Muzikológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: vedy o umení a kultúre
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra muzikológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., doc. Dr. Marcus Zagorski, PhD.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Igor Valentovič; zástupca študentov: Bc. Bianca Macková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc.
Spolugaranti: prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., doc. Dr. Marcus Zagorski, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie