Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie výstupy / Other outputs

Konferencie / Conferences

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, október 2013
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, október 2014
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, október 2015

Kurzy, školenia / Courses, trainings

Odborné minimum prekladateľov, január 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Semináre Práca s Tradosom (dec.2015), prednášajúci: Jakub Absolon, miesto konania: Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Semináre pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva v AR 2014/2015:

- Odborný preklad 2 pre germanistov- Tlmočnícke semináre pre škandinavistov- Prekladový seminár pre škandinavistov- Preklad 1 pre nederlandistov

Semináre pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva v zimnom semestri AR 2013/2014:

- Prekladový seminár
- Tlmočnícky seminár
- Počítačová terminológia a internet pri preklade a tlmočení
- Základy jazyka práva I.

Semináre pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva v letnom semestri AR 2013/2014:

- Odborný preklad 2
- Základy jazyka práva 2
- Prekladový seminár
- Preklad 4

Semináre pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva v zimnom semestri AR 2014/2015:

- Odborný preklad
- Právny jazyk a preklad právnych textov
- Preklad 5

 

Diplomové a bakalárske práce:

Rajčinová Eva (2013): Phraseologismen und Kollokationen in der Handelskorrespondenz in der Sprachtriade Deutsch - Slowakisch - Englisch.
Vedúca práce: Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.

Brtáňová Alexandra (2014):Analyse der Übersetzungsprobleme bei der Übersetzung eines Ausgewählten Textes
Vedúci práce: Alena Ďuricová  / Jana Lauková
Oponent práce: Zuzana Tuhárska

Babjaková Martina (2014):Spezifika der Verwaltungssprache.
Vedúci práce: Zuzana Tuhárska
Oponent práce: Jana Štefaňáková

Cmorejová Jana (2014): Analýza právnej terminológie v prekladoch švédskych detektívnych románoch.
Vedúci práce: Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Oponent práce: Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

Vlček Roman (2014): Slovensko-nemecká terminológia kriminality mladistvých.
Vedúci práce: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Oponent práce: PhDr. Zuzana Guldanová PhD.

Pobjecká Kristína (2014):Problémy pri preklade kriminálneho žánru.Vedúci práce: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.Oponent práce:PhDr. Zuzana Guldanová PhD.

Dominika Božeková (2015): Charakteristika holandskej trestnoprávnej terminológie z translatologického hľadiska
Školiteľ: doc. Štefková PhD., oponent: Mgr. Lucia Matejková, PhD.

Michaela Zárecká (2015): Translatologická analýza terminológie pracovného práva v holandskom a slovenskom jazyku
Školiteľ: doc. Štefková PhD., oponent: Mgr. Lucia Matejková, PhD.

Kristína Pobjecká (2015): Problémy pri preklade kriminálneho žánru a ich riešenia.
Školiteľ: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.                                               

Daniela Reinhardtová (2015): Austriazismen im Erb-und Familienrecht
Školiteľ: Mgr. Štefaňáková PhD.

Ivica Fillová (2015): Austriazismen in österreichischen Amtsblättern
Školiteľ: Mgr. Štefaňáková PhD.

Lucia Kredatusová (2015): Komentovaný preklad právneho textu  (Prevencia korupcie v spolkovej správe. Výročná správa 2013.)
Vedúca DP: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Deana Závacká (2015): Komentovaný preklad právneho textu (Insolvenčný poriadok)
Vedúca DP: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Eva Rajničová (2015): Phraseologismen und Kollokationen in der Handelskorrespondenz und deren Übersetzung ins Slowakische (Frazeologizmy a kolokácie v obchodnej korešpondencii a ich preklad do slovenčiny)
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Zuzana Tuhárska PhD

Veronika Pytľová (2015): Spezifika der Ausdrucksweise in deutschsprachigen und slowakischen juristischen Texten (Špecifiká vyjadrovania sa v nemeckých a slovenských právnych textoch.)
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Zuzana Tuhárska PhD

Zuzana Prokopová (2015): Lehnwörter in deutschsprachigen Juristischen Texten (Slová prevzaté z iných jazykov v nemeckých právnych textoch)
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Zuzana Tuhárska PhD.

Alexandra Zlochová (2016): Topika  postavy detektíva vo švédskych detektívnych románoch
Vedúca diplomovej práce: doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

Siomonay Boriová (2016): Právne základy multikultúrneho Švédska
Vedúca diplomovej práce: doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

 

Popularizácia / Popularization

Článok: ToP, ročník XXIV, č. 109, s. 24/3178, ISSN 1240 – 4159

Článok: Zuzana Tuhárska: Spolupráca FF UK a FF UMB: projekt APVV- 0226-12 TransIus - Od    konvencii k normám prekladu v právnom diskurze. In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Universitas Matthiae Belii, ročník 20, január-február 2014, číslo 3

Článok: Matejková, L.: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. In: Naša univerzita, september 2014, s. 34-35.

Informácia na webe: XII. Medzinárodná konferencia - Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Informácia na webe: APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Informácia na webe: XIII. Medzinárodná konferencia - Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Informácia na webe: Van conventies naar normen van een vertaling in het juridische discours

Zámery a ciele projektu boli prezentované na nasledujúcich podujatiach:

- konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XII, ktorá sa konala v rámci projektu APVV 10. októbra 2013 v Banskej Bystrici (zúčastnili sa: M. Štefková, L. Brezániová, A. Ďuricová, J. Stahl, Z. Tuhárska),
- Hieronymove dni, 17.10.2013, organizátor: Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), Filozofická fakulta UK v Bratislave (zúčastnila sa: L. Brezániová),
- Letná škola prekladu, ktorá sa konala dňa 18.10.2013 v Piešťanoch, organizátor: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry (SSPOL) a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) (zúčastnila sa: L. Brezániová),
- Deň otvorených dverí Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa konal dňa 20.11.2013 v Bratislave (zúčastnila sa: L. Brezániová),
- Pro Translator Day 2013, ktoré sa konalo v Nitre 3.10.2013 (zúčastnila sa: M. Štefková),
- konferencia Slovenskej terminologickej siete (STS): miesto konania: Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava, termín konania: 14. novembra 2013 od 9:30 do 16:00 hod. (zäčastnili sa: M. Štefková, A. Ďuricová),
- beseda so žiakmi ZŠ na ul. 1. mája v Malackách na tému Práca prekladateľa a tlmočníka, 28.3.2014 (zúčastnila: sa K. Motyková),
- Odborné minimum pre prekladateľov, január 2014 (zúčastnili sa: J. Rakšányiová, Z. Guldanová),
- medzinárodná konferencia Preklad a tlmočenie 11, 2.4.2014, UMB v Banskej Bystrici (zúčastnili sa: J. Rakšányiová, M. Štefková, J. Stahl),
- zámery a ciele prezentovali J. Rakšányiová a M. Štefková v dňoch 9.-10.12.2013 na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe v dvoch prednáškach tematicky zameraných na právny preklad a právny jazyk,
- Popularizácia projektu na konferencii Übersetzung als Kulturvermittlung, Univerzita Greifswald,  Nemecko 10.-12.4. 2014, (J. Rakšányiová),
- Popularizácia projektu na konferencii Qulatera Final Conference, Antverpy, Belgicko, 16.-17.10.2014 (L. Matejková),
- Osobné stretnutie s viceprezidentkou organizácie Eulita Liese Katschinka a prediskutovanie možností spolupráce, 16.10.2014. Antverpy, Belgicko (L. Matejková),
- Osobné stretnutie so zástupcami Jednoty tlumočníků a překladatelů a nadviazanie spolupráce, Praha, 29.10.2014 (J. Rakšányiová, L. Matejková),
- Rokovanie s členkou predstavenstva Komory soudních tlumočníků ČR Evou Gorgolovou a nadviazanie spolupráce, Praha, 29.10.2014 (J. Rakšányiová, L. Matejková),
- Popularizácia projektu na konferencii Praagse Perspectieven, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 30.-31.10.2014 (L. Matejková),
- Diskusia o projekte s kolegami na Katedre germanistiky, nederlandistiky a nordistiky, Masarykova univerzita v Brne  v novembri 2014 (M. Gáborová, K. Motyková),
- Popularizácia projektu v rámci konferencie Spoločnosti jazyk a jazyky (GeSuS, e.V.) 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica 23.-25.06. 2014 + práca v samostatnej sekcii „Právny jazyk“ (pozri program konferencie (A. Ďuricová, L. Matejková),
- Hieronymove dni, 2. 10. 2014, Filozofická fakulta UK v Bratislave (organizátor: Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UK) (J. Rakšányiová, K. Motyková, M. Gáborová, L. Matejková),
- Popularizácia projektu formou plagátu APVV: výstava k 200. výročiu vzniku nórskej ústavy, ktorá bola slávnostne otvorená dňa 7. 10. 2014 počas tzv. Nórskeho dňa (M. Gáborová, K. Motyková),
- Popularizácia projektu v rámci konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIII. FF UMB Katedra germanistiky, Banská Bystrica, 8.-9. 10. 2014 (celý riešiteľský kolektív),
- Popularizácia projektu v rámci konferencie Cudzie jazyky a odborné vzdelávanie v univerzitnom kontexte  (východiská, prieniky a perspektívy), Technická univerzita,  Ústav cudzích jazykov, Zvolen 1.-2.10. 2014,
- Členstvo v pracovnej skupine na MS SR pripravujúcej návrh novej právnej úpravy o prekladateľoch a tlmočníkoch, menovací dekrét z 03.02.2015 – Z. Guldanová členka pracovnej skupiny na MS SR pripravujúcej návrh novej právnej úpravy o prekladateľoch a tlmočníkoch,
- Medzinárodná konferencia AD TRANLATIONUM, Brno 13.3.2015, projekt bol súčasťou prednášky Cesta z veže zo slonoviny k zadávateľovi prekladu (Rakšányiová),
- Medzinárodné kolokvium 19de IVN colloquium Leiden, 17.-22.8.2015 – popularizácia formou príspevku Hyperdiversiteit aan bronteksten, terminologieën en opdrachtgevers versus kwaliteit en professionaliteit: dagelijks dilemma van beëdigd vertaler Nederlands (M. Štefková) a formou postera (L. Matejková),
- Taalcongres Brussel 10.10.2015, Flámsky parlament – popularizácia projektu formou prednášky – Studie Nederlands. De beste keuze van mijn leven! (M. Štefková)
- 15.-16.10.2015 Popularizácia projektu počas Hieronymových dní 2015 v Bratislave, počet účastníkov 120 študentov, popularizácia výsledkov projektu formou letákov a osobných rozhovorov (T. Sovinec),
- 18.11.-21.11.2015 Metodologie, didactiek en toepassing van vakvertalen Belehrad – seminár zameraný na právny preklad, popularizácia projektu formou 2 prednášok (M. Štefková),
- Nov. 2015:  Masarykova univerzita v Brne, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, oddelenie nordistiky, prezentácia obsahu a cieľov projektu APVV Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze (M. Gáborová),
- XX. Česko-nemecký terminologický seminár v Plzni (29.10. - 1.11.2015),  spolupráca s Mgr. Catherinou Štifterovou (A. Ďuricová, J. Štefaňáková, Z. Tuhárska),
- Príspevok na konferencii v Petrohrade (2015): Termini in der Rezeptionsphase der Übersetzung) prezentácia  projektu (A. Ďuricová),
- 6.-7.12. 2015 Praha, Jednota tlumočníku a překladatelu, Komora sudních tlumočníku, Jeronýmovy dny 2015, prezentácia výskumu medzi zadávateľmi a prekladateľmi, poskytnutie  informačného materiálu (M. Gáborová, J. Rakšányiová),
- Konferencia z/do málo rozšírených jazykov (2015): Projekt prezentovaný v panelovej diskusii (J. Rakšányiová, M. Štefková) a v prednáške Právna komunikácia v kombináciách málo rozšírených jazykov,
- konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, október 2015, Banská Bystrica, celý RK.