Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) - Mgr.

MAĎARSKÝ JAZYK A KULTÚRA

 

Maďarský jazyk a kultúra sa realizuje ako magisterské (dvojročné) dvojodborové štúdium v odbore filológia so zameraním na tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii s inými jazykovými špecializáciami  (podľa absolvovaného bakalárskeho programu).

Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra maďarského jazyka (https://fphil.uniba.sk/kmjl).

Obsah študijného programu

Náplň štúdia tohto odboru je rozdelená na jazykovú, literárnu a translatologickú časť. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria povinný kurz Bilingvizmus a kontaktológia a povinne voliteľné kurzy (Sociolingvistika, Kapitoly z aplikovanej jazykovedy, Kapitoly z dejín a dialektológie maďarského jazyka, Národy a jazyky stredovýchodnej Európy), ktoré ponúkajú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si teoretické i praktické poznatky z  lingvistických disciplín absolvovaných v bakalárskom stupni štúdia.

Obsah literárnej časti štúdia tvoria povinne voliteľné disciplíny Kapitoly z dejín maďarskej literatúry, Detská a mládežnícka literatúra, Menšiny a literatúra a Spoločenskovedná terminológia.

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj translatologicky zamerané povinné kurzy Simultánne tlmočenie a Konzekutívne tlmočenie a povinne voliteľné kurzy Preklad odborných textov, Preklad umeleckého textu a Problematika slovensko-maďarského prekladu.

Z povinne voliteľných kurzov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky katedry. Výberovo sa prednáša aj téma Slovenský jazyk v národnostnej tlači, študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii. Do ponuky výberových kurzov patria aj cvičenia zo simultánneho tlmočenia.

Absolventi sa môžu uplatniť ako prekladatelia a tlmočníci v rôznych oblastiach (vo firemnej, administratívno-právnej, diplomatickej oblasti alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktori vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, prípadne ako vedeckovýskumní pracovníci.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. 

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Bilingvizmus a kontaktológia, Simultánne tlmočenie, Konzekutívne tlmočenie