-8068-204-6. – s. 193-197.

Vybrané aspekty prekladu právnych textov.

 

Palmgren, Sten: Inträde i flerspråkig rättsordning – ett finländskt perspektiv. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 29-45.

Uvedená štúdia vo švédskom jazyku sa venuje viacjazyčnej legislatíve a problematike prekladania v európskych inštitúciách z perspektívy Fínska a ostatných severských štátov.

 

Palmgren, Sten: Översättning av lagtext till svenska i Finland. – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkvård – ISSN 0038-8440. – č. 2 (1990), s. 16-19.

Sten Palmgren sa v uvedenej štúdii venuje prekladu právnych textov zo švédčiny vo Fínsku.

 

Paulander, Henrik: Översättning av juridiska texter vid EG-domstolen. – Text vo švédskom jazyku.

In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland JFT. – ISSN 0040-6953. – č. 5 (1998), s. 426-436.

Uvedená štúdia sa venuje prekladu právnych textov na Európskom súdnom dvore.

 

Pavlíčková, Eva: Transferability of a legal language act. – Text v anglickom jazyku.

In: Aktuaľnyje voprosy obščego i kavkazskogo jazykoznanija : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 13-15 maja 2010 g. – Machačkala : Dagestanskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2010. – ISBN 978-5-9972-0074-9. – s. 214-215.

Preklad a preložiteľnosť právneho textu.

 

Petersen, Judy; Taylor, Helen: Få bukt med årsredovisningarna. 2007-2008. – Text vo švédskom jazyku.

In: Facköversättaren. – ISSN 1400-125X. – 2007: 7: 4, 5, 6; 2008: 1, 2, 3.

Príspevky k téme ekonomických prekladov v časopise Odborný preklad v ročníkoch 2007 a 2008.

 

Prieto, Ramos Fernando: Legal translation in context: Professional issues and prospects. Bern : Peter Lang publishing, 2013. – 315 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-3-0343-0284-5

Systematický prehľad profesionálnych aktivít v oblasti právneho prekladu a rozsiahla paleta komunikačných situácií, v ktorých súdni prekladatelia pracujú, ich všestranná analýza.

 

Revell, Donald L.: Authoring Bilingual Laws: The Importance of Process. – Text v anglickom jazyku.

In: Brooklyn Journal of International Law. – ISSN 0740-4824. – roč. 29, č. 3, 2004, s. 1085–1105.

Analýza problematiky koncipovania prijímania legislatívy vo viacerých jazykoch.

 

Robinson, William: How the European Commission Drafts Legislation in 20 Languages. – Text v anglickom jazyku.

In: Clarity. – roč. 53 (2005), s. 4–10.

Autor sa zaoberá problematikou prijímania spoločnej európskej legislatívy v 20 jazykoch, opatreniami na jej skvalitnenie a ďalšími návrhmi k jej ďalšiemu rozvoju.

 

Sandrini, Peter (ed): Übersetzen von Rechtstexten - Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen : Narr, 1999. – 303 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10: 3823353594

Zborník štúdií najvýznamnejších osobností teórie právneho prekladu prezentuje rôzne aspekty právneho prekladu od translatologických, cez lingvistické, pragmatické i praxeologické otázky.

 

Schmidt-König, Christine: Die Problematik der Übersetzung juristischer Terminologie: eine systematische Darstellung am Beispiel der deutschen und französischen Rechtssprache. Münster [u.a.] : Lit, 2005. – 352 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-8258-8784-7

Komparácia nemeckej a francúzskej terminológie z translatologického hľadiska.

 

Stolze, Radegundis: Expertenwissen des juristischen Fachübersetzens. – Text v nemeckom jazyku.

In: Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache / Peter Sandrini (Hrsg.). – Tübingen : Narr, 1999. – ISBN 3-8233-5359-4. – s. 45 – 62.

Štúdia o vedomostnom manažmente pri preklade právnych textov.

 

Stolze, Radegundis: Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Berlin : Frank & Timme, 2009. – 416 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978 – 3 – 86596 – 257 - 7

Rozsiahla monografia základného významu o odbornom preklade.

 

Stolze, Radegundis: Praxishandbuch Urkundenübersetzung. Fertigkeiten - Terminologie – Rechtssprache. Tübingen : Stauffenburg, 2014. – 397 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-86057-236-8

Kniha určená prekladateľom právnych textov, najmä listín, dokladov a dokumentov. Analyzuje prekladateľské zručnosti, prácu s terminológiou právneho štýlu.

 

Stolze, Radegundis: Transparentes Übersetzen im Bereich des Rechts. – Text v nemeckom jazyku.

In: Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge aus 15 Jahren Forschungsseminar / Heidemarie Salevsky (Hrsg.). – Frankfurt am Main / Berlin [u.a.] : Lang, 2005. – ISBN 978-3-631-51780-2. – s. 275 – 290.

Štúdia o ekvivalencii v právnom preklade.

 

Šarčević, Susan: Translation of Legislation with Special Emphasis on Languages of Limited Diffusion.  – Text v anglickom jazyku.

In: Proceedings of the Xlth World Congress of FIT. – Maastricht, 1988, s. 455 - 462.

Táto štúdia známej teoretičky právneho prekladu skúma uvedenú problematiku z pohľadu špecifických problémov málo rozšírených jazykov.

 

Šarčević, Suzan: Translation Procedures for Legal Translators. – Text v anglickom jazyku.

In: Legal Translation – Preparation for Accession to the European Union / Šarčević, S. (Hrsg.). – Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001. – ISBN 3039111868. – s. 86 – 87.

Príspevok poprednej chorvátskej translatologičky o postupoch v právnom preklade.

 

Щерба, Сергей Петрович: Переводчик в российском уголовном процессе. Москва : Экзамен, 2005. – 416 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-472-00726-7

/Ščerba, Sergej Petrovič: Perevodčik v rossijskom ugolovnom processe/

Príručka sa ako prvá v ruskej právnej literatúre zaoberá analýzou procesnoprávnych mechanizmov zabezpečujúcich realizáciu požiadaviek na preklad, resp. tlmočenie, v trestnom súdnom konaní. Práva a kompetencie, právne postavenie prekladateľa, práva a postavenie účastníkov trestného konania neovládajúcich ruský jazyk. Rieši aj tlmočenie znakovej a posunkovej reči.

 

Škrlantová, Marketa: Ekvivalencia a interpretácia – kľúčové aspekty v preklade právnych textov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Preklad ako interkultúrna komunikácia / Jana Rakšányiová, ed. – Bratislava : AnaPress, 2005. – ISBN 80-89137-09-1. – s. 131-141.

Štúdia sa zameriava na ekvivalenciu právnych termínov a interpretáciu významu právnych textov z lingvistického a translatologického hľadiska, ktoré konfrontuje s pohľadom na danú problematiku v publikáciách teoretikov práva.

 

Škrlantová, Marketa: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava : AnaPress,  2005. – 174 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80-89137-19-9

Štúdia porovnáva právny preklad na národnej a nadnárodnej úrovni z viacerých hľadísk, vychádza z lingvistického pohľadu na skúmanú problematiku, ktorý obohacuje o relevantné východiská z teórie translatológie a aplikuje ich na konkrétne praktické príklady z legislatívnych textov EÚ.

 

Škrlantová, Marketa: Problematika interpretácie v procese prekladu právnych textov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III. / Mária Zázrivcová (ed.) – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2005. – ISBN 80-8055-886-8. – s. 37-44.

Štúdia sa zameriava na interpretáciu významu právnych textov z lingvistického a translatologického hľadiska, ktoré konfrontuje s pohľadom na danú problematiku v publikáciách teoretikov práva.

 

Štefčík, Jozef: Metodická príprava na súdne tlmočenie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. – 94 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-558-0000-4

Publikácia ponúka teoretickú bázu pre záujemcov o výkon úradného tlmočenia, ako aj niekoľko ukážok praktických cvičení v kombinácii slovenčina-nemčina.

 

Štefčík, Jozef: Súdne tlmočenie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. – 95 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-8094-815-3

Publikácia ponúka teoretickú bázu pre záujemcov o výkon úradného tlmočenia, vychádzajúc z výskumu autora medzi praktizujúcimi úradnými tlmočníkmi.

 

Štefková, Marketa: Špecifické aspekty prekladu právnych textov EÚ v porovnaní s prekladom národnej legislatívy. – Text v slovenskom jazyku.

In: Antologie teorie odborného překladu / Edita, Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek (ed.). – Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. – ISBN-13: 978-80-7368-383-2. – s. 200-221.

Štúdia porovnáva právny preklad na národnej a nadnárodnej úrovni z viacerých hľadísk, pričom prináša konkrétne príklady problémov z európskej legislatívy.

 

Tomášek, Michal: Překlad v právní praxi. Praha : Linde Praha, 1998. – 144 s. – Text v českom jazyku. – ISBN 807201125

Monografia je prácou právnika, no analyzuje právny preklad predovšetkým z lingvisticko-pragmatického hľadiska, pričom prináša aj konkrétne príklady riešenia prekladateľských problémov z právnych textov európskej legislatívy.

 

Tomášiková, Slavomíra: Rechtssprache und Rechtsübersetzung. – Text v nemeckom jazyku.

In: Schnee von gestern und heute : Festschirft für Ľudovít Petraško zum 65. Geburstag. – Prešov : D.A.H., 2014. – ISBN 978-80-89682-04-1. – s. 134-144.

Vybrané aspekty prekladu právnych textov.

 

Tomášiková, Slavomíra: Translatologische Analyse ausgewählter Texte der Rechtssprache. – Text v nemeckom jazyku.

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. – ISSN 1219-543X. –  Vol. 18, fasc. 3 (2014), s. 383-392.

Translatologická analýza vybraných právnych textov .

 

Tomášiková, Slavomíra: Übersetzung von Gerichtstexten. – Text v nemeckom jazyku.

In: Wege zu Sprache und Literatur : Festschrift Anlässlich des 70. Geburstages von Ladislav Sisák. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – ISBN 978-80-555-0817-7. – s. 221-234.

Vybrané aspekty prekladu právnych textov.

 

Tomášiková, Slavomíra: Übersetzung der Gerichtstexte. – Text v nemeckom jazyku.

In: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – ISBN 978-80-555-0783-5. – s. 64-77.

Vybrané aspekty prekladu právnych textov.

 

Weisflog, Walter E.: Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung: eine interdisziplinäre Studie. Zürich : Schulthess, Polygraph. Verl., 1996. – 137 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-7255-3530-2

Štúdia je venovaná problematike prekladu právnych textov na pozadí rozličných právnych systémov.

 

Wiesmann, Eva: Der Sprachgebrauch des Notars. Analyse und Übersetzung phraseologischer Wortverbidungen aus italienischen notariellen Urkunden. – Text v nemeckom jazyku.

In: Legal Laguage in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues / Ed. By Susan Šarčević. – Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. – ISBN  9789531672269. –  s. 103 – 126.

Štúdia o úze a frazeológii v textoch, ktoré vytvárajú notári.

 

Wiesmann, Eva: Qualität der Rechtsübersetzung – der Beitrag von JUSLEX. – Text v nemeckom jazyku.

In: Translationsqualität  / Peter A. Schmitt (Hrsg.). – Frankfurt a. M. / Berlin [u.a.] : Lang, 2007. – ISBN 3865964982. – s. 637 – 647.

Príspevok o kritériách kvality právneho prekladu.

 

Wiesmann, Eva: Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation: Wissenschaftliche Grundlagen uns computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2004. – 485 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3823361077, 3-8233-6107-4

Monografia na rozsiahlej a podrobne vypracovanej teoretickej báze z oblasti právneho prekladu a terminológie ponúka návrh praktického nástroja na uchovávanie, spracúvanie a ďalšie použitie právnej terminológie.

 

Zaccaria, Giuseppe: Translation in law / Übersetzung im Recht.  Münster : LIT, 2000. – 239 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 3-8258-4862-0

Vydanie ročenky r. 2000 sa zameriava na podstatu prekladu z perspektívy filozofie jazyka, teológie, komparatívneho práva a právnej vedy, vrátane vzťahov a súvislostí s tlmočením.

Slovníky, korpusy, databázy a iné

Aleš, Martin: Německo-český právnický slovník. Praha : Linde, 1998. – 544 s. – Text v  českom a nemeckom jazyku. – ISBN 80-7201-136-7

Prekladový slovník zameraný na odborné výrazy z oblasti práva – nemecko-český.

 

Algra, N.E.; Gokkel, H.R.W.: Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek. Alphen aan den Rijn : Samson H.D. Tjeenk Willink, 1997. – 353 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 90 422 01258

Holandský výkladový slovník právnych termínov, predtým Fockema Andreae´s Juridisch wooedenboek.

 

Andersson, Torbjörn; Bergström Sture; Håstad Torgny; Lindblom, Per Henrik: Juridikens termer. Stockholm : Liber,  2002. –  212 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789147051229

Lexikón obsahuje všetky dôležité termíny z oblasti práva s vysvetlivkami a  príkladmi. Vysvetlenia sú stručné, ale hutné.

 

Avenarius, Hermann: Kleines Rechtswörterbuch. 800 Definitions- und Erläuterungsartikel mit zahlreichen Verweisstichwörtern; ausführliches Register. München : Bayer. Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1996. – 646 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 10: 3451082713

Nemecký právny výkladový slovník, 800 definícií a vysvetlení.

 

Benke, Nikolauss; Meissel, Franz, S.:  Juristenlatein: 2800 lateinische Fachausdrücke und Redewendungen der Juristensprache übersetzt und erläutert. In Fortführung des gleichnamigen Werkes von Karl Luggauer. Wien : Manz, 2009. – 393 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-214-09699-1, 978-3-406-59902-6, 978-3-7272-1475-2

Publikácia v nemeckom jazyku predstavuje 2800 latinských odborných výrazov a ustálených spojení odborného jazyka práva.

 

Böttcher, Eike; Kirchner, Hildebert:  Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache.  Berlin u.a. :  de Gruyter, 2013. – 906 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-11-025429-7,978-3-11-025912-4

Publikácia podáva podrobný prehľad skratkových slov, ktoré sa viažu na nemecký právny jazyk.

 

Bürger, Josef a kol.: Česko-německý hospodářský slovník. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. Plzeň : Fraus, 1998. – 775 s. – Text v  českom a nemeckom jazyku. – ISBN 80-85784-29-7

Prekladový slovník zameraný na odborné výrazy z oblasti práva – česko-nemecký.

 

Bürger, Josef a kol.: Německo-český  hospodářský slovník. Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Tschechisch. Plzeň : Fraus, 1997. – 823 s. – Text v českom a nemeckom jazyku. – ISBN 80-85784-28-9

Prekladový slovník zameraný na odborné výrazy z oblasti práva – nemecko-český.

 

Creifelds, Carl; Weber, Klaus; Cassardt, Gunnar; Hakenberg, Michael: Rechtswörterbuch. München : Beck, 2014. – 1573 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-406-63871-8

Nemecký výkladový právny slovník.

 

Deutsch, Andreas: Das Deutsche Rechtswörterbuch. Heidelberg : Winter , 2010. – 303 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-8253-5766-5

Nemecký výkladový právny slovník.

 

Deutsches Rechtswörterbuch: Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache. Weimar : Böhlau, 1998. – 6443 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-7400-0005-8

Viaczväzkový slovník nemeckého právneho jazyka.

 

Dietlein, Johannes: Jagdrecht von A – Z: ein Rechtswörterbuch für Prüfung und Praxis ; [mit dem neuen Waffenrecht]. München u. a. :  BLV, 2003. – 215 s.  – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-405-16421-4, 978-3-405-16421-8

Nemecký výkladový slovník loveckého práva.

 

Dirix, Eric; Tilleman, Bernard; Osterhoven, Paul van (red.): De Valks. Juridisch Woordenboek. Antwerpen-Oxford : Intersentia, 2004. – 621 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 90 5095 339 5

Klasický výkladový slovník právnych termínov vychádzajúci z belgického právneho systému.

 

Ďurčo, Peter: Nemecko – slovenský policajný slovník. Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2002. – 164 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80 8054 266 X

Terminologický prekladový slovník bez definícií zameraný na oblasť policajnej terminológie úzko súvisiacej s oblasťou trestného práva.

 

Fillová, Dagmar: Slovník právnických výrazov. Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský. Košice : Iris, 1998. – 184 s. – Text v slovenskom a nemeckom jazyku. – ISBN 80-88778-06-9

Prekladový slovník zameraný na odborné výrazy z oblasti práva – slovensko-nemecký a nemecko-slovenský.

 

Foster, Tony: Dutch legal terminology in English. The Hague : Kluwer Law International, 2009. – 256 s. – Text v anglickom jazyku a holandčine. – ISBN 9789013064179 

Spoľahlivý preklad holandskej právnej terminológie do angličtiny, vrátane 2000 najčastejšie používaných termínov s ohľadom na kontext.

 

Hrehovčík, Teodor: Ekvivalenty pre preklad právnych predpisov EÚ do slovenčiny. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 354-359.

Návrhy ekvivalentov pre preklad danej oblasti práva.

 

Hrehovčík, Teodor: English terms and phrases used in courts and in their documents defined. – Text v anglickom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 183-205.

Publikácia obsahuje anglické termíny a výrazy používané na súdoch a v právnych dokumentoch.

 

Hrehovčík, Teodor: Názvy vybraných zákonov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 180-182.

Publikácia obsahujúca názvy vybraných zákonov.

 

Hrehovčík, Teodor: Preklad názvov vybraných inštitúcií Slovenskej republiky. – Text v slovenskom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 360-361.

Publikácia obsahujúca preklady názvov vybraných inštitúcií SR.

 

Chromá, Marta: Legal translation and the dictionary. Tübingen : Niemeyer, 2004, 122 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 3-484-39122-7

Hlavným cieľom publikácie je analýza hlavných aspektov česko-anglického právneho slovníka, právneho jazyka a prístupov k prekladu právnych textov.

 

Groot, Gerard-René de; Lear, Conrad van: The dubious quality of legal dictionaries. – Text v anglickom jazyku.

In: International journal of legal information. ISBN 1886347034. – Vol. 34, iss.1, art.6, 2007, s.65-85.

Štúdia vyhodnocuje na základe konkrétnych kritérií kvalitu niekoľkých právnych slovníkov a databáz.

 

Kirchner, Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. Berlin : De Gruyter Recht, 2008. – 771 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-89949-336-8, 978-3-89949-335-1

Publikácia podáva prehľad skratkových slov nemeckého právneho jazyka ako aj tipy na narábanie s nimi v závislosti od oblasti ich použitia (Behörden und Körperschaften, Gesetz- und Amtsblätter, u.a.).

 

Köbler, Gerhard: Etymologisches Rechtswörterbuch. Tübingen : Mohr, 1995. – 484 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-8252-1888-0, 3-16-146420-6

Nemecký etymologický právny slovník.

 

Köbler, Gerhard: Rechtstschechisch: deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann.  München : Vahlen, 2003. – 324 s. – Text v nemeckom a českom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-8006-2873-2, 978-3-8006-2873-5

Prekladový právny slovník (nemecko-český a česko-nemecký).

 

Köbler, Gerhard; Pohl, Heidrun: Deutsch-deutsches Rechtswörterbuch. München : Beck, 1991. – 612 s. – Text v nemeckom jazyku – ISBN/ISSN/ISMN 3-406-34944-7

Nemecký výkladový právny slovník

 

Kredátusová, Jarmila: Česko-ukrajinský právnický slovník. – Text v českom a ukrajinskom jazyku.

In: Slavica Slovaca. – ISSN 0037-6787. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 85-86.

Glosár právnych termínov v jazykovej kombinácii čeština-ukrajinčina.

 

Krenčeyová, Anna; Krenčey, Ivan: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký prekladateľský slovník právo – ekonomika. Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey CC-Fachsprachen, 2005. – 1000 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80 88861 02 0

Rozsiahly heslovitý prekladový terminologický slovník bez definícií, zameraný na právnu a hospodársku terminológiu v kombinácii slovenčina – nemčina a naopak.

 

Krieger, Maria G.: Environmental Law Dictionary: From Theory to Practice. – Text v anglickom jazyku.

In: Meta: Translators’ Journal. – ISSN 0026-0452. – Roč. 41, č.2, (1996), s. 259–264.

Témou príspevku je problematika zostavovania slovníka o ekologickom práve a problémoch prieniku oboch vzdialených oblastí.

 

Krimphove, Dieter: Rechtsbegriffe. Deutsch – englisch – französisch.  Planegg : Haufe, 2003. – 144 s. – Text v nemeckom, anglickom, francúzskom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-448-05636-7

Viacjazyčný právny slovník (nemecko-anglicko-francúzsky).

 

Laer, Coen van: Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries in the European Union: An Updated Bibliography. – Text v anglickom jazyku.

In: Legal Reference Services Quarterly, Routledge. – ISSN 0270-319X. – Roč. 30, č. 3 (2011), s. 149-209.

Uvedená publikácia poskytuje informácie o dostupnosti právnych slovníkov 27 oficiálnych jazykov Európskej únie.

 

Langenscheidt: Langenscheidt Basiswissen Recht. Lexikon der wichtigsten Fachbegriffe. Berlin,  München u. a. : Langenscheidt, 2006. – 64 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-86117-262-3, 978-3-86117-262-8

Nemecký právny výkladový slovník základných pojmov.

 

Lexikon: Fachwörter für die Steuerberatung – Slovník odborného názvosloví pro daňové poradenství. Brno : KDP – DATEV, 2004. – 471 s. – Text v nemeckom a českom jazyku. – ISBN 80-239-2649-7

Odborný slovník / lexikón nemecko-český a česko-nemecký zameraný na účtovnictvo a daňové právo.

 

Lindberg, Ernst: Fyrspråkig juridisk ordbok: International law dictionary = Dictionnaire international de droit = Internationales Rechtswörterbuch. Borås : Bokförlaget Juridik & Samhälle, 1995. –  622 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789171990266

Slovník tvoria štyri diely, východiskovým jazykom je vždy buď jazyk švédsky, anglický, francúzsky alebo nemecký. Slovník vyšiel v súvislosti so vstupom Švédska do EÚ, pričom jeho autor vyzdvihuje práve dôležitosť právnej terminológie, ktorej základné pojmy slovník ponúka v štyroch uvedených jazykoch. 

 

Löckinger Georg:  Übersetzungsorientierte Fachwörterbücher. Entwicklung und Erprobung eines innovativen Modells. Berlin : Frank & Timme, 2014. – 320 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-7329-0053-4 

V publikácii je predstavený inovatívny model odborného prekladového slovníka. Autor vychádza z výsledkov empirickej štúdie a dospieva k názoru, že odborné prekladové slovníky by mali byť koncipované ako dynamické terminologické a plnotextové databázy.

 

Martinger, Sven: Juridikordbok. Stockholm : Norstedts, 2010.  – 126 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789139014904, 9789139113010

Základný slovník švédskeho práva s komentárom k právnym termínom v konkrétnych právnych súvislostiach.

 

Martinger, Sven: Norstedts juridiska ordbok. Juridik från A till Ö. Stockholm : Norstedts, 2013. – 259 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789139113010

Základný slovník švédskeho práva s komentárom k právnym termínom.

 

Monzó, Esther: E-lectra: A bibliography for the study and practice of legal, court and official translation and interpreting. – Text v anglickom jazyku.

In: Meta: Translators journal. – ISSN 0026-0452. – Roč. 55, č. 2 (2010), s .355-373.

Materiál o elektronickej databáze poskytujúcej pomoc súdnym prekladateľom a translatológom v oblasti odbornej literatúry a hľadania zdrojovej dokumentácie.

 

Myndigheternas skrivregler. Stockholm : Norstedts, 2014. – 156 s. – Text vo švédskom jazyku. –  ISBN 978-91-38-23265-1

Predpisy úradov, vrátane právne zameraných inštitúcií.

 

Nackom, Lieve; Hoecke, Mark van: Juridisch zakwoordenboek. Leuven / Leusden : Acco, 2002. – 157 s. – Text v holandskom jazyku. – ISBN 90-334-5089-5

Holandský výkladový slovník právnych termínov.

 

Nielsen, Sandro: The Bilingual LSP Dictionary: Principles and Practice for Legal Language. Tübingen : Gunter Narr, 1994. – 308 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 3-8233-4533-8

Publikácia o princípoch štruktúry a usporiadania dvojjazyčného odborného slovníka v oblasti práva.

 

Opalková, Jarmila (ed.): Krátky slovník / Glosár komunitného tlmočenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – 145 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-1021-7

Krátky slovník termínov z oblasti komunitného tlmočenia.

 

Ordlista för Sveriges Domstolar: Svensk/engelsk engelsk/svensk. Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR och kommunikation. Stockholm :  Domstolsverket,  2010, reviderad 2014. – 703 s. – Text vo švédskom jazyku.

Slovník pre švédske súdy – anglicko-švédsky, švédsko-anglický. Vypracovalo oddelenie pre výkon kompetencií a medzinárodné vzťahy v spolupráci s oddelením pre Obchodný register a komunikáciu.

 

Pachel, Anja: Glossar der Gefängnissprache, BDÜ-Materialien für Gerichtsdolmetscher.

Bonn : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), 2006. – 102 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-13: 978-3938430040

Slovník argotu, subštandardné výrazy v jazyku väzňov.

 

Piska, Christian M.; Frohner, Futta: Fachwörterbuch Einführung in die Rechtswissenschaften. Wien : Facultas. wuv,  2009. – 193 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10: 370890298X, ISBN-13: 978-3708902982

Lexikón obsahuje viac ako 2.500 pojmov, definícií a skratiek právnej terminológie, ktoré sú krátko, jednoducho a jasne vysvetlené.

 

Russwurm, Heinz G.; Schoeller, Alexander P.: Österreichisches Rechtswörterbuch. Juridica-Nachschlagewerke.  Wien : Juridica-Verl., 1989. – 246 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-85131-067-5

Rakúsky právny slovník.

 

Sandgren, Claes: Norstedts juridiska handbok. Stockholm : Norstedts Juridik, 2001. –  1279 s. – Text vo švédskom jazyku. –  ISBN 978-913900632-9

Sedemnáste, upravené vydanie rozsiahlej právnej príručky z vydavateľstva Norstedts, ktoré okrem iného odzrkadľuje najnovší vývoj pokiaľ ide o právny systém tak vo Švédsku ako aj v EÚ. Príručka obsahuje 3000 hesiel. Oproti predošlému vydaniu je obohatená o kapitolu o enviromentálnom a bankovom práve.

 

Sheild, Stuart: Kommunal ordbok: Engelsk-svensk/svensk-engelsk.  Stockholm :  Svenska Kommunförbundet och Kommentus Förlag, 1998. –  255 s. – Text vo švédskom jazyku. –ISBN 9173450340

Anglicko-švédsky a švédsko-anglický slovník, ktorý je určený ako pomôcka v každodennom styku v oblasti samospráv a verejnej správy. Je určený najmä úradníkom, ktorí sú nútení komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi v anglickom jazyku.

 

Štefančík, Radoslav: Nemecko-slovenský slovník politickej terminológie. Rožňava : Roven Rožňava, 2004. – 261 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80 89168 09 4

Terminologický prekladový slovník bez definícií zameraný na oblasť politiky a politologických vied úzko súvisiacich s terminológiou verejnej správy a správneho práva.

 

Ulvås Mårtensson, Brittmari: Juridik för tolkar. Stockholm : Fritzes,  2010. – 263 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789138325247

Monografia ponúka základy práva pre tlmočníkov a prekladateľov.

 

Wennberg, Susanne: Introduktion till straffrätten. Stockholm : Norstedts Juridik AB,   

2010. 126  s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789139205098

Publikácia ponúka prehľad najdôležitejších otázok trestného práva vrátane špecifikácie termínov a pojmov.

Právna terminológia

Abrahámová Eva: Deutsch für Juristen. Šamorín : Heuréka, 2002. – 303 s. – Text v nemeckom a slovenskom jazyku. – ISBN 80-968567-9-0

Publikácia môže slúžiť pri výučbe nemeckého právneho jazyka. Texty sú doplnené úlohami a cvičeniami. Súčasťou publikácie je aj nemecko-slovenský slovník s cca. 2100 výrazmi právnej nemčiny.

 

Andersson, Torbjörn; Bergström, Sture; Håstad, Torgny; Lindblom, Per-Henrik: Juridikens termer. Stockholm : Liber, 2002. – 251 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789147051229

Lexikón obsahuje všetky dôležité termíny oblasti práva s vysvetlivkami a príkladmi. Vysvetlenia sú stručné, ale hutné.

 

Arnzt, Reiner; Picht, Heribert; Mayer, Felix: Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim : Olms, 2009. – 331 s. – Text v nemeckom jazyku. –  ISBN/ISSN/ISMN 978-3-487-11553-5

Kniha je venovaná oblasti terminológie, čitateľ v nej nájde napr. informácie k rozdeleniu a znakom odborných jazykov, k vzťahu odborných jazykov a všeobecného jazyka (Gemeinsprache), osvetlené sú pojmy termín, pojem, znak, definícia ako aj narábanie s nimi. Okrem iného je tu osvetlená aj problematika tvorby a motivácie pojmov, normovania ako aj otázky ekvivalencie z pohľadu porovnávacej lingvistiky.

 

Arntz Reiner; Picht Heribert: Übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim / Zürich / New York : Georg Olms Verlag, 1982. – 238 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 9783487072357

Stále aktuálna monografia o terminologickej práci z hľadiska prekladateľského.

 

Баскакова, Мария Анатольевна: Толковый юридический словарь: бизнес и право (русско-английский, англо-русский). Москва : Финансы и статистика, 1998. – 688 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-279-01961-5

/Baskakova, Marija Anatolievna: Tolkovyj juridičeskij slovar: biznes i pravo (russko-anglijskij, anglijsko-russkij/

Výkladový slovník právnej a komerčnej terminológie. Obsahuje 2700 hesiel. Opiera sa o najnovšiu ruskú legislatívu a zahraničné, aj dosiaľ nepublikované zdroje. Obsahuje doplňujúci informačný aparát.

 

Borja Albi, Anabel: Corpora for Translators in Spain. The CDJ-GITRAD Corpus and the GENTT Project. – Text v anglickom jazyku.

In: Incorporating corpora - The Linguist and the Translator, Series Translating Europe / Gunilla Anderman a Margaret Rogers (zost.). – Clevendon : Multilingual Matters,  2007. – ISBN 978-1-85359-985-9. – s. 243-265.

Analýza textových korpusov právnych prekladov v Španielsku.

 

Bucher, Anna-Lena: Systematiskt terminologiarbete – till nytta för fackfolk och översättare. – Text vo švédskom jazyku.

In: Svenskan som EU-språk / Björn Melander, zost. – Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2000.  – ISBN 91-7382-760-6. – s. 178-201.

Uvedená štúdia mapuje systematické vytváranie terminológie vo Švédsku, ktoré, ako naznačuje názov štúdie, je využiteľné najmä pre odborníkov v konkrétnych odboroch a prekladateľov.

 

Cíbiková, Ingrid: Sociokultúrne aspekty prekladov verejnej správy zo slovenského do anglického jazyka. – Text v slovenskom jazyku.

In: Preklad a tlmočenie 7. Socio-kultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť / Ján Vilikovský a Anita Huťková, ed. – Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2006. – ISBN 80-8083- 342-7. – s.345-354.

Štúdia prináša analýzu terminológie verejnej správy v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá je často problémom pri preklade právnych a administratívnych textov.

 

Daum, Ulrich: Gerichts- und Behördenterminologie. Eine gedrängte Darstellung des Gerichtswesens und des Verwaltungsverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin : Bundesverb. der Dolmetscher und Übers. (BDÜ), 2009. – 181 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-938430-23-1 88

Publikácia je jedným z východiskových diel určeným pre (budúcich) súdnych tlmočníkov a prekladateľov, predstavuje základné okruhy, ktorých zvládnutie je nevyhnutné pre dosiahnutie primeraných kompetencií súdneho tlmočníka a prekladateľa.

 

Daum, Ulrich; Hansmeye, Ramón: Arbeitsbuch zur Gerichts- und Behördenterminologie. Berlin : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), 2011. – 137 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN  3938430397, 978-3938430392

Cvičebnica venovaná problematike súdnej a úradnej terminológie dáva používateľovi možnosť precvičiť si prostredníctvom testov a cvičení vedomosti týkajúce sa oblastí procesného, trestného a správneho práva ako aj súdnu a úradnú terminológiu vo všeobecnosti. 

 

Dlouhá, Pavlína: Komparativní výzkum právní terminologie. – Text v českom jazyku.

In: Od textu k prekladu / Alena Ďuricová, ed. – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2006. ISBN 978-80-8083-909-3. – s.17-22.

Štúdia analyzuje niekoľko zásadných aspektov prekladu právnej terminológie a na praktických príkladoch ponúka niekoľko riešení konkrétnych problémov pri preklade právnych termínov.

 

Dlouhá, Pavlína: Taalinteractie van het juridisch Nederlands, Duits en Tsjechisch. – Text v holandskom jazyku.

In: Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context / Marketa Škrlantová a Wilken Engelbrecht, ed. – Bratislava : AnaPress, 2006. – ISBN 978-80-89137-31-2. – s. 123-133.

Táto komparatívna štúdia analyzuje porovnávanie právnych pojmov českého a holandského právneho systému a čiastočne sa dotýka aj problematiky intralingválnej analýzy právnych pojmov v holandsky hovoriacich krajinách.

 

Ďuricová, Alena: Benennungen in den deutschen und slowakischen Rechtstexten. – Text v nemeckom jazyku.

In: Über Sprachhandeln im Spannungsfeld von Reflektieren und Benennen - Sprache. System und Tätigkei 28. – Frankurt am Main : Peter Lang, 1999. – ISSN 0938-2771. – s. 54.

Štúdia prezentuje lexikálnu analýzu právnych textov, pričom porovnáva slovenský a nemecký právny text na lexikálnej rovine.

 

Ďuricová, Alena: Niekoľko poznámok k termínom a ich vlastnostiam. – Text v slovenskom jazyku.
In: Národní knihovna : knihovnická revue. – ISSN 0862-7487. – Roč. 14, č. 4(2003), s. 233-235.

Práca popisuje vlastnosti termínov so zameraním na právnu terminológiu.

 

Ďuricová, Alena: Terminusbildende Funktion der Adjektive in der Fachsprache. Ein Aspekt der Textgestaltung. – Text v nemeckom jazyku.
In: Aspekte der Textgestaltung : Referate der Internetionalen Germanistischen Konferenz 15.-16. Februar 2001 / Lenka Vaňková, Paula Zajícová (Hg.). – Ostrava : Philosophische Fakultät, 2001. – ISBN 80-7042-582-2. – s. 217-221

Príspevok je zameraný na porovnanie bežnej slovnej zásoby a lexiky z oblasti obchodného práva. Poukazuje na výskyt odborných slov a termínov, ktoré majú pôvod v bežnom jazyku a na dôležité postavenie adjektív a spodstatnených príčastí pri tvorbe právnych termínov.

 

Felber, Helmut; Budin, Gerhard: Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen : Narr, 1989. – 315 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-87808-783-7

Knižná publikácia je venovaná oblasti terminológie a prehľadným a podrobne zachytáva rozličné aspekty tejto oblasti.

 

Foster, Tony: Dutch legal terminology in English. The Hague : Kluwer Law International, 2009. – 256 s. – Text v anglickom a holandskom jazyku. – ISBN 9789013064179 

Spoľahlivý preklad holandskej právnej terminológie do angličtiny, vrátane 2000 najčastejšie používaných termínov s ohľadom na kontext.

 

Fundárek, Jozef: Vývojová tendencia slovenského právnického názvoslovia. – Text v slovenskom jazyku.

In: Právny obzor. – ISSN 0032-6984. – Vol. 22(1) (1939), s. 205-211.

Štúdia prezentuje vývojové tendencie a kroky kompetentných orgánov pri vzniku právnej terminológie v slovenskom jazyku.

 

Grynenko, Anastasija: Die Terminologie des Gerichtswesens der Ukraine und Deutschlands: Eine übersetzungswissenschaftliche Analyse juristischer Fachbegriffe im Deutschen, Ukrainischen und Russischen. Mit einem Vorwort von Ulrich Hartmann. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2007. – 200 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-89821-691-8

Translatologické aspekty pri skúmaní troch právnych systémov: nemeckého, ukrajinského a ruského.

 

Hrehovčík, Teodor; Bázlik, Miroslav: Termíny a spojenia používané v súdnej praxi. Všeobecný slovensko-anglický glosár. – Text v slovenskom a anglickom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 11-179.

Terminologický glosár z oblasti súdnej praxe.

 

Kopecký, Peter: K ekvivalentácii vybranej francúzskej politologickej a právnickej
terminológie.
Bratislava : FSEV UK, 2005. – 124 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 80-969264-0-3.

Monografia sa venuje problematike ekvivalentácie v oblasti politologickej a právnickej terminológie vo francúzskom jazyku.

 

Muhr, Rudolf: Die Unterschiede in der Rechtsterminologie Österreichs und Deutschlands und die Folgen für die Rechtssprache Deutsch im Rahmen der Europäischen Union. – Text v nemeckom jazyku.

In: Muttersprache. – ISSN  0027-514X. – roč. 119 (2009). – s. 201 - 216.

Článok o rozdieloch medzi právnou terminológiou v SRN a Rakúsku a dôsledkoch na terminológiu EÚ.

 

Mushchinina, Maria: Rechtsterminologie – ein Beschreibungsmodell das russische Recht des geistigen Eigentums. Berlin : Frank & Timme, 2009. – 395 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-86596-218-8

Publikácia predstavuje model opisu právneho jazyka na príklade ruského práva z oblasti duševného vlastníctva. Model v sebe spája translatologickú, sémantickú a textovo-lingvistickú perspektívu. Autorka najskôr venuje pozornosť všeobecne platným zákonitostiam komunikácie prostredníctvom právneho jazyka a následne prechádza k otázkam synonymie, polysémie, homonymie v právnej terminológii z onomaziologickej perspektívy. Teoretické východiská sú doložené empirickými dátami získanými z korpusovej analýzy.

 

Rakšányiová, Jana: O chýbajúcom termíne alebo Dostane sa do zákona úradný prekladateľ? – Text v slovenskom jazyku.

In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3 / Guldanová, Zuzana (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. –  ISBN 978-80-223-3750-2. – s. 101-111.

Nejednotné je už samotné pomenovanie profesie úradného prekladateľa, paleta fungujúcich názvov sa musí zredukovať na záväzný termín.

 

Rakšányiová, Jana; Štefková, Marketa: Terminologische ondersteuning bij juridisch vertalen van nationale rechtsteksten uit en in weinig verspreide talen. – Text v holandskom jazyku.

In: Neerlandistische ontmoetingen – Trefpunt Wroclaw / Irena Barbara Kalla a Božena Czarnecka, ed. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. ISBN 9788374324496 837432449X. – s. 443-446.

Štúdia prezentuje výskumný projekt v oblasti právnej terminológie zameraný na vytvorenie podporných nástrojov pre prekladateľov právnych textov v jazykovej kombinácii holandčina-slovenčina.

 

Rybáriková, Zuzana: Terminologická analýza práva obchodných spoločností v Holandsku, Belgicku a na Slovensku. Bratislava : FIF UK, 2009. – Text v slovenskom jazyku. – Diplomová práca.

Diplomová práca je prvým zásadným prínosom k hĺbkovej analýze vybranej oblasti pomenovaní typov obchodných spoločností z oblasti terminológie obchodného práva v kombinácii slovenčina - holandčina.

 

Sandrini, Peter: Der Rechtsbegriff. Implikationen für die mehrsprachige Terminologiearbeit. – Text v nemeckom jazyku.

In: LSP'95. Multilingualism in Specialist Communication. Mehrsprachigkeit in der Fachkommunikation / Gerhard Budin, ed. – Viedeň : TermNet, 1995. – ISBN 3-901010-24-6. – s.1105-1122.

Štúdia podrobne analyzuje právny pojem ako východiskový bod analýzy významu právneho termínu.

 

Sandrini, Peter: Der transkulturelle Vergleich von Rechtsbegriffen. – Text v nemeckom jazyku.

In: Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. / Susan Šarčević, ed. – Zagreb : Globus, 2009. – ISBN 978-953-167-226-9. – s.151-165.

Táto komparatívna štúdia prináša niekoľko inovatívnych prístupov k porovnávaniu právnych pojmov z translatologického hľadiska.

 

Sandrini, Peter: Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Viedeň : TermNet, 1996. – 291 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-901010-24-6

Štúdia prezentuje komparatívny výskum právnej terminológie vychádzajúc z analýzy právneho pojmu v rôznych právnych systémoch.

 

Suonuuti, Heidi: Terminologiguiden. Solna : TNST, 2004. – 48 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-631-4906

Teória a prax terminologickej práce zameraná na pojmovú analýzu, voľbu termínov a definícií.

 

Šarčević, Susan: Conceptual Dictionaries for Translation in the Field of Law. – Text v anglickom jazyku.

In: International Journal of Lexicography. – ISSN 0950-3846. – Vol. 2, no. 4, s. 277-293.

Štúdia prezentuje terminologickú pomôcku pre prekladateľov právnych textov založenú na pojmovej analýze právnych termínov.

 

Škrlantová, Marketa:. Niektoré aspekty právnej terminológie EÚ v porovnaní s národnou právnou terminológiou. – Text v slovenskom jazyku.

In: Preklad a tlmočenie 5 / Imrich Sedlák, ed. – Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2003. – ISBN 80-8055-865-5. – s.189-195.

Štúdia na praktických príkladoch poukazuje na problematiku prekladu novo vznikajúcej terminológie v právnych textoch EÚ v procese ich prekladu.

 

Štefaňáková, Jana: K terminologickým špecifikám rakúskej nemčiny v oblasti obchodného jazyka. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu VIII / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : JTP, 2013. – ISBN 978-80-7374-095-5. – s. 117-134.

Článok poukazuje na terminologické rozdiely rakúskej nemčiny v oblasti obchodného jazyka v komparácii so spolkovou nemčinou s akcentom na lexikálne špecifiká v textoch obchodných správ.

 

Štefaňáková, Jana: Právne systémy nemecky hovoriacich krajín a ich terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva v komparácii. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu IX. / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : JTP, 2014. –  ISBN 978-80-7374-119-8. – s. 160-177.

Článok je venovaný diachrónnej a synchrónnej analýze právnych poriadkov nemecky hovoriacich krajín (SRN, Rakúska a Švajčiarska) a problematike funkčného porovnávania  terminologických špecifík na príklade vybraných pojmov z oblasti rodinného práva.

 

Štefaňáková, Jana; Tuhárska, Zuzana: Faxtext – Terminus – Übersetzung: Theoretische und praktische Einführung in die Fachsprache und fachsprachliche Textarbeit am Beispiel der „Steuersprache“. Banská Bystrica : Belianum, 2015. – 165 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN  978-80-557-0994-9

Publikácia je venovaná špecifikám odborného textu. V prvej časti sú zhrnuté teoretické charakteristiky a východiská, prostredníctvom druhej časti si čitateľ môže precvičiť narábanie s odbornými textami z oblasti daňovníctva pomocou textových častí a cvičení, ktoré systematicky podporujú receptívne aj produktívne narábanie s takýmto typom textov v translatologickom kontexte.

 

Štefková, Marketa: Terminologické trendy v odbornom preklade. – Text v slovenskom jazyku.

In: Terminologické fórum II: socioterminológia, textová a prekladová terminológia / Ingrid Cíbiková, ed. –Trenčín : TU A. Dubčeka, 2009. – ISBN 978-80-8075-375-7. – nestr. [8 s.].

Štúdia prezentuje niekoľko inovatívnych prístupov k uchovávaniu, spracúvaniu a ďalšiemu uplatneniu pôvodnej, ako aj ekvivalentov, ktoré vznikajú v procese prekladu prostredníctvom nových jazykových technológií.

 

Štefková, Marketa: Variantnosť právnej terminológie, alebo čo s pseudosynonymami a dubletami v právnom preklade. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu 6 / Alena Ďuricová, ed. – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011. – ISBN 978 80 7374 092 4. – s. 158-164.

Štúdia podrobne analyzuje problematiku dubletných pomenovaní právnych pojmov ako aj pseudosynoným, ktoré čiastočne kategorizuje a na praktických príkladoch ponúka riešenia pre prekladateľskú prax.

 

Štefková, Marketa; Štefková, Nadežda: Terminológia verejnej správy pre prekladateľov a tlmočníkov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Terminologické fórum III. – Quo vadis terminológia? / Ingrid Cíbiková, ed. – Trenčín : TU A. Dubčeka, 2010. – ISBN 9788080754785. – s. 30-35.

Štúdia prináša pohľad odborníka na verejnú správu a prekladateľa na analýzu a uplatnenie terminológie verejnej správy v preklade právnych a administratívnych textov.

 

Шугрина, Екатерина Сергеевна: Техника юридического письма: учебное пособие. Москва  : Дело, 2000. – 272 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-7749-0173-4

/Šugrina, Jekaterina Sergejevna: Technika juridičeskogo pisma: učebnoje posobije/

Skriptá obsahujú techniky tvorby rôznych typov právnych textov. Osobitný dôraz sa kladie na tvorbu regionálnych normatívnych aktov. Autorka poskytuje odporúčania na používanie právneho jazyka, tvorbu a formálnu úpravu právnych textov. Špeciálnu pozornosť sústreďuje na analýzu štruktúry právnych dokumentov, etickú stránku, formálne a neformálne požiadavky kladené na právny text.

 

Vajičková, Mária: K niektorým znakom lexikálnej roviny právnych textov na pozadí nemčiny a slovenčiny. – Text v slovenskom jazyku.

In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová, ed. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. – ISBN 80-8055-693-8. – s. 110-113.

Štúdia sa venuje analýze a kategorizácii lexiky v právnych textov z lingvistického hľadiska.

 

Vrbová, Annamária: Ekvivalenčná analýzy pomenovaní trestných činov v slovenskom a holandskom jazyku. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2013. – Text v slovenskom jazyku. – Diplomová práca.

Diplomová práca je prvým zásadným prínosom k hĺbkovej analýze vybranej oblasti trestných činov proti životu z oblasti terminológie trestného práva v kombinácii slovenčina – holandčina.

 

Wissik, Tanja: Terminologische Variation in der Rechts- und Verwaltungssprache Deutschland – Österreich – Schweiz.  Berlin : Frank & Timme, 2014. – 392 s.  – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-7329-0004-6

Publikácia je venovaná terminologickým variantom v rámci nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) s akcentáciou právneho a správneho jazyka. Teoretické východiská sú doplnené empirickým výskumom.

Didaktika právneho prekladu

Abrahámová, Eva:  O preklade právnych textov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Acta Facultatis Iuridicae UC. – ISBN 80-223-1426-9 – roč. 19/2000, s. 3-8.

Štúdia všeobecného charakteru poskytuje pohľad na preklad právnych textov z lingvisticko-translatologického hľadiska.

 

Abrahámová, Eva; Škvareninová, Oľga: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2002. – 123 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 8071601632

Publikácia našla uplatnenie ako učebný text pre študentov práva, pričom poskytuje východiská pre štylisticko-pragmatickú analýzu právneho textu.

 

Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Anneliese; Leimbacher, Eric: Wirtschaftsdeutsch vonA bis Z - Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin / München : Langenscheidt,  2008. – 192 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 3-468-49849-7

Učebnica a cvičebnica hospodárskej nemčiny umožňuje nadobudnutie vedomostí potrebných na komunikáciu v hospodárskej oblasti a oboznamuje študentov so základnou slovnou zásobou.

 

Cao, Deborah: Translating Law. Clevedon / Buffalo / Toronto : Multilingual Matters, 2007. – 198 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN-10 1853599549

Publikácia objasňuje základy právneho jazyka a právneho prekladu prístupným jazykom, vhodná aj ako učebnica právneho prekladu.

 

Delaney, Richard: In mehreren Rechtssystemen zuhause. Aus- und Weiterbildung von Übersetzern juristischer Texte. – Text v nemeckom jazyku.

In: Mitteilungen für Dolmetscher und Übersetzer. – ISSN 0026-6973 (00266973). – č. 1 (2011). – s. 16 – 19.

Článok o vzdelávaní prekladateľov právnych textov.

 

Ďuricová, Alena: Odborný a právny jazyk v špecializačnom štúdiu prekladateľstva. – Text v slovenskom jazyku.
In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová (ed.). –  Praha : Jednota tlůmočníků a překladatelů, 2002. – ISBN 80-8055-693-8 – s. 27-31.

Práca poukazuje na postavenie a význam odborného a právneho jazyka vo vzdelávaní budúcich prekladateľov. Vychádza sa z konkrétneho študijného programu: špecializačné štúdium prekladu odborných textov.

 

Ďuricová, Alena: Rechtstexte im Űbersetzungsunterricht. – Text v nemeckom jazyku.
In: Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum : vorträge der internationalen Linguistik-Tage, Trnava 2005 / ed. Ružena Kozmová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. – ISBN 80-89220-41-X. – s. 277-283.

Príspevok je venovaný právnym textom, ich výberu a vhodnosti pre využitie v edukačnom procese. Dôraz sa pritom kladie na autentické texty.

 

Fandl, Kevin J.: Lost in translation: Effective legal writing for the international legal community. Chatswood : LexisNexis, 2014. – 148 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-0-7698-5746-6

Praktická príručka pre spracovanie právnych textov pre právnikov zo zahraničia a študentov práva.

 

Foster, Nigel: German Law and Legal System. London : Blackstone Press Limited, 1993. – 419 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 1854314505

Komplexné dielo je úvodom do nemeckého právneho systému, referenčný materiál pre profesionálov aj študentov.

 

Gáborová, Margita: Základné piliere vzdelávania tlmočníkov švédčiny. – Text v slovenskom jazyku.

In: Šesť aspektov translácie / Jana Rakšányiová (ed.). – Bratislava : AT publ., 2008. – ISBN 978-80-88954-50-7. – s. 3-11.

Štúdia zachytáva metodické princípy a didaktické špecifiká nadobúdania translatologickej kompetencie študentov prekladateľstva a tlmočníctva so zameraním švédsky jazyk. Ozrejmuje postupy zvládania a rozvíjania  translatologických zručností študentov a približuje základné didaktické nástroje na ich dosiahnutie.

 

Harvey, Malcolm: A Beginner’s Course in Legal Translation: The Case of Culture-Bound Terms. – Text v anglickom jazyku.

In: ASTTI/ETII. – Berne / Genéve : ASTTI/ETII, 2000. – ISSN 0026-0452. – s. 357–369.

Prehľad najvhodnejších metód pri riešení prekladateľských problémov pri právnom preklade.

 

Hauptmann, Peter-Helge: Jura leicht gemacht: das juristische Basiswissen: Gesetzgebung, Rechtsprechung, Lehre, Grundwissen für das Zivil-, Straf- und öffentliche Recht, juristische Arbeitstechniken, lateinisches Minilexikon; eine kleine Rechtsgeschichte im Überblick. Berlin : Kleist, 2007. – 118 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 978-3-87440-217-0, 3-87440-217-7

Učebnica práva predstavuje jednoduchým spôsobom základné oblasti práva a metódy práce v právnej oblasti, súčasťou publikácie je aj malý lexikón latinských právnych pojmov.

 

Hrehovčík, Teodor: Niekoľko postrehov z vyučovania odborného prekladu. – Text v slovenskom jazyku.

In: Fórum cudzích jazykov : časopis pre lektorov, učiteľov a študentov cudzích jazykov. – Roč. 1, č. 2 (1999), s. 16-18.

Publikácia venujúca sa vybraným aspektom výučby odborného prekladu v SR.

 

Hrehovčík, Teodor: Teaching community interpreting: a new challenge? – Text v anglickom jazyku.

In: Language, literature and culture in a changing transatlantic world : [international conference proceeding (April 22-23, 2009)]. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2009. – ISBN 978-80-555-0030-0. – s. 211-216.

Publikácia venujúca sa vybraným aspektom výučby komunitného tlmočenia ako novej výzvy s ohľadom na spoločenský vývoj.

 

Ingo, Rune: Konsten att översätta: Översättandets praktik och didaktik. Lund : Studentlitteratur AB, 2007. – 375 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 978-91-44-04512-2

Monografia je určená študentom prekladateľstva a budúcim prekladateľom a tlmočníkom a zameriava sa na diagnostikou rôznych problémov, ktoré môžu nastať v prekladateľskom procese.

 

Kearns, John (ed.): Translator and interpreter training. Issues, methods and debates. London : Continuum international publishing group, 2008. – 240 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 082649806X

Zborník príspevkov z 2. konferencie IATIS z r. 2006 v Kapskom meste o príprave prekladateľov a tlmočníkov v kontraste univerzitnej prípravy a praxe.

 

Kileva-Stamenova, Reneta: Urkundenübersetzung in der Übersetzerausbildung. – Text v nemeckom jazyku.

In: Translationswissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik / Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (Hrsg.). – Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2012. – ISBN  978-3-631-63508-7.  – s. 365 – 370.

Štúdia z oblasti didaktiky; problémy výučby právneho prekladu z interdisciplinárneho hľadiska.

 

Knap-Dlouhá, Pavlína; Štefková, Marketa: Intralinguale vertaling van juridische terminologie bij de didactisering van juridische vertaling. – Text v holandskom jazyku.

In: Preklad a kultúra 2 / Edita Gromová a Daniela Müglová (ed.) – Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-233-5. – s. 79-89.

Štúdia prezentuje metódu intralingválnej komparatívnej analýzy právnych pojmov ako nástroj hĺbkovej analýzy významu právneho pojmu vo výučbe právneho prekladu.

 

Landqvist, Hans: Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 2000. – 480 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9173463736

Uvedená publikovaná dizertačná práca sa zaoberá špecifikami a porovnaním zákonov vo Švédsku a vo Fínsku vo švédskom jazyku.

 

Mårtenson Ulvås, Brittmari: Juridik för tolkar.  Stockholm : Tolk- och översättarinstitutet, 1998. – 267 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-38-31407-X

Kompendium je určené budúcim súdnym tlmočníkom, vydal ich Tlmočnícky a prekladateľský inštitút pri Univerzite v Štokholme. Každú kapitolu z inej oblasti práva uzatvára okruh otázok pre študenta ako aj zoznam relevantných termínov, ktoré každý študent preloží zo švédskeho do cieľového jazyka.

 

Mistrík, Jozef:  Juristické texty. – Text v slovenskom jazyku.

In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 18. – 19. novembra 1993 / Red. F. Ruščák. – Prešov : Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1993. – ISBN 8088697069, 9788088697060. – s. 78 – 81.

Rôzne aspekty právnych textov.

 

Motyková, Katarína: Úloha súdneho prekladateľa v procese medzinárodných osvojení pri preklade adopčného spisu zo švédskeho jazyka. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu 8 / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. – ISBN 978-80-7374-095-5. – s. 78-87.

Príspevok sa zaoberá úlohou úradného prekladateľa / prekladateľky v procese medzinárodných adopcií, pričom sa zameriava na preklad adopčného spisu, t.j. spisu žiadateľov o adopciu, zo švédskeho do slovenského jazyka. Podrobne opisuje všetky súčasti spisu a upozorňuje na možné prekladateľské problémy na rôznych úrovniach ekvivalencie, pričom adopčný spis slúži ako príklad komplexného východiskového textu pri vzdelávaní budúcich úradných prekladateľov.

 

Neubert, Albrecht: Translation Competence in Translation: A Complex Skill, How to Study and How to Teach it. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation Studies: An Interdiscipline / Mary Snell-Hornby, zost. – Amsterdam : John Benjamins, 1994. – ISBN 9789027216212. – s. 411-420.

30 článkov o preklade ako interkultúrnej komunikácii v najrozličnejších kontextoch, o metodológii výskumu ako aj príprave prekladateľov. Príspevok sa venuje kompetenciám prekladateľa.

 

Rakšányiová, Jana: Cielená príprava na prekladateľské povolanie. – Text v slovenskom jazyku.

In: Šesť aspektov translácie / Jana Rakšányiová (ed.). – Bratislava : AT publ., 2008. – ISBN 978-80-88954-50-7. – s. 40-51.

Súčasťou didaktiky prekladu je rozvíjanie rešeršných a odborných zručností.

 

Rakšányiová, Jana: Homo translator. – Text v slovenskom jazyku.

In: Rak. – ISBN 1335-1702. – Roč. 7, č. 9 (2002), s. 37-44.

Človek prekladateľ má svoje špecifické kompetencie, ktoré sa menia podľa prekladaných žánrov textu.

 

Rakšányiová, Jana; Štefková, Marketa: Rozvoj prekladateľskej kompetencie v oblasti odborných textov. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. – 116 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-227-3043-3

Tento učebný text prináša teoretické východiská pre translatologickú analýzu odborného textu za účelom jeho následného prekladu a na príklade právnych textov ponúka praktické cvičenia a ukážky práce s takýmto typom textu v procese prekladu.

 

Roberts, Roda: Legal Translator and Legal Interpreter Training in Canada. – Text v anglickom jazyku.

In: L’Actualite Terminologique/Terminology Update. – ISSN 0001-7779. – Roč. 20, č. 6 (1987), s. 8–10.

O príprave úradných prekladateľov a tlmočníkov v Kanade.

 

Rozsypal Karel: Němčina pro soudní tlumočníky.  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. – 343 s. – Text v nemeckom a českom jazyku. – ISBN 978-80-7380-202-8

Publikácia je určená najmä súdnym tlmočníkom nemeckého jazyka. Obsah publikácie tvoria predovšetkým texty so základnou právnou terminológiou z hlavných právnych oblastí.

 

Sander, Gerald G.: Deutsche Rechtssprache: ein Arbeitsbuch. Tübingen : Francke, 2004. – 199 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN/ISSN/ISMN 3-8252-2578-X, 3-7720-3362-8, 3-8252-2578-X

Publikácia je určená pre študentov práva, ktorých materinským jazykom nie je nemčina. Jej cieľom je zlepšiť vyjadrovaciu schopnosť zahraničných študentov v právnej oblasti, v publikácii je množstvo cvičení s riešeniami, je preto vhodná aj na samoštúdium.

 

Schaffner, Christina (zost.): Developing Translation Competence. Amsterdam : John Benjamins B.V., 2000. – 228 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 90 272 1643 6

Zborník prináša prehľad príspevkov zameraných na vzdelávanie prekladateľov.

 

Šarcevic, Susan: Translation and the law. An interdisciplinary approach. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation Studies. An Interdiscipline / Snell-Hornby, Mary (zost.) – Amsterdam : John Benjamins B.V., 1994. – ISBN 90 272 2141 3. – s. 301-307.

O potrebe interdisciplinárneho prístupu pri vzdelávaní budúcich súdnych prekladateľov.

 

Tolk- och  översättarinstitutet: Tolkkunskap. Stockholm : Fritze, 2008.  – 217 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789138324769

Publikácia ponúka základy tlmočenia právnych textov s exemplárnymi príkladmi a slovníkom termínov.

Rozvíjanie prekladateľských kompetencií

Алимов, Вячеслав Вячеславович: Юридический перевод: Практ. курс.: Англ. яз. Москвa : URSS, 2004. – 160 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-354-00656-2

/Alimov, Viačeslav Viačeslavovič: Juridičeskij perevod. Prakt. kurs. Angl. jaz./

Vysokoškolská učebnica pre študentov právneho prekladu (angličtina – ruština) s 20 zadaniami, ktoré obsahujú originálne anglické a americké texty, ako aj komentované právne texty. Slúži na prehlbovanie odborných kompetencií a zručností pri preklade právneho textu.

 

Arnzt, Reiner: Fachbezogene Mehrsprachigkeit in Recht und Technik.  Hildesheim : Olms, 2001. – 411 s. – Text v nemeckom jazyku. –  ISBN/ISSN/ISMN 3-487-11412-7

Publikácia je venovaná problematike odborného jazyka s ťažiskom na okruhoch právotechnika, pričom v popredí stojí aspekt porovnávacej lingvistiky. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na predstavenie styčných bodov medzi kontrastívnou lingvistikou a odbornými jazykmi; kontrastívnou lingvistikou a translatologickým procesom v oblasti techniky a v oblasti práva. Publikácia je zároveň orientovaná aj na problematiku vzdelávania odborných prekladateľov, opäť s ohľadom na aspekt kontrastívnej lingvistiky.

 

Артемюк, Нина Давыдовна: Пособие по юридическому переводу. Немецкий язык. Части 1-2. Москвa : НВИ - Варяг, 1998. – 140 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-89191-012-8

/Artemiuk, Nina Davydovna: Posobie po juridičeskomu perevodu. Nemeckij jazyk. Časti 1-2/

Skriptá na kurzy právneho prekladu (nemčina – ruština) pre študentov medzinárodného práva.  Sú zamerané na rozvoj prekladateľských zručností, ktoré študenti neskôr využijú v kontakte s právnymi textami SRN. Skriptá sa skladajú z 20 zadaní, ktoré obsahujú text na písomný preklad, slová a slovné spojenia k danej téme ako aj cvičenia na upevnenie získaných vedomostí.

 

Baumann, Klaus-Dieter; Kalverkämper, Hartwig: Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fachlichen Kontexten. Berlin : Frank &Timme, 2013. – 756 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN 978-3-7329-0016-9

Autori publikácie predstavujú rozličné aspekty prekladu a tlmočenia. Prostredníctvom modernej lingvistickej analýzy prinášajú pohľad na rôzne roviny, ako napr. lexikálnu, textovú, kultúrnu. Predmetom skúmania sú predovšetkým odborné jazyky (právny, technický, hospodársky).

 

Daubach, Helia; Sprick, Claus: Der Zivilprozess – Eine Einführung für Gerichtsdolmetscher und -übersetzer. Berlin : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), 2010. – 166 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10: 3938430311, ISBN-13: 978-3938430316

Publikácia je určená pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov. Oboznamuje čitateľa so základnou terminológiou ako aj s princípmi primeraného vystupovania, ktoré sa očakáva od tlmočníka / prekladateľa  ako sprostredkovateľa zapojeného do súdneho procesu.

 

Driesen, Christiane; Petersen, Haimo: Gerichtsdolmetschen: Grundwissen und –fertigkeiten. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2011. – 239 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10: 3823364774, ISBN 978-3823364771

Príručka je určená na (samo)štúdium pre (budúcich) súdnych tlmočníkov a prekladateľov. Ponúka kombináciu translatologických a právnych modulov, ktorých zvládnutie vedie k nadobudnutiu primeraných kompetencií súdneho tlmočníka a prekladateľa.

 

Englund Dimitrova, Birgitta: Kontakt genom Att arbeta med tolk. – Text vo švédskom jazyku.

In: Flyktingar och invandrare i sjukvården. Medicinska och kulturella aspekter. – Örebro : Svenska Läkaresällskapet, 1991. – s. 287-297.

Príspevok sa zameriava na prax súdneho prekladateľa a tlmočníka v oblasti zdravotníctva.

 

Englund Dimitrova, Birgitta; Gullin, Christina; Larsson, Mats: Gränslösa texter. Perspektiv på översättning. Stockholm : Hallgren Fallgren, 2013. – 198 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789173828666

Publikácia sa zaoberá rôznymi perspektívami prekladu.

 

Fandl, Kevin J.: Lost in translation: Effective legal writing for the international legal community. Chatswood : LexisNexis, 2014. – 148 s. – Text v anglickom jazyku. – ISBN 978-0-7698-5746-6

Praktická príručka pre spracovanie právnych textov pre právnikov zo zahraničia a študentov práva.

 

Gergen, Thomas: Lexikon zu zentralen Begriffen der juristischen Fachsprache – Die Wortfelder Recht und Gericht. Berlin : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ), 2007. – 105 s. – Text v nemeckom jazyku.  – ISBN-10: 3938430524, ISBN-13: 978-3938430521

Publikácia je určená predovšetkým pre (budúcich) súdnych tlmočníkov a prekladateľov a podáva zhrňujúci prehľad o priebehu vyšetrovacieho a súdneho procesu, zároveň čitateľovi prináša vysvetlenie najdôležitejších právnych pojmov a typických problémov vyskytujúcich sa v trestnom konaní, ktoré dokladá prostredníctvom praktických príkladov.

 

Guldanová, Zuzana: Od abstrakcie k realite... (Niekoľko poznámok k profesionalizácii činnosti súdneho prekladateľa a tlmočníka). – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu VI. / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011. – ISBN 978-80-7374-092-4. – s. 63-68.

Tlmočenie a prekladanie ako expertná činnosť. Postavenie úradného tlmočníka / prekladateľa podľa príslušného zákona. Nároky na vzdelanie a možnosti profesionalizácie úradného tlmočníka / prekladateľa na Slovensku.

 

Gunnarsson, Britt-Louise: Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Lund : LiberFörlag, 1982. – 326 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-38-60036-6

Publikácia sa venuje otázke chápania právneho textu.

 

Hellspong, Lennart; Ledin, Per: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund : Studentlitteratur, 1997. – 313 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 9789144373010

Publikácia sa venuje analýze textov.

 

Hertog, Erik; Veen, Bart van der (ed.): Taking stocks: Research and Methodology in Community Interpreting. – Text v anglickom jazyku.

In: Linguistica Antverpiensia. – ISBN 9789077554050. – Vol 5. (2006), s. 11-17.

Štúdia je zameraná na metodológiu výskumu komunitárneho tlmočenia.

 

Hrehovčík, Teodor: Code of professional conduct for court interpreters - a sample. – Text v anglickom jazyku.

In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – ISBN 978-80-8168-009-0. – s. 300-307.

Profesijný kódex pre tlmočníkov.

 

Hrehovčík, Teodor: Komunitné tlmočenie: minulosť, súčasnosť a budúcnosť. – Text v slovenskom jazyku.

In: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – ISBN 978-80-555-0783-5. – s. 90-98.

Publikácia venujúca sa vybraným aspektom komunitného tlmočenia ako novej výzvy s ohľadom na spoločenský vývoj.

 

Jessnitzer, Kurt: Dolmetscher. Ein Handbuch für die Praxis der Dolmetscher, Übersetzer und ihrer Auftraggeber im Gerichts-, Beurkundungs- und Verwaltungsverfahren. Köln / München [u.a.] : Heymanns, 1982. – 228 s. – Text v nemeckom jazyku.  – ISBN-10: 3452191257, ISBN-13: 978-3452191250

Príručka je určená pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov a oboznamuje so základnými súvislosťami z oblasti súdneho prekladu a tlmočenia, ich zadávania ako aj súdneho konania.

 

Kileva-Stamenova, Reneta: Urkundenübersetzung in der Übersetzerausbildung. – Text v nemeckom jazyku.

In: Translationswissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik. / Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (Hrsg.) – Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2012. – ISBN  978-3-631-63508-7. – s. 365 – 370.

Štúdia z oblasti didaktiky; problémy výučby právneho prekladu z interdisciplinárneho hľadiska.

 

Коновалова, Ольга Анатольевна:  Специальный язык немецкий. Право  = Fachsprache Deutsch. Recht : учебно-методическое пособие.  Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2004. – 136 s. – Text v ruskom jazyku. – ISBN 5-7924-0300-7

/Konovalova, Oľga Anatolievna: Speciaľnyj jazyk nemeckij. Pravo/

Skriptá sú určené na rozvíjanie a prehlbovanie zručností rôznych typov čítania a prekladu právnych textov v ruskom a nemeckom jazyku. Oboznamuje so základmi a špecifikami nemeckého právneho jazyka.

 

Kredátusová, Jarmila: Odborný preklad v praxi : učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. – 171 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-0344-8

Učebnica s cvičeniami určená pre ukrajinistov študujúcich prekladateľstvo a tlmočníctvo.

 

Lankisch, Birgit: Der Dolmetscher in der Hauptverhandlung. Berlin : Duncker & Humblot, 2004. – 279 s. – Text v nemeckom jazyku. – ISBN-10: 3428109708, ISBN-13: 978-3428109708

Autorka publikácie predstavuje úlohu súdneho tlmočníka a ozrejmuje predpoklady, ktoré by mal tento spĺňať, aby bol schopný svoju úlohu úspešne zvládnuť.

 

Laurén, Christer: Fackspråk. Form, innehåll, funktion. Lund : Studentlitteratur, 1993. – 186 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-44-34371-X

Publikácia sa venuje forme, obsahu a funkcii textu.

 

Laurén, Christer; Nordman, Marianne: Från kunskapens frukt till Babels torn: en bok om fackspråk. Malmö : Liber, 1987. – 216 s. – Text vo švédskom jazyku. – ISBN 91-40-60684-8

Publikácia je venovaná špecifikám odborného jazyka.

 

Monzó, Esther: E-lectra: A bibliography for the study and practice of legal, court and official translation and interpreting. – Text v anglickom jazyku.

In: Meta: Translators journal. – ISSN 0026-0452. – Roč. 55, č. 2 (2010), s. 355-373.

Materiál o elektronickej databáze poskytujúcej pomoc súdnym prekladateľom a translatológom v oblasti odbornej literatúry a hľadania zdrojovej dokumentácie.

 

Opalková, Jarmila; Hrehovčík, Teodor; Smetanová, Mária: Komunitné tlmočenie : cvičebnica. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – 91 s. – Text v slovenskom jazyku. – ISBN 978-80-555-0975-4

Cvičebnica pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva.

 

Pščolková, Miroslava: Obchodní korespodence v němčine. Praha : Computer Press, 2001. – 127 s. – Text v českom a nemeckom jazyku. – ISBN 80-7226-327-7

Vzory najčastejšie používaných typov korešpondencie z oblasti exportu a importu (objednávka, ponuka, kúpna zmluva, upomienka, fakturácia a pod.) v nemčine a češtine.

 

Rakšányiová, Jana: Manažment vedomostí prekladateľa = Wissensmanagement und das Übersetzen : čo má vedieť prekladateľ? – Text v slovenskom jazyku.

In: Preklad a tlmočenie 5 / Alena Ďuricová (ed.). – Banská Bystrica : UMB, 2003. – ISBN 80-8055-865-5. – s. 33-39.

Vedomostný manažment je dôležitá súčasť rešeršnej fázy prekladania.

 

Rakšányiová, Jana: Profesionálny profil úradného prekladateľa. – Text v slovenskom jazyku.

In: Od textu k prekladu 9 ú Alena Ďuricová (ed.). – Praha :  Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. – ISBN 978-80-7374-119-8. – s. 128-139.

Kompetencie, jazykové a odborné zručnosti úradného prekladateľa v diachronickom priereze.

 

Rakšányiová, Jana: 3D v preklade i translatológii alebo ostáva miesto pre prekladateľskú etiku? = Die dritte Dimension der Übersetzung. Wo bleibt die Translationsethik? – Text v slovenskom jazyku.

In: Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy / Alena Ďuricová (ed.). – Banská Bystrica : UMB, 2012. – ISBN 978-80-557-0444-9. – s. 47-53.

Niektoré dimenzie prekladu ostávajú v pozadí, v príspevku sa zdôrazňuje význam etiky výkonu prekladateľského povolania.

 

Štefková, Marketa: Profesionalizácia súdneho prekladu a tlmočenia. – Text v slovenskom jazyku.  

In: Od textu k prekladu V. / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota  tlumočníků a překladatelů,  2010. – ISBN 978-80-7374-091-7. – s. 30-36.

Štúdia sa zameriava na možnosti celoživotného vzdelávania úradných tlmočníkov a prekladateľov s cieľom zvýšenia kvality právneho prekladu.

 

Волкова, Злата Николаевна:  Право: учебное пособие по переводу: английский и русский языки. Москвa : Изд-во Ун-та Российской Акад. Образования, 2003. – 232 s. – Text v ruskom jazyku. –  ISBN 5-204-000345- 2

/Volkova, Zlata Nikolajevna: Pravo: učebnoje posobie po perevodu: anglijskij i russkij jazyki/

Skriptum právneho prekladu pozostávajúce z paralelných právnych textov v ruskom a prevažne anglickom jazyku, v niektorých prípadoch aj varianty v nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku. Doplnené o cvičenia a slovník právnych termínov.

Užitočné linky

Академический правовой институт / Akademičeskij pravovoj institut

Moskovský právny inštitút.

Dostupné na: apu.edu.ru/

 

Alliantie van Tolken- en Vertalersorganisaties

Aliancia organizácií tlmočníkov a prekladateľov združuje holandské profesijné organizácie a združenia.

Dostupné na: www.congrestolken.nl/index.php/nl/over-ons/atvo

 

Ассоциация лексикографов Lingvo / Associacija leksikografov Lingvo

Asociácia lexikografov Lingvo.

Dostupné na: www.lingvoda.ru/about/participants/spr.asp

 

Ассоциация лингвистов-экспертов и преподавателей "Лексис" / Asociacija lingvistov-ekspertov i prepodavatelej Leksis

Literatúra na tému právna lingvistika.

Dostupné na: web.archive.org/web/20080227004246/http:/lexis-asu.narod.ru/bible.htm

 

Babel

Časopis v anglickom a francúzskom jazyku, orgán svetovej federácie prekladateľov a tlmočníkov FIT, ISSN 0521-9744, E-ISSN 1569-9668.

Dostupné na: www.jbe-platform.com/content/journals/15699668

 

Bespreking Tweede Kamer tarieven tolken en vertalers in strafzaken

Článok o diskusii druhej komory holandského parlamentu o tarifách prekladateľov a tlmočníkov v súdnom procese.

Dostupné na: www.pzo-zzp.nl/nieuws/28-06-2013/18231233/Algemeen-Overleg-inzake-zelfstandige-tolken-en-vertalers

 

Библиотека Кемеровского государственного университета / Biblioteka Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta

Knižnica Kemerovskej štátnej univerzity.

Dostupné na: lib.kemsu.ru/pages/default.aspx

 

Bli tolk

Oficiálna internetová stránka venovaná vzdelávaniu tlmočníkov vo Švédsku ponúka prepisy rôznych situácií, konaných pred orgánmi činnými v trestnom konaní (napr. výsluchy svedkov) na účely vzdelávania súdnych tlmočníkov.

Dostupné na: blitolk.nu/blitolk/Studiematerial/Rollspel/Rattstolkning-/

 

Bundeskanzleramt – Rechtsinformationssystem

Stránka Úradu spolkového kancelára venovaná informáciám z právnej oblasti, stránka obsahuje informácie k rôznym právnym oblastiam (Bundes-, Landes-, Gemeinderecht, EU-Recht) ako aj znenia niektorých právnych dokumentov.

Dostupné na: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265

 

Bundesverfassungsgericht

Internetová stránka nemeckého ústavného súdu, ktorá sprostredkúva dôležité aktuálne informácie a rôzne právne predpisy, nariadenia , rozhodnutia z oblasti nemeckého práva pre laickú aj odbornú verejnosť.

Dostupné na: www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

 

Bundeszentrale für politische Bildung 

Stránka inštitúcie obsahuje rôzne aktuality k spoločensko-politickým a historickým témam z domova i zo sveta.

Dostupné na: bpb.de

 

Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers

Profesijná organizácia úradných prekladateľov a tlmočníkov v Holandsku.

Dostupné na:  www.bureaubtv.nl 

 

Centrálna prekladateľská jednotka Inštitútu pre aproximáciu práva

Internetová stránka Centrálnej prekladateľskej jednotky pôsobiacej pod Inštitútom pre aproximáciu práva.

Dostupné na: aprox.government.gov.sk/web/webiap.nsf/PAGE/TermSlov?OpenDocument

 

Curia

Stránka v mnohých jazykových variáciách ponúka informácie o prebiehajúcich a ukončených právnych sporoch na európskej úrovni.

Dostupné na: curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/Das Deutsche Rechtswörterbuch


Digitalizovaný slovník nemeckého práva s databázou početných digitalizovaných textov z oblasti práva. Stránka obsahuje aktuálne informácie ohľadne činnosti a aktivít, konferencií výskumného pracoviska Deutsches Rechtswörterbuch Akadémie vied v Heidelbergu.

Dostupné na: www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/

 

Deutsches Bundesrecht nach Rechtsbereichen
Výklad nariadení, zákonov a predpisov podľa jednotlivých oblastí nemeckého práva.

Dostupné na: www.rechtliches.de/

 

Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní v anglickom znení. Dostupná aj v iných jazykových verziách.

Dostupné na:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:en:PDF

 

EMT-Ausbilderprofil

Link EÚ o didaktike odborného prekladu. Popis a tabuľkové usporiadanie kompetencií v didaktike prekladu, profil učiteľa prekladu.

Dostupné na: ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/translator_trainer_profile_de.pdf

 

EULITA

Medzinárodná organizácia združujúca profesijné organizácie a asociácie tlmočníkov a prekladateľov v členských krajinách EÚ.

Dostupné na: eulita.eu

 

European Commission

Stránka Európskej komisie vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktorá informuje o činnosti Európskej komisie, prináša komentáre k rôznym aktuálnym témam, poukazuje na priority EÚ a obsahuje register rôznych právnych dokumentov EK.

Dostupné na: www.ec.europa.eu

 

European Communities: Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for Persons Involved in the Drafting of Legislation within the Community Institutions

Publikácia poskytuje základné informácie o spôsobe kreovania legislatívy na úrovni EÚ s dopadom na prekladateľskú prax.

Dostupné na: bookshop.europa.eu/en/joint-practical-guide-of-the-european-parliament-the-council-and-the-commission-for-persons-involved-in-the-drafting-of-legislation-within-the-community-institutions-pbKA4502094

 

European Justice – Európsky portál elektronickej justície

Internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o legislatíve členských štátov EÚ.

Dostupné na: e-justice.europa.eu/home.do

 

European Union – Official website

Internetový portál Európskej únie vo všetkých úradných jazykoch členských krajín, ktorý poskytuje informácie o činnosti EÚ, prioritách, aktuálnych otázkach a európskej legislatíve.

Dostupné na: www.europa.eu

 

E-justice

Portál informácií o právnych systémoch členských štátov EÚ vo všetkých úradných jazykoch.

Dostupné na: www.e-justice.eu

 

FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer 

FAT- Švédske združenie štátnych autorizovaných prekladateľov a tlmočníkov. Organizácia zabezpečuje prípravu autorizovaných prekladateľov a tlmočníkov v gescii Kammarkollegiet. Kurzy sa vykonávajú na Univerzite v Göteborgu.

Dostupné na: www.aukttranslator.se/sv    www.aukttranslator.se/sv/om-fat

 

Federale Overheidsdienst Justitie

Odkaz na stránku belgického Ministerstva spravodlivosti v holandskom a francúzskom jazyku.

Dostupné na: www.just.fgov.be/index_nl.htm

 

Finančná správa

Odkaz na colnú správu SR, slovenský colný sadzobník a i.

Dostupné na: www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

 

FIT – Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators

Medzinárodná federácia prekladateľov.

Dostupné na: www.fit-ift.org/

 

Filter

Filter je časopis o preklade a teórii prekladu. Písané v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.tijdschrift-filter.nl/

 

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Uvedená internetová stránka spolku autorizovaných švédskych prekladateľov FAT združuje súdnych prekladateľov vo Švédsku.

Dostupné na: www.aukttranslator.se/sv/om-fat

  

Fördjupningskurser för verksamma tolkar

Uvedená internetová stránka študijného spolku robotníckeho hnutia ABF poskytuje prehľad o kurzoch, ktoré prehlbujú znalosti súdnych tlmočníkov vo Švédsku pod dohľadom MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan – švédskeho úradu pre odborné vzdelávanie.

Dostupné na: abfstockholm.se/tolk/verksamma-tolkar/

 

Genootschap Onze Taal

Stránka a rovnomenný časopis pre priaznivcov holandského jazyka.

Dostupné na: onzetaal.nl/

 

Gewaltenteilung
Stránka zaoberajúca sa problematikou zneužitia moci z rôznych aspektov.

Dostupné na: gewaltenteilung.de/index.html

 

Государственный академическый университет гуманитарных наук / Gosudarstvennyj akademičeskij universitet gumanitarnych nauk

Štátna univerzita humanitných vied.

Dostupné na: gaugn.ru/

 

Grondwettelijk Hof

Stránka ústavného súdu Belgicka

Dostupné na: www.arbitrage.be/

 

Hilfsmittel für Textredaktion und Übersetzung

Stránky švajčiarskej vlády: Ako písať a prekladať administratívne texty.

Dostupné na: www.bk.admin.ch/themen/lang/04929/

 

INDENT

Skupina pre prekladateľov v jazykovej kombinácii holandčina-angličtina.

Dostupné na: groups.yahoo.com/group/Indent

 

Informationssystem für Rechtsterminologie

Informačný systém právnej terminológie Južného Tirolska (Akademie Bozen) patriaceho pod taliansku jurisdikciu.

Dostupné na: dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/preindex.de

 

Institut für Rechtsinformatik, Universität des Saarlandes

Portál s terminologickou databázou, ktorý vznikol za účelom zverejnenia poznatkov v oblasti výskumu právnej terminológie a prekladu právnych textov ako výstup výskumného projektu nemeckej Univerzity Saarland.

Dostupné na:  ri.jura.uni-sb.de/portal/

 

Institutionen för språk och litteraturer - Översättarprogrammet

Magisterský prekladateľský program sa študuje na Univerzite v Göteborgu  2 roky v dennom študijnom programe (120 kreditov). Predpokladom na prijatie je absolvovaný bakalársky program so 180 kreditmi, vrátane 60 kreditov cudzieho jazyka. Prijatie je podmienené úspešným zložením prijímacej skúšky.

Dostupné na: www.sprak.gu.se/utbildning/program/oversattarprogrammet

 

International Association of Forensic Linguistics
Stránka Medzinárodnej asociácie forenznej lingvistiky, ktorá obsahuje rôzne informácie ohľadne činnosti a aktivít asociácie.

Dostupné na: www.iafl.org/

 

International Conference on Computational Linguistis

Fórum o kvalite prekladov.

Dostupné na: www.dialog-21.ru/specific_direction.asp?dir_id=1278&forum_id=1408&parent_message_id=1408

 

ITV-Hogeschool voor tolken en vertalers

Na holandskej vysokej škole ITV-Hogeschool je možné študovať prekladateľstvo v odboroch nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

Dostupné na: www.itv-h.nl/

 

JASPI - portál Ministerstva spravodlivosti SR

Odkaz na register znalcov, úradných prekladateľov a tlmočníkov a právne predpisy SR.

Dostupné na: jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

 

Jednota tlmumočníků a překladatelů

Profesijná organizácia pôsobiaca v ČR.

Dostupné na: www.jtpunion.org

 

Jednota tlmumočníků a překladatelů – Sekce TERMLEX

Názov projektu: Prieskum terminologických aktivít a zoznam terminologických projektov  SR (Vlasta Křečková).

Dostupné na: www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=143&var_recherche=prieskum

 

Европейский институт JUSTO / Jevropejskij institut JUSTO

Európska univerzita práva.

Dostupné na: www.ejusto.ru

 

Jurablogs

Zaujímavosti z oblasti práva, stránka je v nemeckom jazyku.

Dostupné na: www.jurablogs.com/

 

Juraportal24.de

Portál obsahujúci zoznam prokurátrov podľa regiónov a oblastí práva a aktuálne informácie o ich pôsobení a činnosti.

Dostupné na: www.juraportal24.de/

 

Juridische terminologie

Stránka na portáli Holandskej jazykovej únie, na ktorej sú uvedené odporúčané zdroje z oblasti holandskej právnej terminológie.

Dostupné na: taalunieversum.org/inhoud/termenlijsten/juridische-terminologie

 

Juris – Das Rechtsportal

Komplexne rozpracovaná stránka v nemeckom jazyku sprístupňujúca verejnosti rôzne oblasti práva (Arbeits- und Sozialrecht; öffentliches Recht; Steuerrecht; Straf-; Wirtschafts-; Zivilrecht) prostredníctvom znení zákonov, komentárov, zdrojov odbornej literatúry  a pod.

Dostupné na: www.juris.de/

 

Jurtrans

Zaujímavá stránka pre úradných prekladateľov zameraná najmä na anglický a grécky jazyk.

Dostupné na: jurtrans.com/

 

Jusline Jura - Gesetze, Gesetzeskommentare, Handelsregister

Portál umožňuje vytvárať individuálnu zbierku zákonov pre súkromné potreby alebo na pracovné účely a poskytuje priestor aj pre ukladanie zákonov, predpisov, ich komentovanie a výklad.

Dostupné na:  www.jusline.de/

 

Justiz NRW

Internetová stránka, ktorá sa zaoberá rôznymi otázkami justície a spolkovej prokuratúry s prehľadom právnických profesií v SRN, opisom činnosti a povinností notárov, sudcov, advokátov, súdnych úradníkov a pod.

Dostupné na:  www.justiz.nrw.de/

 

Kammarkollegiet

Úvodná internetová stránka švédskej štátnej agentúry pre právne, finančné a administratívne služby. Kammarkollegiet je štátna inštitúcia, ktorá autorizuje prekladateľov a tlmočníkov vo Švédsku a vedie databázu úradných prekladateľov a tlmočníkov. Jej úlohou je zabezpečiť kvalitných a kompetentných prekladateľov a tlmočníkov, čo prispieva k zvýšeniu právnej istoty.  Zabezpečuje skúšky súdnych /autorizovaných  prekladateľov a tlmočníkov. Stránka poskytuje informácie o aktuálnych termínoch skúšok súdnych prekladateľov a tlmočníkov, texty z predchádzajúcich skúšok na súdneho prekladateľa vo Švédsku, vhodné na prípravu pre budúcich súdnych prekladateľov, informácie o etike súdneho prekladateľa vo švédskom i v anglickom jazyku, ponúka švédske právne predpisy upravujúce činnosť súdnych prekladateľov.

Dostupné na: www.kammarkollegiet.se/

 

Кемеровский государственный университет / Kemerovskij gosudarstvennyj universitet

Kemerovská štátna univerzita.

Dostupné na: www.kemsu.ru/Page/Main

 

Kódex ASTTI

Etický kódex švajčiarskeho združenia prekladateľov, terminológov a tlmočníkov.

Dostupné na: www.astti.ch/de/ddeont.html

 

Kódex BDÜ

Kódex nemeckého spolkového združenia tlmočníkov a prekladateľov.

Dostupné na: www.rp.bdue.de/Ehreordnung.pdf

 

KU Leuven, Lessius University Antwerpen, Master Vertalen

V rámci magisterského programu prekladateľstva na Katolíckej univerzite v Leuvene sa ponúka štúdium nasledujúcich jazykov: holandský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, arabský jazyk, flámska posunková reč.

Dostupné na: onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51230587.htm

 

KU Leuven, Lessius University Antwerpen, Postgraduate Gerechtsvertalen

Postgraduálne štúdium prekladu právnych textov na Katolíckej univerzite v Leuvene.

Dostupné na: www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/manamas

 

Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Internetová stránka švédskeho parlamentu, ktorá ponúka znenie zákona o mlčanlivosti pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Dostupné na: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1975689-om-tystnadsplik_sfs-1975-689/?bet=1975%3A689.

 

Lagen.nu      

Jednotlivé právne odvetvia spolu so švédskymi termínmi, ktoré sa v nich používajú.

Dostupné na: lagen.nu/

 

Lagrummet.se

Spoločná webová stránka švédskej vlády o právnych informáciách švédskej verejnej správy vrátane najvyššieho súdu, okresných súdov a štátnych úradov spravovaná Súdnou správou (Domstolsverket).

Dostupné na: www.lagrummet.se/rattsinformation/internationellt/

 

Law-in-translation

Rechtsübersetzung, eine Austauschplattform. Diskusná platforma prekladateľov.

Dostupné na: law-in-translation.in.ua

 

Legal Interpreting and Translation in the EU: Justice, Freedom and Security through Language
Online dokument organizácie EULITA.

Dostupné na: eulita.eu/sites/default/files/Salamanca%20LIT%20in%20EU.pdf

 

Legal.nl

Online portál a databáza aktuálnych právnych modelových dokumentov v Holandsku.

Dostupné na: www.legal.nl/

 

LeGes

Časopis v nemeckom jazyku o právnych a politických vedách, sociológii, evaluácii terminológie, výskumných projektoch; ISSN 1420-2395.

Dostupné na: seval.ch/de/le_ges/leges.cfm

 

Linguajuris

Odkaz na profesijnú organizáciu prekladateľov právnych textov v Belgicku.

Dostupné na: www.linguajuris.org/nieuws_nl.html

 

Links BIB KUL

Súbor odkazov knižnice právnickej fakulty leuvenskej univerzity – všeobecný.

Dostupné na: www.law.kuleuven.be/lib/

 

Links für Juristen

Rozsiahla stránka pre právnikov obsahujúca právne predpisy, dohody, rôzne dokumenty a užitočné linky.

Dostupné na:  www.links-fuer-juristen.de/

 

Linnéuniversitetet

Štúdium odborného prekladu vo Växjö, na Linnéuniversitetet sa študuje denným alebo diaľkovým štúdiom. Súčasťou sú štyri povinné stretnutia vo Växjö , ale ťažisko vzdelávania sa uskutočňuje cez internet . Podmienkou  prijatia je absolvované bakalárske štúdium s 90 kreditmi  vo vybranom cudzom jazyku a bakalárska práca s min. 15 kreditmi . Okrem toho  platia aj ďalšie alternatívy /pozri internetovú stránku /. Na uvedenej univerzite sa organizujú aj  kratšie špecializované kurzy so zameraím na rôzne momenty prekladu .Viac informácií na www.studera.nu.

Dostupné na: www.lnu.se/utbildning/program/KAFS1

 

LOI Inleiding Juridisch vertaler
Tento vzdelávací kurz je určený najmä pre vyštudovaných prekladateľov z nemeckého, anglického, francúzskeho, španielskeho jazyka, ktorí sú zapísaní v holandskom Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov.

Dostupné na: www.loi.nl/cursussen/taalvaardigheid/inleiding-juridisch-vertalen-frans/index.htm

 

Lunds Universitet

Univerzita v Lunde ponúka dvojročný magisterský program prekladateľstva v Luleå so 120 kreditmi. Prijatie je viazané na prijímaciu skúšku a predpokladom je absolvované bakalárske štúdium /tzv. kandidatexamen so 180 kreditmi/.

Dostupné na: www.lu.se

 

Manz Verlag Wien

Stránka rakúskeho vydavateľstva MANZ ponúka zoznam odbornej právnej literatúry z vlastného vydavateľstva, knihy v elektronickej podobe si možno stiahnuť na území Rakúska. Na stránke možno nájsť aj informácie k odborným časopisom, či CD-rom z oblasti práva.

Dostupné na: www.manz.at/list.html?cat=EB&verlag=MANZ+verlag+wien

 

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov EÚ

Príručka obsahuje pravidlá týkajúce sa formálnej úpravy, pravopisu, citovania a iných praktických vecí.

Dostupné na: publications.europa.eu/code/sk/sk-000500.htm

 

МГУ имени М.В.Ломоносова. Высшая школа перевода (факультет) / MGU Imeni M. V. Lomonosova. Vysšaja škola perevoda (fakuľtet)

Lomonosovova moskovská štátna univerzita, Fakulta prekladu a tlmočenia.

Dostupné na: www.msu.ru/en/info/struct/depts/perevod.html

 

Московский институт лингвистики / Moskovskij institut lingvistiki

Moskovský inštitút lingvistiky.

Dostupné na: i-mil.ru/

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Internetová stránka švédskeho úradu pre odborné vzdelávanie MYH, ktorá informuje o vzdelávaní tlmočníkov vo Švédsku pre rôzne oblasti.

Dostupné na: www.myh.se/Verksamhetsomraden/Tolkutbildningar/

 

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Najväčšie holandské profesijné združenie prekladateľov a tlmočníkov, v ktorom je registrovaných takmer 1500 členov, o. i. úradní tlmočníci a prekladatelia. Na internetovej stránke je možné získať aj informácie o výkone povolania a začatí praxe ako tlmočník alebo prekladateľ.

Dostupné na: www.ngtv.nl/

 

Nesprávne výrazy v právnych textoch Ministerstva kultúry SR

Súpis nesprávnych slov v legislatívnych textoch.

Dostupné na: www.culture.gov.sk

 

Översättarcentrum

Prekladateľské centrum Översättarcentrum sprostredkúva na svojej stránke odborných a literárnych prekladateľov.

Dostupné na: www.oversattarcentrum.se/

 

Portal für Rechtsterminologie - Jurathek

Portál obsahujúci aktuálne informácie o zákonodarstve, výklad zákonov, terminológie, právne texty, materiály pre vzdelávanie právnikov a pod.

Dostupné na: www.jurathek.de/index.php

 

PreLex - Datenbank der interinstitutionellen Verfahren in der EU

Stránka v slovenskom jazyku umožňujúca prístup k právu EÚ, súvisiacim dokumentom, ako aj vyhľadávanie legislatívnych postupov.

Dostupné na:  ec.europa.eu/prelex

 

Protranslator

Portál pre prekladateľov.

Dostupné na: www.protranslator.com/

 

Reflection forum on Multilingualism and Interpreter Training - Final Report
Záverečná správa z fóra organizácie EULITA o viacjazyčnosti a vzdelávaní tlmočníkov.

Dostupné na: www.eulita.eu/sites/default/files/Reflection%20Forum%20Final%20Report.pdf

 

Register úradných prekladateľov a tlmočníkov

Odkaz na komerčný register úradných prekladateľov a tlmočníkov.

Dostupné na: www.uradnypreklad.com/

 

Rechtslinks

Súbor odkazov knižnice právnickej fakulty leuvenskej univerzity, zameraný na právne dokumenty a terminológiu.

Dostupné na: www.law.kuleuven.ac.be/rechtslinks/

 

Rechtssemiotik

Internetová stránka venovaná oblasti právnej semiotiky s vysvetlením súvisiacich pojmov a metód v nemeckom jazyku.

Dostupné na:  www.rechtssemiotik.de/de/startseite/index.shtml

 

Российская государственная библиотека / Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka

Ruská štátna knižnica.

Dostupné na: www.rsl.ru/     

 

Русский филологический портал / Russkij filologičeskij portal

Ruský filologický portál.

Dostupné na: www.philology.ru

 

Саратовская государственная юридическая академия. Научная библиотека / Saratovskaja gosudarstvennaja juridičeskaja akademija. Naučnaja biblioteka

Saratovská štátna vedecká knižnica.

Dostupné na: lib.sgap.ru/irbis64r_01/index.html

 

Sekcia súdnych tlmočníkov JTP

Odkaz na profesijnú organizáciu prekladateľov právnych textov v ČR a SR.

Dostupné na: www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=27

 

SFÖ

Združenie švédskych odborných prekladateľov s databázou viac  ako 1100 prekladateľov  rôznych odborov vrátane práva. Združenie pripravuje aj kurzy, konferencie, spolupracuje s univerzitami a vysokými školami, zapája sa do spoločenskej diskusie o preklade, je členom FIT /Féderation Internationale des Traducteurs/.

Dostupné na: www.sfoe.se/

 

SIGV Juridisch vertaler in strafzaken
Študijný program Súdny prekladateľ v trestnom procese má za cieľ vzdelávať skúsených prekladateľov z praxe, prehlbovať a obohacovať ich znalosti o holandskom i zahraničnom systéme trestného práva. Študijný program sa zameriava na zlepšovanie prekladateľských kompetencií v oblasti prekladu právnych textov s holandčinou ako ťažiskovým jazykom.

Dostupné na: www.sigv.nl/opleidingen/juridisch-vertalen-in-strafzaken/

 

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

Odkaz na slovenskú profesijnú organizáciu prekladateľov a tlmočníkov so sekciou úradných prekladateľov a tlmočníkov.

Dostupné na: sapt.sk

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní v slovenskom znení. Dostupné aj v iných jazykoch.

Dostupné na:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:sk:PDF

 

Союз переводчиков России / Sojuz perevodčikov Rosii

Zväz ruských prekladateľov.

Dostupné na: www.translators-union.ru/

 

Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Odkaz na profesijnú organizáciu prekladateľov odborných textov.

Dostupné na: www.sspol.sk/index.php?s=main

 

Sprache und Recht
Stránka švajčiarskej federálnej inštitúcie Schweizerische Bundeskanzlei, ktorá dokumentuje oblasť práva a používania jazykov vo Švajčiarsku.

Dostupné na: www.dores.admin.ch/

 

Sprache und Recht
Portál venovaný základom právnej jazykovedy s akcentom na vybrané témy a problémy právnej lingvistiky.

Dostupné na: www.recht-und-sprache.de/index_rl.htm

 

Sprache und Recht, Kommunikation vor Gericht

Stránka sprostredkúva zoznam užitočných bibliografických záznamov a linkov z oblasti právnej komunikácie.

Dostupné na: home.edo.tu-dortmund.de/~hoffmann/Biblios/Recht.html

 

Språkbruk

Časopis o jazykových otázkach. Vychádza od r. 1981. Aktuálne témy švédskej jazykovej diskusie, vrátane otázok prekladu. Texty sú vo švédskom jazyku.

Dostupné na:  www.sprakbruk.fi/index.php?mid=8

 

Standards Catalogue

Zoznam platných ISO noriem z oblasti terminológie (v anglickom jazyku).

Dostupné na: www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=01&ICS2=020&

 

Student Portal Uppsala universitet

Dag Hammarskjöds juridiska bibliotek i Uppsala. Právnická knižnica v Uppsale a jej fondy.

Dostupné na: studentportalen.uu.se/

 

Soudní tlumočník

Periodikum registrované Ministerstvom kultúry ČR pod ev. č. MK ČR E 18793. Vydáva Komora soudních tlumočníků. V českom jazyku. Periodikum sa venuje aktuálnym vzdelávacím aktivitám, právnym otázkam, situácii v praxi súdneho – úradného prekladu a tlmočenia v Českej republike aj v zahraničí.

Dostupné na: www.kstcr.cz/cz/bulletin

 

Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services . Final Report
Záverečná správa záujmovej skupiny organizácie EULITA.

Dostupné na: eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf

 

Справочник учебных заведений / Spravočnik učebnych zavedenij

Portál ruských vysokých škôl.

Dostupné na: www.uchsib.ru/uz/vuz/1292

 

Språka på juridiska

Diskusné fórum vo Švédsku o tom, že právny jazyk by sa mal zjednodušiť.

Dostupné na: www.stance.se/spraka-pa-juridiska/

 

Språkservice

Uvedená internetová stránka tlmočníckej a prekladateľskej agentúry Språkservice ponúka prehľad možností vzdelávania tlmočníkov a prekladateľov vo Švédsku.

Dostupné na: www.sprakservice.se/sv/for-tolkar-och-oversattare/for-tolkar/utbildningar/

 

Språk- och litteraturcentrum
Prekladateľský program na univerzite v Lunde sa študje 1 alebo 2 roky a končí sa magisterskou skúškou. Predpokladom na prijatie je absolvovaný bakalársky program so 180 kreditmi vrátane 90 kreditov z cudzieho jazyka. Prijatie je podmienené úspešným zložením prijímacej skúšky.

Dostupné na: www.sol.lu.se/utbildning/program/haove

Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT)

Organizácia preskúšavajúca prekladateľov v Holandsku, ktorí neabsolvovali prekladateľské vzdelanie. Po úspešnom absolvovaní skúšky vydá SNEVT certifikát potvrdzujúci jazykovú kompetenciu uchádzača.

Dostupné na: www.snevt.nl

 

Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken
Organizácia združujúca ženy vykonávajúce povolanie prekladateľky alebo tlmočníčky v Holandsku.

Dostupné na: svvt.eu/svvt/

 

Stockholms universitet

Prekladateľský program na univerzite  v Štokholme na (TÖI) sa študuje na bakalárskej i na magisterskej úrovni.  Kým na bakalárskej úrovni si študent môže vybrať štúdium prekladateľstva iba do materinského jazyka alebo aj obojsmerne, na magisterskom stupni je štúdium špecifikované a preklad do cudzieho jazyka  je povinný. Prijímacie skúšky sú povinné.

Dostupné na: sisu.it.su.se

Student.abonnee.nl

Holandský portál uvádza viac ako 150 možností predplatného rôznych, i odborných, časopisov s možnosťou uplatnenia študentskej zľavy.

Dostupné na: www.student.abonnee.nl/

 

Sveriges Facköversättarförening

Internetová stránka SFÖ, najväčšej organizácie vo Švédsku, ktorá združuje prekladateľov odborných textov a prekladateľské agentúry.

Dostupné na: www.sfoe.se/sidor/om-sfo.aspx

 

Taalmuseum.nl

Internetová stránka venujúca sa holandskému jazyku.

Dostupné na: www.taalmuseum.nl/ 

 

Terminologicentrum TNC

Internetová stránka švédskeho národného centra pre terminológiu a odborný štýl Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk.

Dostupné na: www.tnc.se/Kontakt/TNC.html

 

The national library of Russia

Stránka Ruskej národnej knižnice v angličtine.

Dostupné na: www.nlr.ru/eng/

 

The "Tandem" Method Training Interpreters to Work at National Courts
Dokument organizácie EULITA o metóde vzdelávania úradných tlmočníkov.

Dostupné na: eulita.eu/sites/default/files/file/TandemForumEn2011_eulita.pdf

Tolken.startkabel
Stránka obsahujúca rôzne linky o tlmočení.

Dostupné na: tolken.startkabel.nl 

 

Top - Časopis JTP

Časopis, ktorý vydáva Jednota tlumočníků a překladatelů, v českom jazyku.

Dostupné na: www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=7

 

Tolk- och översättarinstitutet

Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva fungujúci na Univerzite v Štokholme od r. 1986 s národným programom priamo napojeným na švédsku vládu vzdeláva prekladateľov a tlmočníkov pre štátne potreby.

Dostupné na: www.tolk.su.se/

 

Transius – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Vedeckovýskumný projekt prebiehajúci na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu zameranej na právny preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk, ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch a fungovanie jazyka vo viacerých právnych systémoch.

Dostupné na: fphil.uniba.sk/transius

 

Translation blog

Ruský blog o súdnom preklade.

translation-blog.ru/sudebnyj/#edit1

 

Translation. Net

Odkaz na jazykové technológie použiteľné v preklade a terminológiu.

Dostupné na: www.translation.net/

 

Trans-kom.eu

Internetový   vedecký časopis v nemeckom jazyku pre transláciu a odbornú komunikáciu, ISSN 1867-4844.

Dostupné na: www.trans-kom.eu

 

Učená právnická spoločnosť

Portál pre právnikov.

Dostupné na: www.ucps.sk/

 

Universiteit Antwerpen, Master Vertalen

Študijný program prekladateľstva na Univerzite v Antverpách vychádza z predpokladu, že študent ovláda holandčinu a 2 cudzie jazyky. Pre bakalársky stupeň sú k dispozícii nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, čínsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk, portugalský jazyk.

Dostupné na: www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-vertalen/opleidingsinfo/

 

Universiteit Gent, Master Vertalen

Magisterský študijný program na Univerzite v Gente, ktorý získal ako prvý vo Flámsku European Master´s in Translation quality label.

Dostupné na: www.vtc.ugent.be/node/10

 

Universiteit Utrecht, Master Vertalen

Magisterský program na Univerzite v Utrechte trvá dva semestre. Je možné študovať nasledujúce  cudzie jazyky: nemecký, anglický, francúzsky, taliansky, španielsky.

Dostupné na: www.uu.nl/masters/vertalen

 

Universiteit van Amsterdam: Taalwetenschappen Vertalen

Ročný magisterský program prekladateľstva zameraný o. i. na používanie prekladateľských nástrojov.

Dostupné na: www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/nav/language/dutch/item/vertalen.html

 

Uppsala universitet

Na univerzite v Uppsale sa vzdelávajú prekladatelia tak pre umelecký ako aj odborný  preklad. Štúdium trvá 2 roky a prijímajú sa študenti na magisterský program, pričom podmienkou je absolvovaný bakalársky program  so 180 kreditmi  a s min. 60 kreditmi štúdia švédčiny. Prijímacia skúška na prekladateľský program je povinná. Špecializácia na odborný alebo umelecký preklad  sa začína v 3. semestri a je voliteľná.

Dostupné na: www.uu.se/

VADEMECUM for users of legal translations

VADEMECUM organizácie EULITA pre používateľov prekladov právnych textov – anglická verzia, dostupné aj v českom jazyku

Dostupné na: eulita.eu/sites/default/files/Salamanca%20LIT%20in%20EU.pdf

 

 

VADEMECUM - Guidelines for a more effective communication with interpreters and translators

VADEMECUM organizácie EULITA pre efektívnejšiu komunikáciu s úradnými tlmočníkmi a prekladateľmi – anglická verzia; dostupné aj vo francúzštine, taliančine, poľštine, portugalčine a češtine

Dostupné na:

eulita.eu/sites/default/files/VADEMECUM%20-%20Guidelines%20for%20a%20more%20effective%20communication%20with%20interpreters%20and%20translators.pdf

 

Vereniging Zelfstandige Vertalers
Všeobecná profesijná organizácia združujúca prekladateľov v Holandsku.

Dostupné na: www.vzv.info/

 

Vertaal.startpagina

Prehľad rôznych linkov súvisiacich s prekladom.

Dostupné na: vertaal.startpagina.nl/

 

Vertaalacademie Maastricht

Inštitúcia ponúka vzdelávanie v odbore prekladateľstvo v Maastrichte. Je možné zamerať sa na tvorbu tituliek, tlmočenie, odborný preklad, lokalizáciu (preklad softvérov) alebo na redakčné práce. Bakalársky stupeň trvá štyri roky.

Dostupné na: www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/vertaalacademie

 

ВСЕОБУЧ / VSEOBUČ

Fórum o ruských prekladateľských školách.

Dostupné na:

www.edu-all.ru/pages/allotz_search.asp?searchstr=798&PHPSESSID=7f943fd24952fca94e361e85824da203

 

Zentrum für Rechtslinguistik Halle
Stránka centra pre právnu jazykovedu Univerzity Martina Luthera v Halle, ktorá sleduje cieľ podporovať oblasť právnej jazykovedy.

Dostupné na:  zentrum-rechtslinguistik.de/

 

Zoznam platných STN noriem z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie
Dostupné na: www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=902

Databázy a korpusy

Alphabetische Gesetzesübersicht

Prehľadná databáza tém a nemeckých právnych predpisov, zákonov a ustanovení podľa jednotlivých oblastí nemeckého práva.

Dostupné na: dejure.org/

 

Beck-online die Datenbank
Zoznam komentárov, príručiek, učebníc z oblasti práva a zákonníkov z oblasti občianskeho, trestného, obchodného, európskeho práva. Databáza vydavateľstva Verlag C. H. Beck oHG.

Dostupné na: beck-online.beck.de/default.aspx

 

Belgisch Staatsblad

Belgický úradný vestník.

Dostupné na: www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm

 

Bistro

Na stránke sú dostupné dve jazykové verzie – nemecká a talianska – vo forme jednojazyčného výkladového glosára vybraných pojmov z oblasti práva (najmä v jeho súvislosti s univerzitným štúdiom).

Dostupné na: dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/index.en

 

Bundesgesetzblatt

Zbierka zákonov SRN.

Dostupné na: www.bgbl.de

 

CELEX

Portál európskej legislatívy.

Dostupné na: www.adinfo.com/celex.htm

 

Deutscher Bundestag          

Terminologická datatáza Nemeckého spolkového snemu – výkladový slovník základných pojmov často používaných v parlamente, na stránke sú dostupné aj dvojjazyčné, prekladové verzie (anglická, francúzska, španielska – vždy v kombinácii s nemeckou verziou).

Dostupné na: tms.bundestag.de/

 

DG Rechtsterminologie

Databáza belgickej právnej terminológie v nemčine.

Dostupné na: www.rechtsterminologie.be/desktopdefault.aspx/tabid-3333/6737_read-45904/

 

EU law and publications

Portál európskej legislatívy a publikácií.

Dostupné na: publications.europa.eu/code/nl

 

Eurojargon

Výkladová databáza európskej terminológie a eurožargónu zamestnancov európskych inštitúcií v jazykových verziách všetkých úradných jazykov EÚ.

Dostupné na: europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm

 

Eurolingua

Stránka ponúka zoznam viacerých glosárov a databáz z oblasti práva.

Dostupné na: www.eurolingua.de/cms/website.php?id=/de/index/nachschlagewerke/glossare.htm

 

Europäische Rechtslinguistik

Internetová stránka Univerzity v Kolíne, ktorá ponúka prehľad jednojazyčných a viacjazyčných databáz, portálov a textov k rôznym otázkam práva a právnej lingvistiky.

Dostupné na: erl.phil-fak.uni-koeln.de/links5.html

 

Európsky justičný atlas

Európsky justičný atlas pre občianske veci v slovenskom jazyku, pomocou ktorého sa vyhľadávajú príslušné súdy či orgány v Slovenskej republike. Dostupné v rôznych jazykoch.

Dostupné na: ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_sk.htm.

 

EU-lagar

Európske zákony po švédsky.

Dostupné na: www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/

 

EUR-Lex

Paralelný korpus textov. Právne akty a ďalšie verejne dostupné dokumenty EÚ a autentická elektronická verzia Úradného vestníka EÚ v 24 jazykoch. Na stránke sú dostupné dokumenty z oblasti európskeho práva (zmluvy, smernice, nariadenia a pod.).

Dostupné na: eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

 

FINLEX

Stránka poskytuje databázu textov fínskej legislatívy vo švédskom jazyku. Korpusy, doplnené a redigované právne texty – zákony, predpisy so zanesenými zmenami. Link obsahuje časť právo, právna praxeológia, inštitúcie, zmluvy, publikácie, vládne uznesenia a pod. Ide o fínsko-švédsky  materiál.

Dostupné na: www.finlex.fi/sv/

 

Gesetze im Internet
Stránka Ministerstva justície a ochrany spotrebiteľa približuje nemecké zákony, predpisy a ustanovenia v elektronickej verzii.

Dostupné na: www.gesetze-im-internet.de/

 

IATE

Inter-Active Terminology for Europe (predtým: Eurodicautom). Prekaladová databáza európskej terminológie s definíciami a kontextom vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Dostupné na: iate.europa.eu

 

Internetstart.se Myndigheter

Korpus názvov švédskych úradov a inštitúcii.

Dostupné na: www.internetstart.se/myndigheter.asp

 

JUSTEL

Portál belgickej legislatívy.

Dostupné na: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl

 

Kruispuntbank van de wetgeving

Portál belgickej legislatívy.

Dostupné na: www.belgielex.be

 

Lagrummet

Stránka poskytuje databázu právnych textov švédskej verejnej správy.

Dostupné na: www.lagrummet.se/

 

Legal.nl

Online portál a databáza aktuálnych právnych modelových dokumentov v Holandsku.

Dostupné na: www.legal.nl/

 

Notisum.se

Švédska zbierka zákonov. Korpus – Na právnom linku PUBLIK sa nachádza kompletná zbierka zákonov a všetkých švédskych právnych predpisov. Odkaz sa pravidelne dopĺňa a aktualizuje.

Dostupné na: www.notisum.se

 

O Samhälls- & rättsvetenskap

Jazykový link obsahujúci o. i. aj časť právo.

Dostupné na: www3.ub.lu.se/safir//O.html

 

Project Runeberg

Elektronické vydanie švédskych zákonov na stránke Project Runeberg. Jednotlivé zákony sa tu začali publikovať od r. 1995.

Dostupné na: runeberg.org/svealag/

 

Regeringen.se

Oficiálna stránka švédskej vlády obsahujúca korpus s množstvom  právnych informácii relevantných aj pre prekladovú prax.

Dostupné na: www.regeringen.se

 

Slovenský národný korpus

Odkaz na korpus textov slovenského jazyka JÚLŠ SAV.

Dostupné na: korpus.juls.savba.sk/

 

Språkbanken

Švédsky jazykový korpus.

Dostupné na: spraakbanken.gu.se/konk

 

STN normy z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie

Databáza platných STN noriem z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie.

Dostupné na: www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=902

 

Svensk författningssamling

Oficiálna stránka švédskeho parlamentu. Švédska zbierka zákonov obsahujúca platné zákony a predpisy.

Dostupné na: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/

 

TermDat - Terminologie-Datenbank der schweizerischen Bundesverwaltung

Rozsiahla švajčiarska databáza termínov v nemčine, taliančine, francúzštine, rétorománčine a angličtine, spolu s gramatickými informáciami, kontextmi a zdrojmi.

Dostupné na:  termdat.ch

 

Termenlijsten

Súbor odkazov Holandskej jazykovej únie na terminologické databázy rôzneho zamerania.

Dostupné na: taalunieversum.org/inhoud/termenlijsten/

 

Uwwet.nl

Všeobecný výkladový glosár základných termínov holandskej právnej terminológie.

Dostupné na: www.uwwet.nl/trefwoorden/zoeken-op-trefwoorden-in-het-juridisch-woordenboek/a-b.htm

 

Wetboek – online

Holandský trestný zákon.

Dostupné na: www.wetboek-online.nl/wet/Sr/288.html

Elektronické slovníky

AalbergQ Juridische begrippen
Všeobecný výkladový glosár právnych termínov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.aalberq.com/Juridische_Begrippenlijst/

 

Acronyma

Výkladový slovník holandských skratiek aj z kontextu administratívnych a právnych textov.

Dostupné na: www.acronyma.com/?language=nl

 

Advocatenkantoor Elfri De Neve
Výkladový glosár právnych termínov pre advokátov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.elfri.be/woorden

 

Afkortingen

Výkladový slovník holandských skratiek aj z kontextu administratívnych a právnych textov.

Dostupné na: www.afkorting.nl/

 

Aklagare.se - Ordlista

Online výklad právnych termínov najmä z oblasti trestného práva.

Dostupné na: www.aklagare.se/settings/Ordlista/

 

Alltomjuridik.se - Ordlista

Všeobecný švédsky právny výkladový slovník online.

Dostupné na: www.alltomjuridik.se/lar-dig-juridiska/juridisk-ordlista/

 

Avoliittolaki- ja parisuhdelakisanasto

Malý právny prekladový slovník zameraný na dva švédske zákony – o spolužití ako druh / družka a o registrovanom partnerstve.

Dostupné na: www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b55113fab/1398151057109/Sambolagen+och+lagen+om+registrerat+partnerskap+

 

Baltisches Rechtswörterbuch 1710-1940

Glosár s historickým právnymi výrazmi viažucimi sa na pobaltskú oblasť (Baltisches Rechtswörterbuch 1710-1940).

Dostupné na: www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

 

Begrippenlijst

Glosár základných termínov holandskej právnej terminológie.

Dostupné na: kdw.ind.nl/KnowledgeRoot.aspx?restart=true&knowledge_id=LBDefinities&jse=1

 

Brottsoffermyndigheten

Stránka s glosárom na tému trestné stíhanie vo Švédsku.

Dostupné na: www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/ordlista

 

Citus Juridik, Juridiska ord och begrepp

Švédsky právny slovník online.

Dostupné na: www.citus.se/2.0/index.php/ordlista

 

De Standaard Juridische terminologie
Výkladový glosár právnych termínov belgického denníka De Standaard v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.standaard.be/cnt/dma13032003_001

 

Deutsches Etymologisches Wörterbuch

Nemecký etymologický slovník právnych výrazov.

Dostupné na: www.koeblergerhard.de/derwbhin.html

 

Deutsches Rechtswörterbuch

Stránka ponúkajúca pokyny ohľadne používania nemeckého digitálneho slovníka, umožňuje  rešeršovanie v rôznych databázach  tohto slovníka. 

Dostupné na: drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige

 

Deutsches Rechtwörterbuch

Výkladový slovník právnych pojmov v nemeckom jazyku a sprievodné informácie k nemu (zdroje, o činností výskumného tímu a pod.).

Dostupné na: drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/

www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/

 

Deutsches Rechtwörterbuch und Rechtslexikon

Komplexne spracovaná webová stránka v nemeckom jazyku obsahuje o.i. výkladový slovník pojmov z oblasti práva v nemeckom jazyku, znenia vybraných nemeckých zákonov, študijnú a odbornú literatúru z právnej oblasti; prostredníctvom linkov (hypertextových prepojení) môže používateľ získať prehľad o rôznych súvislostiach v oblasti práva ako aj nasmerovanie k ďalším zdrojom informácií (webovým stránkam).

Dostupné na: www.rechtswoerterbuch.de/

 

Erfrecht

Výkladový glosár právnych termínov z oblasti dedičského práva v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erfrecht.php

 

Euröpaisches Justozielles Netz für Zivil- und Handelssachen

Viacjazyčný glosár pojmov európskeho práva, pri každom pojme je uvedených viacero definícií daného pojmu (glosár má charakter výkladového slovníka komparatívneho charakteru).

Dostupné na: ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_de.htm

 

European Judical Network

Výklad termínov z európskej právnej siete. Slovník vo všetkých jazykoch EÚ.

Dostupné na: ec.europa.eu/civiljustice/

 

Europa.eu – Glossary

Viacjazyčný glosár k pojmom európskeho práva (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES,

ET, FI, FR; GA, HU, IT, LA, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV).

Dostupné na: europa.eu/scadplus/glossary/index_de.htm

 

Finlex

Slovník s termínmi o fínskom súdnictve po švédsky. Štátny projekt, ktorý  objasňuje rôzne termíny. Výsledkom je slovník s prekladom a výkladom právnych termínov fínskeho právneho systému, najmä však súdnictva v rôznych jazykoch vrátane švédčiny.  Okrem švédčiny a fínčiny ide o nemčinu, angličtinu a francúzštinu.

Dostupné na: www.finlex.fi/data/muut/saadkaan/tuomio.pdf

 

Frühmittelalterliches Rechtswörterbuch

Elektronický glosár nemeckých právnych výrazov raného stredoveku (Frühmittelalterliches Rechtswörterbuch).

Dostupné na: homepage.uibk.ac.at/~c30310/liberexq.html

 

Gateway woordenboeken Juridisch-economisch

Odkaz na terminologický slovník právo a ekonomika.

Dostupné na: gatewaywoordenboeken.nl/Juridisch-Economisch.html

 

Gedenkboek

Všeobecný výkladový glosár právnych termínov z oblasti dedičského práva v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.uitvaartinformatie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Anotariele-termen&catid=71%3Analatenschap&Itemid=116

 

Glosbe

Viacjazyčný prekladový slovník online.

Dostupné na: en.glosbe.com/

 

Glossarium

Výkladový glosár európskej terminológie.

Dostupné na: europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_nl.htm

 

Hugtenburg en de Vries makelaars en taxateurs - Juridisch / privacy
Výkladový glosár právnych termínov z oblasti maklérstva v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.wateenleukhuis.nl/

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Výkladový glosár právnych termínov z oblasti migrácie a prisťahovalectva v holandskom jazyku.

Dostupné na: kdw.ind.nl/KnowledgeRoot.aspx?restart=true&restart=true%2ctrue&knowledge_id=LBDefinities&jse=1

 

IND-vertaallijst

Základný pojmový aparát holandsko-anglicko-francúzsko-nemecký.

Dostupné na:

taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/IND-vertaallijst%20Mei%202011.pdf

 

Jura Wiki

Stránka ponúka o. i. zoznam elektronických právnych slovníkov.

Dostupné na: www.jurawiki.de/W%C3%B6rterBuch

 

Jureka Sveriges juridik- och ekonomiportal

Právny a ekonomický slovník s viac ako 10 000 jednotkami, vysvetlivkami z oblasti práva, ekonómie, EÚ, latinčiny, dát a pod.

Dostupné na: jureka.net/word.asp

 

Juridikfokus.se

Švédsky online právny slovník pre prax.

Dostupné na: www.juridikfokus.se/ordlista/praxis/

 

Juridisch woordenboek

Výkladový slovník právnych termínov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.juridischwoordenboek.nl/

 

Juridische begrippen

Online výkladový holandský slovník právnej terminológie.

Dostupné na: www.noorlandjuristen.nl/JuridischeBegrippen/index.htm

 

Juridischewoorden.nl

Online slovník holandskej právnej terminológie.

Dostupné na: www.juridischewoorden.nl/

 

Juridiska begrepp och termer för hälso- och sjukvård

Zoznam švédskych právnych termínov používaných v zdravotníctve.

Dostupné na: www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/vt06/SOS2.pdf

 

Juridiska termer      

Základné právne termíny vo švédčine a ich významy.

Dostupné na: www.citus.se/2.0/index.php/ordlista

 

Karlstads Universitet, Juridik: Startsida

Stránka s prístupom k rôznym právnym slovníkom.

Dostupné na: libguides.kau.se/juridik

 

Legaal.nl

Právny portál s glosárom právnych termínov v kombinácii s holandským jazykom.

Dostupné na: www.legal.nl/

 

Lexexakt – Rechtslexikon

Glosár nemeckých právnych pojmov obsahuje pomerne podrobný komentár k jednotlivým heslám výkladovou formou.

Dostupné na: www.lexexakt.de/glossar/steuern.php

 

Lexicon

Glosár základných termínov holandskej právnej terminológie.

Dostupné na: www.privacycommission.be/nl/lexicon

 

Lingvo-online

Ruský online slovník.

Dostupné na: www.lingvo-online.ru/ru

 

Lycaeus Juridisch Woordenboek België

Všeobecný výkladový glosár belgických právnych termínov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.juridischwoordenboek.be/

 

Lycaeus Juridisch Woordenboek Nederland

Všeobecný výkladový glosár holandských právnych termínov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.juridischwoordenboek.nl/

Make my day
Výkladový glosár právnych termínov z oblasti ublíženia na zdraví v holandskom jazyku.

Dostupné na: letsel.info/letselschade-advocaten/letselschade-advocaat/


Mensenrechten
Výkladový glosár právnych termínov z oblasti ľudských práv v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/a-z-index

 

Mijnwoordenboek juridisch

Rozsiahly online slovník v holandskom jazyku so sekciou právnych termínov, výkladový aj prekladový.

Dostupné na: www.mijnwoordenboek.nl/thema/JU/EN/NL/K/1.html


Noorland Juristen - Juridische begrippen
Výkladový glosár právnych termínov pre advokátov v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.noorlandjuristen.nl/JuridischeBegrippen/index.htm

 

Norstedts Juridik

Základný švédsky elektronický právny slovník. Výklad právnych termínov a odkazy na iné slovníky a pramene výskytu daného slova.

Dostupné na: www.nj.se/cms/pub/juridisk-ordboks-app

 

Norstedts Juridiska Ordbok : juridik från A till Ö

Švédsky právny slovník s krátkymi vysvetlivkami. Pojmy a termíny vysvetľuje v širšom právnom kontexte.

Dostupné na:

www.bokus.com/bok/9789139113010/norstedts-juridiska-ordbok-juridik-fran-a-till-o/

 

Norstedts ordböcker

Najväčší  švédsky výkladový slovník.

Dostupné na: www.ord.se/

 

NRC Juridische terminologie

Výkladový glosár právnych termínov denníka NRC Handelsblad v holandskom jazyku.

Dostupné na: apps.nrc.nl/stijlboek/stijlgids/juridische-terminologie

 

Onelook.com

Online slovník.

Dostupné na: www.onelook.com/

 

Online slovníky SAV

Odkaz na voľne dostupné elektronické slovníky SAV, napr. Krátky slovník slovenského jazyka.

Dostupné na : slovniky.korpus.sk/

 

Ontslag

Výkladový glosár právnych termínov z oblasti pracovného práva v holandskom jazyku.

Dostupné na: www.wattedoenbijontslag.nl/tips/woordenlijst

 

Ordboken.nu – Lag och Rätt

Výkladový slovník právnej terminológie.

Dostupné na: www.ordboken.nu/lag-ratt

 

Ordlista A-Ö - Lagrummet.se

Niektoré švédske právne termíny a ich významy.

Dostupné na: www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlista/

 

Ordlista för Sveriges Domstolar

Slovník zameraný na švédske súdnictvo.

Dostupné na: www.domstol.se/Publikationer/Ordlista/svensk-engelsk_ordlista.pdf

 

Ordlista.se

Výkladový slovník z oblasti úverového práva.

Dostupné na: ordlista.se/ekonomi/

 

Rechtspraak.nl - Juridischebegrippenlijst

Výkladový glosár právnych termínov jurisprudencie v holandskom jazyku.

Dostupné na:

www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages/default.aspx

 

Skratky

Krátky výkladový slovník slovenských skratiek aj z kontextu administratívnych a právnych textov.

Dostupné na: www.skratky.sk/

 

Slovenská terminologická databáza SAV

Odkaz na slovenskú terminologickú databázu SAV.

Dostupné na: data.juls.savba.sk/std/

 

Slovník pojmov AEGON

Odkaz na slovník pojmov z oblasti poisťovníctva.

Dostupné na: www.aegon.sk/sk/Home/Zakaznicky-servis/Slovnik-pojmov/

 

Sprakochfolkminnen.se

Švédsko-fínsky prekladový slovník s právnymi termínmi z oblasti rodinného práva.

Dostupné na: www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b55113fb1/1398151056964/V%C3%A5rdnadsutredningsordlista+-+Huoltoselvityssanasto.pdf

 

Sveriges Domstolar - Juridisk ordlista

Slovník terminológie z oblasti švédskeho súdnictva /rodinné právo, trestné právo, spory, konkurzné právo, nehnuteľnosti, právna spôsobilosť, právna pomoc vo všeobecnosti.

Slovník je rozdelený do šiestich častí švédsko/anglický, anglicko/švédsky. Ďalšia časť sú názvy všetkých švédskych súdov, titulov,  postov v rámci súdnictva, okrem toho názvy dôležitých švédskych úradov a medzinárodných organizácií v preklade do angličtiny.

Dostupné na: www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11699

 

Terminológia MINV SR

Odkaz na terminologický glosár Ministerstva vnútra SR.

www.minv.sk/?terminologicky_slovnik

 

Thesaurus zorg en welzijn

Online výkladový holandský slovník právnej terminológie.

Dostupné na: www.thesauruszorgenwelzijn.nl/begrippen.htm

 

Travlang

Online slovník v mnohých jazykoch, ktorý možno používať zdarma.

Dostupné na: www.travlang.com/

 

Valtioneuvoston Kanslia

Švédsky právny jazyk vo Fínsku.

Dostupné na: vnk.fi/julkaisukansio/2010/m0110-svenskt-lagsprak-i-finland/pdf/sv.pdf

 

Van Dale

Linka na úvodnú stránku najväčšieho holandského vydavateľstva slovníkov, ktoré vydáva všeobecné i odborné slovníky.

Dostupné na: www.vandale.nl/

 

Woordenboek advocatenhulp

Výkladový slovník právnych termínov v holandskom jazyku určený advokátom.

Dostupné na: www.advocatenhulp.nl/woordenboek.aspx

 
Woordenboek juridische terminologie en politiejargon
Výkladový glosár právnych termínov a policajnej terminológie v holandskom jazyku.

Dostupné na: bellevueholidayrentals.com/juridisch/

 

Woordenboek - startpagina
Internetová stránka s prehľadom rôznych slovníkov.

Dostupné na: woordenboek.startpagina.nl

 

Woordenlijst

Online výkladový holandský slovník právnej terminológie.

Dostupné na: www.wattedoenbijontslag.nl/tips/woordenlijst

 

Yourdictionary

Online slovník.

Dostupné na: www.yourdictionary.com/

Odkazy na počítačom podporovaný preklad a jazykové technológie

Distiller

Softvér na automatickú kontrolu preloženého textu.

Dostupné na: www.qa-distiller.com/

 

EXE

Autorizovaný predajca SDL Trados a Multiterm na Slovensku.

Dostupné na: www.exe.sk/sk/licencie-poradenstvo/sdl-international/sdl-multiterm/

 

 Google Traslate

Nástroj strojového prekladu.

Dostupné na: www.translate.google.com/

 

JTP CAT

Porovnanie CAT nástrojov, článok JTP.

Dostupné na: cs.wikipedia.org/wiki/CAT#Porovn.C3.A1n.C3.AD_rozd.C3.ADln.C3.BDch_CAT_n.C3.A1stroj.C5.AF

 

Kennislink taal- en spraaktechnologie

Odkaz na portál o jazykových technológiách.

Dostupné na: www.kennislink.nl/publicaties/taal-en-spraaktechnologie

 

Lingotek

Klaudová prekladová pamäť.

Dostupné na: www.lingotek.com/

 

Lingualizer.net

Portál nástrojov na lokalizáciu prekladových pamätí a iných jazykových technológií.

Dostupné na: www.lingualizer.net/tools/files/category-workflow-tools.html

 

Self-Adapting Machine Translation with Multi-Approach Language Technology

Odkaz na nástroj počítačom podporovaného prekladu.

Dostupné na: www.dfki.de/lt/project.php?id=Project_636&l=en

 

Sourceforge

Portál Open-source softvérov, okrem iného na preklad.

Dostupné na: jabref.sourceforge.net/

 

Taaluniversum-machinevertaling

Odkaz na holandský portál s informáciami o strojovom preklade.

Dostupné na: taalunieversum.org/taal/terminologie/machinevertaling/


Taaluniversum-vertaalgeheugens

Odkaz na holandský portál s informáciami o prekladových pamätiach.

Dostupné na: taalunieversum.org/taal/terminologie/vertaalgeheugens/

 

Translationzone

Portál používateľov programov SDL a Trados.

Dostupné na: www.translationzone.com/

 

Translatortools

Nástroje počítačom podporovaného prekladu.

Dostupné na: www.translatortools.net/

 

Wikipedia - CAT

Odkaz na portál s informáciami o počítačom podporovanom preklade.

Dostupné na: cs.wikipedia.org/wiki/CAT

 

Wikipedia – CAT porovnanie

Porovnanie CAT nástrojov.

Dostupné na: cs.wikipedia.org/wiki/CAT#Porovn.C3.A1n.C3.AD_rozd.C3.ADln.C3.BDch_CAT_n.C3.A1stroj.C5.AF

Odborné práce dostupné v elektronickej podobe

 

Ahlqvist, Linn: FN:s barnkonvention ur ett klarspråksperspektiv [elektronický zdroj]. – Magisterská práca. – Elektronické údaje. – Stockholm : TOI,  2007. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.57918.1322750880!/linn_ahlqvist.pdf

Konvencia OSN o právach dieťaťa skúmaná z jazykovej perspektívy a zrozumiteľnosti jazyka.

 

Александров, Александр Сергеевич: Введение в судебную лингвистику [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Нижний Новгород : Нижегородская правовая академия, 2003. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/aleksandrof_ling.pdf – ISBN 5-8263-0039-6

/Alexandrov, Alexandr Sergejevič: Vvedenije v sudebnuju lingvistiku/

Publikácia Úvod do súdnej lingvistiky sa zaoberá textami trestného procesného práva v jednotlivých fázach súdneho konania. Autor chápe právo ako text. Charakterizuje jazyk práva všeobecne a špeciálne jazyk trestného procesného práva, aký sa používa pri dokazovaní, argumentovaní, krížovom výsluchu. Zaoberá sa lingvisticko-psychologickým aspektom súdneho procesu. Špecifikuje negatívnu a pozitívnu rétoriku trestného konania.

 

Андрющенко, Сергей Валентинович: Коммуникативно-прагматическая структура высказываний в судебном диалоге: На материале английского языка. [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Армавир : 2005. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskaya-struktura-vyskazyvanii-v-sudebnom-dialoge-na-materiale-angli#ixzz3A54VUdRK

/Andriušenko, Sergej Valentinovič: Kommunikativno-pragmatičeskaja struktura vyskazyvanij v sudebnom dialoge: Na materiale anglijskogo jazyka/

Predmetom výskumu dizertačnej práce je súdny dialóg, ktorý dosiaľ nebol predmetom osobitného výskumu v rusistike ani v germanistike. Autor podrobne špecifikuje inštitucionálny, osobitý charakter a osobitné črty súdneho konania ako aj detaily komunikačnej situácie účastníkov. Určenie postavenia súdneho dialógu z jazykovedného hľadiska na základe analýzy reprezentatívneho textového materiálu – autentických súdnych textov.

 

Библиотека диссертаций и авторефератов России / Biblioteka dissertacij i avtoreferatov

Katalóg ruských dizertačných prác.

Dostupné na: http://www.dslib.net/

 

Biel, Lucja: Incongruity of company law terms categorization of Polish business entities and their English equivalents. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation journal [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://accurapid.com/journal/38legal.htm. – ISSN 1536-7207. – Roč.10, č. 4, okt. 2006.

Kvalitná ilustrácia problematiky súvisiacej s s terminologickou rôznorodosťou v oblasti podnikového práva v rôznych národných legislatívach. Možnosti prekladateľských stratégií.

 

Biel, Lucja: Legal Terminology in translation practice: Dictionaries, googling or discussion forums? – Text v anglickom jazyku.

In: Skase – Journal of Translation and Interpretation [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://www.skase.sk/Volumes/JTI03/pdf_doc/BielLucja.pdf. – ISSN 1336-7811. – Vol. 3, č.1 (2008), s.22-35.

Táto prínosná štúdia prináša pohľad na uplatnenie odbornej internetovej komunikácie a online slovníkov v právnom preklade na základe solídnej teretickej analýzy prekladu právnych termínov.

 

Björklund, Siv; Lönnroth, Harry; Pilke, Nina (red.): Svenskan i Finland 13 [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Vaasa : University of Vaasa, 2012. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-409-4.pdf. – ISBN 978–952–476–409–4

Zborník príspevkov z konferencie o švédskom jazyku vo Fínsku, v ktorom sa nachádzajú aj viaceré články o preklade a o právnom texte.

 

Благова, Надежда Георгиевна: Становление русской юридической терминологии в начальный период формирования национального языка. [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Мурманск : 2002. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu:
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-russkoi-yuridicheskoi-terminologii-v-nachalnyi-period-formirovaniya-natsionalnog#ixzz39QGrxFDt

/Blagova, Nadežda Georgijevna: Stanovlenije ruskoj juridičeskoj terminologii v načaľnyj period formirovanija nacionaľnogo jazyka/

Dizertačná práca Formovanie ruskej právnej terminológie v začiatkoch formovania národného jazyka je exkurzom do 17. storočia, v ktorom boli položené základy ruskej právnej terminológie. Autorka vychádza z jazykového materiálu historického textu zákona z roku 1647, na ktorom demonštruje vývoj a ustaľovanie právnej terminológie. Právne písomné pramene sa postupne stali východiskami terminologizácie lexiky v dnešnom chápaní.

 

Blückert, Ann: Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje.Uppsala : Västra Aros, 2010. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:282867/FULLTEXT02.pdf. ISBN 978-91-506-2123-5

Habilitačná práca zameraná na tému jazykového vzdelávania v oblasti práva.

 

Бондарева, Наталья Анатольевна: Прикладные аспекты моделирования терминологии: На материале терминосистем уголовного права в русском и английском языках [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. Санкт-Петербург, 2003. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu:
http://www.dissercat.com/content/prikladnye-aspekty-modelirovaniya-terminologii-na-materiale-terminosistem-ugolovnogo-prava-v#ixzz38NnCwPvy

/Bondareva, Natalia Anatolievna: Prikladnyje aspekty modelirovanija terminologii: Na materiale terminosistem ugolovnogo prava v russkom i anglijskom jazykach/

Publikácia sa zaoberá aplikovanými aspektmi tvorby terminológie na materiáli trestného práva v ruskom a anglickom jazyku. Autorka skúma terminológiu v oblasti trestného práva v takých kultúrne rozdielnych jazykoch, akými sú ruština a angličtina. Formuluje požiadavky na adekvátnosť prekladu, osobitne sa sústreďuje na činnosť súdneho prekladateľa. Zaoberá sa právom platným vo Veľkej Británii, nie v USA ani iných anglicky hovoriacich krajinách. Jej hlavnou ambíciou je kontrastívnym spôsobom opísať špecifiká terminologických systémov trestného práva v anglickom a ruskom jazyku.

 

Burri, Alexander: Att översätta rättssystem. Om översättning av två domstolsdokument [elektronický zdroj]. – Magisterská práca. – Elektronické údaje. – Stockholm : TOI, 2009. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.57952.1322828042!/alexander_burri.pdf

Práca o preklade právneho systému, o preklade dvoch súdnych dokumentov z francúzštiny do švédčiny.

 

Burukina, Olga: Legal translation in Russia: Creating New Terminology.Text v anglickom jazyku.

In: Tradulex [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.tradulex.com/Actes2000/burukina.pdf.

Fenomén právneho prekladu v Rusku, tvorba novej terminológie.

 

Diplomarbeiten24.de

Stránka ponúka zoznam diplomových prác s bibliografickými údajmi a cenou, za ktorú je možné publikáciu získať.

Dostupné na: www.diplomarbeiten24.de/suchmaschine?product=ebook&source_type=DOCUMENT&main_subject_id=92&catalog_search=yes&sort=date-desc,views-desc&facet=subject_id

 

Доровских, Елена Митрофановна: Конституционно-правовое регулирование использования языков народов Российской Федерации [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Moskva, 2005. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/konstitutsionno-pravovoe-regulirovanie-ispolzovaniya-yazykov-narodov-rossiiskoi-federatsii#ixzz39Qe3Z3za

/Dorovskich, Jelena Mitrofanovna: Konstitucionno-pravovoje regulirovanije ispoľzovanija jazykov narodov Rossijskoj Federacii/

Dizertačná práca je venovaná problematike ústavnej úpravy používania jazykov národností RF v právnom styku, ktorá v posledných rokoch zaznamenala zásadné zmeny. Ľudskoprávne a ústavnoprávne aspekty používania národných jazykov. Jazyk ako základný komunikačný prostriedok, význam prekladu v právnej komunikácii medzi používateľmi rôznych jazykov.

 

Ekholm, Mikael: Översättning av lagtext [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki / Vaasa : Stadsrådets kansli, 2012. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.fnf.fi/Site/Data/822/Files/Mikael%20Ekholm.pdf

Autor sa zameriava na princípy moderného švédskeho jazyka práva a ich použitie v prekladateľskej praxi.

 

Электронная библиотека диссертаций / Elektronnaja biblioteka dissertacij

Katalóg ruských dizertačných prác.

Dostupné na: http://diss.rsl.ru/

 

Fundárek, Jozef: Tvorba slovenskej právnej terminológie. – Text v slovenskom jazyku.

In: Slovenská reč [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1940/obsah/8-obsah-lq.pdf. – ISSN 1338-4279. –  roč. 8, sept.1940-jún1941, s. 35-38.

Štúdia prináša zásady tvorby nových termínov v slovenskom jazyku.

 

Galdia, Marcus: Rechtsvergleichendes Übersetzen. – Text v nemeckom jazyku.

In: The European Legal Forum. – Internet Portal [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – München : IPR Verlag GmbH, 2003. – Režim prístupu: www.simons-law/com/library/pdf/d/355.pdf. - ISSN 1863-9038. – č. 1-5 (2003), s. 1-5.

V štúdii sa autor zameriava na analýzu vývinu súdneho prekladu, teda diachrónne, zohľadňujúc systémovo-právne a legislatívne ako aj lingvistické faktory prekladateľskej praxe v rámci EÚ a niektorých krajín s viacerými úradnými jazykmi.

 

Голев, Николай Данилович: Актуальные проблемы юрислингвистической экспертизы. – Text v ruskom jazyku.

In: Online zborník Jurislingvistika3 [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Barnaul : AGU, 2002. – Režim prístupu: www.lingvo.asu.ru/golev/articles/v72.html. – ISBN 5-7904-0238-0

/Golev, Nikolaj Danilovič: Aktuaľnyje problemy jurislingvističeskoj ekspertizy/

Aktuálne problémy právno-lingvistickej expertízy. Úvodná  stať zborníka Jurislingvistika 3. Príspevok sa v prvej časti zaoberá problémami, ktoré sa vyskytujú na priesečníku jazyka a práva. Lingvistická expertíza jazykových fenoménov používaných v právnej sfére je aktuálnym problémom, preto sa v poslednom čase objavuje snaha o vytvorenie vedecko-organizačnej právno-lingvistickej paradigmy. V druhej časti sa autor zmieňuje o vytvorení expertnej komisie v tejto oblasti a jej úlohách. V tretej časti sumarizuje príspevky zborníka Jurislingvistika 3.

 

Голев, Николай Данилович: Об объективности и легитимности источников лингвистической экспертизы. – Text v ruskom jazyku.

In: Online zborník Jurislingvistika3 [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Barnaul : AGU, 2002. – Režim prístupu: http://filfak.mrsu.ru/filolog/kabinet_dok/shigurov/urisl.html. – ISBN  5-7904-0238-0

/Golev, Nikolaj Danilovič: Ob objektivnosti i legitimnosti istočnikov lingvističeskoj ekspertizy/

O objektívnosti a legitímnosti prameňov lingvistickej expertízy. V tomto príspevku sa autor zaoberá všeobecnými otázkami súvisiacimi s prípravou zásad lingvistickej expertízy textov, ktoré sú predmetom súdneho konania. Jedným z najvážnejších problémov v tejto oblasti je formulácia samotného zadania expertného posúdenia, pričom najčastejšie ide o lingvistické stanovisko k otázke, či možno ten-ktorý výraz kvalifikovať ako urážlivý. V tejto súvislosti sa hovorí o vnútrojazykovom preklade z jazyka lingvistiky do jazyka právnej vedy.

 

Голев, Николай Данилович: Юрислингвистика –7: Язык как феномен правовой коммуникации. – Text v ruskom jazyku.

In: Online zborník Jurislingvistika 7. [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. Barnaul : AGU, 2006. – Režim prístupu: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0CD8QFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fsiberia-expert.com%2Fworks%2F-7.doc&ei=u6fPU7buPPSp0AWL1oEw&usg=AFQjCNGxZ0Rnc3cI_xkGFs5JobOKV3kVWQ. – ISBN 5-7904-05-54

/Golev, Nikolaj Danilovič: Jurislingvistika 7. Jazyk kak fenomen pravovoj komunikacii/

Jazyk ako fenomén právnej komunikácie. Zborník venovaný problémom výskumu  jazyka ako fenoménu právnej komunikácie. Príspevky sa venujú lingvistickej expertíze konfliktných právnych textov z rôznych aspektov. Zborník je adresovaný vedeckým pracovníkom, vysokoškolským pedagógom a študentom jazykovedných a právnických inštitútov, ako aj pracovníkom médií a legislatívnych orgánov.

 

Гришенкова Юлия Анатольевна: Юридический термин как языковой и социокультурный феномен: На материале немецкого языка семейного права [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Ярославль, 2006. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dslib.net/jazyko-znanie/juridicheskij-termin-kak-jazykovoj-i-sociokulturnyj-fenomen-na-materiale-nemeckogo.html.

/Grišenkova Julija Anatolievna: Juridičeskij termin kak jazykovoj i sociokuľturnyj fenomen: Na materiale nemeckogo jazyka semejnogo prava/

Dizertačná práca Právny termín ako jazykový a sociokultúrny fenomén na materiáli nemeckého rodinného práva reaguje na proces globalizácie súčasnej spoločnosti. Problematika rodinného práva vždy bola v centre pozornosti právneho diskurzu, ale na prelome 20. a 21. storočia sa vzhľadom na zásadné zmeny, ktorými prešlo Nemecko i Rusko, dostáva do popredia. Autorka chápe zákonodarný proces ako integrálnu súčasť jazykovej kultúry spoločnosti a z tohto pohľadu skúma právne inštitúty, akými sú uzavretie manželstva alebo majetkové vzťahy v rodine.

 

Громова, Ирина Александровна: Юридические термины в когнитивном аспекте: На материале английского языка [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca.– Elektronické údaje. – Kaliningrad, 2002. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/yuridicheskie-terminy-v-kognitivnom-aspekte-na-materiale-angliiskogo-yazyka#ixzz39Q1x0kVx

/Gromova, Irina Alexandrovna: Juridičeskije terminy v kognitivnom aspekte: Na materiale anglijskogo jazyka/

Dizertačná práca Právne termíny z kognitívneho hľadiska vychádza z fragmentov originálnych právnych textov v anglickom jazyku. Zaoberá sa právnou terminológiou, jej členením, tvorbou odvodených a zložených právnych termínov z kognitívneho hľadiska. Autorka poskytuje prehľad slovotvorných modelov právnych termínov a závery práce môžu byť použité aj v procese vzdelávania právnikov-prekladateľov z anglického jazyka.

 

Grönqvist, Henrik: Om juridiskt språk. – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkbruk [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Stellatum, 1991. – Režim prístupu:  http://www.sprakbruk.fi/media/sprakbruk_1991.2_artikel_1.pdf. – Vol. 2/91 (1991), s. 3- 6.

Článok sa zameriava na jazyk právnych predpisov vo švédskom jazyku vo Fínsku.

 

Grönqvist, Henrik: Rätt och riktigt. – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkbruk [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Stellatum, 1994. – Režim prístupu: http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/gronart.html. – Vol. 1/94 (1994), s. 17 -22.

Autor  sa zameriava na  jazyk súdnictva. Autor je právny poradca a bol niekoľko rokov predsedom švédskeho jazykového ústavu  vo Fínsku. Témy sú: súdy, občianske právo, trestné právo, trestné stíhanie, rozsudok etc.

 

Губаева, Тамара Владимировна: Грамматико-стилистические особенности юридических текстов (процессуальные документы) [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Kazaň, 1984. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/grammatiko-stilisticheskie-osobennosti-yuridicheskikh-tekstov-protsessualnye-dokumenty#ixzz39QaBPmEj

/Gubajeva, Tamara Vladimirovna: Gramatiko-stilisitičeskije osobennosti juridičeskich tekstov (processuaľnyje dokumenty)/

Predmetom výskumu dizertačnej práce sú gramatické a štylistické špecifiká procesných dokumentov ako osobitnej skupiny právnych textov. Kvalita procesného právneho textu má mimoriadnu výchovnú funkciu a zvyšuje prestíž právnej profesie. Autorka skúma pragmatické i gramatické kategórie procesného textu a vyzdvihuje potrebu vytvorenia súboru štylistických odporúčaní pre tvorcov procesných textov ako dôležitých prameňov práva.

 

Hegerová, Katarína: O jazykovej kultúre v právnických textoch. – Text v slovenskom jazyku.

In: Kultúra slova [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1995. – Režim prístupu: www.juls.savba.sk/ediela/ks/1995/6/ks1995-6. html. – ISSN 0023-5202. – č.6, 1995, s. 332-337.

Štúdia sa zameriava na vyhodnotenie jazykovej správnosti právnych textov.

 

Holländer, Pavel: Paradox právneho jazyka. – Text v anglickom jazyku.

In: Kultúra slova [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1995. – Režim prístupu: www.juls.savba.sk/ediela/ks/1995/6/ks1995- 6. html. – ISSN 0023-5202. – č.6 (1995) , s.329-331.

Štúdia poukazuje na kontradikciu v snahe právnych textov byť presné a širokú interpretovateľnosť týchto textov.

 

Insbrucker Termbank

Ústav translatológie Innsbruckej univerzity ponúka vzorku diplomových prác svojich študentov, obsahujúcu množstvo terminologických záznamov, využívajúc klasifikáciu Lenoch. Primárne sa zameriava na nemecké termíny, ale obsahuje aj anglické, francúzske, talianske a španielske ekvivalenty spolu s definíciami vo viacerých jazykoch, kontextmi, zdrojmi a príbuznými termínmi.

Dostupné na:  webapp.uibk.ac.at/terminologie/trm_start.html

 

Jacewicz, Iwona: Didaktik des Fachübersetzens am Beispiel der Rechtstexte: polnische und deutsche Strafurteile im Vergleich [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca.  – Elektronické údaje. – Wien, 2010. – Text v nemeckom jazyku. – Režim prístupu:

http://othes.univie.ac.at/10705/1/2010-06-13_0209176.pdf

Dizertácia obhájená na Viedenskej univerzite, týka sa špecifík odborného štýlu práva a didaktických aspektov prekladu právnych textov.

 

Janigová, Slávka: Speech-acts focus of dynamic equivalence in legal translation. – Text v anglickom jazyku.

In: Skase – Journal of Translation and Interpretation [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.skase.sk/Volumes/JTI05/. – ISSN 1336-7811. – Vol. 5, č.1 (2004), s.65-79.

Prínosná štúdia zameraná na analýzu právneho textu z pohľadu teórie rečových aktov.

 

Jarošová, Alexandra: Terminologická práca v kontexte prekladu európskych dokumentov. – Text v slovenskom jazyku.

In: Odborný seminár Európske záležitosti a otázky jazykovej kultúry, Bratislava 16. júna 2005 [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjnvt7XrqPIAhUFjiwKHSBJAJM&url=http%3A%2F%2Fkorpus.juls.savba.sk%2Fattachments%2Fpublications%2FTerm_EU.odt&usg=AFQjCNGeQJcf4UXM-vkxssDEdMhbi60fHg&sig2=7EOUnksL08D-_PlhAdLn1g&bvm=bv.104317490,d.bGg

Publikácia mapuje stav terminológie súvisiacej s prekladom európskych právnych noriem do slovenčiny, venuje sa terminologickým aktivitám na Slovensku, aspektom terminografickej činnosti.

 

Jurawelt

Stránka vydavateľstva Tectum-Verlag ponúka zoznam dizartačných prác z oblasti práva s možnosťou stiahnutia práce v digitálnej podobe.

Dostupné na: www.jurawelt.com/dissertationen

 

Knap-Dlouhá, Pavlína:  Een vergelijkend onderzoek naar de taal van het handelsrecht vanuit het perspectief van de vertaler [elektronický zdroj]. –  Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Olomouc, 2012. – Text v holandskom jazyku. - Režim prístupu: theses.cz/id/88tgpu/

Dizertačná práca prináša hĺbkový pohľad do teórie právnej lingvistiky a právneho prekladu a následne analyzuje paralelné texty obchodného práva.

 

Контактная информация библиотеки «Веда» / Kontaktnaja informacija biblioteki Veda

Katalóg ruských dizertačných prác.

 

Dostupné na: http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru.html

 

Колосовская, Елена Владимировна: Вопросительные высказывания в судебном диалоге [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Moskva, 2012. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/voprositelnye-vyskazyvaniya-v-sudebnom-dialoge

/Kolosovskaja, Jelena Vladimirovna: Voprositeľnyje vyskazyvanija  v sudebnom dialoge/

Autorka sa zaoberá opytovacími vetami v súdnom dialógu. Zo štylistického hľadiska charakterizuje dialóg prebiehajúci pred súdom, porovnáva ho s ostatnými druhmi dialógu. Podrobná typológia jednotlivých druhov otázok s uvedením príkladov z autentických textov v anglickom jazyku a ruštine. Typológia otázok v závislosti od komunikačnej situácie a intencie sudcu.

 

König, Françoise: Juristisch notwendige Einschränkungen bei der Übersetzung von internationalen Rechtstexten. – Text v nemeckom jazyku.

In: Tradulex [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu : Režim prístupu: http://www.tradulex.com/Bern1998/Konig.pdf

Na príklade rôznych verzií európskej charty ľudských práv autor uvádza príklady  a translačné odporúčania.

 

Крюкова, Елена Александровна: Язык и стиль законодательных актов [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Moskva, 2003. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1236678

/Kriukova, Jelena Alexandrovna: Jazyk i stiľ zakonodateľnych aktov/

Jazyk a štýl legislatívnych textov. Postavenie ruštiny ako štátneho jazyka v Ruskej federácii. Výskumy v oblasti právneho jazyka v súčasnosti nedostatočným spôsobom reflektujú štylistické a jazykovedné špecifiká ruského jazyka v celej ich šírke. Potreba komplexného prístupu ku všetkým  štylistickým a jazykovedným špecifikám ruského jazyka s cieľom sformulovať vedecky podložené požiadavky na jazykovú a štylistickú úroveň zákonodarných textov.

 

Laurén, Christer: Forskning i svenskt fackspråk – en översikt. – Text vo švédskom jazyku. In:  Sprog i Norden  [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu:

ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/article/viewFile/17655/15389

Uvedená štúdia sa venuje zmapovaniu výskumu odborného štýlu vo švédčine, pričom sa veľkou mierou venuje špecifikám textov švédskych zákonov v historickom priereze. 

 

Leirvåg, Tanja: Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare: En empirisk undersökning [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Stockholm, 2011. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:422130/FULLTEXT01.pdf

Uvedená kvalifikačná práca sa venuje prekladu ustálených fráz u profesionálnych i neprofesionálnych prekladateľov.

 

Leo, Davide de: Pitfalls in Legal Translation. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation journal [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://translationjournal.net/journal/08legal.htm. – ISSN 1536-7207. – Vol. 3, č. 2, April 1999.

Predmetom článku je chronický problém existencie odlišných justičných orgánov v rôznych justičných systémoch jednotlivých krajín, možné prístupy a riešenia pri preklade ako aj pragmatické problémy zadávania prekladov zo strany štátnych orgánov neskúseným prekladateľom, resp. ich preferencia prekladateľskej práce pre advokátov.

 

Malmsten, Ann-Marie: Översättning av lagtext från finska till svenska [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Stadsrådets kansli, 2010. – Text vo švédskom a fínskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.fnf.fi/Site/Data/822/Files/Ann-Marie%20Malmsten.pdf. – ISBN 978-952-5807-87,  ISBN (PDF) 978-952-5807-88-2

Práca je zameraná na preklad právnych textov legislatívy vo Fínsku do švédskeho jazyka, ktorý je tiež úradným jazykom v krajine.

 

Marks, Margaret: Teaching German-English Legal Translation to German Students of Translation. – Text v anglickom jazyku.

In: Translation Journal [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://accurapid.com/journal/02wkshop.htm. – ISSN 1536-7207. – Vol. 1997, Roč. 1, č. 2 (1997).

Materiál na výučbu prekladu právnych textov z nemčiny do angličtiny.

 

Mas, Sarah de: Interpreting and Translation : Meeting the Legal Rights of Non-native Citizens. Text v anglickom jazyku.

In: Tradulex [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.tradulex.com/Actes2000/De%20Mas.pdf

Ide o naplnenie práv občanov, ktorí nerozumejú jazyku súdov. Autorka sa zaoberá nedostatkami v možnostiach využitia práva občanmi iných krajín EÚ, nedostatočnými možnosťami vzdelávacích kurzov pre prekladateľov a tlmočníkov, vybavenia na súdoch a ďalších ustanovizniach justičného systému. Autorka apeluje na úlohu politiky a politickej vôle za účelom presadenia občianskych práv pred súdmi krajín EÚ, ktorých jazyku daný občan nerozumie.

 

Матвеева Ольга Николаевна: Функционирование конфликтных текстов в правовой сфере и особенности его лингвистического изучения: На материале текстов, вовлеченных в юридическую практику [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Barnaul, 2004. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu:
http://www.dslib.net/jazyko-znanie/funkcionirovanie-konfliktnyh-tekstov-v-pravovoj-sfere-i-osobennosti-ego.html

/Matvejeva, Oľga Nikolajevna: Funkcionirovanije konfliktnych tekstov v pravovoj sfere i osobennosti jego lingvističeskogo izučenija: Na materiale tekstov, vovlečennych v juridičeskuju praktiku/

Práca sa venuje fungovaniu konfliktných textov vo sfére práva a špecifikám jeho lingvistického výskumu. Zaoberá sa právnou lingvistikou ako novou osobitnou časťou lingvistiky a vyzdvihuje význam a dôležitosť jazykovednej expertízy právnych textov. Konfliktnosť vybraných 70 autentických právnych textov z praxe je daná rôznymi faktormi, ktoré v istom okamihu môžu spôsobiť nedorozumenie medzi komunikačnými partnermi.

 

Metoder och principer i terminologiarbetet [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. –  Solna : Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, 1999. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: www.rikstermbanken.se/rtb/om.html. – ISSN 0586-1691

Úvod do metodiky práce s terminológiou vypracovaný  Švédskym národným centrom  pre terminológiu a odborný jazyk.

 

Morris, Ruth: Madame Du Barry, Privilege and the Organ of the Attorney. – Text v anglickom jazyku.

In: Online zborník z medzinárodného kolokvia International colloquium University of Geneva February 17-19, 2000: Legal translation: history, theory/ies and practice [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Geneva, Berne : ASTTI, 2000. – Režim prístupu: www.tradulex.com/Actes2000/morris.pdf

Materiály z kolokvia o vzťahu medzi originálom a prekladom, spoľahlivosťou a kvalitou práce tlmočníka a prekladateľa, jeho statuse a problémoch.

 

Муравьева, Алла Анатольевна: Текст права в культурно-речевом аспекте: На материале публикаций юридических журналов [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Moskva, 2006. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu:
http://www.dissercat.com/content/tekst-prava-v-kulturno-rechevom-aspekte-na-materiale-publikatsii-yuridicheskikh-zhurnalov#ixzz38IBaxDXR

/Muravieva, Alla Anatolievna: Tekst prava v kuľturno-rečevom aspekte: Na materiale publikacij juridičeskich žurnalov/

Právny text z kultúrno-jazykového hľadiska na materiáli právnických žurnálov. Autorka charakterizuje pojmy „text práva“ a „jazyk práva“. Zaoberá sa súvislosťou medzi žánrovo-textovou normou a textovými kategóriami. Osobitnú pozornosť venuje funkčným špecifikám právneho jazyka, ktoré sa stali predmetom výskumu iba v posledných desaťročiach. Špecifikuje požiadavky na právny text v situácii, keď je adresátom právnych žurnálov široká verejnosť. Analyzuje mimolingvistické základy právneho jazyka. Načrtáva typológiu noriem právneho jazyka.

 

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов / Naučnaja elektronnaja biblioteka dissertacij i avtoreferatov

Katalóg ruských dizertačných prác.

Dostupné na: http://www.dissercat.com/

 

Nordman, Lieselott: Juridiskt språk och juridisk översättning [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Univerzita Helsinki,  2009. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.fnf.fi/Site/Data/822/Files/Lieselott%20Nordman.pdf

Charakteristika špecifík švédskeho právneho textu so zameraním na jazyk vrátane prekladateľských praktík.

 

Nordman, Lieselott: Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Nordica, 2009. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19639/lagovers.pdf?sequence=1. – ISBN 978-952-10-5320-7

Uvedená monografia sa venuje prekladu textov zákonov z fínskeho do švédskeho jazyka, pričom sa zameriava na normy a inštitucionálne pracovné procesy.  Základnou otázkou, ktorú si práca kladie, je cesta od prvého návrhu prekladu zákona až po finálny produkt. Prekladateľským procesom sa zaoberá tak z pohľadu prekladateľov ako aj kompetentných inštitúcií a odborníkov.

 

Ojaniemi,Katja: Klarspråk på myndigheternas webbsidor. En studie av

myndighetstexter på arbets- och näringsbyråns och polisens webb

sidor ur klarspråklig synvinkel [elektronický zdroj]. – Magisterská práca. – Elektronické údaje. – Tampere : Univerzita v Tampere, 2013. Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84681/gradu06799.pdf?sequence=1

Práca skúma z aspektu zrozumiteľnosti  jazyk inštitúcií na webových stránkach,  pričom sa zameriava na  texty úradu práce, polície a ministerstva hospodárstva.

 

Opalková, Jarmila: Odborná komunikácia cez prizmu translatológie. – Text v slovenskom jazyku.

In: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. – Režim prístupu: http://iptatpresov.weebly.com/uploads/3/6/5/6/3656532/zbornik_a5_1_cast_final.pdf. – ISBN 978-80-555-0783-5

Štúdia predstavuje fungovanie tlmočníckeho ústavu prešovskej univerzity a výskum právneho prekladu tejto inštitúcie.

 

Orava, Eva: Knepiga konstruktioner i författningstext – översättaren som kodknäckare och detektiv. – Text vo švédskom jazyku.

In: Språkbruk [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Stellatum, 2011. – Režim prístupu:  www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13. – Vol. 2/2011, s. 22-28.

Štúdia s zameriava na nezvyklé konštrukcie vo švédskych  legislatívnych textoch, nezrozumiteľnosť a problémy, ktoré musí prekladateľ riešiť.

 

Ormis, Ján: Podľa akých zásad pracovať na právnej terminológii. – Text v slovenskom jazyku.

In: Slovenská reč [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.juls.savba.sk/ediela/sr/1940/obsah/8-obsah-lq.pdf. – ISSN 1338-4279. –   roč. 8, sept.1940-jún1941, s. 35-38.

Štúdia prináša zásady terminologickej práce.

 

Ostarhild, Edda: Aspects of Legal Translation in Europe: The Need for Comparable Standards. – Text v anglickom jazyku.

In: Gitrad – Legal translators website [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.gitrad.uji.es/sites/default/files/Ostarhild2003.pdf

Publikácia o nevyhnutných kompetenciách súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Publikácia sa zameriava na rozdielnosť jazykov a kultúr a nutnosť ich pochopenia pre prekladateľskú prácu, potrebu zaviesť porovnateľné štandardy kompetencií prekladateľov vo všetkých krajinách.

 

Пантелеева, Татьяна Юрьевна: Язык законодательства, его лексические реалии и интерпретации [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Krasnodar, 2003. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/yazyk-zakonodatelstva-ego-leksicheskie-realii-i-interpretatsii

/Pantelejeva, Tatiana Jurievna: Jazyk zakonodateľstva, jego leksičeskije realii i interpretacii/

Jazyk legislatívy, jeho lexikálne reálie a interpretácie. Špecifiká výskumu jazyka legislatívnych textov – zákonov, vyhlášok a nariadení – na príklade 107 normatívnych textov. Autorka charakterizuje jazyk legislatívy z pohľadu právnika i z pohľadu jazykovedca. Autorka navrhuje základnú kategorizáciu ilokutívnych textov v závislosti od cieľa, na ktorý sú určené. Za charakteristickú vlastnosť jazyka legislatívnych textov považuje direktívnosť.

 

Портал аспирантов / Portal aspirantov

Katalóg ruských dizertačných prác.

Dostupné na: http://www.aspirantura.spb.ru/other/dissers.html

 

Prats Nielsen, Anna: EU-kommissionen översätter grönböcker: En studie i begriplighet - möjligheter och begränsningar [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Stockholm, 2010. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:389963/FULLTEXT01.pdf

Uvedená kvalifikačná práca skúma zrozumiteľnosť švédskych prekladov textov vzniknutých v Európskej komisii, tzv. zelených kníh. Práca sa venuje vzťahu zrozumiteľnosti a predpisov komisie pre preklad. Metódou je textová analýza na makro- aj mikroúrovni textu.

 

Пыж, Анна Михайловна: Функционально-прагматические и дискурсивные аспекты использования английской юридической терминологии [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Samara, 2005. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu:
http://www.dissercat.com/content/funktsionalno-pragmaticheskie-i-diskursivnye-aspekty-ispolzovaniya-angliiskoi-yuridicheskoi-#ixzz38Nl29AwP

/Pyž, Anna Michajlovna: Funkcionaľno-pragmatičeskije i diskursivnyje aspekty ispoľzovanija anglijskoj juridičeskoj terminologii/

Funkčno-pragmatické a diskurzívne aspekty používania anglickej právnej terminológie. Autorka hodnotí miesto jazyka práva v sústave funkčných podsystémov národného jazyka, zaoberá sa štruktúrno-sémantickými špecifikami právneho terminologického systému.  Objektom výskumu dizertačnej práce je komplex anglických jazykových prostriedkov slúžiacich na designáciu logických pojmov a kultúrnych konceptov z oblasti práva a jeho predmetom je súvislosť medzi štruktúrno-sémantickými znakmi a špecifikami ich jazykového využitia.

 

Raymond, James: Beyond Linguistic Surfaces. Legal translation: history, theory/ies and practice. – Text v anglickom jazyku.

In: Gitrad – Legal translators website [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: www.gitrad.uji.es/sites/default/files/Raymond2000_0.pdf

Koncipovanie kvalitných právnych textov je umenie, nie veda. Nekvalitné texty majú nesprávnu štruktúru a neumožňujú logickú recepciu ich sémantického invariantu, a to ani právnikmi.

 

Raymond, James: The Limits of Logic in Legal Argumentation. Legal translation: history, theory/ies and practice. – Text v anglickom jazyku.

In: Gitrad – Legal translators website [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu: http://www.gitrad.uji.es/sites/default/files/Raymond2000b_0.pdf

Hranice logiky v právnej argumentácii a možnosť odvodenia opačných záverov z rovnakých východiskových faktov, formálna logika v aplikácii právneho jazyka.

 

Redd, Margaret: Is the Language of the Courtroom Unbiased? – Text v anglickom jazyku. In: Online zborník: Legal translation:history, theory/ies and practice. International colloquium University of Geneva, February 17-19, 2000 [eletronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Berne : ASTTI, 2000. – Režim prístupu: www.tradulex.com/Actes2000/redd.pdf

Analýza uvedenej otázky z perspektívy aktívneho súdneho tlmočníka na súdoch v USA.

 

Sami, Kalevi Kiiski: Svenskt juridiskt språk. En studie av ordfrekvenser i direktivet om fri rörlighet för personer inom EU med kvalitativa iakttagelser [elektronický zdroj]. – Magisterská práca. – Elektronické údaje. – Kuopio / Juensuu : Östra Finlands universitet, 2013. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130674/urn_nbn_fi_uef-20130674.pdf

Práca sa venuje špecifikám slovnej zásoby v Smernici o slobodnom pohybe osôb v EÚ so zameraním na švédčinu.

 

Stadsrådets kansli:  Svenskt lagspråk i Finland [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Helsinki : Stadsrådets kansli, 2010. Text vo švédskom jazyku.Režim prístupu: www.vnk.fi/julkaisut/sv. – ISBN  978 952-580788-2

Predpisy, nariadenia a odporúčania  fínskeho úradu vlády venované švédskemu právnemu jazyku vo Fínsku, pričom niektoré kapitoly sa výslovne venujú švédskemu jazyku práva, terminologickým problémom, otázkam lexiky, gramatiky a prekladu.

 

Stolze, Radegundis: Urkundenübersetzung – Informationen für Einsteiger. – Text v nemeckom jazyku.

In: Staff [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Režim prístupu:

http://www.staff.amu.edu.pl/~ifguam/PDF/konferencje/2009_konf_trans_03_stolze.pdf

Štúdia v nemčine dostupná na internete, odporúčania teoretického aj praktického druhu pre prekladateľov, ktorí začínajú prekladať právne dokumenty.

 

Svahn, Elin: Allt är ju lika viktigt: En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen [elektronický zdroj]. – Elektronikcé údaje. – Stockholm, 2011. – Text vo švédskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421645/FULLTEXT02.pdf

Uvedená kvalifikačná práca je translatologicko-sociologickou štúdiou prekladateľských noriem v kontrolnej fáze prekladateľských prekladov pre Európsku komisiu.

 

Šarčević, Susan: Strategiebedingtes Übersetzen aus den kleineren Sprachen im Fachbereich Jura.  – Text v nemeckom jazyku.

In:  Babel [elektronický zdroj]. – Elektronické údaje. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1990. – Režim prístupu: www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/babel.36.3.04sar. – ISSN 1569-9668. – Vol. 36, č.3 (1990), s. 155-166.

Štúdia prináša zriedkavý a zaujímavý pohľad na právny preklad cez prizmu malých jazykov.

 

Шепелев, Артур Николаевич: Язык права как самостоятельный функциональный стиль [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Tambov, 2002. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/yazyk-prava-kak-samostoyatelnyi-funktsionalnyi-stil-0

/Šepelev, Artur Nikolajevič: Jazyk prava kak samostojateľnyj funkcionaľnyj stiľ/

Jazyk práva ako samostatný funkčný štýl. Autor špecifikuje diachrónny a synchrónny aspekt chápania a obsahu právneho jazyka. Venuje sa úlohe terminologických systémov a termínov v právnom jazyku. Charakterizuje profesionálny jazyk právnikov a jeho vývoj v rôznych obdobiach na príklade ruského právneho jazyka. Porovnáva existujúce funkčné štýly s vrstvami jazykovej štruktúry právneho jazyka, nachádza a formuluje paralely medzi nimi. Štýl právneho jazyka považuje za autonómny štýl, ktorý je potrebné zaradiť medzi ostatné funkčné štýly.

 

Шпаковская, Елена Евгеньевна: Нормативный аспект юридического текста [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Čeľabinsk, 2000.  –  Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/normativnyi-aspekt-nauchno-uchebnogo-yuridicheskogo-teksta

/Špakovskaja Jelena Jevgenievna: Normativnyj aspekt juridičeskogo teksta/

Normatívny aspekt právneho textu. Autorka sa zaoberá textovými normami náučno-vzdelávacieho právneho textu, ktoré považuje za nevyhnutné pri analýze právneho textu. Náučno-vzdelávací právny text považuje za zhmotnenú realizáciu komunikačného aktu v profesionálnej sfére, ktorá zahŕňa jazykové i nejazykové prostriedky. Výsledky dizertačnej práce možno využiť pri príprave seminárov z textovej lingvistiky ako aj pri redigovaní právnych textov. Zaoberá sa otázkami invariantu textovej normy, typológie lingvistických noriem, metodiky lingvisticko-právnej analýzy a pod.

 

Усманова, Елена Фанильевна: Речевая коммуникация в юридической практике [elektronický zdroj]. – Dizertačná práca. – Elektronické údaje. – Saransk, 2005. – Text v ruskom jazyku. – Režim prístupu: http://www.dissercat.com/content/rechevaya-kommunikatsiya-v-yuridicheskoi-praktike#ixzz39Q5WfMs9

/Usmanova, Jelena Fanilievna: Rečevaja komunikacija v juridičeskoj praktike/

Problematika efektívnej hovorenej komunikácie v právnej praxi súčasného Ruska je mimoriadne aktuálna najmä vzhľadom na rôznorodé ciele, ktoré jednotlivé právnické profesie sledujú. Časti dizertačnej práce sú venované aj procesu prípravy a publikovania právnych aktov, zákonov a predpisov, ako aj súvisiacim problémom. Autorka charakterizuje aj niektoré typy písomných právnych prameňov, ktorých výklad je dôležitou súčasťou ústnej právnej komunikácie.