Publikačná činnosť

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Szapuová, Mariana: Quinean Inspiration in Feminist Epistemology: On the Potential Alliance between Naturalism and Feminism. In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 28 - 43.
Szapuová, M. - Nuhlíček, M.: VEDA V SPOLOČNOSTI: TVORBA POZNANIA V NOVOM REŽIME. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 217 - 229.
Szapuová, M. - Slovinský, B.: NORMATÍVNA ŠTRUKTÚRA VEDY: K PROBLEMATIKE VEDECKÉHO ÉTOSU A ETIKY VEDY. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 258 - 267.
Szapuová, M., Nuhlíček, M., Chabada, M.: Veda, spoločnosť a hodnoty. Univerzita Komenského v Bratislave, 2019.
Szapuová, Mariana: Étos vedy a problém etiky vedy. In: Szapuová, M., Nuhlíček, M., Chabada, M.: Veda, spoločnosť a hodnoty. Univerzita Komenského v Bratislave, 2019.

Szapuová, Mariana: Fakty a hodnoty: k otázke hodnotovej neutrality vedy. In: Filozofia, ročník 73, č. 9 (2018), s. 693 - 706.

Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček et al.: Medzi vedou a morálkou. Perspektívy naturalizmu. Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
Szapuová, M.: Wittgenstein o istote. Praktické rozriešenie skeptických pochybností. In: Filosofický časopis, roč. 64, č. 5 (2016), s. 725 - 741.
Michal Chabada, Mariana Szapuová: Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie pohľad T. Akvinského a D. Huma. In: Filozofia, roč. 72, č. 9 (2017), s. 698 - 710.
Szapuová, Mariana, Nuhlíček, Martin: Veda ako vec verejná: poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou. In: IT lib, roč. 19, č. (špeciál) 2015.
Szapuová, Mariana: Ženy v rodovo kódovanom svete IT: reflexia nových šancí a starých rizík. In:  Szapuová, M et al: Ženy v IT: nové šance, staré riziká? Univerzita Komenského v Bratislave, 2013.
Szapuová, M.: K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky. In: Filozofia,  roč. 68, č. 2 (2013)
Szapuová, Mariana: Sociálny obrat vo filozofii vedy a jeho d§sledky. In: Filozofia, roč. 68, č. 8 (2013)
Szapuová, Mariana: Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo načo oprašovať staré filozofické argumenty. In: Gender/rovné příležitosti/výzkum. Roč. 12,  č.1/2011.
Szapuová, Mariana:  Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy. Filozofia,  roč. 65, č. 5 (2010)
Szapuová, Mariana: Kapitoly z feministickej filozofie.  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010. CD ROM 
Szapuová, Mariana: Mill's liberal feminism : its legacy and current criticism. In: Prolegomena, Roč. 5, č. 2 (2006), p. 179 - 191.
Szapuová, Mariana: Women in philosophy: the case of Harriet Taylor Mill In: Human Affairs, Roč. 16, č. 2 (2006), p. 133 - 143.
Szapuová, Mariana - Čavojská, Katarína - Kiczková, Zuzana: The concept of equal opportunities for women and men, or how to care for equal opportunities In: The heart of the matter, Ljubljana : Peace institut, 2004, p. 103 - 121. - ISBN 961-6455-29-X.
Szapuová, Mariana: Knowledge in a social context. - (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského). In: Philosophica 31, Bratislava: Univerzita Komenského, 1998, p. 93 - 98, ISBN 80-223-1223-1.
Szapuová, Mariana: An epistemology of gender or gender as a tool of analysis In: Associazione di donne Orlando, Bologna: Orlando, 2005, p. 1 - 11.
Szapuová, Mariana: Does gender matter?: some reflections on the role of gender in science. In: Women scholars and institutions, Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s. 749 - 763, ISBN80-7285-041-5.
Szapuová, Mariana: Self-knowledge and knowing others In: Science and philosophy in shaping modern European culture IV. Bratislava: Komunikácia, 1996, p. 97 - 102.
Farkašová, Etela - Szapuová, Mariana: Chances for an alliance between pragmatism and feminism. In: Pragmatism and values. Amsterdam: Rodopi, 2004, p. 48 - 56, ISBN 90-420-1621-3.