Magisterské štúdium

CHARAKTERISTIKA

Počas magisterského stupňa má študent možnosť špecializovať sa na obdobie či tému dejín, ktoré ho najviac zaujímajú. Cieľom tohto štúdia je upevniť nadobudnuté schopnosti v odbore história a získavať či zdokonaľovať zručnosti v konkrétnej oblasti.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Históriu na magisterskom stupni je možné študovať ako jednoodborové štúdium (študijný program história) a v rámci učiteľského štúdia (história v kombinácii s jazykmi či ďalšími humanitnými a prírodovednými disciplínami podľa ponuky). Základným predpokladom prijatia uchádzača na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program.

PRIEBEH ŠTÚDIA

Poslucháči navštevujú v rámci výučby povinné a voliteľné kurzy, ktoré sa realizujú najmä formou prednášok a seminárov. Počas druhého stupňa štúdia je dôraz kladený na písanie seminárnych prác a záverečnej, diplomovej práceŠtúdium magisterského stupňa končí štátnou skúškou v ústnej podobe a obhájením záverečnej práce.