Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Autor:

Višňovský, E.: Akademický svet a jeho tradície, VEDA, Bratislava 2021, 179 s.
Višňovský, E.: Spytovanie sa na človeka, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2020, 90 s.
Višňovský, E.: Veda ako sociokultúrna praktika. Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava, Bratislava 2019, 246 s.
Višňovský, E.: Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava: Kalligram, 2015, 360 s.
Višňovský, E.: Nové štúdie o pragmatizme & neopragmatizme. Bratislava: Veda, 2014, 274 pp.
Višňovský, E.: Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. Bratislava: Veda, 2009, 286 pp.
Višňovský, E.: Človek ako Homo agens. Bratislava: Iris, 2009, 279 pp.

Spoluautor:

Višňovský, E.: Normativita ako vôľa k poriadku. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016, 167 s
Černík, V., Viceník, J., Višňovský, E.: Historické typy racionality. Bratislava: IRIS, 1997, 324 pp..

Editor:

Višňovský, E.: Pragmatism and Values. Amsterdam and New York: Rodopi, 2004, 230 pp. (spolu s J. Ryder).
Višňovský, E.: Pragmatizmus. Malá antológia filozofie XX. storočia. 1. zv.,  Bratislava: IRIS, 1998, 569 pp. (spolu s F. Mihina).

Články:

Višňovský, E.: Libor Benda: Academic Freedom as a Philosophical Problem (2020) - (Review). In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 101 - 106.
Višňovský, E.: FILOZOFICKÝ PROBLÉM DOBRÉHO ŽIVOTA V ÉRE BIOTECHNOLÓGIÍ. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 9 - 17.
Višňovský, E.: Action, Practice, and Theory: Toward Pragmatist Philosophical Framing of Practice Theory”. In: Anders Buch and Ted Schatzki, eds.: Questions of Practice in Philosophy and Social Theory. New York and London: Routledge, 2018, pp. 31 - 48.
Višňovský, E.: Filozofia vedy v klasickom pragmatizme. In: Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 257 - 268.
Višňovský, E.: Eastern European Context. In: Michael G. Festl, ed.: Handbuch des Pragmatismus. Stuttgart: J. B.. Metzler Verlag, 2017, 318 - 326 (coauthors: Alexander Kremer, Wojciech Malecki, Krzysztof Piotr Skowroński).
Višňovský, E.: On the Value of Human Life. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2017, 7, 1–2, 85 - 95.
Višňovský, E.: On the Interconnection between Peirce's Pragmatism and Semiotics. In: Gvoždiak, Vít – Švantner, Martin (eds.): How to Make Our Signs Clear. C. S. Peirce and Semiotics. Leiden – Boston: Brill-Rodopi 2017, 9 - 20.
Višňovský, E.:. Rorty's philosophy of religion. Human Affairs, 26, 3 (2016), pp. 229 – 239.
Višňovský, E.: Richard Rorty a zrkadlo filozofie (K Rortyho metafilozofii). In: A. Javorská, L. Kocinová, S. Wagnerová (ed.): (Meta)filozofia – prax. Bratislava: Slovenské filozofické združenie 2016, s. 34 - 50. .
Višňovský, E.: „Prolegomena to Pragmatist Conception of the Good Life.“ In: Krzystof Piotr Skowronski, ed.: Practicing Philosophy as Experiencing Life: Essays on American Pragmatism. Leiden and Boston: Brill/Rodopi 2015, pp. 13 - 33.
Višňovský, E.: „Pragmatism and Modernity“. Pragmatism Today, vol. 6, 1, 2015, pp. 120 - 126.
Višňovský, E.: „Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu“. Filozofia, 70, 5 (2015), s. 343 - 355.
Višňovský, E.:  Peirce a Rorty: pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu. Filozofia, 70, 7 (2015), s. 49 7- 504.
Višňovský, E.: „Homo Biotechnologicus“. Human Affairs, 25, 2 (2015), pp. 230 – 237.
Višňovský, E.: „Peirce and/or Rorty? (Two Versions of Pragmatism: An Attempt at their Creative Reconciliation).“ In: M. Derajová, F. Mihina, eds.: Charles Sanders Peirce: Z odkazu filozofa. Bratislava: IRIS, 2015, s. 33 - 46.
Višňovský, E.: „Pragmatistyczna sztuka zycia.“ In: Malecki, W., Koczanowicz, L., ed.: Pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki. Krakow: Aureus, 2015, s. 131 - 146.
Višňovský, E.: Filozofický problém dobrého života v ére biotechnológií. In Plašienková, Z., ed.:  Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015, s. 9 - 18.
Višňovský, E.: Dewey's Participatory Educational Democracy. Educational Theory, 66, 1-2 (2015) ,  pp. 55-71 (co-author Štefan Zolcer).
Višňovský, E.: Normy a sociálne praktiky: pragmatistická koncepcia normativity Roberta Brandoma. In: Višňovský, E. et al.: Normativita ako vôľa k poriadku. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 9-30.
Višňovský, E.: Making the Pragmatist Art of Living Explicit. In Koczanowicz, Leszek and Liszka Katarzyna, eds.: Beauty, Responsibility, and Power. Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics. Amsterdam and New York: Rodopi 2014, 139 - 154.
Višňovský, E.: „Pragmatist Reflections on Socio-Cultural Transformation.“ In: Ryder, J. and R. Šíp (Eds.): Identity and Social Transformation. Amsterdam/New York, NY, 2011, 271 - 283.
Višňovský, E.: „The Pragmatist Conception of Altruism and Reciprocity.“ Human Affairs, vol. 21, no 4, December 2011, 437 - 453.
Višňovský, E.: „John Dewey and Pragmatism in Central Europe (The Case of the Former Czecho-Slovakia).“ In: Hickman, L. A., Spadafora, G., eds.: John Dewey’s Educational Philosophy in International Perspective. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2009, 87 - 116.
Višňovský, E.:„ Social Control, Self-Control and Norms: A Pragmatist Approach“. In: Ryder, J., Kremer, A., eds.: Self and Society. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009, 161 - 172.
Višňovský, E.: „A Pragmatist Approach to Norms and Normativity.“ In. Pihlström, Sami & Rydenfelt, Henrik (eds.): Pragmatist Perspectives. Acta Philosophica Fennica 86. Helsinki: The Philosophical Society of Finland, 2009, 135 - 148.
Višňovský, E.: „Pragmatism as the Philosophy of (Global) Interdependence.“ In: Education and Multicultural Understanding. Kyoto: Kyoto University, 2008, 490.
Višňovský, E.: „Orta-avrupa kültürel kimligini yeniden düsünmek: restorasyon mu, gecis mi, yeniden yapilanma mi“. Felsefelogos, yil 8, sayi 30-31, 2006, pp. 187 - 205.
Višňovský, E.: „Pragmatism.“ In: Birx, H. J., ed: Encyclopedia of Anthropology. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006, Vol. 4, 1924 - 1927.
Višňovský, E.: „Doradztwo filozoficzne jak forma praktyki filozoficznej.“ In: Mizinska, J., Rarot, H., red.: Colloquia Communia. Szkice ze wspolczesnej filozofii slowackiej. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001, pp. 157 - 166.
Višňovský, E.: „Has Pragmatist Liberalism a Future?“ In: Miller, H., ed. The Liberal Order: The Future for Social Justice? Brighton: University of Brighton, 1999, 232 - 237.
Višňovský, E.: „Historical Types of Rationality” (with V. Černík and J. Viceník). In: Paideia: 20th WCP, 1998. Philosophy of Science, www.bu.edu/wcp/Papers/Scie/ScieVisn.htm