Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikovanie / Publication

Vybrané príspevky budú prepracované na kapitoly v monografii / Selected Papers will be published in the form of Individual Chapters included in the Monography

Zvyšné príspevky budú uverejnené v zborníku Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia / The remaining Papers will be published in the Collection of Papers under the title The Official Translation and Interpreting in Contexts

 

POKYNY PRE AUTOROV

Technické a formálne zásady:

Príspevky musia byť v elektronickej podobe (textový editor Microsoft Word, font Times New Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5). V prípade, že sa v texte vyskytujú zvláštne znaky, tabuľky, grafy a pod., je potrebné odovzdať príspevok aj vo verzii pdf a obrázky samostatne vo formáte jpg.

 

Text príspevku má byť zarovnaný len z ľavej strany, slová na konci riadku sa nerozdeľujú, tvrdý koniec riadku sa používa len na konci odseku.

 

Odseky sa začínajú zarážkou.

 

Kurzíva sa spravidla používa pri názvoch prác a pri uvádzaní príkladov.

 

Polotučné písmo sa spravidla používa pri podnadpisoch a kľúčových pojmoch.

 

Na literatúru sa v texte odkazuje priezviskom autora, rokom vydania a číslom strany (Horecký, 1956, s. 95). V texte priezvisko nikdy neuvádzajte verzálkami, t. j. neuvádzajte (HORECKÝ, 1956).

 

Zoznam použitej literatúry sa uvádza na konci príspevku (nie v poznámkovom aparáte) v abecednom poradí.

 

Pokiaľ obsahuje viac položiek jedného autora, tie sa radia chronologicky; zdroje s identickým menom a rokom sa odlišujú písmenami za rokom, napr. (Horecký, 1856a), (Horecký, 1956b).

 

Bibliografické odkazy (príklady):

 

knižná publikácia: ONDREJOVIČ, S. (2008): Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava: Veda 2008. 204 s.

 

slovník: JAROŠOVÁ, A. – BUZÁSSYOVÁ, K. (eds.) (2011): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [2. zv.]. Bratislava: Veda 2011. 1088 s.

 

štúdia v zborníku: ĎUROVIČ, Ľ. (2000): Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov. In: Sociolinguistica Slovaca 5. Mesto a jeho jazyk. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2000, s. 111 – 117.

 

štúdia v časopise: DOLNÍK, J. (2009): Reálne vz. ideálne a spisovný jazyk. In: Jazykovedný časopis, 2009, roč. 60, s. 3 – 12.

 

internetový zdroj: Slovenský národný korpus. Verzia prim-5.0-public.all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2010. Dostupný na: korpus.juls.savba.sk.

 

článok v elektronickom časopise: KOZDEROVÁ, P. (1999): Nové digitálne knižnice sveta. In: Ikaros [online]. 8/3 1999 [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete: <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/ usti_kozderova.htm>.

 

 Všeobecné poznámky: V odkazoch stačí uviesť iniciály krstných mien. Kurzívou sa v odkazoch uvádzajú iba názvy kníh, zborníkov a časopisov, nie jednotlivých článkov. Čísla strán oddeľujte pomlčkou, nie spojovníkom (pomlčku napíšete stačením „Ctrl“ a „-„ (mínus). 

 

Informácie o autorovi

Meno, priezvisko, titul

Názov pracoviska v jazyku príspevku

Názov pracoviska v originálnom jazyku

Oficiálna mailová adresa

 

 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Technical and Formal Requirements:

Contributions must be submitted in an electronic format (text editor Microsoft Word, font Times New Roman, font size 12 and spacing 1,5). If figures, tables, graphs, etc. are to be included in a text, it is required to submit a contribution in pdf format and images in jpg format, separately.

 

The text of a contribution should be aligned to the left, do not divide words at the end of a line, hard return (paragraph mark) is used to signify the end of a paragraph.

 

A first-line indent is to signal the start of a new paragraph.

 

If giving examples or citing titles, italicise the selected text.

 

The Semibold font should be used on subtitles and keywords, only.

 

A reference should include author name(s), year of publication and page number (Horecký, 1956, p. 95). Please, do not use upper-case letters while giving author´s name, i.e. do not refer as follows (HORECKÝ, 1956).

 

List of references should be given at the end of a contribution (not in Notes)in alphabetical order.

 

If you refer to different works by one author, they should be given in chronological order; different works by one author or group of authors in the same year should be differentiated by including a, b, etc. after the date, e.g. (Horecký, 1856a), (Horecký, 1956b).

 

List of References (examples):

 

Book: ONDREJOVIČ, S. (2008): Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava: Veda 2008. 204 p.

 

Dictionary: JAROŠOVÁ, A. – BUZÁSSYOVÁ, K. (eds.) (2011): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. [2. vol.]. Bratislava: Veda 2011. 1088 p.

 

Study published in Collections: ĎUROVIČ, Ľ. (2000): Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov. In: Sociolinguistica Slovaca 5. Mesto a jeho jazyk. Eds. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2000, p. 111 – 117.

 

Study published in Journal: DOLNÍK, J. (2009): Reálne vz. ideálne a spisovný jazyk. In: Linguistic Journal, 2009, Annual No. 60, p. 3 – 12.

 

Internet source: Slovak National Corpus. Version prim-5.0-public.all. Bratislava: Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences, 2010. Available at: korpus.juls.savba.sk.

 

Article published in an electronic Journal: KOZDEROVÁ, P. (1999): Nové digitálne knižnice sveta. In: Ikaros [online]. 8/3 1999 [cit. 2000-06-10]. Available at: <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/ usti_kozderova.htm>.

 

General information: A reference should include author name(s) and initials. For books,  collections and journals, please, italicise titles of publications not titles of individual articles. When giving page numbers, please, use a dash instead of a hyphen (for a dash, please, press „Ctrl" and „-„ (minus). 

 

Information about Author

Name, surname, titles

Name of the Organization in the language of the contribution

Name of the Organization in the original language

Official e-mail address