Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

ORCID: 0000-0002-9846-2523

 

Vedúci katedry

profesor vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2212

 

Email:

milan.kovacuniba.sk

 

Miestnosť:

Št. 104

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Streda 13:00 - 14:00 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

TEDx

Bio

Nar. 10.9. 1967, vyštudoval históriu, filozofiu a religionistiku na FiF UK v Bratislave, PhD. štúdium z religionistiky absolvoval na tej istej univerzite, ako aj na University of Uppsala a Universidad Nacional Autónoma de México. Od roku 2002 pôsobil ako docent, neskôr na FiF UK zakladá Katedru porovnávacej religionistiky, ktorú dodnes vedie. Od roku 2011 je menovaný profesorom. Prednášal na viacerých zahraničných inštitúciách, napr. University of Vienna, Musée del´ Homme Paris, Universidad Autónoma de Yucatán Mérida atď. Medzi rokmi 1999-2008 vykonal niekoľko dlhodobých výskumných pobytov u mayského kmeňa Lacandóncov v mexickom štáte Chiapas, kde študoval jeho jazyk, mytológiu a rituály. Od roku 2009 do súčasnosti vedie archeologický výskumný projekt v mayskom meste Uaxactún v Guatemale. Prof. Milan Kováč je zakladateľom mezoamerických a mayských štúdií na Slovensku. Počnúc rokom 1994, kedy zorganizoval prvý výskum v Mezoamerike s priamym dopadom na akademickú sféru, túto výskumnú oblasť systematicky inštitucionalizoval.  V Bratislave zaviedol medzinárodnú Autumn Academy of Maya Hieroglyphic Writing ( od r. 2009). Do slovenčiny kriticky preložil a vydal hlavný písomný prameň k štúdiu mayských dejín „Správa o veciach na Yucatáne“ od Diega de Landu (r. 2011) a na FiF UK založil a vedie Center for Maya Studies (od r. 2012).

 

Odborné zameranie:

Užšia špecializácia: mayská kultúra a náboženstvo, mezoamerické civilizácie.

Širšia špecializácia: kultúry a náboženstvá staroveku, teória a metodológia religionistiky, teória mytológie.

Pedagogická činnosť:

Špecializácia:

Náboženstvá predkolumbovskej Ameriky 1: Mayovia

Náboženstvá predkolumbovskej Ameriky 2: Aztékovia

Náboženstvá predkolumbovskej Ameriky 3: severoamerickí a juhoamerickí Indiáni

Texty predkolumbovskej Ameriky

Bohovia mayských kódexov

Súčasné náboženstvo Mayov

Úvod do štúdia mayskych hieroglyfov 1

Úvod do štúdia mayskych hieroglyfov 2

Úvod do štúdia mayskych hieroglyfov 3

Seminár ku štúdiu mayskych hieroglyfov

Špecializovaný seminár z mezoamerických náboženstiev 1

Špecializovaný seminár z mezoamerických náboženstiev 2

 

 Všeobecne:

Teória a metodológia religionistiky

Svetové mytológie

Náboženstvá staroveku – Mediteránna oblasť, antika

Nová komparatistika W. Padena

Interpretatívna religionistika

Religionistika M. Eliadeho

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

2013–2017 - APVV: “Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu“

2013–2016 - VEGA: “Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov s mesta Uaxactún”

2009-2006 – VEGA: “Spiritualita mexických Indiánov”.

2008 - A.W. Mellon Fundation, New York- CNRS Paris: “L´analyse de l´oeuvre Diego de Landa: Relation des choses de Yucatan.”

2008 – 2005 - 6Frame Program of European Union: “Religion and Values in Central Europe” (REVACERN)  coordinated by Szeged University, Hungary.

2008 – “Genaro Estrada” for specialists on Mexico: “Lacandon Mythology”. UNAM, Mexico City.

 

Výskum:

1998-2007: Poverové a magické rozprávania na slovenskom vidieku.

2002-2003: Rómska religiozita a spiritualita na Slovensku.

2007: Petén 2007. Klasická mayská história, Mexiko, Belize, Guatemala. 

1999-2008: Mýty a náboženstvo Mayov-Lacandóncov, Chiapas, Mexiko.

2008: Po stopách Diega de Landu, Mexiko.

2009-2014 (aktuálne trvá): Archeologický projekt Uaxactún, Guatemala

Publikačná činnosť

 1. AAB Kováč, Milan: Slnko jaguára : náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. 
  Chronos, 2002
 2. ACB Kováč, Milan - Podolinská, Tatiana: Lacandónci : poslední praví Mayovia. 
  Chronos, 2001
 3. AGI Kováč, Milan - Krupová, Tatiana: Správa o výsledkoch prieskumu religiozity študentov bratislavských vysokých škôl 
  Odeskal press, 1993
 4. BAA autorov, Kolektív: Religions of the world 4 : a comprehensive encyclopedia of beliefs and practices : S-Z. 
  ABC-CLIO, 2002
 5. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2010
 6. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2003
 7. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2005
 8. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. 
  Encyklopedický ústav SAV, 1999
 9. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2001
 10. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2013
 11. BAB Komorovský, Ján: Religionistika a náboženská výchova : terminologický a výkladový slovník. 
  FR&G, 1997
 12. BAB autorov, Kolektív: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. 
  Encyklopedický ústav SAV, 2007
 13. BCI Kováč, Milan: Teória mýtu [elektronický dokument] : . 
  STIMUL, 2010
 14. BCI Kováč, Milan: Náboženstvá staroveku 3 [elektronický dokument] : antika. 
  STIMUL, 2010
 15. CAA Kováč, Milan: Mitos y cuentos lacandones 
  Trillas, 2012
 16. CAB Adela, prekl.: Mytológia : mýty, povesti a legendy. 
  Fortuna Print, 2006
 17. EAJ pôvodného, z: Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2010
 18. EAJ Dušan, prekl.: Mytológia : ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. 
  Perfekt, 2006
 19. FAI Milan, zost. - Arredondo, Ernesto: Nuevas excavaciones en Uaxactun I. 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2009
 20. FAI Milan, ed. - B., Arne: Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku. 
  Chronos, 2003
 21. FAI , zostavil - , úvod - napísal, komentáre: Zlatý baran : príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim. 
  Radzim, 2004
 22. FAI Milan, ed. - Arredondo, Ernesto: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I.. : Temporada 2010. 
  SAHI, 2010
 23. FAI Milan, ed. - Arredondo, Ernesto: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 24. FAI Milan, ed. - Arredondo, Ernesto: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 25. FAI Milan, ed. - Arredondo, Ernesto: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 26. FAI Milan, ed. - Arredondo, Ernesto: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012 
  Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 27. FAI Milan, ed. - Gál, Tomáš: Religious change 
  Chronos, 2010
 28. FAI Milan, ed.: Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 
  Chronos, 2005
 29. FAI Milan, zost.: Na cestách za posvätnom : výber z diela Jána Komorovského vydaný pri príležitosti jeho 75. narodenín. 
  Chronos, 1999
 30. FAI Luboš, zost. - Kováč, Milan: Normativní a žité náboženství 
  Masarykova univerzita, 1999
 31. ABC , : Lo verdadero versus lo falso estrategias para evitar conflictos socio-políticos en las comunidades lacandonas en Chiapa
  In: Socio-Political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present. - ISBN 97. - Oxford : Archaeopress, 2014. -
 32. ABD Kováč, Milan: Ostrá hora plná mora a iné príbehy ľudovej viery a mágie zo severu Bielych Karpát 
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 144-182
 33. AED Kováč, Milan: "Šokra" - príbeh lacandónskej vodnej ženy 
  In: Na prahu milénia. - ISBN 80-967945-4-X. - Bratislava : ARM 333, 2000. - S. 68-83
 34. AED Kováč, Milan - Jurík, Milan: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom 
  In: Čačipen pal o Roma. - ISBN 80-88935-41-5. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 127-143
 35. AED Kováč, Milan: Mexické Jezuliatka ako svätci 
  In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 2. - ISBN 80-89027-20-2. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 275-287
 36. AED Kováč, Milan: Excavaciones en el Edificio H-XV (operación 11) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 437-469
 37. AED Riečan, Matúš - Kováč, Milan: Programa de mapeo (operación 6) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 636-644
 38. AED Kováč, Milan: Programa de rescate y recorridos (operación 18) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 646-671
 39. AED Kováč, Milan: Excavaciones en la estructura H-XV (operación 11) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 181-214
 40. AED Kováč, Milan: Excavaciones en la Plaza Oeste del Grupo H Norte (operación 15G) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 283-290
 41. AED , Milan: Programa de rescate y recorridos recorrido y reconocimientos de Uaxactun y las zonas adyacentes (operación 17)
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 421-440
 42. AED Kováč, Milan - Pallán, Carlos: Excavaciones de los monumentos de la Plaza Oeste, Grupo H Norte (operación 15G) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 79-136
 43. AED Kováč, Milan: Programa de rescate y recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes (operación 17) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 203-248
 44. AED Kováč, Milan: Resultados y contexto del fechamiento de las muestras de C14 de Uaxactun 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 315-328
 45. AED Kováč, Milan: Excavaciones e iconografía de la estructura PM I Sub "La casa de las pinturas" (operación TZB 3) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 46. AED Kováč, Milan - Drápela, Tomáš: Programa de recorridos de Tzibatnah y sus alrededores (operación TZB 10) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 47. AED Kováč, Milan: Excavaciones y registro de los monumentos del sitio TRSO 1/A2 (Ch´anal/ El Manantial). (operación MNT 1) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 48. AED Drápela, Tomáš - Kováč, Milan: Recorrido y reconocimiento del sitio TRSO 1/A2 (Chanal/ El Manantial). (operación MNT 3A) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 49. AED Drápela, Tomáš - Kováč, Milan: Programa de recorrido y reconocimiento de Tzibatnah. (operación TZB 10C) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 50. AED Kováč, Milan: Ľudová viera u slovenských Rómov 
  In: Studia Academica Slovaca 33. - ISBN 80-88982-82-0. - Bratislava : Stimul, 2004. - S. 106-114
 51. AED Kováč, Milan: Od Söderbloma k Widengrenovi tradície a revolúcie uppsalskej religionistiky
  In: Hieron 2/1997. - ISBN 80-967860-2-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1998. - S. 32-42
 52. AED Hnila, Pavol - Kováč, Milan: Makovicová bohyňa z Gazi 
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 39-64
 53. AED Kováč, Milan: Baby face hľadanie olméckeho slnečného boha
  In: Hieron 1. - ISBN 80-967138-8-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1996. - S. 45-64
 54. AED Kováč, Milan: Dvojdomé univerzum Popol Vuh 
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 113-132
 55. AEE Kováč, Milan: Lacandónsky mýtus o dvoch Slnkách 
  In: Stálá iberoamerikanistická konference. - ISBN 978-80-7395-059-0. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. - S. 7-12
 56. AEE Komorovský, Ján - Kováč, Milan: The study of religions in the Slovak Republic under the conditions of communism 
  ISBN 0-8204-5151-7. - New York : Peter Lang, 2001. - S. 105-117
 57. AEE Milo, Peter: Archaeogeophysical measuring in the jungle of Guatemala - Projekt Uaxactún 
  In: Archaeological prospection. - ISBN 978-605-396-155-0. - Izmir : [s.n.], 2011. - S. 120-122
 58. AEE Beňušková, Zuzana: Research of folk religiousness and religious identity in Slovakia 
  In: Ethnology of religion. - ISBN 963-05-8179-5. - Budapest : Akadémiai kiadó, 2004. - S. 271-287
 59. AEE Kováč, Milan: Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov 
  In: Normativní a žité náboženství. - ISBN 80-210-2047-4. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 44-55
 60. AEF Kováč, Milan: Diego de Landa a jeho dielo v historických súvislostiach 
  In: Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566. - Bratislava : SAHI, . -
 61. AEF Kováč, Milan: Hachakyumove premeny posledné mayské náboženstvo na prelome tisícročí
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 83-89
 62. AEF Kováč, Milan: Slnko pre spravodlivých posvätnosť prísahy a Božia sankcia medzi horehronskými Rómami z obce Telgárt
  In: Boh všetko vidí = O Del sa dikhel. - ISBN 80-89027-067. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 129-146 / 344-345
 63. AEF dosl., aut.: Bádanie o poverách na rázcestí 
  In: Zlatý baran. - ISBN 80-969131-2-3. - Brdárka : Radzim, 2004. - S. 181-186
 64. AEF Kováč, Milan: Lacandónsky totemizmus dnes 
  In: Hieron 8-9/2003-2004. - ISBN 978-80-89027-21-7. - Bratislava : Chronos, 2007. - S. 51-69
 65. AEF Kováč, Milan: Stability and patterns of change Lacandon Gods in transformation
  In: Ethnologia actualis Slovaca 7. - Trnava : UCM, 2007. - S. 38-59
 66. AEF Kováč, Milan: Klasifikačné modely a typológia reprezentácií bohov u súčasných Mayov - Lacandóncov (Chiapas, Mexiko) 
  In: Ethnologia actualis Slovaca 12. - Trnava : UCM, 2012. - S. 9-32
 67. AEF Kováč, Milan: Ritual drunkness and the religiouschange of Lacandons at present 
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 167-178
 68. AFC Kováč, Milan - Podolinská, Tatiana: Homo religiosus našich dní stereotypy v klasifikácii náboženskej viery
  In: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. - ISBN 80-85010-34-8. - Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2001. - S. 92-
 69. AFC Kováč, Milan: Založenie mexického Tenochtitlánu mýtus a skutočnosť
  In: Historická Olomouc 12. - ISBN 80-244-0323-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - S. 175-189
 70. AFC , Milan: Investigaciones recientes en Uaxactun temporadas 2012 y 2013 del Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. -
 71. AFC , Kováč - ..., Milan: Bolontun un sitio extraordinario en la periferia de Uaxactun
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. -
 72. AFC , : Chʼanal, “el lugar de las gotas“ registro y desciframiento preliminar de nuevos monumentos en un sitio al norte de Peté
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. -
 73. AFC Kováč, Milan: Grafitos de Tz´ibatnah el arte Maya extraoficial del Petén noreste
  In: XXV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. - ISBN 9. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. -
 74. AFC Kováč, Milan: Resultados de la tercera temporada del proyecto Sahi-Uaxactun 2011 
  In: XXV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 2011. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. -
 75. AFC Kováč, Milan: Resultados de la segunda temporada de campo 2011 en Tz´ibatnah, Petén 
  In: XXV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 2011. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. -
 76. AFC Kováč, Milan: Zástupná symbolika krvi u súčasných Mayov-Lacadóncov 
  In: Náboženství a tělo. - ISBN 80-210-4115-3. - Brno : MU, 2006. - S. 221-232
 77. AFC Alvar, Silvia: El puento entre Chicanel y Tzakol Matzanel y su importancia cronológica en el grupo H Norte de Uaxactun
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012, Tomo 1. - ISBN 978-9. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. -
 78. AFC Gregor, Miloš: Nuevos hallazgos de mineralogía y petrografía de la cerámica de Uaxactun 
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012 Tomo 1. - ISBN 978-99. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. -
 79. AFC , : Destino del mascarón gigante descubrimiento, conservación, restauración e interpretación de las decoraciones monumental
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012, Tomo 2. - ISBN 978-9. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. -
 80. AFC Tec, Fátima - Kováč, Milan: Hallazgos recientes en las cuevas alrededor de Uaxactun 
  In: XXIV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (2). - I. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. -
 81. AFC Kováč, Milan: Tz´ibatnah-el nuevo sitio maya del norte de Petén 
  In: XXIV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (1). - I. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. -
 82. AFC Kováč, Milan: Resultados preliminares de la segunda temporada de campo-2010 del proyecto arqueológico Sahi-Uaxactun 
  In: XXIV simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (1). - I. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. -
 83. AFC Kováč, Milan: Hiatus en el fin de Preclásico y retorno de los reyes, Uaxactun, Guatemala 
  In: Contributions in new world archaeology 3. - ISBN 978-83-7676-130-5. - Krakov : Poľská akadémia umení a vied, 2012. - S. 49
 84. AFC , : Nuevas investigaciones arqueológicas en Uaxactun resultados preliminares de la primera temporada de campo 2009 del Proy
  In: XXIII simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 2009. - Guatemala : Museo nacional de arqueología y etnologí. -
 85. AFC Kováč, Milan: Categoria illud tempus in concepţia lui Eliade privind istoria religiilor 
  In: Mircea Eliade in context European. - ISBN 978-80-904036-3-5. - Praha : [s.n.], 2008. - S. 22-27
 86. AFC Kováč, Milan: Voda v ľudovej viere obyvateľstva severu Bielych Karpát 
  In: Kult a živly. - ISBN 80-86185-06-0. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. - S. 159-169
 87. AFD Kováč, Milan: Paralelné eschatológie Mayov-Lacandóncov 
  In: Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. - ISBN 80-89027-15-6. - Bratislava : Chronos, 2005. - S
 88. AFD Kováč, Milan: Lacandónske misie včera a dnes 
  In: Pohanstvo a kresťanstvo. - ISBN 80-89027-12-1. - Bratislava : Chronos, 2004. - S. 275-284
 89. AFD Kováč, Milan: Život a smrť ceremoniálnych nádob u kmeňa Lacandóncov 
  In: Kult a mágia v materiálnej kultúre. - ISBN 80-968040-3-0. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2004. - S. 95-99
 90. AFG Kováč, Milan: Lacandon journeys to the underworld 
  In: Ends and beginnings. - Stockholm : Södertörn University, 2012. - S. 189
 91. BBB Kováč, Milan: Excavaciones en el Grupo H Norte excavaciones en la Estructura H-XV (operación 5 sub E)
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun I.. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 357-375 [1 AH]
 92. BBB Kováč, Milan: Excavaciones en "La casa de las Pinturas" (operación 3) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 34-83
 93. BEC Kováč, Milan: Rituálna strava a problém sacrum u súčasných Mayov- Lacandóncov z mexického Chiapasu 
  In: Náboženství a jídlo. - ISBN 80-7194-800-4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. - S. 85-93
 94. BED Kováč, Milan: Kultové skalné rytiny škandinávskeho bronzu 
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 194-198
 95. BEE Kováč, Milan: Crecimiento colapso y retorno ritual en la ciudad antigua de Uaxactún (150 a.C.-300 d.C.) 
  In: Millenary Maya societies: past crises and resilience. - Paris : Mesoweb, 2013. - S. 106-121
 96. BEF Nagy, Martin: Programa de mapeo y reconocimiento en Uaxactun, Temporada 2009 (operación 6) 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun I.. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 377-386
 97. BEF Kováč, Milan: Praveké osídlenie Žikavy 
  In: 925 rokov prvej písomnej zmienky o obci Žikava. - Žikava : Obecný úrad, 2000. - S. 16-20
 98. BEF Kováč, Milan - Arredondo, Ernesto: Comentarios finales síntesis de la Primera Temporada de Campo 2009
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun I.. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 431-439
 99. BEF Kováč, Milan: Ľudové obrady a zvyky v Žikave 
  In: 925 rokov prvej písomnej zmienky o obci Žikava. - Žikava : Obecný úrad, 2000. - S. 63-77
 100. BEF Kováč, Milan - B., Arne: Rómovia a viera 
  In: Boh všetko vidí = O Del sa dikhel. - ISBN 80-89027-067. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 9-14 / 329-335
 101. BEF Kováč, Milan - Arredondo, Ernesto: Comentarios finales: síntesis de la primera temprada de campo 2010 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 94-100
 102. BEF Riečan, Matúš: Programma de mapeo Tz´ibatnah 2010 (operación 4) 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 89-93
 103. BEF Arredondo, Ernesto - Kováč, Milan: Segunda temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-9
 104. BEF Kováč, Milan - Arredondo, Ernesto: Comentarios síntesis de la segunda temporada de campo 2010
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 874-878
 105. BEF Arredondo, Ernesto - Kováč, Milan: Tercera temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-5
 106. BEF Kováč, Milan - Arredondo, Ernesto: Comentarios síntesis de la tercera temporada SAHI-2011
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 520-527
 107. BEF Arredondo, Ernesto - Kováč, Milan: Cuarta temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun 
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-5
 108. BEF Kováč, Milan: Comentarios síntesis de la cuarta temporada SAHI-2012
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 335-345
 109. BEF Kováč, Milan: Segunda y tercera temporada de las intervenciones de SAHI en el Peten Noreste 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 110. BEF Kováč, Milan: Resultados de las temporadas 2011 y 2012 
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80. - Bratislava : SAHI, 2013. -
 111. BEF Kováč, Milan: Religiozita ako možný prostriedok k riešeniu sociálneho postavenia Rómov 
  In: Rómska kultúra na Slovensku v 21. storočí. - ISBN 80-8062-211-6. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004. - S. 41-44
 112. BEF Kováč, Milan: Z hľadiska večnosti život a osudy profesora Jána Komorovského
  In: Na cestách za posvätnom. - ISBN 80-967860-7-5. - Bratislava : Chronos, 1999. - S. 13-35
 113. EDI Kováč, Milan: Tzvetan Todorov: Dobytí Ameriky 
  In: Hieron 1. - ISBN 80-967138-8-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1996. - S. 129-130
 114. EDJ Kováč, Milan: Počiatky amerikanistiky v Trnave 
  In: Ethnologia actualis Slovaca 8. - Trnava : UCM, 2008. - S. 62-64
 115. GII Kováč, Milan: Severská línia nadviazanie spolupráce religionistických pracovísk v Uppsale a v Bratislave
  In: Hieron 2/1997. - ISBN 80-967860-2-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1998. - S. 131-134
 116. GII , : Prednášková činnosť a terénny výskum organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV v roku 1998 
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 208-210
 117. ADE Kováč, Milan: Príbeh T´uba 
  In: Český lid. - Roč. 92, č. 3 (2005), s. 273-296
 118. ADE Kováč, Milan: Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch 
  In: Národopisná revue. - Roč. 10, č. 1-2 (2000), s. 7-12
 119. ADE Kováč, Milan: Antóniov lacandónsky panteón a starí Mayovia 
  In: Religio. - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 125-150
 120. ADE , : "Mythos" versus "logos" strategies of rationalization at the boundaries of two worlds in the conceptions of supernatura
  In: Dialogue and Universalism. - Roč. 12, č. 8-10 (2002), s. 85-99
 121. ADE Kováč, Milan - R., Ramzy: El papel de Sihyaj K´ahk´ en Uaxactun y el Petén Central 
  In: Contributions in new world archaeology. - Roč. 4 (2012), s. 113-126
 122. ADE Kováč, Milan - Karlovský, Vladimír: Astronomická rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne 
  In: Religio. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 27-48
 123. ADE Kováč, Milan: Antropológ ako sociálny inžinier 
  In: Cargo. - Č. 2 (2001), s. 22-39
 124. ADE Kováč, Milan: Ah xok, transformaciones de un dios acuático del tiburón olmeca a la sirena lacandona
  In: Contributions in new world archaeology. - Roč. 5 (2013), s. 151-164
 125. ADE Kováč, Milan: Posvätný priestor v náboženskom myslení starej Mezoameriky 
  In: Religio. - Roč. 7, č. 1 (1999), s. 3-22
 126. ADF Podolinská, Tatiana - Kováč, Milan: Dcéry Luny rituálne postavenie ženy v spoločnosti Mayov - Lacandóncov
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 2 (2000), s. 167-184
 127. ADF Kováč, Milan: Cigánsky Pán Boh 
  In: OS. - Roč. 7, č. 4 (2003), s. 32-36
 128. ADF Gregor, Miloš: Prírodné vedy a výskum starých Mayov 
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Č. 52 (2012), s. 141-157
 129. ADF Kováč, Milan: Metodologické otázky komaparatívnej mytológie Jána Komorovského 
  In: Axis mundi. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 12-17
 130. ADF Kováč, Milan: The Maya myth about two Suns 
  In: Axis mundi. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 13-21
 131. ADF Kováč, Milan: Bohovia, smiech a pamäť - mayské neoficiálne umenie z mesta Tz´ibatnah 
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 3-10
 132. ADF Kováč, Milan: Náboženstvo mínojskej Kréty, jeho pôvod a paralely 
  In: ENKI. - Roč. 1, č. 1 (1993), s. 46-71
 133. ADF Kováč, Milan: Štruktúra opozícií v súčasnej ľudovej viere mexických Indiánov 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 163-178
 134. ADF Kováč, Milan: Ekológia náboženstva lacandónskych Mayov 
  In: Fénix. - Roč. 4, č. 2 (1999), s. 24-27
 135. ADF Kováč, Milan: Ľudová kozmovízia v Bielych Karpatoch 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 47, č. 2-3 (1999), s. 173-181
 136. BDE Kováč, Milan: Ušľachtilý divoch alebo Rousseau v Lacandónskom pralese 
  In: Sedmá generace. - Roč. 10, č. 4 (2001), s. 19-20
 137. BDF Kováč, Milan: Ľudské obete starých Aztékov krv a smrť na uzmierenie bohov
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 10 (2000), s. 12-13
 138. BDF Kováč, Milan: Rozlúštenie mayských hieroglyfov 
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 8 (2001), s. 4-5
 139. BDF Kováč, Milan: Kamenní svedkovia praveku tri najvýznamnejšie lokality skalných rytín v Európe
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 4 (2001), s. 2-3
 140. BDF Kováč, Milan: Cerén - mayské Pompeje 
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 8 (2014), s. 26-29
 141. BDF Kováč, Milan: Tayasal - pád posledného mayského mesta 
  In: Historická revue. - Roč. 26, č. 10 (2014), s. 44-47
 142. BDF Kováč, Milan: Objav najstaršej podoby mayského boha slnka 
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 10 (2012), s. 72
 143. BDF Kováč, Milan: 20 najvýznamnejších objavov slovenských archeológov v Guatemale 
  In: Historická revue. - Roč. 26, č. 10 (2014), s. 10-21
 144. BDF Kováč, Milan - Pallán, Carlos: Mayský kráľ prehovoril 
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 8 (2012), s. 78
 145. BDF Kováč, Milan: Mayské kolapsy 
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 8 (2012), s. 53-58
 146. BDF Kováč, Milan: V znamení indiánskych bohov 
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 11 (2002), s. 20-21
 147. BDF Kováč, Milan: Čo je to náboženstvo 
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 5-8
 148. BDF Kováč, Milan: Slováci objavili jeden z najstarších mayských nápisov 
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 74-76
 149. BDF Kováč, Milan: Mezoamerická "Krajina volaviek" 
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 34-39
 150. BDF Kováč, Milan: Podivuhodné múzeum doňe Neie v Uaxactúne 
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 28-31
 151. BDF Kováč, Milan: Copán a Quiriguá dejiny jednej mayskej revolty
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 16-23
 152. BDF Kováč, Milan - Podolinská, Tatiana: Súčasní lacandónski Mayovia a kríza ich náboženskej identity 
  In: Tvorba T. - Roč. 10(19), č. 3-4 (2000), s. 60-63
 153. BDF Kováč, Milan: Civilizácia predkolumbovskej Mezoameriky 
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 8-15
 154. BDF Kováč, Milan: Ona je kamarát 
  In: Anthropos. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 65-68
 155. BDF Kováč, Milan: Lacandónci - poslední mayskí pohania 
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 10 (2011), s. 22-27
 156. BDF Kováč, Milan: Prvý vrchol mayských dejín - svet pred Yax Ehb´ Xookom 
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 12 (2011), s. 69-75
 157. BDF Kováč, Milan: Slovenský objav dvetisíc rokov starého mayského observatória v Guatemale 
  In: Kozmos. - Roč. 44, č. 6 (2014), s. 26-28
 158. BDF Kováč, Milan: Uaxactún v čase prvých kráľov čo priniesol najnovší výskum slovebských archeológov objavili v Guatemale
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 6-14
 159. BDF Kováč, Milan: Tz´ibatnah - mayská pevnosť v džungli 
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 32-38
 160. BDF Kováč, Milan: Dobytie Ameriky osudová zrážka dvoch cudzích svetov
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 4 (2014), s. 49-53
 161. BDF Kováč, Milan: Socializmus v ríši Inkov? 
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 52-55
 162. BDF Kováč, Milan: Mayovia graffiti v džungli
  In: Gold man. - september (2010), s. 96-98
 163. BDF , Milan: The messages of Maya ruins six years of research of the Slovak archeological project in Guatemala (2009-2014)
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 10, suppl. (2014), s. 1-26
 164. BDF Kováč, Milan: Predkolumbovské umenie a Slovensko 
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 45, č. 3 (1996), s. 54-57
 165. BDF Kováč, Milan: Sväté knihy Mayov 
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 32-35
 166. BDF Kováč, Milan: "Rosettská doska" mayológie - abeceda Diega de Landu 
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 36-41
 167. BDF Kováč, Milan: Sláva a pád Mayapánu 
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 14-19
 168. BDF Kováč, Milan: Eliadeho Hélios = Eliade´s Hélios odraz tvorby Mirceu Eliadeho v Čechách a na Slovensku
  In: Kritika & kontext. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 35-37
 169. BDF Kováč, Milan: Mircea Eliade ako filozof dejín 
  In: Kritika & kontext. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 51-55
 170. BDF Kováč, Milan: Bohovia miznú v zrkadlách o možnostiach religionistiky na príklade kultových rytín pravekej Európy
  In: Domino fórum. - Roč. 7, č. 23 (1998), s. 12
 171. BDF Kováč, Milan: Babonová zbierka Štefana Mončeka 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 4 (1998), s. 515-521
 172. BDF Kováč, Milan: Hroby aristokracie z guatemalskej džungle 
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 9 (2009), s. 42-46
 173. BDF Kováč, Milan: Tajomstvá Uaxactúnu slovenské objavy v Guatemale
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 7-8 (2009), s. 6-20
 174. CDF Milan, prekl.: Príbeh lovca krtkov 
  In: Rak. - Roč. 16, č. 12 (2011), s. 12-18
 175. EDI Kováč, Milan: Christian Rätsch - Nikolai K. Grube - Ortwin Smailus - Fray Diego de Landa: Bohové starých Mayů 
  In: Religio. - Roč. 8, č. 1 (2000), s. 118-121
 176. EDI Kováč, Milan: Oldřich Kašpar: Cuentos, mitos y leyendas del México antiguo 
  In: Český lid. - Roč. 92, č. 3 (2005), s. 328-329
 177. EDI Kováč, Milan: "Apocalypto" a súmrak mayského sveta 
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 1 (2007), s. 38-39
 178. EDI Kováč, Milan: Přemysl Mácha: Indiáni a volební demokracie 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 514-515
 179. EDI Kováč, Milan: Lévi-Strauss medzi Goahirmi 
  In: Cargo. - Č. 3-4 (2001), s. 345-348
 180. EDI Kováč, Milan: Jacques Soustelle: Čtvero sluncí. Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 3-4 (2000), s. 404-406
 181. EDI Kováč, Milan: M. Botíková: Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 3-4 (2000), s. 410-411
 182. EDI Kováč, Milan: Jiří Jilík: Žítkovské bohyně 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 511-513
 183. EDI Kováč, Milan: Boguchvała Tuszyńska: Mitologie świata - Majowie. Karl Taube: Aztécké a mayské mýty 
  In: Religio. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 265-267
 184. EDI Kováč, Milan: Marta Botíková - Ján Botík: V krajine totemových stĺpov 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 236-238
 185. EDI Kováč, Milan: David Carrasco: Náboženství Mezoameriky. Kosmovize a obřadní centra 
  In: Religio. - Roč. 6, č. 2 (1998), s. 237-239
 186. EDJ Kováč, Milan: Zomrel Ján Komorovský, zakladateľ vedeckého štúdia náboženstiev na Slovensku (2. jún 1924 - 20. marec 2012) 
  In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 194-197
 187. EDJ Kováč, Milan: Problémy s poverami alebo poďakovanie recenzentom 
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 146-152
 188. EDJ Kováč, Milan: Mircea Eliade dnes 
  In: Religio. - Roč. 15, č. 2 (2007), s. 277-279
 189. EDJ Kováč, Milan: Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012) 
  In: Religio. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 277-280
 190. EDJ Kováč, Milan: Slováci objavili v Guatemale neznáme mayské mestá 
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 9 (2010), s. 84
 191. GII Kováč, Milan - Hanuš, Martin: Mayské hieroglyfy v Bratislave 
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 12 (2009), s. 82-83, posl. str. obálky
 192. GII Kováč, Milan: Deti džungle poslední praví Mayovia prežili storočia
  In: Život. - Roč. 50, č. 32 (2000), s. 36-37
 193. GII Kováč, Milan: Etnológovia medzi mexickými Indiánmi 
  In: Naša univerzita. - Roč. 47, č. 1 (2000), s. 9
 194. GII Kováč, Milan: Svet lacandónskych Indiánov v SNM 
  In: Múzeum. - Roč. 48, č. 1 (2002), s. 42
 195. GII Kováč, Milan: Vo svetle lacandónskych Indiánov 
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 7 (2002), s. 7
 196. GII interv., účast.: Mayovia prehovorili rozhovor s doc. Milanom Kováčom, PhD.
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 11 (2002), s. 18-19
 197. GII Kováč, Milan - Podolinská, Tatiana: Láska v dažďovom pralese ako žijú iní
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 38 (2001), s. 18-20
 198. GII Kováč, Milan: 19th Maya cosmology - terrestrial and celestial landscapes 
  In: Axis mundi. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 105-106
 199. GII interv., účast.: Ľudstvo je na konci dvadsiateho storočia hladné po autentickom spôsobe svojej existencie 
  In: Národná obroda. - Roč. 7, č. 174 (1996), s. 5
 200. GII Kováč, Milan: Uppsalsko-bratislavská spolupráca v oblasti religionistiky 
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 1 (1997), s. 19
 201. GII Kováč, Milan: Dialóg študentov religionistiky 
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 9 (1999), s. 13

Fotogaléria