Vedecko-výskumná činnosť

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Aktuálne prebiehajúci grant:

2020 - 2023:  H2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, výzva H2020-SwafS-2019-1: EQUAL4EUROPE, (riešiteľka)

2019 – 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľka)

2019 - 2021:  VEGA 1/0258/2019:  Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy, (riešiteľka)

Projekty a granty:

2015 - 2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, vedúca projektu
2015 - 2017:Zástupkyňa vedúcej projektu Starostlivosť ako sociálna prax: filozofická, normatívna a empirická dimenzia, Výskumný projekt VEGA
2013 - 2015:

Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS. kód projektu: 26240220086: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislaveriešiteľka

2011 - 2014:Spoluriešiteľka INPROFOOD. Towards inclusive research programming for sustainable food innovations. Grantová schéma: 7. Rámcový program EÚ
2009 − 2011:Členka výskumného tímu, Rod a veda: od filozoficko-teoretických východísk k reflektovanej skúsenosti. Výskumný projekt VEGA
2008 – 2010:Vedúca medzinárodného projektu Women Taking Chances. A Collection of Female Biographies. Program celoživotného vzdelávania Európskeho společenstva, Grundtvig Partnerstvá
2006 − 2008:Vedúca medzinárodného výskumného projektu Knowing, Institutions and Gender: An East – West Comparative Study. Medzinárodný výskumný projekt, 6. Rámcový program Európskej komisie

Členka výskumného tímu,Teoretické východiská feministického výskumu: epistemologické a metodologické otázky. Výskumný projekt VEGA
2005 - 2008:Členka projektového tímu, Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreamingu, projekt v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, Európsky Sociálny fond
2007:Spoluriešiteľka, Research on Social Sciences and Humanities: Sharing Experiences and Discussing Methodological Approaches. An International Workshop  Series 2007. Projekt Austrian Science and Research Laison Office Brno
2005 – 2006:Spoluriešiteľka, Výskum rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti vedy a výskumu ako špecifického segmentu trhu práce. Sektorový operačný program Ľudské zdroje
2003 − 2005:Členka výskumného tímu, Feministická filozofia v kontexte súčasného filozofického myslenia. Výskumný projekt VEGA