Slavistika x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: bulharský, chorvátsky, poľský, ruský, slovenský, slovinský, srbský
Zabezpečujúce katedry: Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Katedra slovanských filológií

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Členovia: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Ing. Silvia Stasselová, Univerzitná knižnica v Bratislave, generálna riaditeľka; zástupca študentov: Mgr. Kristína Đorđević

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie