Politológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: politické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra politológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Matej Uhlík; zástupca študentov: Mgr. Michaela Hrabušajová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného porgramu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie