Curriculum vitae

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

 

1971 - 1975:  maturita, Gymnázium Michalovce

1975 - 1980:  Mgr., Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor filozofia-história

1981:  PhDr., Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor filozofia, štátna rigorózna skúška

1986 - 1993:  CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor filozofia, externá vedecká ašpirantúra, dizertačná práca Koncept ľudského konania

2000:  Doc., habilitácia, odbor dejiny filozofie, Prešovská univerzita, Prešov

2005:  Prof., inaugurácia, odbor systematická filozofia, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

1981 - 1983:  asistent, Vysoká škola ekonomická

1983 - 1991:  odborný asistent, Katedra filozofie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

1991 - 1993:  vedecký pracovník, Kabinet výskumu tvorivosti, SAV Bratislava

1993 - doteraz: samostatný vedecký pracovník, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV Bratislava

2002 - 2006:  docent a profesor, Katedra filozofie, Filozofická fakulta UCM, Trnava

2003 - 2008:  profesor, Katedra filozofických vied, Fakulta humanitných vied, UMB B. Bystrica

2006 - 2009:  profesor, Ústav kultúrnych štúdií, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava

2007 - 2010:  profesor (externý), Katedra filozofie, Masarykova univerzita, Brno, ČR

2009 - doteraz:  profesor, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofické fakulta UK, Bratislava