Odborné zameranie

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Vyučuje epistemológiu a problematiku feministickej filozofie.

Ostatné odborné aktivity a funkcie:
- členka  Slovenského filozofické združenia pri SAV,  predsedníčka výboru SFZ
- členka Akademického senátu Filozofickej fakulty  UK v Bratislave v rokoch  2003 − 2005
- členka monitorovacej komisie Stredoeurópskeho centra pre problematiku účasti žien v rokoch 2004 − 2006
- členka Expertnej skupiny rodovej rovnosti vo výskume a vývoji pre Slovenskú republiku (Gendera Task Force Slovakia)
- členka Expertného fóra Európskeho inštitútu rodovej rovnosti (EIGE)
- členka redakčnej rady časopisu Human Affairs
 - aktívne pedagogické a vedecké pôsobenie v Centre rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Pobyty  v zahraničí:

2011: Hosťovské prednášky na Oddelení genderových studií na Katedre sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brne.
2005: Hosťovská prednáška na seminári  „Mainstreaming, Research and Excellence: Normative Debates in Gender Research in the Context of Excellence“.
2003 - 2004: Séria  medzinárodných workshopov: The Use of the Ethics of Care Perspective in Social Policy,  Mirovni institut, Ljubľana, Slovinsko.
2000 - 2001: Hosťovské  prednášky na Katedre filozofie FF MU v Brne.
1998 - 1999: Pracovný pobyt na Central European University, Budapešť,  účasť na  Third Regional Seminar on Gender  and Culture: Multiple Feminism.
Účasť na spoločnom pedagogickom projekte Filozofickej fakulty UK, Viedenskej univerzity  a Akadémie výtvarných umení vo Viedni „Otázky rodovej identity vo filme, literatúre a výtvarnom umení“.
1997: Pracovný pobyt na Central European University, Budapešť, účasť na Curriculum Development Program, Gender Studies Session „The  Pluralism of Feminism: Feminist Theory and Philosophy“.