Odporúčané študijné plány bakalárskeho štúdia

Medziodborové štúdium

Kvôli väčšej prehľadnosti uvádzame jednotlivé zložky medziodborových študijných programov samostatne.

dejiny umenia

etnológia

filozofia

germanistika

história

informačné štúdiá

muzikológia

muzeológia

religionistika

sociológia

slovanské štúdiá

Celofakultná ponuka predmetov

Celofakultná ponuka predmetov