Doktorandské štúdium

CHARAKTERISTIKA

Postgraduálne štúdium predstavuje 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Po splnení všetkých podmienok je štúdium ukončené udelením titulu philosophiae doctor (PhD.).

PRIEBEH A FORMA ŠTÚDIA

Doktorandské štúdium je na našej katedre realizované v rámci programu slovenské dejiny. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná časť, vedecká časť, ďalšie aktivity, štátne skúšky. Doktorandské štúdium je možné realizovať v dennej (4-ročné štúdium) alebo externej forme (5-ročné štúdium).