Kultúry a náboženstvá sveta x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra porovnávacej religionistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; zástupca študentov: Dominik Čisárik

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

 

Štatistiky

Ďalšie informácie