Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2020/2021

 

 

 

A K T U A L I Z O V A N É 12. 5. 2021 - stránka sa bude priebežne aktualizovať a dopĺňať podľa pandemickej situácie

Témy dizertačných prác, školitelia a forma štúdia:

aktualizované témy budú uverejnené v sekcii Témy dizertačných prác od 5. marca 2021

Počet prihlášok

uchádzači o doktorandské štúdium si môžu podať na FiF UK len jednu prihlášku - na vypísanú tému, ktorá má určenú formu štúdia - D alebo E; v prípade, že je téma vypísaná pre obe formy štúdia (D/E), ide prednostne o denné štúdium a komisia môže ponúknuť doktorandovi pri prijímacích pohovoroch externú formu štúdia, ak nie je dostatok denných miest

uchádzači o doktorandské štúdium si môžu podať na ústav SAV len jednu prihlášku - na vypísanú tému, ktorá má určenú formu štúdia - D alebo E; v prípade, že je téma vypísaná pre obe formy štúdia (D/E), ide prednostne o denné štúdium a komisia môže ponúknuť doktorandovi pri prijímacích pohovoroch externú formu štúdia, ak nie je dostatok denných miest

 

podávanie prihlášok na AR 2021/2022:

1. - 31. máj 2021

prihlášky sa podávajú v elektronickej forme (elektronická verzia je prístupná od 1. 5. 2021), neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je súhlas so spracovaním osobných údajov

doklady, doručené po termíne uzávierky (rozhoduje poštová pečiatka alebo pečiatka z podateľne FiF UK), alebo žiadosti, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať

študenti UK, ktorí majú aktuálne štúdium, si podávajú prihlášku cez fakultný AIS2, nemusia si vytvárať nové konto

 

Prihlášky zašlite na adresu:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
811 02 Bratislava

Na uvedenú adresu zasielajú elektronické prihlášky a doklady aj záujemcovia o doktorandské štúdium na jednotlivých ústavoch SAV

 

Prijímacie konanie:

21. 6. 2021 o 9.00 hod

Prijímacie pohovory sa realizujú prezenčnou formou za účasti prijímacej komisie a uchádzačov, pričom budú dodržané všetky platné hygienické štandardy.
(O prípadnej zmene tohto rozhodnutia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude FiF UK včas informovať.)

 

Ak niektorá katedra FiF UK alebo ústav SAV bude mať z organizačných dôvodov iný termín prijímacieho konania, budeme to priebežne dopĺňať na stránke.

Každý uchádzač dostane pozvánku s dátumom, hodinou a miestom konania prijímacích pohovorov!

Katedry a ústavy SAV, ktoré majú prijímacie konanie v inom dátume:

priebežná aktualizácia

K prihláške je potrebné priložiť:

profesný životopis v slovenskom jazyku - podpísaný!

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (Mgr.), končiaci magistri priložia k prihláške informáciu o čase konania štátnic v prvom termíne a po ich absolvovaní prinesú na referát doktorandského štúdia Potvrdenie o ukončení a dobe štúdia zo študijného oddelenia príslušnej fakulty (bakalárske diplomy nenoste), diplom z rigoróznej skúšky - z diplomov a vysvedčenia stačia kópie, príp. skeny

Ak ste ukončili magisterské štúdium mimo územia Slovenskej republiky, podľa Zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máte povinnosť požiadať o uznanie zahraničných dokladov o vzdelaní príslušnú vysokú školu, ktorá poskytuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na dokladoch. Odporúčame informácie zverejnené v rámci Portálu vysokých škôl https://www.portalvs.sk/sk/.

V kompetencii Univerzity Komenského v Bratislave o uznaní zahraničných dokladov rozhoduje rektor. Bližšie informácie nájdete na stránke: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na akademický účel je nevyhnutný doklad, doručte nám ho obratom, najneskôr  v deň zápisu. Bez neho vás nemôžeme zapísať na doktorandské štúdium.

- uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia

- uchádzač, ktorý študoval na inej VŠ, predloží overené kópie dokladov o vzdelaní

súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností

projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač pokladá z hľadiska témy za kľúčové, celkový rozsah projektu by nemal prekročiť 10 strán textu - podpísaný uchádzačom!
projekt k dizertačnej práci treba poslať aj elektronicky na adresu ester.mateasikovauniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk !!!

v prihláške nevypĺňajte Výpis výsledkov....na strane 2 tabuľku (nepripájajte žiaden výpis známok!)

k prihláške netreba prikladať Potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia - strana 3., bod 5.

Prijímacie konanie:

uchádzači, s elektronickými prihláškami, ku ktorým priložia v listinnej forme všetky prílohy, budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční na príslušnej katedre / ústave SAV

Obsahom prijímacej skúšky budú okrem otázok o predloženom projekte aj otázky členov komisie, ktoré organicky súvisia s témou a predloženým projektom a sú zamerané na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom odbore a znalosť literatúry.

Prijímacie komisie vyhodnotia výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určia poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.

Poplatok za prijímacie konanie

20,-  €, potvrdenie o zaplatení treba priložiť k dokladom !!  Platobný príkaz vygeneruje systém elektronickej prihlášky!!

pre zahraničie

7000083100/8180
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
SWIFT: SUBASKBX
VS: 02

Základná podmienka prijatia na doktorandské štúdium:

absolvovanie študijného programu druhého stupňa, alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa