Mgr. Benjamin Bossaert, Ph.D.

Miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: benjamin.bossaert@uniba.sk 

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť

jazykové cvičenia, fonetika holandčiny, Politicko-hospodárske dejiny Holandska a Belgicka, Dejiny kultúry nizozemské, rozbor diel nizozemskej literatúry, Dejiny nizozemskej literatúry, Odborná komunikácia v holandčine, štylistika holandčiny, preklad do holandčiny, hobbykurz pre verejnosť

Oblasti výskumu

holandská literatúra, dejíny nizozemska, kultúrne dejíny. slovenské národné hnutie a flámske národné hnutie. analýza diskurzu a imagologika

Účasť na projektoch

Projekt ROK, Rok oranžovej kultúry, predstavenie holandskej a flámskej kultúry pri priležitosti 20. vyročia nederlandistiky na Slovensku a v Bratislave a predsedníctva Holandska a Slovenska v Európskom Únii. Cely rok 2016.

Projekt prekladateľstvo, kolektív B. Bossaert, A.M. Vrbová, K. Čermáková, A. Janečková, umelecké preklady flámskej literatúry.

 

Projekt National and Intermediary Structures in Europe, NISE, zastrešene ADVN (archívne a dokumentačne centrum flámskeho nacionalizmu a narodných štúdií) Antverpy, Belgicko, člen výskumných projektov.

Vybrané publikácie

“Was de tael gansch het volk?”,Comparatief onderzoek naar de Vlaamse en Slowaakse nationale beweging in de 19e eeuw: Een pleidooi om cultuurhistorisch te vergelijken in de neerlandistiek. In: Werkwinkel, journal for Low Countries and South African Studies, Adam Mickiewicz University Poznań.

Mijn vlakke land versus Boven de Tatra bliksemt het : Hoog-en laagland in een comparatieve studie. De Slowaakse en Vlaamse nationale beweging in de negentiende Eeuw / Benjamin Bossaert, Lage landen, hoge heuvels. - Beograd : ARIUS, 2012. - ISBN 978-86-911221-5-7. - S. 415-424

 

Kollár en zijn intellectuele contacten met Ľudovít Štúr. Gent: Universiteit Gent (Scriptie) - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. (Ján Kollár a jeho intelektuálne kontakty s Ľudovítom Štúrom. Slovanská vzájomnosť v európskom kontexte)