Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

sekcia nederlandistiky

miestnosť č.:G261
tel.: +421 2 9013 2238
e-mail: marketa.stefkovauniba.sk

Konzultačné hodiny nájdete aj tu 

Pedagogická činnosť

V pedagogickom procese sa popri spektru predmetov z oblasti jazykovedy a nederlandistiky, tlmočníckych a prekladových seminárov v rámci základného kurikula zameriava na výučbu tlmočenia a špecializovaných seminárov právneho prekladu, terminológie a lexikografie. V rokoch 2006-2010 vypracovala série prednášok na Viedenskej Univerzite na témy: Jazyková politika, Textová lingvistika, Odborný štýl a terminológia.

Oblasti výskumu

jazykoveda, terminológia, translatológia, najmä so zameraním na odborný preklad, právny preklad, právny štýl

V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu na tému: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. V rámci postdoktorálneho výskumu sa systematicky venuje právnemu prekladu a právnej lingvistike, s čím súvisia vyžiadané prednášky na konferenciách na témy súvisiace s právnym prekladom (Odborná komunikácia v zjednotenej Európe Banská Bystrica, Terminologické fórum Trenčín a.i.). V rokoch 2006, 2007 sa zúčastnila letnej školy translatológie CETRA ako junior teaching staff o.i. s prednáškou na tému Legal language and the discursive construction of society. V roku 2011 vypracovala školenie pre prekladateľov a právnikov lingvistov prekladateľských servisov Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskeho súdneho dvora. V roku 2013 obhájila habilitáciu zameranú na právny preklad v kombináciách málo rozšírených jazykov. Viac ako desať rokov je aktívnou úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre holandský jazyk.

Zoznam projektov:

2005-2008 DCC Dutch in Central European Context (Project-number: 28544-IC-1-2004-1-AT-ERASMUS-PROGUC-2) Unikátny a prvý projekt na vytvorenie spoločného študijného programu Joint Degree nederlandistiky s nasadením mobility, e-learningu. Spoluriešiteľka za slovenskú stranu.

 

2007 – 2009 TST – ID – Taal- en Spraaktechnologie leermethodes ter bevordering van Interculturele Dialoog –Jazykové technológie a metódy na podporu interkultúrneho dialógu, Project Number: 135198-LLP-1-2007-BE-KA2-KA2MP, Grant Agreement: 207-3632/001 – 001, Vývoj technológií počítačového spracovania učebných textov. Spoluriešiteľka za slovenskú stranu.

 

2013-2017 APVV-0226-12 Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. Členka riešiteľského kolektívu.

Zoznam vedecko-výskumných úloh

september 2003 - jún 2004 vedecko-výskumný pobyt v Centre pre holandský právny jazyk na Katolíckej univerzite v Leuvene, Belgicko, vypracovanie vedecko-výskumnej úlohy na tému preklad právnych textov EÚ pod vedení prof. Smedtsa (právny jazyk) a prof. Lamberta (translatológia) v rámci habilitačného výskumu

júl 2009 vedecko-výskumný pobyt a účasť na terminologickej a translatologickej letnej škole na Prekladateľskom inštitúte Viedenskej univerzity, vypracovanie vedecko-výskumnej úlohy: nové trendy v odbornej terminológii, prednáška prednesená na dni prekladateľov SSPOL, grant Literárneho fondu

 

júl - september 2009 vedecko-výskumný pobyt na Lessiushogeschool, vypracovanie vedecko-výskumnej úlohy na tému preklad právnych textov v kombináciách málo rozšírených jazykov v rámci habilitačného výskumu, grant Holandskej jazykovej únie

Zoznam ďalších odborných pracovných úloh

september 2005 účasť na didaktickom školení učiteľov holandčiny ako cudzieho jazyka pod vedením Holandskej jazykovej únie v Amsterdame a Antverpách

august 2007 účasť na didaktickom školení učiteľov holandčiny ako cudzieho jazyka pod vedením Holandskej jazykovej únie v Leuvene

2008 Členka pracovnej skupiny NTU (Holandská jazyková únia) na vypracovanie línií jazykovej politiky holandskej jazykovej oblasti výstupom bolo odporúčanie Holandskej jazykovej únii v oblasti jazykovej politiky a propagovania holandčiny v zahraničí na nasledujúce obdobie

 

2010 Členka kontrolnej komisie Holandskej jazykovej únie na posúdenie kvality letných jazykových kurzov v holandsky hovoriacich krajinách, výstupom bolo odporúčanie Holandskej jazykovej únii v oblasti organizácie jazykových kurzov pre študentov zo zahraničia

 

Vybrané publikácie

Monografie a kapitoly:

AAB01 Štefková, Marketa 100%: Právny text v preklade : translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Iura edition, 2013. - 221 s.

Lit. 200 zázn.

ISBN 978-80-8087-681-6

 

ABB01 Štefková, Marketa : Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni

Lit. 94 zázn.

In: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. - Bratislava : AnaPress, 2005. - S. 7-114. - ISBN 80-89137-19-9

 

Štúdie:

AED05 Štefková, Marketa : Jazykové technológie v právnom preklade z a do málo rozšírených jazykov

Lit. 16 zázn.

In: Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia. - Bratislava : Tlmočnícky ústav FF UK, 2010. - S. 91-103. - ISBN 978-80-89238-34-7

 

Skriptá a učebné texty:

BCI01 Rakšányiová, Jana 50% - Štefková, Marketa 50%: Rozvoj prekladateľskej kompetencie v oblasti odborných textov. - 1. vyd. - Bratislava : STU, 2009. - 116 s. - (Studia nederlandistica Universitatis Comenianae Bratislavensis ; Op. 6)

Lit. 89 zázn.

ISBN 978-80-227-3043-3

 

BCI02 Štefková, Marketa 100%: Europese Terminologie [elektronický dokument]. - Wien : [s.n.], 2009. - 150 s.

Popis urobený 4.2.2009. - Učebnica má formu e-learningu a bola vytvorená v rámci európskeho projektu DCC (Dutch language, literature and culture in a Central European context)

URL: olat.ned.univie.ac.at

 

Kompletný zoznam publikácií alis.uniba.sk/search/query