Doc. Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

Docentka vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

Sekcia judaistických štúdií

 

Telefónne číslo:

<output>2 9013 2413</output>

02 / 9013 2413

 

<output> 2 9013 2413</output>

Email:

ivica.stelmachovic.bumova@uniba.sk 

 

Miestnosť:

Št. 103

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Štvrtok 10:00 - 10:45 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

(*1971)

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história-etnológia. Doktorandské štúdium absolvovala v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pracovala v Ústave pamäti národa a od roku 2007 pôsobila v Inštitúte judaistiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Na Katedre porovnávacej religionistiky – Sekcii judaistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pracuje ako odborná asistentka od roku 2012. Prednáša o.i. sociálnu kultúru a dejiny židovského národa/judaizmu. Orientuje sa na výskum židovskej komunity na Slovensku v 20. stor.: napr. židovsko –kresťanským vzťahom, sionistickému hnutiu, antisemitizmu a pod. Ťažiskovou témou jej odborného záujmu je problematika vzťahu štátu a bezpečnostných zložiek k židovskej komunite na Slovensku po roku 1945.

 

Odborné zameranie:

Užšia špecializácia: Židia na Slovensku po roku 1945, totalitný štát a židovská komunita, sionistické hnutie na Slovensku

Širšia špecializácia: dejiny a sociálna kultúra židovského národa, metódy a techniky terénneho výskumu

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Judaizmus 1

Judaizmus 2

Dejiny Židov I. (starovek)

Dejiny Židov II. (stredovek, novovek)

Životný cyklus a židovské symboly

Židia na Slovensku

Dejiny Židov na Slovensku

Štát Izrael- dejiny, spoločnosť, náboženstvo, inštitúcie

Totalitné režimy a židovská komunita

Seminár- totalitné režimy a Židia

 

Všeobecne:

Metódy a techniky terénneho výskumu

Vedecko-výskumná činnosť

Participácia na domácich vedeckých projektoch:

VEGA (2014-16): Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 

(2015-2017) Post-WWII Anti-Semitic Pogroms in East and East Central Europe: Collective Violence and Popular Culture (CEU Budapest)

(2013-2015) Transformácia židovskej komunity po roku 1989 / projekt ÚEtSAV 30/2013, Ústav etnológie SAV, Slovenská akadémia vied, Bratislava

2013-2016 – Transformácia plodnosti žien na Slovensku v 20. a na začiatku 21. storočia, VEGA

2010 – 2012 – Reflexie holokaustu a židovská identita, Odborný projekt Úet SAV 03/2010-12/2012

2010-2011 – Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945, Odborný projekt ÚEt SAV, 1/2010-12/2011

2006-2008 - Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku a Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 (cez prizmu vývoja dynamiky hodnôt) VEGA 2/6059/26; 2006–2008

2006–2007 - Osudy slovenských Židov 1939-1945 (databázový projekt), subprojekt: Databáza obetí rasového prenasledovania židovského pôvodu na Slovensku v rokoch 1939–1945; Ústav pamäti národa, Bratislava

2006–2007 - Židia na Slovensku po roku 1945 VEGA

2005 – 2007 Diverzita ako faktor transformácií identít, VEGA 2/0122/08; 1.1. 2008 – 31.12. 2010

2005 - Likvidácie židovského majetku, databázový projekt; Ústav pamäti národa, Bratislava

1999–2002 - Etnicita ako faktor polarizácie spoločnosti VEGA 2/6047/99

Publikačná činnosť

Kapitoly vo vedeckých monografiách:

Bumová, I. 2010. Povojnové pomery židovskej komunity na Slovensku a emigrácia Židov do Palestíny/Izraela v rokoch 1945-1953. Vrzgulová, M. (ed.) Reflexie holokaustu. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, s. 16-35.

Bumová, I. 2008. Židovská komunita po roku 1945 : snaha o občiansku a sociálnu rehabilitáciu. Vrzgulová, M. – Richterová, D. (ed.) Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, s. 44-66.

Bumová, I. 2006. Postoj ŠtB k emigrácii československých občanov v rokoch 1963-1983 (s dôrazom na Západoslovenský kraj). In: Luther, D. (ed). 2006: E/Migrácie a Slovensko.Zing Print, Bratislava, s.41-74 .

Bumová, I. 2006. ŠtB a židovská mládež (na príklade Západoslovenského kraja v rokoch 1969-1980). In: Salner, P. (ed.) 2006: Židovská komunita po roku 1945. Zing Print, Bratislava, s. 67-100.

 

Vedecké štúdie:

Bumová, I. 2012. Židia – spoločnosť – politika (Slovensko 1945 – 1948). In: Slovenský národopis 60, 2/2012, s. 165- 174.

Bumová, I. 2009. Official anti-semitism in Slovakia after the Second world war (1945-1951) Tydlitánová, V. – Hanzová, A. (ed.). Anatomy of Hatred: Essays on Anti-Semitism. Plzeň : Západočeská univerzita, s. 38-46.

Bumová, I. 2007. Protižidovské výtržnosti v Bratislave v historickom kontexte. In: Pamäť národa, 3/2007, III., s. 14 – 29.

Bumová, I. 2000. Prejavy (in)tolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918-1945. Slovenský národopis, 48, 1/2000, s.53 – 82.

 

(Ďalšie publikačné jednotky možno nájsť v katalógu publikačnej činnosti UK.)