Bakalárske štúdium

CHARAKTERISTIKA

Bakalárske štúdium histórie sa zameriava na osvojovanie si a rozvíjanie teoretických i praktických poznatkov o dejinách ľudskej spoločnosti, vychádzajúcich z najnovších výsledkov vedy a výskumu, a na zvládnutie ich aplikácie v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín. Poslucháči zároveň získavajú základné kompetencie pre tvorivú prácu historika, teda schopnosť porozumieť textom prameňov a odbornej literatúry, analyzovať interpretovať ich a vytvárať vlastné odborné a vedecké texty. V priebehu trojročného bakalárskeho štúdia preto študenti absolvujú okrem základných historických disciplín aj prípravu z pomocných vied historických, dejín umenia, historiografie a ďalších rozširujúcich odborov.

ožiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program história budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

</output>

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Históriu je možné študovať ako jednoodborové štúdium (študijný program história), v rámci učiteľského štúdia (história v kombinácii s jazykmi či ďalšími humanitnými a prírodovednými disciplínami podľa ponuky) alebo ako medziodborové štúdium v kombinácii s iným odborom (dejiny umenia, etnológia, filozofia, informačné štúdiá, muzeológia,  muzikológia,  religionistika a slovanské štúdiá). Všetky študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2021/2022 nájdete na webe fakulty.

PRIEBEH ŠTÚDIA

Poslucháči navštevujú v rámci výučby povinné a voliteľné kurzy, ktoré sa realizujú najmä formou prednášok a seminárov, spracúvajú seminárne práce a prvý stupeň štúdia zavŕšia štátnou záverečnou skúškou naviazanou na obhajobou písomnej bakalárskej práce.