Juraj Janto

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • tradičná (materiálna) ľudová kultúra
 • kultúra 2. pol. 20. stor. (etnológia socializmu a postsocializmu)
 • urbánna etnológia (rezidenčné lokality, sídliská)
 • aplikovaná etnológia (sociálny kapitál lokality, komunitný rozvoj, rozvojová spolupráca)
 • antropológia priestoru a architektúry

vedecké texty:  https://uniba.academia.edu/JurajJanto

Kurzy - výučba

 • Tradičná materiálna kultúra 1, 2
 • Dejiny a súčasnosť mesta
 • Etnologický výskum mesta
 • Sociokultúrny vývoj Slovenska
 • Etnológia socializmu
 • Aplikovaná etnológia
 • Komunitné štúdiá
 • Rozvojová antropológia 
 • Antropológia priestoru
 • Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov

Výskum - projekty

Vedecké

2022 - 2024 Československá nákladná a osobná doprava na Dunaji v 70. a 80. rokoch 20. storočia, VEGA (spoluriešiteľ)

2020 - 2022   Obraz socialistického mesta, VEGA (zodpovedný riešiteľ) 

2017 - 2019   Interdisciplinárny prístup k ochrane kult. a prír. dedičstva, KEGA (spoluriešiteľ)

2017 - 2019   Symbolické klasifikácie nebezpečenstva, VEGA (spoluriešiteľ)

2014 - 2016   Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa na Slovensku v 21. storočí, VEGA (spoluriešiteľ)

2011 - 2013   Kultúr. procesy v postsocialist. spoloč. medzi globalizáciou a lokalizáciou, VEGA (spoluriešiteľ)

2007    Sociálna obnova mestských panelových sídlisk, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2006    Vytváranie vzťahu k lokalite v prostredí mestského sídliska, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2000    Integrácia Rómov na Slov. prostredníctvom pôsobenia cirkví, Úrad vlády SR (hlavný riešiteľ)

Aplikované

2015                Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, EÚ (OPIS)

2012 - 2013     Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v Gumbe (Juž. Sudán), SlovakAid

2012 - 2013     Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi (Keňa), SlovakAid

2011 - 2013     Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2010 - 2011     Obnova poľnohosp. modernými technológiami v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2009 - 2010     Formovanie názorov a postojov detí a mlád. v oblasti rozvoj. pomoci, SlovakAid 

2005 – 2007    Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, Matra

Životopis

Pracoviská

2011 -          VŠ učiteľ, Katedra etnológie  FiF UK

2008 - 2013  projektový manažér rozvojovej spolupráce, SAVIO o.z.

2000 - 2007  komunitný pracovník, Centrum komunitného rozvoja, o.z.

1999 - 2002  VŠ učiteľ, Katedra etnológie FiF UCM, Trnava

Kvalifikácia

2011    PhD. v odbore etnológia, FiF UK (dizertačná práca: "Sociálny kapitál mestského sídliska") 

1999    Mgr. v odbore etnológia a história, FiF UK 

Zahraničné študijné pobyty (dlhodobé)

2008    Department of Geography, Queen Mary University of London       

2007    Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków