Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) - Bc.

                                             MAĎARSKÝ JAZYK A KULTÚRA

 

Študijný odbor: filológia

 

Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii so štúdiom slovenského jazyka so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo je študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov zo slovenského jazyka do cieľového maďarského jazyka. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie adekvátnej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra maďarského jazyka a literatúry (https://fphil.uniba.sk/kmjl).

 

Obsah štúdia 

Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa pripraviť sa na používanie maďarčiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka a využívanie špeciálnych techník komunikácie (odborný a umelecký preklad, konzekutívne tlmočenie). Cieľom štúdia je ovládať maďarčinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, zákonitosti maďarského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe, čo budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby. Komunikačné a prekladateľské zručnosti si študenti osvojujú na báze administratívnych, publicistických, ekonomicko-právnych, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. V súlade s týmto si osvojujú aj vedomosti z oblasti slovensko-maďarskej porovnávacej jazykovedy, teórie tlmočenia, odborného i umeleckého prekladu, z maďarskej literatúry a z reálií Maďarska. V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Po absolvovaní magisterského stupňa (alebo v poslednom ročníku) si záujemcovia môžu doplniť vzdelanie o pedagogické minimum.

 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium 

Od uchádzačov o štúdium sa očakáva aktívny záujem a záľuba v štúdiu maďarského jazyka ako prvého alebo druhého jazyka, vzťah k jazykovej  a kultúrnej  oblasti Maďarska a komunikatívnosť. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti a dejepis. Pre úspešné zvládnutie štúdia je potrebná znalosť maďarčiny na úrovni C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR). Výučba prebieha v maďarskom jazyku.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni, alebo sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v oblasti cestovného ruchu, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov či ako asistent v agentúrach rôzneho typu, vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.