Zápis na štúdium a do ďalšieho ročníka

Zápis na štúdium a do ďalšieho ročníka 2024/2025

2. 9.      2/D, E     9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod.    
3. 9.  3/D, E  9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 
4. 9.  4/D, E  9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 
5. 9.  výlučne novoprijatí, novoprijaté  9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 
6. 9.  NDŠ/D,E  9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 

NÁHRADNÝ TERMÍN ZÁPISU:

12. 9., 9:00 – 12:00

Podmienečne prijatí/-é musia pri zápise odovzdať overenú fotokópiu diplomu a Vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.


Informácia pre postupujúce ročníky (nie pre 1. ročník):

Cez AIS si najprv urobte on-line zápis. Budú Vám vygenerované poplatky.

Pri platení ISIC a NON-ISIC známky a externého štúdia je nevyhnutné dodržať platobnú inštrukciu (VS, KS)

Zápis je úplný až po nalepení validačnej známky na ISIC alebo preukaz externého študenta. Validačné známky na ISIC a NON ISIC a preukaz externého študenta/-ky budeme vydávať pri zápisoch.

Bez zápisu a úhrady všetkých poplatkov známky nevydávame.

 

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2024/2025: 

  • preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 26,00 €
  • preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 13,00 €
  • preukaz študenta v externej forme štúdia 13,00 €
  • duplikát preukazu 7,00 €


Obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou

  • študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 19,- EUR
  • študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 6,- EUR
  • študenti v externej forme štúdia 6,- EUR

 

Študent/-ka má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, resp. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AIS2. Upozorňujeme, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať preukazy ISIC zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť cenu za preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS.

V prípade, že ste držiteľom/-kou preukazu študenta/-ky UK (ľubovoľnej fakulty) v Bratislave a budete v akademickom roku 2024/2025 požadovať iba validáciu preukazu študenta/-ky, systém vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC v cene 19 €.

V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte prosím iba 6 € (dodržte platobnú inštrukciu – variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta/-ky a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte nás prosím mailom.

V prípade, že ste už boli držiteľom/-kou preukazu študenta/-ky (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím takisto nás kontaktujte: andrea.ligacovauniba.sk, ester.novota@uniba.sk . Do mailu prosím uveďte informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.

 

Účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

<output>

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...

</output>

<output>účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:</output>

IBAN: SK3681800000007000083100 (variabilný symbol nájdete v AIS2).

 

Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje (sobáš, zmena mena, zmena trvalej alebo korešpondenčnej adresy, zmena čísla občianskeho preukazu), informujte nás o zmene, pri sobáši je potrebné poslať mailom kópiu sobášneho listu.

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>


Všetci doktorandi a doktorandky pošlú mailom:

  • 1x vyplnené a podpísané tlačivo "čestné vyhlásenie" (nájdete tu)
  • doklad o úhrade niektorého typu známky na preukaz
  • doktorand/-ky v externej forme štúdia musia poslať aj doklad o úhrade poplatku za školné.

Bez dokladov o úhrade nebudete zapísaný/-á do ďalšieho akademického roka.