Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) - Mgr.

UČITEĽSTVO MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 

Maďarský jazyk a literatúra v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy sa realizuje ako magisterské (dvojročné) dvojodborové učiteľské štúdium v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov (po absolvovaní príslušnej kombinácie v bakalárskom programe).

Realizáciu týchto študijných programov zabezpečuje Katedra maďarského jazyka (https://fphil.uniba.sk/kmjl).

Obsah študijného programu:

Obsah jazykovej časti štúdia na magisterskom stupni tvoria povinné kurzy Všeobecná jazykoveda, Úvod do sociolingvistiky, Didaktika maďarského jazyka a Dejiny maďarského jazyka a dialektológie 1, 2. Štúdium je doplnené súborom povinne voliteľných lingvistických kurzov (Úvod do textológie, Vybrané kapitoly z aplikovanej jazykovedy, Kapitoly z maďarskej onomastiky, Uralistika, Didaktika maďarčiny ako cudzieho jazyka). 

Literárnu časť učiteľského štúdia tvoria povinné disciplíny: Dejiny literárnej vedy, Svetová literatúra a Didaktika maďarskej literatúry. Štúdium je doplnené súborom povinne voliteľných kurzov z oblasti literárnej histórie a literárnej vedy (Kapitoly zo súčasnej maďarskej literatúry, Maďarská literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry, Identita a literatúra).

Z povinne voliteľných predmetov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky katedry. Výberovo sa prednášajú aj Slovenský jazyk v národnostnom školstve a ďalšie kurzy podľa aktuálnej ponuky. Študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii. 

Súčasťou štúdia sú predmety pedagogického, didaktického a psychologického zamerania v rámci spoločného základu učiteľského štúdia. 

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania sa absolventi môžu uplatniť ako učitelia maďarského jazyka a literatúry na všetkých typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským, učitelia maďarčiny ako cudzieho jazyka na jazykových školách, redaktori a korektori vo vydavateľstvách a redakciách, v štátnej správe, v reklamnej a mediálnej sfére a pod.                       

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. 

Pre študijný program učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov sú profilové nasledovné kurzy: Všeobecná jazykoveda, Dejiny maďarského jazyka a dialektológia 1, 2, Didaktika maďarského jazyka, Didaktika maďarskej literatúry.