Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský, ruský
Zabezpečujúce katedry: Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Zuzana Bujačková, PhD., o. z. literarnyklub.sk, produkčný a projektový manažment, koordinátorka medzinárodného projektu ICORN - International Cities of Refuge Network; zástupca študentov: Mgr. Janka Lenčéšová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie