Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Docent vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2216

 

Email:

attila.kovacsuniba.sk 

 

Miestnosť:

Št. 103

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Pondelok 13:00 - 14:00 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

Absolvent odborov religionistika (1999), história-maďarský jazyk a literatúra (1998) na Masarykovej Univerzity v Brne. Počas štúdia absolvoval ročné pobyty na ELTE v Budapešti (1993-1994) a na Jordánskej Univerzite v Ammáne (1997-1998). Doktorandské štúdum ukončil na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave (2004), kde sa tiež habilitoval (2011).

 

Odborné zameranie:

Súčasný islám, islámsky reformizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe, najmä palestínskych a jordánskych islámskych hnutí. Náboženské a politické vodcovstvo a štátoprávne koncepcie v isláme, vizuálne, masmediálne a internetové podoby islámu, vizuálna kultúra radikálnych islámských hnutí, antropológia islámu. 

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Islám 1

Islám 2

Islám a film 1

Islám a film 2

Jeruzalem 1

Jeruzalem 2

Islámske umenie

Náboženský fundamentalizmus

Antropológia islámu

 

Všeobecne:

Geografia náboženstva

Propedeutický seminár

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies - Religious studies network (lokálny koordinátor Attila Kovács, r. 2003-2014)

REVACERN - Religions and Values: Central and Eastern European Research Network, 6. 6Frame Program of European Union (lokálny koordinátor Attila Kovács, r. 2007-2009)

VEGA - „Islamský radikalizmus a propaganda (Náboženstvo, politika a ideológia na súčasnom Blízkom východe)“ (vedúci Attila Kovács, r. 2007-2009)

Visegrad University Studies Grant – „Multicultural Processes and Immigration in the V4 Countries“ (riešitelia: Jana Benická, Roman Kečka, Attila Kovács, r. 2013-2015)

VEGA – “Rudolf Macúch a náboženské minority v Iráne” (vedúci Attila Kovács, r. 2014-2016)

 

Výskum:

Absolvoval mnohé dlhodobé výskumné a študijné pobyty na Blízkom východe (Izrael a Palestína 1999, 2006, 2013) Jordánsko (2013) Irán (2007), Turecko (2007, 2011) a v Severnej Afrike (Maroko, 2001).

 

Iné odborné aktivity:

Organizovanie konferencií a iných odborných aktivít. Prednášky na konferenciách a medzinárodných vedeckých podujatiach, pozvané prednášky na zahraničných univerzitách a výskumných inštitúciách. Verejné prednášky a prezentácie, účasť na verejných diskusiách, vystúpenie a komentáre v rozhlase a v televízii, novinové články a rozhovory týkajúce sa islámu a Blízkeho východu. Od r. 2012 je predsedom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstva (SSŠN) a šéfredaktorom časopisu spoločnosti názvom Axis Mundi.

Publikačná činnosť

 1. AAB Kovács, Attila: Alláhovi bojovníci : vizuálna kultúra islámskeho radikalizmu. 
  Chronos, 2009
 2. BAA autorů, Kolektiv: Judaismus, křesťanství, islám 
  Nakl. Olomouc, 2003
 3. BCI Kovács, Attila: Islámsky reformizmus a radikalizmus [elektronický dokument] : postavy a pojmy. 
  STIMUL, 2010
 4. DAI Kovács, Attila: Autorita v islame : náboženské a politické vodcovstvo na sunnitskom arabskom Blízkom východe. 
  [s.n.], 2004
 5. FAI Milan, ed.: Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 
  Chronos, 2005
 6. FAI Martin, ed. - Kovács, Attila: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii 
  Chronos, 2006
 7. GHG interv., účast.: Džihádisti si názov Islamský štát privlastnili, propagujú sa smrťou [elektronický zdroj] 
  [s.n.], 2014
 8. ABD Kovács, Attila: "Hášimovská entita" a islámsky aktivizmus štát a Muslimské bratstvo v Jordánsku
  In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. - ISBN 80-89027-18-0. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 55-84
 9. AEC Kovács, Attila: Harun Yahya a příchod Mahdího 
  In: Apokalypsa, nebo transformace? : mileniální koncepce v minulosti i současnosti. - ISBN 978-80-8677. - Praha : Dingir, 2014. -
 10. AEC Kovács, Attila: Hamás a súčasné alternatívy "islámskej politiky" v Palestíne 
  In: Náboženství a politika. 2. část. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. - S. 139-154
 11. AEC Kovács, Attila: Mučeníctvo a vizuálna reprezentácia palestínskych islámských hnutí 
  In: Palestyna : polityka, społeczeństwo, kultura. - ISBN 978-83-88679-85-8. - Łódź : Ibidem, 2009. - S. 85-93
 12. AED Kovács, Attila: Život, smrť a nesmrteľnosť Ahmada Jásina mučeník, svätec, mystik, terorista?
  In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 2. - ISBN 80-89027-20-2. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 261-274
 13. AEF Kovács, Attila: Bôrka komunity, identity a náboženstvo v hornogemerskom pútnickom mieste
  In: Boh všetko vidí = O Del sa dikhel. - ISBN 80-89027-067. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 55-69
 14. AEF Kovács, Attila: Harun Yahya nyomában török iszlám kreacionizmus
  In: A küzdelemnek vége, s még sincs vége. - ISBN 978-80-8062-348-7. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2007. - S. 70-84
 15. AEF Kovács, Attila: Géppisztoly és Korán erőszak és dzihád a palesztin iszlám mozgalmaknál
  In: Vámbéry antalógia 2011. - ISBN 978-80-969963-3-9. - Dunajská Streda : Vámbéry polgári társulás, 2011. - S. 51-62
 16. AEF Kovács, Attila: Hamas in transition religious and/or political change(s) of the Palestinian Islamic movement
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 259-270
 17. AFC Kovács, Attila: Záhrada vôní. Islámske chápanie sexuality a dielo Muhammada an-Nafzáwího 
  In: Náboženství a tělo. - ISBN 80-210-4115-3. - Brno : MU, 2006. - S. 25-34
 18. AFC Kovács, Attila: "Pozvanie k pravde" Harun Yahya a islámsky kreacionizmus
  In: Náboženství a věda. - ISBN 80-7194-876-4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. - S. 88-99
 19. AFD Kovács, Atilla: Šuhadá´ cesty palestínskych "mučeníkov" na druhý svet
  In: Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. - ISBN 80-89027-15-6. - Bratislava : Chronos, 2005. - S
 20. AFD Kovács, Attila: Hamász a XXI. század küszöbén egy palesztin radikális mozgalom kihívásai a moder kar kihívásaira
  In: Az előkelő idegen = Vznešený cudzinec. - ISBN 80-8062-291-4. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2006. - S. 114-129
 21. AFD Kovács, Attila: Cesty mučeníkov palestínske radikálne islamské hnutia a násilie
  In: Vojna a násilie v náboženstvách. - ISBN 978-80-89234-38-7. - Komárno : Reformovaná teologická fakulta UJS, 2007. - S. 94-1
 22. AFD Kovács, Attila: Képek és jelképek a palesztin iszlám mozgalmak "vizuális ideológiája"
  In: A bécsvágy igézetében. - ISBN 978-80-8062-372-2. - Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2008. - S. 148-174
 23. AFD Kovács, Attila: "Az iszlám képei" képi reprezentáció, iszlám radikalizmus és pradigmaváltás
  In: Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti. - ISBN 978-80-8122-017-3. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2011. -
 24. AFD Kovács, Attila: Jeruzsálem a miénk! a palesztin iszlám mozgalmak, Jeruzsálem és vizualitás
  In: A kívánt világosság. - ISBN 978-80-8062-402-6. - Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2009. - S. 387-403
 25. AFG Kovács, Attila: Ends and beginnings of Hamas the visual representations and interpretations of the collective time
  In: Ends and beginnings. - Stockholm : Södertörn University, 2012. - S. 190
 26. AFG , : The indoctrination of images in Islam visual representations and textural narratives of the Palestinian Islamic movemen
  In: New movements in religion theories and trends. - Budapest : [s.n.], 2011. - S. 183-184
 27. AFG Kovács, Attila: Picturing Hamas Palestinian Islamic movement and visual representation
  In: Time of decline, time of hope : scientific, cultural and political engagement of the study of religions. - Brno : Masaryko. -
 28. BEC Kovács, Attila: Pôst, islámsky aktivizmus a reinterpretácie ramadánu 
  In: Náboženství a jídlo. - ISBN 80-7194-800-4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. - S. 75-84
 29. BEE Kovács, Attila: Koniec vekov a príchod Mahdího 
  In: Konec světa. - ISBN 978-80-210-6951-0. - Brno : MU, 2014. - S. 30-43
 30. BEF Kovács, Attila: World-wide Korán: Posvätná kniha islámu a komunikačná revolúcia 
  ISBN 80-89096-14-X. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. - S.
 31. BEF Kovács, Attila: Harun Yahya nyomában 2 a Mahdí eljövetele
  In: Ábrándjaink kora. - ISBN 978-80-8062-477-4. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2013. - S. 346-368
 32. BEF , Attila: Képek és képtilalom az iszlámban reformista és radikális álláspontok, ill. gyakorlat a mai szinnita iszlámban
  In: A kelet ritka nyugalma. - ISBN 978-80-8062-410-1. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2010. - S. 325-337
 33. BEF Kovács, Attila: Orientalisták és fundamentalisták 
  In: A kísérlet folytatódik. - ISBN 80-8062-241-8. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2005. - S. 98-108
 34. EDI Kovács, Attila: Rácová, Anna (ed.): Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike 
  In: Hieron 8-9/2003-2004. - ISBN 978-80-89027-21-7. - Bratislava : Chronos, 2007. - S. 182-184
 35. EDI Kovács, Attila: Gary R. Bunt: Islam in the digital age: e-jihad, online fatwas and Cyber Islamic environments 
  In: Ethnologia actualis Slovaca 7. - Trnava : UCM, 2007. - S. 142-143
 36. EDI Kovács, Attila: The academic study of religion during the cold war. East and West 
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 110-112
 37. EDI Kovács, Attila: Gary Bunt: Virtually Islamic computer-mediated communication and cyber Islamic environments 
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 104-105
 38. ADE Kovács, Attila: Virtuální umma: Islám a islámští radikálové v kyberprostoru 
  In: Religio. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 181-188
 39. ADE Kovács, Attila: Katastrofa a islámské alternativy návratu. Palestinci v Jordánsku 
  In: Sociální studia. - Roč. 1, č. 2 (2004), s. 171-181
 40. ADF , Attil: Obrazy islamského Iránu štátna propaganda a vizuálna reprezentácia v Iránskej islamskej republike včera a dnes
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 25-31
 41. ADF Kovács, Attila: Harun Yahya a príchod mahdího 
  In: Axis mundi. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 13-20
 42. ADF Kovács, Attila: Medzi nacionalizmom a islamským fundamentalizmom Niektoré aspekty hnutia Hamas
  Roč. 11, č. 1 (2002), s. 65-79
 43. ADF Kovács, Attila: Krv mučeníkov 
  In: Anthropos. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 11-16
 44. ADF Kovács, Attila: Martyrdom and visual representations of the Palestinian Islamic movements 
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 175-183 (+ 20 obr.)
 45. ADF Kovács, Attila: Debata o 99 krásnych menách pre Boha 
  In: Anthropos. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 19-22
 46. BDE Kovács, Attila: Islámští radikálové na internetu 
  In: Nový Orient. - Roč. 59, č. 1 (2004), s. 8-11
 47. BDE Kovács, Attila: Darwin v Turecku islámsky kreacionizmus v Turecku je reakciou na sekularizmus
  In: Dingir. - Roč. 10, č. 4 (2007), s. 126-128
 48. BDE , : Dnešný ramadán: komercia aj aktivizmus reinterpretácie významu pôstneho mesiaca odrážajú spoločenské premeny moslimskýc
  In: Dingir. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 17-29
 49. BDE Kovács, Attila: Barlaam a Josafat - cesty buddhistických příběhů na západ 
  Roč. 52, č. 6 (1997), s. 217-219
 50. BDF Kovács, Attila: Ríša viery dejiny islámu v "zlatej ére"
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 3 (2014), s. 44-49
 51. BDF Kovács, Attila: Džihádí a novo-salafí hnutia a vizuálny prejav 
  In: Axis mundi. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 34-38
 52. BDF Kovács, Attila: Strana ´Alího vznik a podoby ší´itského islamu
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 48-53
 53. BDF Kovács, Attila: Hrdinovia z grafitov a plagátov 
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 21-23
 54. EDI Kovács, Attila: Hatina, M. (ed.): Guardians of faith in modern times ´Ulama´ in the Middle East
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 64-66
 55. EDI Kovács, Attila: Iveta Kouřilová - Miloš Mendel (eds.): Cesta k prameni : fatvy islámských učenců k otázkám všedního dne 
  In: Religio. - Roč. 13, č. 2 (2005), s. 346-348
 56. EDI Kovács, Attila: Ondřej Beránek: Ignác Goldziher - vězeň z Budapešti. Život a dílo zakladatele islamologie 
  In: Religio. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 129-131
 57. EDI Kovács, Attila: Miloš Mendel, Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí 
  In: Religio. - Roč. 18, č. 1 (2010), s. 116-117
 58. EDI Kovács, Attila: Paul Lunde: Islam : viera, kultúra, dejiny 
  Roč. 1, č. 3 (2004), s. 19
 59. EDI Kovács, Attila: Miloš Hubina: Vedomie ako oceán 
  Roč. 1, č. 3 (2004), s. 19
 60. EDI Kovács, Attila: Frederik M. Denny: Islám a muslimská obec 
  In: Religio. - Roč. 6, č. 2 (1998), s. 239-240
 61. EDJ Kovács, Attila: Tieň Usámy bin Ládina 
  Roč. 11, č. 1 (2002), s. 12-14
 62. EDJ Kovács, Attila: "Mi" és az iszlám, az iszlám és "mi" Uszáma bin Láden után
  Č. 1 (2002), s. 28-35
 63. EDJ interv., účast.: Radikálne islámske hnutia sú prejavom modernity s hosťom Slova sa zhovárala Silvia Ruppeldtová
  In: Slovo. - Roč. 10, č. 50 (2008), s. 10
 64. GII Kovács, Attila: Medzinárodná vedecká konferencia Cosmopolitanism and cosmologies 
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 58-60
 65. GII interv., účast.: "Väčšinová spoločnosť na Slovensku muslimov pozná najmä z obrazovky" 
  In: Al-Islám. - Č. 2 (2012), s. 1-3
 66. GII , : 10. medzinárodná konferencia o kyberpriestore - Náboženstvo v kyberpriestore / 10th international cyberspace conference - 
  In: Axis mundi. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 41-42
 67. GII Kovács, Attila: Z Dunajskej Stredy do Samarkandu a späť zabudnutý cestovateľ a orientalista Ármin Vámbéry
  In: Kile. - Č. 3 (2013), s. 5
 68. GII Kovács, Attila: Irán menia mladí, ženy a internet 
  In: Sme. - Roč. 17, č. 139 (2009), s. 7
 69. GII Kovács, Attila: Palestínčania a Annapolis 
  In: Sme. - Roč. 15, č. 278 (2007), s. 35
 70. GII Kovács, Attila: 11. konferencia EASR "Ends and beginnings" (23.-26.8.2012, Štokholm, Švédsko) 
  In: Axis mundi. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 74
 71. GII interv., aut.: A Kelet világa - nyugaton (1. rész) 
  In: Remény. - Roč. 22, č. 27 (2011), s. 5
 72. GII interv., aut.: A Kelet világa - nyugaton (2. rész) 
  In: Remény. - Roč. 22, č. 27 (2011), s. 5
 73. GII Kovács, Attila: 18 éves libanoni kaland 
  In: Új szó. - Roč. 53, č. 120 (2000), s. 2
 74. GII Kovács, Attila: Szíria Asszad után 
  In: Új szó. - Roč. 53, č. 135 (2000), s. 2
 75. GII interv., aut.: Atalah - Isten ajándéka 
  In: Új szó. - Roč. 52, č. 44 (1999), s. 33
 76. GII interv., aut.: A menekültek is a dzsihád eszközévé válhatnak 
  In: Új szó. - Roč. 53, č. 167 (2000), s. 13