Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Ako zistím, v akých študijných programoch môžem na FiF UK absolvovať doktorandské štúdium?

Prehľad študijných programov, ktoré má FiF UK akreditované, a informácie o nich nájdete tu.

 

Môžem si tému dizertačného projektu sformulovať ja? Alebo si musím vybrať niektorú z ponúkaných tém?

Vysokoškolský zákon určuje, že témy vopred vypisuje vysoká škola; našu aktuálnu ponuku tém nájdete tu. Uchádzači a uchádzačky si z nich vyberajú a prihlasujú sa na jednu konkrétnu tému.

Ak máte vlastnú vysnívanú tému a viete o osobe pôsobiacej na vysokej škole alebo na SAV, ktorá by mohla vystupovať ako Vaša školiteľka alebo školiteľ, môžete ju v predstihu (najmenej 9 mesiacov pred predpokladaným nástupom na štúdium) osloviť a spýtať sa, či by danú tému nevypísala.

 

Ako je to s doktorandským štúdiom na ústavoch Slovenskej akadémie vied?

Viaceré ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV) spolupracujú na realizácii doktorandského štúdia práve s našou fakultou. Sú to: Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Sociologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry a Ústav svetovej literatúry.

Ak chcete absolvovať doktorandské štúdium na niektorom z nich, musíte sa prihlásiť na doktorandské štúdium na FiF UK, pričom z ponuky tém si vyberiete tému vypísanú daným ústavom (stĺpec D – „Inštitúcia“).

 

Môžem sa prihlásiť aj na viacero tém?

Na FiF UK a na spolupracujúce ústavy SAV si môžete podať v danom roku iba jednu prihlášku.

 

ponuke je pri každej téme uvedené, či v jej prípade prichádza do úvahy denné alebo externé štúdium. Je táto informácia záväzná?

  • Ak v stĺpci C nájdete údaj „E“, prichádza do úvahy iba externé štúdium.
  • Ak je tam „D“, tak sa počíta s denným štúdiom, pričom sa ale v prípade nedostatku miest pre denné štúdium môže stať, že prijímacia komisia Vám ponúkne možnosť študovať externe.
  • Ak je pri danej téme uvedené „D/E“, do úvahy prichádzajú taktiež obe formy štúdia.

Prijímacia komisia urobí záver, či odporúča alebo neodporúča Vaše prijatie. Ak sa vysloví za Vaše prijatie, uvedie aj odporúčanú formu štúdia. Konečné rozhodnutie prijme dekan fakulty na základe odporúčaní komisií a po zohľadnení toho, koľko doktorandských miest je k dispozícii.

Podmienky a systém štúdia v dennej aj externej forme doktorandského štúdia sú vysvetlené tu.

 

Akým spôsobom a dokedy sa môžem prihlásiť?

Prihlášky na doktorandské štúdium s nástupom na začiatku nasledujúceho akademického roku (september) sa môžu podávať od 1. mája do 31. mája daného roku.

  • Elektronická prihláška je prístupná od 1. mája do 31. mája tu. Ak aktuálne študujete na Univerzite Komenského, prihlášku podávate cez fakultný AIS2; ostatní si vytvoria nové konto podľa návodu.
  • Prihlášku treba zároveň vytlačiť, podpísať a poslať na adresu Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Referát vedy a doktorandského štúdia, Gondova 2, 811 02 Bratislava. To isté platí aj pre osoby uchádzajúce sa o štúdium na základe témy vypísanej niektorým z uvedených ústavov SAV.
  • Doklady, ktoré tvoria povinné prílohy prihlášky, nám prosím pošlite v elektronickej podobe (farebné skeny originálnych dokumentov) na adresu rvvc@fphil.uniba.sk.

Prihlášky do kola realizovaného v súvislosti s výzvou plánu obnovy (1, 2) sa môžu podávať  do 30.6.2023.

 

Čo ma čaká na prijímačkách?

Prijímacia skúška sa realizuje formou pohovoru. Obsahom pohovoru sú otázky o predloženom projekte a otázky komisie, ktoré súvisia s témou a predloženým projektom a sú zamerané na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí v príslušnom odbore, ako aj znalosti odbornej literatúry.

Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásené viaceré osoby, komisia určí poradie úspešnosti. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej či vedeckej publikačnej činnosti a ďalšie odborné a vedecké aktivity.

 

Kedy budú prijímačky a kedy sa dozviem výsledok?

Ak si načas podáte prihlášku, spĺňajúcu všetky náležitosti, dostanete pozvánku s dátumom, hodinou a miestom konania prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky na väčšinu študijných programov budú tento rok 21. júna; v prípade, že prijímačky na niektorý študijný program, resp. ústav SAV budú v inom termíne, uvedieme to na stránke, a samozrejme aj v pozvánke. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostanete potom začiatkom júla.

Študijné programy s iným termínom prijímacieho konania:

literárna veda ÚSvL SAV - 26. 6. o 14.30 hod
umenovedné štúdiá FiF UK- 26.6. o 9.00 hod.
umenovedné štúdiá ÚHV SAV - 26. 6. o 13.30 hod.
systematická filozofia - 21. 6. o 10.00 hod.
SF FÚ SAV - 21. 6. o 14.00 hod.
slavistika - 20.  6. o 9.30 hod.

Prijímacie skúšky pre kolo realizované v súvislosti s výzvou plánu obnovy (1, 2) sa budú konať vo väčšine prípadov 17.7.2023. V prípade, že sa budú konať v inom termíne, budeme vás o tom informovať na webe.