Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenská jednota klasických filológov

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV vznikla v roku 1969 z iniciatívy Miloslava Okála a Jozefa Horeckého. Úlohou vedeckej spoločnosti je:

1. podporovať a pestovať vedeckú prácu v odbore vied o antickom staroveku a medievalistike;

2. upevňovať spoluprácu s praxou;

3. novo hodnotiť antický starovek a študovať význam antickej kultúry pre rozvoj kultúry na Slovensku;

4. propagovať a popularizovať výsledky pokrokovej vedy.

Spoločnosť pravidelne organizuje prednášky a rôzne vedecké podujatia. V predsedníckom kresle zotrval Okál formálne až do roku 1979. V tom roku dosiahla jednota počet 81 riadnych členov. Dbalo sa na to, aby vo výbore a v revíznej komisii mali okrem univerzitných pracovníkov náležité zastúpenie pracovníci SAV, vydavateľstiev i latinčinári zo stredných škôl. Počtom 13 prednášok na pôde jednoty ostáva Okál dodnes jej najčastejším prednášateľom. 

Kontakt a personálne obsadenie

Kontakt

Slovenská jednota klasických filológov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava 

3. poschodie, č. d. 339

 

Personálne obsadenie

doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.

predseda

Tel.: 02/59339423 
E-mail: ludmila.buzassyovauniba.sk

  

Mgr. Mária Májeková

tajomník

E-mail: majekova7uniba.sk

 

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 

hospodár

E-mail: ivan.labajuniba.sk

 

Trnavská pobočka

vedúci: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. 

 

Banskobystrická pobočka 

vedúci: doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. 

 

Košická pobočka 

vedúci: doc. Mgr. Jana Balegová, PhD. 

 

Prešovská pobočka 

vedúci: doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD.