Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

sekcia nederlandistiky

miestnosť č.:G261
tel.: +421 2 9013 2238
e-mail: marketa.stefkovauniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. pracuje na funkčnom mieste profesora na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FIF UK v Bratislave. V pedagogickom procese sa zameriava na výučbu tlmočenia, odborného a právneho prekladu, terminológie, lexikografie, ako aj ťažiskových predmetov spoločného základu odboru translatológie: Úvod do translatológie a Praxeológia prekladu a tlmočenia.

Ako školiteľka vedie pravidelne bakalárske, diplomové práce a dizertačné práce na tému korpusového výskumu právnych textov, právnu terminológiu a terénny výskum komunitného tlmočenia na Slovensku.

V oblasti vedeckého výskumu zamerala, vzhľadom na rozsiahlu prax v oblasti úradného prekladu a tlmočenia, od počiatku svoju pozornosť na právny preklad. V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu na tému: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni, v ktorom sa venovala problematike prekladu právnych textov EÚ, vplyvu harmonizácie európskej legislatívy s národnou legislatívou, vymedzeniu právnych pojmov a konceptuálnemu porovnávaniu právnych systémov za účelom prekladu. V rámci habilitačného výskumu sa venovala právnemu prekladu na národnej úrovni v kombináciách málo rozšírených jazykov. Za monografiu, ktorá vzišla z tohto výskumu získala prémiu literárneho fondu v kategórii najlepšia translatologická publikácia.

Na základe rozsiahlych medzinárodných kontaktov, ktoré vznikli prostredníctvom prezentácie výsledkov výskumu M. Štefkovej na medzinárodných fórach napr. Európskej asociácie prekladateľov právnych textov (EULITA), Európskeho združenia prekladateľov a tlmočníkov vo verejnom sektore (ENPSIT), Centra pre translatológiu (CETRA), či Medzinárdného združenia nederlandistov (IVN) sa zapojila do aktivít medzinárodných vedeckých tímov ako externý expert, alebo prednášateľ za Slovensko. Bola členkou pracovnej skupiny NTU (Holandská jazyková únia) na vypracovanie línií jazykovej politiky holandskej jazykovej oblasti, predsedníčkou a členkou skúšobných komisií na odbornú skúšku prekladateľov a tlmočníkov na tlmočníckych ústavoch Bratislava, Nitra, Prešov, Košice, vypracovala školenie pre prekladateľov a právnikov lingvistov prekladateľských servisov Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskeho súdneho dvora, vypracovala sériu prednášok pre Nederlandistiku Viedenskej univerzity. 

Na základe týchto aktivít sa M. Štefková etablovala ako expert v oblasti úradného prekladu a tlmočenia, ktorého MSSR prizvalo do odbornej komisie k novele Zákona o znalcoch úradníkoch a prekladateľov. Výsledky výskumu prezentovala ako pozvaný rečník na konferenciách a podujatiach Slovenskej terminologickej siete (STS), Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), Spoločnosti prekladateľov a tlmočníkov (SSPOL) i organizácií tretieho sektora, ktoré sa zaoberajú problematikou integrácie cudzincov v SR.

Poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudla na základe týchto kontaktov v oblasti PTVS a spolupráca s UNHCR, Ligou za ľudské práva a ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti integrácie cudzincov v SR ju priviedli k potrebe definovania PTVS v podmienkach Slovenskej republiky. Publikovala prvé štúdie zamerané na vymedzenie pojmu “preklad a tlmočenie vo verejnom sektore” na Slovensku, v ktorých načrtla stav výskumu v tejto oblasti v zahraničí a identifikovala biele miesta tejto oblasti na Slovensku. Jej cieľom je na základe príkladov dobrej praxe v krajinách s rozsiahlymi skúsenosťami s integráciou migrantov systematicky profesionalizovať tento sektor na Slovensku so zreteľom na trvalú udržateľnosť (úsporu času a financií uplatnením najnovších technológií a systematickým vzdelávaním).

V posledných rokoch vypracovala o.i. školenia pre tlmočníkov v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie(2018, 2019). Interaktívny workshop k PTVS na podujatí Fórum o integrácii (2020), pre odborníkov na migráciu a integráciu z radov štátnych, samosprávnych aj mimovládnych organizácií, od vypuknutia vojny na Ukrajine školí dobrovoľníckych tlmočníkov pre ukrajinský jazyk v spolupráci s UNHCR ( projekt RESPLAIN), Ligou za ľudské práva a Equitou.

Najdôležitejšie publikačné výstupy výskumu 

1. ADM Didactics tailored to practice: Designing a PSIT course for languages of limited diffusion combinations. 2020. In Bohušová, Zuzana – Djovčoš, Martin – Melicherčíková, Miroslava (eds).

2020. Translation Studies and Its Contexts 8/2020. Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives. Wien: Praesens. S. 159-172. WOS. 

Príspevok mapuje stav PTVS na Slovensku a ukotvuje ho v svetovom poznaní o PTVS so zameraním na aplikačnú prax profesionalizácie a inštitucionalizácie PTVS.

2. AEC Designing curricula from scratch how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector. 2021. In Šveda, P. Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. New York: Routledge, 143-159. ISBN 978-0-367-51891-2. SCOPUS

Kapitola v monografii mapuje možnosti vzdelávania komunitných tlmočníkov v podmienkach SR.

3. ADM Grenzen van de (on)vertaalbaarheid van de nationale rechtsterminologie in context van de europese harmonisatietendensen. 2018. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 39-48 [print] ISSN (print) 0035- 7707 ISSN (online) 2544-5200 Online , WOS

czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10758/10714

Štúdia je zameraná na správu právnej terminológie a vplyv harmonizačných tendencií v rámci európskej legislatívy na vývoj právnej terminológie členských štátov. Poznatky z tejto štúdie budú základom dizajnovania aplikovaného výstupu tohto projektu: terminologickej databázy pre prípravu tlmočníkov a pojmové uchopenie  administratívnych textov.  

4. ADM Štefková, M. – Homola, M. (2021). Van conferentie naar de publieke sector...Pledooi voor het verleggen van de focus van de tolktraining in combinaties van kleinere talen. In Wilken Engelbrecht (eds.) Roczniky Humanisticzne, 69/2021, issue No. 55, p. 67-80. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WOS Online

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/16404/15752

Štúdia analyzuje možnosti integrácie PTVS do vzdelávania tlmočníkov v málo rozšírených

jazykoch a porovnáva poskytovanie PTVS v holandsky hovoriacich krajinách a na Slovensku. Mapuje nástroje overejenj praxe, ktoré by mohli byť aplikované v našich podmienkach. Je publikovaná v režime open acces.

5. ADE Equity, quality and vision comparative analysis of the practices of public service

translation and interpreting in Slovakia and Flanders Marketa Štefková, Benjamin Bossaert, In: FitisPos, roč. 6, č.1, ss. 168-182, 2019.

Štúdia publikovaná v časopise FitisPos, ktorý sa špecializuje výlučne na problematiku PTVS a je médiom na prezentovanie najnovšieho výskumu v tejto oblasti v EÚ. Štúdia sa zameriava na možnosti uplatnenie príkladov dobrej praxe V oblasti PTVS z Belgicka na Slovensku. Je publikovaná v režime open acces.

6. AED Public service translation and interpreting in Slovakia – unknown territory with many challenges. 2020. In Training Public Service Interpreters and Translators: a Europeanperspective, edited by Marketa Štefková, Koen Kerremans, and Benjamin Bossaert. Bratislava: Univerzita Komenského. S. 107-121.

Táto kapitola v monografii Training Public Service Interpreters and Translators: a European perspective, sa zameriava na biele miesta v oblasti PTVS na Slovensku a navrhuje možnosti trvalo udržateľného rozvoja v tejto oblasti. Ide o prvú monografiu svojho druhu, ktorá porovnáva stav PTVS v strednej Európe so stavom v krajinách, ktoré rozvinuli príklady dobrej praxe v tejto oblasti. Spoluautormi kapitol sú svetovo renomovaní odborníci na PTVS (S. Pöllabauer, E. Hertog, Carmen Valero-Garcés a Raquel Lázaro Gutiérrez).

Najdôležitejšie projekty

1. Vedecký projekt APVV-0226-12 Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom

diskurze: pozícia zástupkyne hlavnej riešiteľky. Projekt prebiehal od 1.10.2013 do 30.9.2017. Zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk. Výstupy z tohto projektu predstavujú jedno z východísk analýzy potrieb v oblasti PTVS.

2. Medzinárodný projekt Erasmus+ č. 2017-1-SK01-KA203-035412 PACI – Professional

Accessible Community Interpreting – a Gateway to Migrants Integration (dec 2017 - feb 2021): pozícia hlavnej koordinátorky projektu. V rámci strategického partnerstva (FIF UK Bratislava, UPOL Olomouc, Univerzita Wroclaw a VUB Brussel) mal projekt za cieľ vytvoriť model doplnkového vzdelávania v oblasti PTVZ pre študentov magisterských ročníkov filologických odborov jazykov a kultúr, ktoré sa ukazujú ako relevantné pre oblasť PTVS na Slovensku. Toto vzdelávanie je prvým svojho druhu na Slovensku.

3. Medzinárodné partnerstvo DCC- Dutch in Central European Context, grantová schéma

Socrates, Ceepus a NTU (Holandská jazyková únia), pozícia koordinátorka za slovensku

stranu, fáza 1. 2006-2011, fáza 2. 2012-2018, partnerstvo 5 univerzít (UK Bratislava, UPOL Olomouc, Univerzita Wroclaw, Univerzita Viedeň, ELTE Budapešť) zamerané na joint degree Nederlandistika v stredoeurópskom priestore a online moduly vzdelávania Nederlandistov. Marketa Štefková bola v rámci projektu zodpovedná

za koordináciu Slovenského projektového tímu a tvorbu e-learningového modulu Európska terminológia.

4. Projekt RESPLAIN 2023, grantová schéma UNHCR, contract No.  SVK 01/ 2023/ 0000000051/000, osem vyučujúcich z Filozofickej fakulty UK pod vedením docentky Markety Štefkovej  uskutočnilo prakticky zameraný certifikovaný kurz tlmočenia vo verejných službách pre tridsaťšesť uchádzačov a uchádzačiek z piatich jazykov (ukrajinčina, ruština, hindi, turečtina, arabčina). Kurz v rozsahu dvadsiatich štyroch hodín bol zameraný na základné zásady tlmočenia vo verejných službách, na tlmočnícke techniky a prípravu na tlmočnícky úkon či na etické aspekty výkonu tlmočníckej činnosti. Tandemová didaktická metóda umožnila vyškoliť aj tlmočníkov a tlmočníčky pre – v našom regióne – menej rozšírené  jazyky. Skupina získala aj špecifické informácie v oblasti azylu pod vedením odborníčok z UNHCR.

5. KEGA - Inovatívna nederlandistika v sociolingvistických súvislostiach,  č. 034UK-4/2022, Projekt je zameraný na inováciu a tvorbu didaktických materiálov kľúčových predmetov bakalárskeho stupňa študijného odboru filológia, podprogramu Holandský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Cieľom projektu je implementovať do vyučovania troch kľúčových predmetov: Úvod do štúdia nederlandistiky, Holandčina v sociolingvistických súvislostiach a Interkultúrny manažment vedecké poznatky z uplynulej dekády a moderné didaktické postupy blended learningu so zameraním na rozvoj rešeršných kompetencií študenta, autonómneho učenia a práce v tíme. Projekt má za cieľ vytvoriť tri tlačené učebnice na uvedené predmety, doplnené súbormi podporných textových a audiovizuálnych materiálov, cvičení a rešeršných úloh vo forme štruktúrovaných kurzov prostredníctvom platformy MOODLE Univerzity Komenského.

Publikačná činnosť Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Link na databázu publikačnej činnosti: https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Marketa+%C5%A0tefkov%C3%A1,+UKOFIGN&theme=EPC 

Životopis Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.