Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax (jednoodborové štúdium) - Bc.

                   ­­      MAĎARSKÝ JAZYK - EDITORSTVO A VYDAVATEĽSKÁ PRAX

 

Študijný odbor: filológia

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax je jednoodborový študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných absolventov, ktorí ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, z práce v nových médiách a na internete predovšetkým v maďarskom jazyku.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra maďarského jazyka a literatúry (https://fphil.uniba.sk/kmjl).

 

Obsah štúdia

Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa ovládať teoretické základy redaktorskej práce v tlači, rozhlase, televízii a internetových periodických tituloch. Príprava absolventa je založená na osvojení si teoretických poznatkov z oblasti súčasného maďarského jazyka a literatúry a praktických poznatkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, pričom veľký dôraz sa kladie na tvorbu pragmatických a umeleckých textov v maďarskom jazyku. Absolventi študijného programu ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii a z práce v nových médiách a na internete. Vďaka osvojeniu si súčasného maďarského jazyka a základov štýlov verejného styku sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v maďarskom jazyku, majú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky a o teórii a praxi redigovania v jednotlivých masových médiách.

 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium 

Od uchádzačov o štúdium sa očakáva aktívny záujem o kreatívne písanie a záľuba v štúdiu maďarského jazyka a maďarských reálií, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia a komunikatívnosť. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, etika/náuka o spoločnosti. Pre úspešné zvládnutie štúdia je potrebná znalosť maďarčiny na úrovni C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR). Výučba prebieha v maďarskom jazyku.

 

Uplatnenie absolventov 

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni, alebo sa môže uplatniť ako asistent vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, ďalej ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách alebo vo firemnom prostredí, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov či ako asistent v agentúrach rôzneho typu, v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.