Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

ORCID: 0000-0002-0712-4685

 

Docent vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

 

 

Email:

radoslav.hlusek@uniba.sk 

 

Miestnosť:

Št. 104

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Utorok 10:30 - 12:30 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

Vyštudoval históriu a slovenský jazyk a literatúru na FiF UK v Bratislave, doktorát v odbore etnológia získal na Ústave etnológie FF UK (Praha) a habilitoval sa ako docent v odbore religionistika na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave. Medzi rokmi 2002 - 2005 pôsobil na Stredisku vedeckých informácií na FF UK v Prahe. Od 2005 do 2022 pôsobil na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM. Zaoberá sa dejinami, kultúrou a náboženstvom amerických Indiánov so zameraním na Mezoameriku a kultúru Nahuov ako aj dejinami európskej zámorskej expanzie.  

Odborné zameranie: 

Užšia špecializácia: dejiny, kultúra a náboženstvo amerických Indiánov so zameraním na Mezoameriku a kultúru Nahuov, dejiny európskej zámorskej expanzie

Širšia špecializácia: dejiny, kultúra a náboženstvo Mezoameriky

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Náboženstvo predkolumbovskej Ameriky 2: Aztékovia

Náboženstvo predkolumbovskej Ameriky 3: severoamerickí a juhoamerickí Indiáni

Posvätné hory a rituálna krajina v domorodých náboženstvách Ameriky

Špecializovaný seminár z mezoamerických náboženstiev 1

Európska zámorská expanzia 

 

 

Vedecko-výskumná činnosť

Granty a výskum:

 

2014: riešiteľ projektu č. HLURAD76120514 „Hory a ich miesto v posvätnom priestore Nahuov“ (Las montañas y su lugar en el espacio sagrado de los nahuas). Projekt bol schválený mexickou vládou v rámci štipendia Genaro Estrada pre zahraničných mexikanistov a realizovaný na pracovisku Diversidad Cultural e Interculturalidad (predtým México – Nación Multicultural). Programa Universitario na Universidad Nacional Autónoma de México.


2013-2014: riešiteľ projektu Fondu na podporu vedeckých projektov FF UCM v Trnave (registračné číslo 2013) „Nican mopohua a kult Panny Márie Guadalupskej“.


2013-2015 – spoluriešiteľ operačného programu Európskeho sociálneho fondu Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave (kód ITMS projektu 26110230104).


2011-2015: spoluriešiteľ čiastkovej úlohy 7. rámcového programu Európskej komisie číslo 266831, THEME - SSH-2010-5.1-1: „MYPLACE. Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement.


2011: riešiteľ projektu Národného štipendijného programu na podporu mobilít – samostatný cestovný grant pre študentov, doktorandov, VŠ učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov (typ štipendia - Štipendium NSP), žiadosť č. 1064, názov projektu - „Guadalupský kult medzi Nahuami“ (Guadalupanismo entre los nahuas). Projekt bol realizovaný na pracovisku México – Nación Multicultural. Programa Universitario na Universidad Nacional Autónoma de México.


2010: riešiteľ projektu č. HLURAD76120510 „Kult Panny Márie Guadalupskej a jeho miesto v procese revitalizácie indiánskych kultúr v Mexiku“ (El culto de nuestra señora de Guadalupe y su papel en el proceso de revitalización de las culturas indígenas de México). Projekt bol schválený mexickou vládou v rámci štipendia Genaro Estrada pre zahraničných mexikanistov a realizovaný na Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México.


2006-2008: spoluriešiteľ grantovej úlohy GAČR č. 403/06/0301 „Indiánsky nacionalizmus? Jazyk a rétorika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika“.


2007-2009: spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA 1/4557/07 „Autochtónnosť a synkretizmus v ľudovej viere mexických Indiánov“. 


2006-2008: spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA 1/3742/06 „Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným spoločnostiam“. 


2006-2008:  spoluriešiteľ čiastkovej úlohy 6. rámcového programu Európskej komisie: „Society and Lifestyle: Towards Enhancing Social Harmonization through Knowledge of Subcultural Communities“.


2004-2006: spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA 1/1210/04 „Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve“.


2003-2004 – riešiteľ grantovej úlohy spoločnosti SASAKAWA (SYLFF) „Pohľad pôvodných obyvateľov Mexika na majoritnú mestickú spoločnosť a vzájomné vzťahy medzi oboma skupinami“.
 

Publikačná činnosť

 1. HLÚŠEK, R.: Codex Bratislavensis: zámorské objavy podľa slovenského prameňa zo XVI. storočia,  Bratislava: Chronos  2001, ISBN 80-89027-03-2.

 2. HLÚŠEK, R.: Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej, Bratislava : Chronos 2014, ISBN 978-80-89027-40-8.

 3. HLÚŠEK, R.: Rebuilding the Pyramid. Our Lady of Guadalupe in the Process of Revitalization of Native Mexican Cultures. In: Mácha, P. (ed.)., Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě 2009, pp 52-82, ISBN 978-80-7368-591-1.

 4. HLÚŠEK, R.: Euro-Indians in the Framework of Slovak Society. In: McKay, G., Williams, Ch., Goddard, M., Foxlee, N., Ramanauskaitė, E. (eds.), Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe, Oxford : Peter Lang 2009, s. 165-185, ISBN 978-3-03911-921-9, ISSN 1661-3252.

 5. HLÚŠEK, R.: Euroindiáni v kontexte slovenskej spoločnosti. In: Deák, D., Hlúšek, R., Letavajová, S., Priečko, M., Alternatíva, životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť, Čadca : Magma 2010, s. 47-74, ISBN 978-80-89172-14-6.

 6. HLÚŠEK, R.: Špecifiká výskumu v domorodých komunitách Mexika. In: Hlúšek, R. (ed.), Terénny výskum v špecifickom prostredí. Príklad Indie, Mexika, Zambie a Južného Sudánu, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015, s. 18-37, ISBN 978-80-8105-705-2.

 7. HLÚŠEK, R.: Mexickí Indiáni na pomedzí tradície a modernity na príklade Santa Clary Huitziltepec. In: Český lid 92/2005, 3, s. 259-272, ISSN 0009-0794.

 8. HLÚŠEK, R.: Spoločenská a politická organizácia u mexických Nahuov. In: Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica 2-2005 - Studia Ethnologica XV, s. 71-82, ISSN 0567-8293. Vyšlo aj v Studia Etnologica Pragensia 2010/1, s. 82-93, ISSN 1803-9812.

 9. HLÚŠEK, R.: The Native Mexicans Status in the Process of Time. In: KIAS Papers, Yearbook 2007, s. 25-42, ISSN 1802-1565.

 10. HLÚŠEK, R.: Guadalupská púť ako súčasť domorodého katolicizmu v Mexiku. In: Axis Mundi 1/2012, Vol. 7, s. 50-59, ISSN 1337-0626.

 11. HLÚŠEK, R.: Genéza a význam kultu Panny Márie Guadalupskej. In: Ethnologia Actualis Slovaca 2/2012, s. 60-75, ISSN 1336-569X.

 12. HLÚŠEK, R.: Youth Eco Activism in Slovakia: Case of Wolf – Forest Protection Movement. In: Ethnologia Actualis Vol. 15, 1/2015, s. 91-112, ISSN 1339-7877.

 13. HLÚŠEK, R.: The Manifestation of Globalisation in Native Communities in Mexico. In: Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context, Ostrava : University of Ostrava 2010, s. 59-65, ISBN 978-80-7368-717-5.

 14. HLÚŠEK, R.: Language Situation in Mexico in the Era of Globalization. In: The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, Ostrava : University of Ostrava 2011, s. 76-82, ISBN 978-80-7368-963-6.

 15. HLÚŠEK, R.: La Peregrinación como demostración de la devoción Guadalupana de los indígenas mexicanos. Ejemplo de Peregrinación con antorcha, Santa Clara Huitziltepec, Puebla. In: Martínez Cárdenas, R. (coordinador), Santuarios, fiestas patronales, peregrinaciones y turismo religioso, Málaga : Universidad de Málaga 2013, s. 49-58, ISBN 978-84-15774-59-4.

 16. HLÚŠEK, R.: Fiesta de la Virgen de Guadalupe en un pueblo nahua (ejemplo de Santa Clara Huitziltepec, Puebla). In: Martínez Cárdenas, R. (coordinador), Turismo y Accesibilidad, Zapopan : Astra Ediciones 2015, s. 203-221, ISBN 978-607-9450-13-7.

 17. HLÚŠEK, R.: Slnko zemetrasenia (v spoluautorstve s Milanom Kováčom). Spiritualita súčasných mexických Indiánov, Bratislava : Chronos 2015, ISBN 978-80-89027-41-5.

 18. HLÚŠEK, R.: Being Indian in Mexico: Problems of Identity in Nahua Villages of Hueyapan and Santa Clara Huitziltepec. In: Půtová, B. (ed.), Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures, Praha : Karolinum 2017, s. 30-45, ISBN 978-80-246-3562-0, 978-80-2463585-9 (pdf).

 19. HLÚŠEK, R.: Virgen de Guadalupe y su papel en el proceso de construcción de la identidad de los indígenas mexicanos. In: Contributions in New World Archaeology, Vol. 11 (2017), Special Issue: Weawing Histories: Women in Mesoamerican Culture, Society and Politics, s. 149-160, ISSN 2080-8216.

 20. HLÚŠEK, R.: Hueyapan Hueyapan – Live Under/With the Volcano. Ritual Landscape of a Nahua Community. In: Axis Mundi 1/2017, Vol. 12, s. 16-26, ISSN 1336-569X.

 21. HLÚŠEK, R : Duchovná conquista rituálnej krajiny mexických Nahuov. In: Vyšný, P. (ed.), Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty. Trnava : vydavateľstvo SAV 2019, s. 96-111, ISBN 978-80-568-0187-1.

 22. HLÚŠEK, R : Ritual landscape and sacred mountains in past and present mesoamerica. In: Reviews in Anthropology. No. 1-2/ 2020, Vol. 49, s. 39-60, ISSN 0093-8157.