XXIII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

XXIII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

XXIII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii v roku 2019 organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v Bratislave v dňoch 4. – 6. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Gondova ulica č. 2).

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa sympózia s príspevkom, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám.

Abstrakt príspevku v rozsahu 400 – 500 slov zašlite na e-mailovú adresu cssaf.2019gmail.com do 15. 5. 2019. Abstrakt by mal obsahovať formuláciu hlavnej tézy príspevku a náčrt argumentácie. Podobne ako v ostatných ročníkoch je časový limit prezentácie príspevku stanovený na 35 minút (25 min. príspevok, 10 min. diskusia). Programový výbor posúdi zaslané abstrakty a rozhodne o prijatí príspevku do 15. 6. 2019.

Organizátor sympózia nevyberá žiaden konferenčný poplatok. Zároveň je však zabezpečenie ubytovania a stravy plne v kompetencii účastníkov konferencie. Výnimku tvorí občerstvenie počas konferenčných prestávok a uvítací raut.

Programový výbor:
Lukáš Bielik, František Gahér, Vladimír Havlík, Vladimír Svoboda, Marián Zouhar

Organizačný výbor:
Vedúci OV:
František Gahér
Členovia: Lukáš Bielik, Daniela Glavaničová, Juraj Halas, Tomáš Kollárik, Vladimír Marko, Dominik Sadloň

Podpora podujatia:
Príprava XXIII. ročníka Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii je podporená projektom APVV-17-0057, Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov.

Program

Program v PDF

Zborník abstraktov v PDF