Curriculum vitae

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

1972 – 1976: gymnázium

1976 – 1981: Filozofická fakulta UK v Bratislave, študijný odbor filozofia

1987 − CSc., Filozofická fakulta UK v Bratislave

2010 − habilitácia v odbore Filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave


Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

1981 − 1982: študijný pobyt na katedre filozofie, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1982 − 1986: interná vedecká ašpirantúra na katedre filozofie, Filozofická fakulta UK  v Bratislave

1987 − 2010: odborná asistentka na katedre filozofie, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2010 − doteraz: docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK v Bratislave