Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax (jednoodborové štúdium) Mgr.

MAĎARSKÝ JAZYK – EDITORSTVO A VYDAVATEĽSKÁ PRAX

 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax sa realizuje ako magisterské (dvojročné) jednoodborové štúdium v odbore filológia (podľa absolvovaného bakalárskeho programu).

Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra maďarského jazyka (https://fphil.uniba.sk/kmjl).

Obsah študijného programu:

Náplň štúdia tohto odboru je rozdelená na jazykovú, literárnu a editorskú časť. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria povinné kurzy Štylistika, Textológia, Jazykové ideológie a povinne voliteľné kurzy (Lexikografia, Pragmatika jazykového prejavu, Kapitoly z dejín maďarského jazyka, Kapitoly z maďarskej onomastiky, Národy a jazyky stredovýchodnej Európy), ktoré ponúkajú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si teoretické i praktické poznatky z  lingvistických disciplín absolvovaných v bakalárskom stupni štúdia.

Obsah literárnej časti štúdia tvoria povinné predmety Kapitoly z dejín súčasnej maďarskej literatúry, Dejiny knižnej kultúry, Kapitoly z dejín detskej a mládežníckej literatúry a povinne voliteľné disciplíny Maďarská literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry, Populárna kultúra a subkultúry, Identita, text, literatúra a Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku.

Obsah editorskej časti štúdia tvoria povinné kurzy Tvorba a redigovanie pragmatických textov, Textológia a úprava textov, Editorstvo a internetová kultúra, Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti, Analýza publicistických textov a Tvorivé písanie 1, 2, ďalej povinne voliteľné kurzy Organizácia vydavateľskej činnosti, Problematika prekladu a vydavateľská prax, Problematika slovensko-maďarského prekladu.

Z povinne voliteľných kurzov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky katedry. Výberovo sa prednáša aj téma Slovenský jazyk v národnostnej tlači a Preklad odborných textov, študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii. 

Absolventi môžu nájsť uplatnenie v oblasti žurnalistiky, vo vydavateľstvách a redakciách, v mediálnych a reklamných agentúrach, v štátnej a verejnej správe, prípadne v kultúrnych inštitúciách. 

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. 

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Tvorba a redigovanie pragmatických textov, Textológia a úprava textov, Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti.