Základné informácie

Úvod do problematiky

pre doktorandov a doktorandky v 1. ročníku

 

Podmienky štúdia

Štúdium prebieha podľa študijného plánu daného študijného programu – nájdete ho v AIS2 alebo na našom webe. Okrem toho má každá osoba študujúca v doktorandskom programe svoj individuálny študijný plán, ktorý na začiatku štúdia zostaví školiteľ/školiteľka v spolupráci s doktorandom/doktorandkou.

Doktorandské štúdium má svoj kreditový systém. Kredity sa prideľujú za činnosti v študijnej, vedeckej a pedagogickej oblasti. Aj v tomto ohľade je dôležité poznať študijný plán svojho študijného programu, a zároveň základnú "kreditovú aritmetiku".

V rámci štúdia sú dôležité termíny, ktoré sa vyplatí nepremeškať, pričom na niektoré z nich sa treba dlhšie pripravovať. Preto sme pre vás spracovali prehľad najdôležitejších míľnikov a termínov v rámci jedného akademického roka aj v rámci celého štúdia.

 

Externé vzdelávacie inštitúcie (ústavy Slovenskej akadémie vied)

S našou fakultou spolupracujú na realizácii doktorandského štúdia viaceré ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV): Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Sociologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry a Ústav svetovej literatúry.

Osoby, ktoré sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou – ústavom SAV, realizujú vedeckú časť svojho doktorandského štúdia na ústave SAV, študijné povinnosti si plnia na FiF UK aj na SAV (podľa študijného plánu) a pedagogicky pôsobia na FiF UK, resp. prípadne na iných vysokých školách.

 

Poplatky a štipendiá

Poplatok za externú formu doktorandského štúdia je od AR 2023/2024 1200 € za jeden akademický rok. Doktorandi a doktorandky v dennej forme štúdia dostávajú štipendium vo výške stanovenej predpismi. Doktorandské štipendium je príjmom oslobodeným od dane. To znamená, že sa nezaráta ani do ročného zúčtovania fyzickej osoby.

 

Ubytovanie

Mimobratislavským doktorandom a doktorandkám v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v študentskom domove UK. Ubytovanie je v kompetencii PhDr. Martina Čičillu (G149, martin.cicilla@uniba.sk).

 

Poistenie

Za doktoranda/doktorandku (platí pre FiF UK aj SAV) do 30 rokov platí zdravotné poistenie štát. Sociálne poistenie si platí alebo neplatí doktorand/ka podľa vlastného uváženia (so všetkými dôsledkami).

 

Preukazy

Povinnosťou študujúcich je mať preukaz ISIC, respektíve preukaz externého študenta. ISIC ponúka obľúbené zľavy a zároveň bez platného preukazu ISIC, resp. preukazu externého študenta, nie je možné zadať dizertačnú prácu do systému na overenie originality.