Publikačná činnosť

Doc. Erika Lalíková, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Lalíková, Erika: Reflexia naturalizmu ako filozoficko-literárneho problému v česko-slovenskom prostredí konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-223-5691-6.
Lalíková Erika: Limity a prekážky vzťahu medzi vedeckými poznávaním a vzdelávaním (na okraj Liessmannovej teórie nevzdelanosti)In: Veda, spoločnosť a hodnoty. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4749-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 243 - 265.
Lalíková Erika: K zabudnutým reflexiám vzniku ČSR. In: Filosofický časopis, roč. 66, č. 5 (2018), s. 751-769.
Lalíková Erika: Pamčenje u ubrzanom vremenu. In: Tadijino stoljece : povijest, kultura, identitet. ISBN 978-953-6965-69-4. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018, s. 125 - 140.
Lalíková Erika: Na margo filozofických iniciatív v 60. a 70. rokoch 20. storočia. In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK: pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4390-9, s. 400 - 410.
Lalíková Erika: Zobrazenie témy autobiografickej pamäte v literárnych a filozofických textoch súčasných slovanských autoriek a autorov. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 7.  Brno: Moravské zemské muzeum, 2017.  ISBN 978-80-7028-492-6, s. 565 - 574.
Lalíková Erika: Otrasy humanity, alebo otrasy humanitou? In: Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-505-0,  s. 391 - 407.
Lalíková Erika: Formy naturalizmu vo filozofii Gejzu Vámoša. In: Medzi vedou a morálkou: perspektívy naturalizmu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4436-4, s. 130 - 150 [1,20 AH]
Lalíková Erika: Vedecko-teoretické iniciatívy v činnosti spolu Vedecká syntéza. In: Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj]. Bratislava: Stimul, 2016. ISBN 978-80-8127-154-0, s. 58 - 66.
Lalíková Erika: Pamäť a identita (reflexie textov slovenských a macedónskych autorov). In: Makedonsko-slovački kniževni, kulturni i jazični vrski 2.  Skopje: Institut za makedonska literatura, 2016. ISBN 978-608-4744-06-1, s. 189 - 197.
Lalíková, E.: "Rázcestia" tolerancie. In: Studia philosophica, roč. 63, č. 2 (2016), s. 39 - 48.
Lalíková Erika: On philosophy, time and relation between philosophy and literature (fragments from Works of Etela Farkašová). In: Slovak and Polish reflections on historical and current philosophical issues. Bratislava: Comenius University 2013, s. 135 - 143. ISBN 978-80-223-3465-5.
Lalíková Erika: K slovám Dominika Tatarku. In: Studia philosophica 60, 2013, s. 29 - 41.
Lalíková Erika: Štúrova reflexia Masaryka (Masaryk – „najväčší medzník našich dejín“). In: Studia philosophica 59, 2012, č. 2, s. 21 - 42.
Lalíková Erika: Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava: IRIS 2010. ISBN 978-80-89256-55 - 6.
Lalíková Erika: Reflexie umenia v tvorbe Svätopluka Štúra a Etely Farkašovej. In: Studia philosophica 56, 2009, č. 1 - 2, s. 75 - 84.
Lalíková Erika: Reflexia budúcnosti v dielach niektorých slovenských autorov. In: Filozofia 62, 2007, č. 10, s. 903 - 910.