Doktorandské štúdium

Interní doktorandi a ich doktorandské projekty

 

Mgr. Veronika Dančová Jakabová: A magyar mint anyanyelv oktatásának aktuális kérdései a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban / Aktuálne otázky vyučovania maďarčiny ako materinského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku
Doktorandka je momentálne na materskej dovolenke.
Forma štúdia: denná
Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

 

Mgr. Dávid Mellár: Az emlékezés módozatai és szerepe Márai Sándor prózai műveiben / Formy reprezentácie fenoménu pamäti a jeho rola v prozaickej tvorbe Sándora Máraiho
Forma štúdia:
denná
Školiteľ: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.