Doktorandské štúdium

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Pre uchádzačov o doktorandské štúdium v študijnom programe slovenské dejiny si školiteľky a školitelia na akademický rok 2023/2024 pripravili tieto témy:

Témy doktorandského štúdia v študijnom programe slovenské dejiny

Všetky témy doktorandského štúdia v odboroch spoločenských a humanitných vied, ktoré vypísali školitelia a školiteľky z FiF UK a spolupracujúcich ústavov SAV nájdete na webe fakulty v kategórii Témy doktorandského štúdia.

CHARAKTERISTIKA

Postgraduálne štúdium predstavuje 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Po splnení všetkých podmienok je štúdium ukončené udelením titulu philosophiae doctor (PhD.).

PRIEBEH A FORMA ŠTÚDIA

Doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny je realizované v spolupráci Katedry slovenských dejín FiF UK, Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK a Historickým ústavom SAV. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľky/školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná časť, vedecká časť, ďalšie aktivity, štátne skúšky. Doktorandské štúdium je možné realizovať v dennej (4-ročné štúdium) alebo externej forme (5-ročné štúdium).