Vedecko-výskumná činnosť

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Aktuálne prebiehajúci grant:

2019 – 2023:  APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - riešiteľ

2019 – 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, riešiteľ

Projekty a granty:

2015 - 2019:APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015 - 2018:VEGA: 2/0048/15:  Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, riešiteľ
2013 - 2017:APVV: APVV-0379-12: Analýza filozoficko-etických dimenzií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, riešiteľ
2013 - 2016:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2013 - 2015: Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS. kód projektu: 26240220086: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislaveriešiteľ
2012 - 2014:projekt VEGA č. 2/0053/12: „Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie"
2009 - 2011:

projekt VEGA č. 2/0179/092009-2011: „Dynamika sociálnych a morálnych noriem"
projekt VEGA č. 2/0116/09: „Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte každodenného života" (zástupca vedúceho projektu)

2007 - 2009:projekt VEGA č. 1/4700/07: „Sociálne konanie, normy a reprezentácie" (vedúci projektu)
2006 - 2008: projekt VEGA č. 1/3603/06: „Bioetické dilemy ako výzvy a inšpirácie (zástupca vedúceho projektu)
projekt VEGA č. 2/6043/26: „Filozofia a problém umenia žiť (axiologické, etické a estetické aspekty) (zástupca vedúceho projektu)
2003 - 2005:projekt VEGA č. 2/3048/23: „Metodológia sociálnych a humanitných vied (vybrané problémy)" (zástupca vedúceho projektu)
projekt VEGA č. 2/3148/23: „Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita" (vedúci projektu)
2002 - 2004: projekt VEGA č. 1/9000/02: „Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života" (zástupca vedúceho projektu)
2000 - 2002:projekt VEGA č. 2/7208/20: „Myseľ a kultúra (Osobná identita a jej sociokultúrne pozadie)" (vedúci projektu)1998 - 1999:
1998 - 1999:RSS Prague, Project No 117/1998: „Cultural Identity and the Possibilities of (Neo)Pragmatism" (individuálny projekt)
1997 - 1999:projekt VEGA č. 2/4037/97: „Problém mentálneho: filozoficko-psychologické skúmania" (vedúci projektu)
1994 - 1996:projekt VEGA č. 2/1358/94: „Konceptuálne, štrukturálne a paradigmatické zmeny vo vedeckom poznaní (Filozoficko-metodologické aspekty)"