Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku

Popis projektu

Za základné zdroje dynamiky jazyka sa spravidla považujú vyjadrovacie potreby, súvisiace s vývinom kultúry a poznania, a heterogenita, ktorá ako odraz rôznorodosti jazykového spoločenstva a komunikácie spočíva v koexistencii útvarov národného jazyka a tiež v existencii diferencovaného bilingvizmu, resp. multilingvizmu. Záujem predkladateľév projektu je nasmerovaný na problematiku jazykových kontaktov ako jedného zo signifikantných zdrojov dynamiky jazyka - či už dynamiky slovenského jazyka ako dominantného alebo dynamiky iných jazykov vytvárajúcich jazykovú situáciu na Slovensku s istou historickou tradíciou. S cieľom získať komplexný sociolingvistický obraz o interferenčných javov a štruktúrnych zmenách ako aj o motiváciách zmien fungovaní jazykov v rámci vzájomných jazykových kontaktov výskum zahŕňa

  • problematiku vzťahu slovenčiny a češtiny,
  • otázku menšinových jazykov na Slovensku a skúmanie viacjazyčných regiónov,
  • otázku, akým spôsobom je možné skúmané problémy zmapovať v rámci teórie jazykového manažmentu, s cieľom neskoršieho vypracovania stratégií na ich riešenie,
  • úlohu jazykových ideológií.

 

Začiatok riešenia projektu: 1. 10. 2013

Koniec riešenia projektu: 30. 9. 2017

Evidenčné číslo projektu: APVV-0689-12

 

Riešitelia

Aktuality

Publikácie

Linky a dokumenty