Všeobecná výzva APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vznikla v roku 2005 na základe zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ide o rozpočtovú organizáciu, ktorá je napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.

Agentúra bola zriadená na podporu výskumu a vývoja (základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja). Poskytuje finančné prostriedky na riešenie projektov:

  • výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky,
  • v rámci programov agentúry,
  • v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

Všeobecná výzva APVV nemá obmedzenia, ktoré sa týkajú vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja. Žiadatelia a žiadateľky pritom v predloženom projekte sami indikujú odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy.html