Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hlavné témy / The Main Topics

 • Legal Translation
 • Legal Translation from and into Languages of Lesser Diffusion
 • Conventions and Norms in Legal Translation
 • Official Translation
 • Teaching of Legal Translation
 • Legal Terminology
 • Legal Terminology of Languages of Lesser Diffusion


 • Právny preklad
 • Právny preklad z a do málo rozšírených jazykov
 • Konvencie a normy v právnom preklade
 • Úradný preklad
 • Výučba právneho prekladu
 • Právna terminológia
 • Právna terminológia málo rozšírených jazykov