Vedecko-výskumná činnosť

Doc. Erika Lalíková, PhD.

Aktuálne prebiehajúci grant:

2020 – 2021: VEGA 2/0078/21 Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia, (FiÚ SAV), spoluriešiteľka

2019 – 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program - riešiteľka


Projekty a granty:

2015 - 2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľka
2015 – 2017:VEGA 1/0429/15: Racionalita, emocionalita a dôstojnosť človeka, vedúca projektu

2012 – 2014:

VEGA: 1/0536/12: Slovenská filozofia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory) (vedúca grantu)
2010 - 2013:VEGA 2/0066/10, projekt v súčinnosti s FiÚ SAV: Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí (spoluriešiteľka)
2010 – 2011:projekt APVV (bilaterálny projekt): Slovenské a poľské filozofické dialógy v európskom kontexte (spoluriešiteľka)
2007 – 2009:grant VEGA, projekt v súčinnosti s FiÚ SAV: Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia (spoluriešiteľka)
2004 – 2006:grant VEGA, projekt v súčinnosti s FiÚ SAV: Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí (spoluriešiteľka)