Termíny zápisov

 

 

Na zápis prineste doklad o úhradne poplatkov za obnovenie platnosti preukazu študenta/ky v dennej forme štúdia 10,- € , študenti/ky v externej forme štúdia 0,50 €. Študenti/ky v externej forme štúdia musia priniesť aj doklad o úhrade poplatku školné, bez dokladov o úhrade nebudete zapísaní do ďalšieho akademického roka.

 

účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

<output>

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...

</output>

<output>účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:</output>

IBAN: SK3681800000007000083100

 

Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje (sobáš - zmena mena, zmena trvalej alebo korešpondečnej adresy, zmena čísla občianskeho preukazu), na zápise nás o zmene informujte, pri sobáši je potrebné priniesť overenú kópiu sobášneho listu.

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>